آگهی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

1392/10/18-104/16/11769

" آگهی تحدید حدود عمومی الصاقی "

 بدینوسیله املاک مشروحه ذیل مفروزاً از پلاکهای 28-اصلی واقع در متعلق و 48-اصلی واقع در آبش احمد و 118-اصلی واقع در احمدلو علیا و 139-اصلی واقع در خطای بخش 30 تبریز و پلاک 24-اصلی واقع در کلیبر بخش 31 تبریز و فروعات واقع در آنها که در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388، بنیاد مسکن کلیبر به نمایندگی از طرف متقاضیان درخواست سند مالکیت نموده است عملیات تحدید حدود آنها مطابق بند ب ماده هفت آئین نامه برابر این آگهی در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد :

 روستای متعلق 28-اصلی

1-ششدانگ یک باب خانه پلاک 320 فرعی به مساحت 30/148  متر مربع برابر رای 781-15/10/92  هیات بنام آقای ایلدار بادانگیز کلاسه 1285

شهر آبش احمد 48-اصلی

2- ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 48-اصلی به مساحت 90/346  متر مربع برابر رای 767-11/10/92  هیات بنام افضل نیک دوست کلاسه 1294

3-ششدانگ یک باب خانه مفروزاً از پلاک 48-اصلی به مساحت 70/296  متر مربع برابر رای 768-11/10/92  هیات بنام صیاد نیکدوست کلاسه 1295

روستای احمدلو علیا 118-اصلی

4-ششدانگ یک باب خانه پلاک 86 فرعی به مساحت 65/369  متر مربع برابر رای 778-14/10/92  هیات بنام رضا توکلی جعفرقلی اوشاقی کلاسه 381

5-ششدانگ یک باب خانه پلاک 87 فرعی به مساحت 85/897  متر مربع برابر رای 777-14/10/92  هیات بنام اسفندیار خدایی جعفرقلی اوشاقی کلاسه 380

روز چهارشنبه  09/11/1392

 روستای خطای 139-اصلی

6-ششدانگ یک باب خانه پلاک 92 فرعی به مساحت 80/185  متر مربع برابر رای 745-19/09/92  هیات بنام زین العابدین راستی کلاسه 983

7-ششدانگ یک باب خانه پلاک 93 فرعی به مساحت 95/568  متر مربع برابر رای 744-19/09/92  هیات بنام برات نظری کلاسه 946

8-ششدانگ یک باب خانه پلاک 94 فرعی به مساحت 35/440  متر مربع برابر رای 743-19/09/92  هیات بنام حسنقلی سجودی کلاسه 928

9-ششدانگ یک قطعه زمین پلاک 95 فرعی به مساحت 55/68  متر مربع برابر رای 742-19/09/92  هیات بنام اسمعلی سجودی پیرعلیلو کلاسه 936

10-ششدانگ یک قطعه زمین پلاک 96 فرعی به مساحت 45/67  متر مربع برابر رای 735-19/09/92  هیات بنام محبوب سجودی پیرعلیلو کلاسه 935

11-ششدانگ یک قطعه زمین پلاک 97 فرعی به مساحت 45/68  متر مربع برابر رای 738-19/09/92  هیات بنام رضا سجودی پیرعلیلو کلاسه 933

12-ششدانگ یک قطعه زمین پلاک 98 فرعی به مساحت 30/68  متر مربع برابر رای 741-19/09/92  هیات بنام حیدر سجودی پیرعلیلو کلاسه 934

13- ششدانگ یک باب ساختمان پلاک 99 فرعی به مساحت 10/125  متر مربع برابر رای 740-19/09/92  هیات بنام خلیل مصطفائی کلاسه 932

14- ششدانگ یک باب ساختمان پلاک 100 فرعی به مساحت 25/85  متر مربع برابر رای 739-19/09/92  هیات بنام والح راستی پیرعلیلو کلاسه 974

15-  ششدانگ یک قطعه زمین پلاک 101 فرعی به مساحت 55/68  متر مربع برابر رای 737-19/09/92  هیات بنام فرهاد سجودی پیرعلیلو کلاسه 931

روز پنج شنبه 10/11/1392

 16-  ششدانگ یک باب ساختمان پلاک 102 فرعی به مساحت 30/71  متر مربع برابر رای 736-19/09/92  هیات بنام امیر زارعیان کلاسه 948

17-  ششدانگ یک قطعه زمین پلاک 103 فرعی به مساحت 65/401  متر مربع برابر رای 779-14/10/92  هیات بنام ولی راستی پیرعلیلو کلاسه 963

18-  ششدانگ یک باب خانه پلاک 104 فرعی به مساحت 55/1023  متر مربع برابر رای 787-16/10/92  هیات بنام صولت راستی پیرعلیلو کلاسه 945

19-  ششدانگ یک باب خانه پلاک 105 فرعی به مساحت 55/1639  متر مربع برابر رای 786-16/10/92  هیات بنام قباد سجودی کبود گنبد کلاسه 927

20-  ششدانگ یک باب ساختمان پلاک 106 فرعی به مساحت 80/324  متر مربع برابر رای 785-15/10/92  هیات بنام ایوب حسنعلی زاده و رضا حسنعلی زاده بالسویه کلاسه 980

21-  ششدانگ یک باب خانه پلاک 107 فرعی به مساحت 20/387  متر مربع برابر رای 784-16/10/92  هیات بنام قربان راستی کلاسه 960

22-  ششدانگ یک باب ساختمان پلاک 108 فرعی به مساحت 25/57  متر مربع برابر رای 769-11/10/92  هیات بنام زرنشان راستی کلاسه 965

23-  ششدانگ یک باب ساختمان پلاک 109 فرعی به مساحت 95/48  متر مربع برابر رای 770-11/10/92  هیات بنام سیامک زارعیان کلاسه 949

24-  ششدانگ یک باب خانه پلاک 110 فرعی به مساحت 15/377  متر مربع برابر رای 771-11/10/92  هیات بنام موسی حسنعلی زاده کلاسه 951

25-  ششدانگ یک باب خانه پلاک 111 فرعی به مساحت 85/230  متر مربع برابر رای 783-16/10/92  هیات بنام علی راستی کلاسه 982

روز شنبه 12/11/1392

 26-  ششدانگ یک باب خانه پلاک 112 فرعی به مساحت 75/716  متر مربع برابر رای 776-14/10/92  هیات بنام التفات راستی کلاسه 987

27-  ششدانگ یک باب خانه پلاک 113 فرعی به مساحت 55/611  متر مربع برابر رای 776-14/10/92  هیات بنام جعفر مدنی پیرعلیلو کلاسه 975

28- ششدانگ یک باب خانه پلاک 114 فرعی به مساحت 65/587  متر مربع برابر رای 775-14/10/92  هیات بنام حیدر حسنعلی زاده و حمید حسنعلی زاده بالسویه کلاسه 971

29-  ششدانگ یک باب خانه پلاک 115 فرعی به مساحت 05/956  متر مربع برابر رای 774-14/10/92  هیات بنام جلال پیرعلیلو و صادق پیرعلیلو بالسویه کلاسه 978

30-  ششدانگ یک باب خانه پلاک 116 فرعی به مساحت 35/925  متر مربع برابر رای 773-14/10/92  هیات بنام سلیمان راستی کلاسه 991

31-  ششدانگ یک باب خانه پلاک 117 فرعی به مساحت 55/991  متر مربع برابر رای 772-14/10/92  هیات بنام یادگار مدنی پیرعلیلو کلاسه 986

روز یکشنبه  13/11/1392

 شهر کلیبر 24-اصلی

32-  ششدانگ یک باب ساختمان پلاک 5065 فرعی به مساحت 30/213 متر مربع برابر رای 751-04/10/92  هیات بنام آقای سیف اله نجفی ولندران کلاسه 810

33-  ششدانگ یک باب ساختمان پلاک 5066 فرعی به مساحت 40/205 متر مربع برابر رای 765-08/10/92  هیات بنام صالح دهقانی کلاسه 847

34-  ششدانگ یک باب ساختمان پلاک 5067 فرعی به مساحت 30/213 متر مربع برابر رای 764-08/10/92  هیات بنام آقای ابوالفضل رزمجو کلاسه 850

35-  ششدانگ یک باب خانه پلاک 5068 فرعی به مساحت 65/185 متر مربع برابر رای 763-08/10/92  هیات بنام آقای ایاض مهدی پور کلالق کلاسه 851

36-  ششدانگ یک باب خانه پلاک 5069 فرعی به مساحت 25/276 متر مربع برابر رای 766-08/10/92  هیات بنام آقای غلامعلی آب دردیده کلاسه 711

روز دوشنبه  14/11/1392

 لذا بدینوسیله کلیه مالکین ، مجاورین ، کسانیکه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی پلاکهای قید شده ادعا و اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود که همه روزه در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد مطابق این آگهی و طبق ماده بیست قانون ثبت اسناد و املاک به مدت 30 روز اعتراض خود را به این اداره تحویل داده، رسید اخذ نمایند و یا به مرجع قضائی صلاحیت دار مراجعه نموده پس از طرح دعوی گواهی آن را به این اداره تسلیم فرمایند. %

 تاریخ انتشار:  19/10/1392                                                       ابراهیم نوری

                                                                             رئیس ثبت اسناد واملاک کلیبر    


مطالب مشابه :


بانک اطلاعات بازرگانی املاک و مسکن درخشان در تبریز - تجارت املاک

ایران املاک - بانک اطلاعات بازرگانی املاک و مسکن درخشان در تبریز - تجارت املاک - Iran Amlak - IranAmlak
آگهی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

ثبت اسناد و املاک 15-اصلی واقع در حدادان بخش 26 تبریز و 28 پلاک 118-اصلی بخش 30 تبریز.
"آگهی نوبتی بخش های 30،31و32 ثبت اسناد و املاک کلیبر"

ثبت اسناد و املاک بخش های 30، 31 و32 تبریز درخواست ثبت 81 فرعی از 118- اصلی واقع در
آگهی تحدید حدود قانون ساماندهی

ثبت اسناد و املاک 10- ششدانگ یک باب ساختمان پلاک 118 فرعی شهر کلیبر پلاک 24-اصلی بخش 31 تبریز.
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

ثبت اسناد و املاک بخش 30 تبریز. در جانانلو به مساحت 65/118 مترمربع بنام جهان فرج
آگهی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

ثبت اسناد و املاک احمد و 118-اصلی واقع در احمدلو علیا و 139-اصلی واقع در خطای بخش 30 تبریز و
برچسب :