سلسله مباحثی از هیأت های حل اختلاف اداره کار ( 3)

س : آیامراجع حل اختلاف پس از صدور رأی مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رأی می باشند؟

پاسخ : ازمهمترین آثار قطعی مراجع حل اختلاف ، فراغت مراجع از رسیدگی وظهور اعتبار قضییه محکوم بها و قابلیت اجرائی آن است .مستند مراتب مذکور " ماده 102 آئین دادرسی کار " است که مقرر میدارد مرجع رسیدگی پس از صدور رأی مجاز به رسیدگی مجدد وتغییر رأی نمی باشد.

س : آیا رأی صادره از ناحیه هیأت تشخیص بدون اینکه مورد اعتراض طرفین واقع شده باشد قابل طرح وتجدیدرسیدگی درهیأت حل اختلاف می باشد ؟ واگرپرونده نه برمبنای اعتراض به رأی هیأت تشخیص بلکه براساس دادخواست جدید خواهان در هیأت حل اختلاف مطرح شود چه حکمی خواهد داشت ؟

پاسخ : چنانچه حکم صادره از ناحیه هیأت تشخیص درموعد قانونی مورد اعتراض طرفین قرار نگرفته باشد ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف و رسیدگی هیأت فاقد توجیه قانونی میباشد . ضمناً در صورتی که ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف نه براساس اعتراض به رأی صادره از هیأت تشخیص بلکه براساس دادخواست جدید خواهان انجام شده باشد بطور مسلم رسیدگی نخستین در هیأت حل اختلاف فاقد توجیه قانونی خواهد بود.

س : آراء شعب دیوان عدالت اداری که علیه آراء قطعی مراجع حل اختلاف صادر می شوند آیا غیرقابل تجدید نظرند یا قانوناً می توان نسبت به آنها اعتراض کرد؟

پاسخ : درمورد آراء صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری علیه آراء قطعی مراجع حل اختلاف ، صرف نظر از قید و یا عدم قید قابل تجدید نظر بودن ویا اگر به اشتباه رأی قطعی اعلام گردیده باشد. بلحاظ حفظ حرمت آراء صادره از مراجع حل اختلاف و مراعات حقوق قانونی مراجع مزبور ، واحدهای کار وامور اجتماعی می بایست مستند به تفسیر قانونی ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و وفق مفاد بخشنامه معاونت روابط کار، وزارت کار واموراجتماعی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی دیوان ، درخواست تجدید نظرخواهی خود را همراه با کلیه مدارک و مستندات مربوط به دیوان عدالت اداری تسلیم نمابند.

 


مطالب مشابه :


مطالبات ذخیره مرخصی استحقاقی سنواتی بازنشستگان مخابرات

8 آوريل 2014 ... کمپ بازنشستگان مخابرات خوزستان - مطالبات ذخیره مرخصی استحقاقی سنواتی بازنشستگان مخابرات - بازنشستگان طرح تشویقی بازنشستگی
گفتگوی معاون مالی مخابرات ایران درخصوص پاداش بازنشستگان

9 آوريل 2014 ... کمپ بازنشستگان مخابرات خوزستان - گفتگوی معاون مالی مخابرات ایران درخصوص پاداش بازنشستگان - بازنشستگان طرح تشویقی بازنشستگی
وام پایان خدمت کارکنان مخابرات خوزستان

14 آوريل 2014 ... کمپ بازنشستگان مخابرات خوزستان - وام پایان خدمت کارکنان مخابرات خوزستان - بازنشستگان طرح تشویقی بازنشستگی اختیاری ، - کمپ
اطلاعیه اداره رفاه و مددکاری

29 ژوئن 2014 ... کمپ بازنشستگان مخابرات خوزستان - اطلاعیه اداره رفاه و مددکاری - بازنشستگان طرح تشویقی بازنشستگی اختیاری ، - کمپ بازنشستگان مخابرات
عدم پرداخت مابه التفات کمک هزینه خواربار و اقلام سبد رفاهی سال 92

20 آوريل 2014 ... کمپ بازنشستگان مخابرات خوزستان - عدم پرداخت مابه التفات کمک هزینه خواربار و اقلام سبد رفاهی سال 92 - بازنشستگان طرح تشویقی
استعلام ادارات کل کار استانها از مرکز در خصوص ذخیره مرخصی

7 مه 2014 ... کمپ بازنشستگان مخابرات خوزستان - استعلام ادارات کل کار استانها از مرکز در خصوص ذخیره مرخصی - بازنشستگان طرح تشویقی بازنشستگی
لوح سپاس و 1 سکه تمام بهار آزادی بازنشستگان مخابرات (1)

20 آگوست 2014 ... کمپ بازنشستگان مخابرات خوزستان - لوح سپاس و 1 سکه تمام بهار آزادی بازنشستگان مخابرات (1) - بازنشستگان طرح تشویقی بازنشستگی
مهلت ده روزه اجرای احکام دادگاه تبریز به مخابرات

17 ا کتبر 2014 ... کمپ بازنشستگان مخابرات خوزستان - مهلت ده روزه اجرای احکام دادگاه تبریز به مخابرات - بازنشستگان طرح تشویقی بازنشستگی اختیاری ، - کمپ
وام پایان خدمت کارکنان مخابرات خوزستان (1)

26 آوريل 2014 ... کمپ بازنشستگان مخابرات خوزستان - وام پایان خدمت کارکنان مخابرات خوزستان (1) - بازنشستگان طرح تشویقی بازنشستگی اختیاری ، - کمپ
تصمیمات ضد انگیزشی مدیران مخابرات

24 آوريل 2014 ... کمپ بازنشستگان مخابرات خوزستان - تصمیمات ضد انگیزشی مدیران مخابرات - بازنشستگان طرح تشویقی بازنشستگی اختیاری ، - کمپ
برچسب :