حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری


پروژه حسابداری دولتی
 
حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری
 
تعریف پیمان :
منظورازپیمان مجموعه اسنادومدارکی است که طبق شرایط عمومی پیمان ازطرف کارفرما،تحویل پیمانکارمیگردد.
مواردی که در قرارداد مبادله شده با پیمانکار توسط کارفرمایان درج می شود:
ماده یک. موضوع پیمان
ماده دو. اسناد و مدارک
ماده سه. مبلغ پیمان
ماده چهار. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار
ماده پنج. دوره تضمین
ماده شش. نظارت بر اجرای کار
ماده هفت. نشانی دو طرف
طرح مسئله :
یک پیمانکار قراردادی را به مبلغ  134000000 ریال از محل اعتبارات عمرانی با یکی از مؤسسات دولتی در سال 91 مبادله می نماید
الف) شرح و توضیح عملیات پیمان :
ب) ثبت های حسابداری :
1) ارائه تضمین انجام تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی به کارفرما
در حال حاضر، مؤسسات پیمانکاری باید بیش از تنظیم قرارداد، برای تضمین انجام تعهدات خود معادل پنج درصد(5%) مبلغ اولیه پیمان ضمانتنامه از بانک دریافت کنند بانکها برای صدور ضمانتنامه انجام تهعدات علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولاً ده درصد (10%) مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانکار مطالبه می کنند. کارمزد صدور 65000 ریال
ثبت های حسابداری :
پیمان در دست اجرا                                65000       
سپرده نقدی ضمانتنامه انجام تعهدات      13400000
          بانک                             13465000
"ثبت کارمزد و سپرده نقدی ضمانتنامه انجام تهعدات"
حساب انتظامی – ضمانتامه انجام تعهدات      134000000
حساب انتظامی – وثیقه ضمانتنامه انجام تهعدات       144720000
          طرف حساب انتظامی – ضمانتنامه انجام تهعدات                           134000000
          طرف حساب انتظامی – وثیقه ضمانتنامه انجام  تهعدات                 144720000
"ثبت ضمانتنامه انجام تهعدات"
ارزش وثیقه ضمانتنامه انجام تهعدات معادل 120% پس از کسر 10% سپرده نقدی از مبلغ ضمانتنامه خواهد بود که به صورت زیر محاسبه میشود:
144720000    = 120%×(13400000 - 134000000)
2) دریافت قسط اول پیش دریافت در قبال یکی از تضمین های قابل قبول کارفرما
3) دریافتقسطدومپیشدریافتدرقبالیکیازتضمینهایقابلقبولکارفرما
کارفرما معمولاً طبق قرار داد موافقت می کند به منظور تقویت بنیه مالی و تکمیل تجهیزات پیمانمکار درصدی از مبلغ اولیه پیمان را در مقابل ضمانتنامه بانکی به وی پیش پرداخت کند.
بانکها برای صدور ضمانتنامه پیش پرداخت علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولاً ده درصد (10%) مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانکار مطالبه می کنند.
ضمانتنامه پیش پرداخت معادل 20% مبلغ اولیه پیمان و کارمزد صدور آن 85000
ثبت های حسابداری :
پیمان در دست اجرا                        85000
سپرده نقدی ضمانتنامه پیش پرداخت      2680000
          بانک                                                                                2765000
"ثبت کارمزد و سپرده نقدی ضمانتنامه پیش پرداخت"
حساب انتظامی – ضمانتنامه پیش پرداخت              26800000
حساب انتظامی – وثیقه ضمانتنامه پیش پرداخت  28944000
          طرف حساب انتظامی – ضمانتنامه پیش پرداخت                    26800000
          طرف حساب انتظامی – وثیقه ضمانتنامه پیش پرداخت           28944000
"ثبت ضمانتنامه پیش پرداخت"
ارزش وثیقه ضمانتنامه پیش پرداخت همانند ارزش وثیقه ضمانتنامه تهعدات خواهد بود که به صورت زیر محاسبه می شود :          
28944000=120%× (2680000 - 26800000)                                                                                 
تأدیه پیش پرداخت :
کارفرما پس از دریافت ضمانتنامه پیش پرداخت از پیمانکار، مبلغ پیش پرداخت را به وی می پردازد.
 
 
ثبت حسابداری :
بانک             10720000
          پیش دریافت– قسط اول      10720000
"ثبت پیش پرداخت پیمان، قسط اول"
بانک             8710000
          پیش دریافت– قسط دوم      8710000
"ثبت پیش پرداخت پیمان، قسط دوم"
میزان پیش پرداخت متعلق به کارهای پیمانکاری در حال حاضر 20% مبلغ اولیه پیمان است که معمولاً در سه قسط: قسط اول 8% ، قسط دوم 5/6% و قسط سوم 5/5% مبلغ اولیه پیمان پرداخت می شود.
 
نحوه محاسبه:
                                                                                             قسط اول          10720000 = 8%  × 134000000
26800000 = 20% × 134000000= قسطدوم8710000 = 5/6%  × 134000000
قسطسوم7370000 = 5/5%  × 134000000
 
4) دریافت علی الحساب از کارفرما (مالیات کسر شده است)
علی الحساب پرداختی است که به منظور ادای قسمتی از تهعد صورت می گیرد.
در صورت آماده نبودن صورت وضیعت، علی الحساب 30% مبلغ اولیه پیمان فرض شود. 5% مالیات
 
 
ثبت حسابداری :
علی الحساب جاری    40200000
                 حساب کسور وصولی      2010000  
(مالیات حق الزحمه)
بانک       38190000
"ثبت پرداخت علی الحساب"
نحوه محاسبه :
40200000  = 30 % ×134000000
2010000  = 5 % × 40200000
5) پرداخت تنخواه گردان به کارپرداز توسط پیمانکار
پس از تعیین کارپرداز، بخشی از مخارج اجرای طرح از محل تنخواه گردانی که پیمانکار به هر کارپرداز تخصیص می دهد پرداخت می شود.
تنخواه گردان ارسالی به کارپرداز مبلغ 30000000  فرض شود.
ثبت حسابداری :
تنخواه گردان کارپرداز     30000000
                         بانک                          30000000
"ثبت تنخواه گردان ارسالی به کارپرداز"
6) خرید مصالح مورد نیاز توسط پیمانکار و ارسال آن به محل اجرای کار
اگر کالای مورد نیاز در انبار مرکزی موجود باشد براساس برگ درخواست خرید کالا، مواد و مصالح مورد نیاز به کارگاه فرستاده می شود. در صورتی که کالاهای مورد درخواست کارگاه در انبار مرکزی موجود نباشد برگ درخواست کالا به دایره تدارکات فرستاده می شود. دایره تدارک با توجه به مقررات، کالای مورد نیاز را خریداری و برای کارگاه ارسال می کند.
ثبت حسابداری:
خرید              12500000
          موجودی مواد و کالا           12500000
"ثبت خرید مصالح"
موجودی مواد و کالا     12500000
          پروژه در جریان ساخت       12500000
"ثبت ارسال مصالح به محل اجرا پروژ"
7) پرداخت پیش پرداخت به فروشندگان توسط پیمانکار
ثبت حسابداری:
پیش پرداخت                 8500000
                پروژه در جریان ساخت       8500000
"ثبت پیش پرداخت به فروشندگان"
8) ارسال مصالح و مواد از انبار به محل اجرای پروژه
ثبت حسابداری :
پروژه در جریان ساخت     12500000
                    موجودی مواد و کالا        12500000
"ثبت ارسال مواد و مصالح از انبار"
9) دریافت اجناس از فروشندگان و تحویل آن به انبار و تنظیم سند پس از کسر پیش پرداخت
ثبت حسابداری :
خرید        12500000
          پیش پرداخت      8500000
          بانک                  4000000
"ثبت دریافت اجناس از فروشندگان"
موجودی مواد و کالا     12500000
                           خرید                     12500000            
"ثبت تحویل اجناس به انبار"
10) تهیه لسیت حقوق و دستمزد و کارکنان پیمانکار در یکی از ماههای سال 91

                                     

                                                  صورت تجزیه دستمزد

 
شمارهxx
منتهی به آبان ماه 1391


پیمان شماره (1)                               پیمانشماره (2)                                   خلاصه 

شماره کارگاه ساعات کارکرد  مبلغ           شمارهکارگاه ساعاتکارکرد   مبلغ             شماره پیمان ساعاتکارکرد   مبلغ

 1                    80            19000000          1            100                24000000                1          140     35000000 

 2                    60             16000000          2             70                 16000000               2          170   40000000
جمع                 140          35000000        جمع           170                40000000    جمع                310    75000000

 
 
 
 


مطالب مشابه :


حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

پروژه حسابداری دولتی حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری تعریف پیمان :
پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری شرکت پیمانکاری سپید کار

یادگاری - پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری شرکت پیمانکاری سپید کار - یادگار
دانلود پروژه حسابداری - پیمانکاری

آموزشی / اطلاعات عمومی / حسابداری - دانلود پروژه حسابداری - پیمانکاری -
حسابداری پیمانکاری

حسابداری - حسابداری پیمانکاری - حسابداری موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه
حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

دانلود پروژه مالی حسابداری پیمانکاری دانلود. موضوعات پروژه های ارسالی
ثبت های حسابداری پیمانکاری

پروژه های در جریان مناقصه ** نقد ** بابت خرید اسناد برچسب‌ها: ثبت های حسابداری پیمانکاری
دانلود گزارش کارآموزی در شرکت پیمانکاری

انجمن تحقیق و توسعه حسابداری - دانلود گزارش کارآموزی در شرکت پیمانکاری - کنکورحسابداری از
امکانات نرم افزار حسابداری پیمانکاری و پروژه های ساختمانی آرینا سازه

آرینا سازه - امکانات نرم افزار حسابداری پیمانکاری و پروژه های ساختمانی آرینا سازه - نرم
برچسب :