جزوه درس اقتصاد خرد محسن نظری


اقتصاد خرد
تألیف: دکتر محسن نظری

انتشارات نگاه دانش
مقدمه:
1)      تعریف علم اقتصاد:  
2)      تقسیم بندی علم اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان:
3)      اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری:
4)      تجزیه و تحلیل ایستا و پویا:
5)      تجزیه و تحلیل تعادل جزئی و تعادل کلی:
فصل 1 : تقاضا، عرضه، تعادل
1)      تعریف تقاضا:
2)      عوامل مؤثر بر تقاضا:
3)      تابع تقاضا:
4)      تغییر تقاضا:
5)      حالت های خاص:
6)      تعریف عرضه:
7)      عوامل مؤثر بر عرضه:
8)      تابع عرضه:
9)      تغییر عرضه:
10)   حالت های خاص:
11)   تعریف تعادل:
12)   شرط تعادل:
13)   تغییر در نقطه تعادل:
14)   انواع تعادل:
15)   قیمت های سقف و قیمت های کف:
16)   اثر برقراری مالیات بر واحد و تعیین سهم مالیاتی عرضه کننده و تقاضا کننده:
فصل 2 : کشش
1)      تعریف کشش:
2)      تعریف کشش قیمتی تقاضا:
3)      اندازه گیری کشش قیمتی تقاضا با استفاده از جدول:
4)      اندازه گیری کشش قیمتی تقاضا به روش هندسی:
5)      اندازه گیری کشش قیمتی تقاضا از طریق معادله تقاضا:
6)      تقسیم بندی کالاها بر اساس کشش قیمتی تقاضا:
7)      عوامل مؤثر بر کشش قیمتی تقاضای یک کالا:
8)      رابطه درآمد کل (TR)، درآمد نهایی (MR)، کشش قیمتی تقاضا (E) و قیمت کالا (P):
9)      تعریف کشش درآمدی تقاضا:
10)   اندازه گیری کشش درآمدی تقاضا با استفاده از جدول:
11)   اندازه گیری کشش درآمدی تقاضا از طریق نمودار:
12)   اندازه گیری کشش درآمدی تقاضا از طریق معادله انگل:
13)   تقسیم بندی کالاها بر اساس کشش درآمدی تقاضا:
14)   تعریف کشش قیمتی عرضه:
15)   اندازه گیری کشش قیمتی عرضه با استفاده از جدول:
16)   اندازه گیری کشش قیمتی عرضه با استفاده از نمودار:
17)   اندازه گیری کشش قیمتی عرضه با استفاده از معادله عرضه:
18)   تقسیم بندی کالاها بر اساس کشش قیمتی عرضه:
19)   تعریف کشش متقاطع:
20)   تقسیم بندی کالاها بر اساس کشش متقاطع:
فصل 3 : نظریه رفتار مصرف کننده
1)      تعریف مطلوبیت:
2)      مطلوبیت کل، مطلوبیت نهایی و رابطه آنها با یکدیگر:
3)      تعریف منحنی بی تفاوتی:
4)      ویژگی های منحنی بی تفاوتی:
5)      نرخ نهایی جانشینی X به جای Y (MRSxy ):
6)      حالت های خاص منحنی بی تفاوتی:
7)      تعریف خط بودجه:
8)      انتقال خط بودجه:
9)      چرخش خط بودجه:
10)   حالت های خاص خط بودجه:
11)   شرط تعادل مصرف کننده:
12)   علل تغییر در تعادل مصرف کننده:
13)   اثر تغییر در درآمد مصرف کننده بر تعادل مصرف کننده:
14)   شکل منحنی درآمد مصرف:
15)   استخراج منحنی انگل از I.C.C :
16)   اثر تغییر در قیمت یکی از کالاها بر تعادل مصرف کننده:
17)   شکل منحنی قیمت – مصرف:
18)   استخراج منحنی تقاضا از P.C.C :
19)   اثر کل، جانشینی و درآمدی:
فصل 4 : نظریه رفتار تولید کننده
1)      تابع تولید:
2)      تولید کل، تولید نهایی و تولید متوسط:
3)      روابط بین TPL و MPL و APL :
4)      مراحل تولید:
5)      کشش عوامل تولید:
6)      بازدهی نسبت به مقیاس تولید:
7)      تعریف منحنی بی تفاوتی تولید:
8)      ویژگی های منحنی های بی تفاوتی تولید:
9)      نرخ نهایی فنی (تکنیکی) جانشینی کار به جای سرمایه:
10)   حالت های منحنی های بی تفاوتی تولید:
11)   تعریف خط هزینه یکسان:
12)   انتقال خط هزینه یکسان:
13)   چرخش خط هزینه یکسان:
14)   حالت های خاص خط هزینه یکسان:
15)   تعادل تولید کننده و شرط آن:
16)   تغییر در تعادل تولید کننده:
17)   اثر کل، اثر تولیدی و اثر جانشینی:
18)  کشش جانشینی عوامل تولید (σLK ):
فصل 5 : هزینه
1)      مفهوم هزینه از نظر اقتصادی:
2)      تقسیم بندی هزینه ها:
3)      استخراج نموداری منحنی های هزینه متوسط و نهایی از هزینه کل:
4)      شکل منحنی های هزینه:
5)      روابط بین منحنی های هزینه:
6)      روابط منحنی های تولید و هزینه:
7)      انواع هزینه در بلندمدت:
8)      استخراج منحنی های هزینه بلندمدت:
9)      اشکال مختلف هزینه های بلندمدت و رابطه آن با توابع تولید:
10)   روابط توابع هزینه در کوتاه مدت و بلندمدت:
فصل 6 : بازار رقابت کامل
1)      تقسیم بندی بازارها:
2)      ویژگی های بازار رقابت کامل:
3)      شرط تعادل (حداکثر شدن سود) بنگاه های رقابتی در کوتاه مدت:
4)      نقطه یا مرز تعطیل بنگاه رقابت کامل:
5)      منحنی عرضه بنگاه رقابت کامل:
6)      تعادل بنگاه رقابت کامل در بلندمدت:
7)      تعادل بلندمدت بنگاه و بازار (صنعت رقابتی):
8)      صنعت با هزینه های ثبات، صعودی و نزولی:
9)      بررسی اثر برقراری مالیات بر تولید بنگاه در بازار رقابت کامل در کوتاه مدت:
فصل 7 : بازار انحصار کامل فروش
1)      تعریف بازار انحصار کامل فروش:
2)      شرط تعادل(حداکثر شدن سود) بنگاه انحصار کامل:
3)      مرز تعطیل بنگاه انحصاری در کوتاه مدت:
4)      تعادل بلندمدت بنگاه انحصاری:
5)      سیاست تبعیض قیمت:
6)      کنترل انحصارگر:
7)      علل ایجاد انحصار:


جهت تهیه جزوات با ما تماس بگیرید. 


    0909  552 0937

  [email protected]مطالب مشابه :


خلاصه کتاب اقتصاد خرد دکتر محسن نظری

fm - خلاصه کتاب اقتصاد خرد دکتر محسن نظری - - fm عنوان کامل: کتاب ارشد، مجموعه علوم اقتصادی
خلاصه کتاب اقتصاد خرد دکتر محسن نظری

ماجلان - خلاصه کتاب اقتصاد خرد دکتر محسن نظری - یادداشت هایی در مدیریت
جزوه درس اقتصاد خرد محسن نظری

مرجع آموزشي رشته مديريت - جزوه درس اقتصاد خرد محسن نظری - نمونه سوالات و جزوات تخصصي رشته
منابع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد به صورت مختصر ومفید

محسن نظری ۳- ۲۰۰۰تست اقتصاد خرد تیمور محمدی ۴-۲۰۰۰تست اقتصاد خرد محسن نظری ۵-جزوه اقتصاد
منابع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

اقتصادخرد: 1) اقتصاد خرد پوران پژوهش. 2) اقتصادخرد مدرسان شریف(این کاملتر از خرد محسن
منابع پیشنهادی کنکور ارشد اقتصاد

اقتصاد خرد یک: کتاب دکتر محسن نظری انتشارات پوران پژوهش+کتاب ۲۰۰۰ تست تالیفی دکتر محسن
روش مطالعه اقتصاد خرد

یادداشت های اقتصادی - روش مطالعه اقتصاد خرد 2000 تست اقتصاد خرد محسن نظری. فرگوسن جلد اول و
منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی،

جزوات اقتصاد خرد ضریب ۱: ۱- جزوه اقتصاد خرد دکتر محسن نظری کتاب ۳۰۰صفحه(کد۱۴۸/۱اق)
دانلود نکات مهم کتاب اقتصاد خرد محسن نظری

حسابداری - دانلود نکات مهم کتاب اقتصاد خرد محسن نظری - - حسابداری
برچسب :