مبانی علم حقوق ( حقوق خانواده)

                حقوق خانواده                                             حقوق خانواده

 

حقوق خانواده

با وقوع عقدزن وشوهر مکلف به حسن معاشرت می شوندمردوظیفه داردنفقه زن را پرداخت کند.وهر دو برای استحکام  بنای خانواده گام بردارند. مثلا در تربیت اولاد همکاری نمایند. وخلاصه تمام قوانین ومقرراتی که در قانون راجب حقوق زنان ومردان هست اجراء نمایند.

 

شرط صحت نکاح (ازدواج)

واقع میشود با ایجاب وقبولی و با لفظی که صریحا دلالت داردبر قصد ازدواج ولازم به تشریفات خاصی نیست.

ایجاب وقبول ممکن است از طرف خود مرد وزن صادر شود. یا از طرف اشخاصی که قانونا حق دارند.

تعیین زن وشوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر ایجاد شبهه نکند از شرایط صحت عقد است یعنی اشتباه در هویت اشخاص وجود نداشته باشد.

اما در طلاق بایستی یک سری تشریفات صورت گیردتا زن وشوهر متارکه کنند.مثلا گواهی عدم سازش با داشتن داورین که به دفترخانها مراجعه میکنند.تا صیغه طلاق جاری شود.

 

رضای زوجین:

شرایط صحت عقد است واگر هر گاه اکراه شده باشد (رودروایسی) بعد از زوال اکراه عقد نافذ میشود.مگر اینکه اگراه به درجه ای است که فاقد قصد باشد. ودر زمانی که نکاح به وکالت صورت گرفته باشد وکیل نمیتواند زن را برای خود تزویج کند مگر اینکه اذن به او صریحا داده شده باشد

.

نکاح منقطع : وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شود.در نکاح منقطع مهریه بایستی ذکر گردد.ولی نفقه در کار نیست مگر اینکه نفقه را شرط کرده باشند.وهمچنین مدت نکاح را بایستی کاملا معین کرده باشند.

 

مهریه:

هر چیزی که مالکیت داشته باشد وقابل تملک باشد میتواند به عنوان مهریه قرار داد.تعیین مهریه منوط به رضایت طرفین است.نباید در تعیین مهریه زیادروی شود واز میزان مهر وسنه نباید کمتر باشد. که معمولاتعیین مهریه بر اساس عرف صورت میگیرد.به مجرد عقد زن صاحب مهریه میشود ومیتواند هر گونه تصرفی درآن بنماید.زن میتواند تازمانی که مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایف که در مقابل شوهر داردامتناع نماید.

 

فسخ عقد ازدواج:

به فسخ،طلاق ویا به بذل مدت منحل میشود.همچنین جنون هریک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه دا ئمی باشد یاادواری برای طرف مقابل موجب فسخ میشود.

عیوب زیر موجب حق فسخ برای زن است:

1- عنن به شرطی که ولو یک بار عمل زنا شوئی انجام نشده باشد.2- خصا مرد اخته (بدون نطفه ) باشد 3- مقتول الت مردانه قطع شده باشد.

 

عیوب زیر موجب حق فسخ برای مرد است:1- زمین گیر بودن 2- نابینائی از هر دو چشم

 

 

 


مطالب مشابه :


توسعه شهرنشینی وشهرسازی درایران

جغرافیای شهری - دانشگاه واحداندیمشک - توسعه شهرنشینی وشهرسازی درایران - دکترحسین شکوهی
معرفی و بازار کار رشته جغرافیا کلیه گرایشها...

جغرافیای شهری - دانشگاه واحداندیمشک - معرفی و بازار کار رشته جغرافیا کلیه گرایشها
ویژگی های کلی جغرافیای اندیمشک

جغرافیای شهری - دانشگاه واحداندیمشک - ویژگی های کلی جغرافیای اندیمشک - دکترحسین شکوهی
مبلان شهری چیست:

جغرافیای شهری - دانشگاه واحداندیمشک - مبلان شهری چیست: - دکترحسین شکوهی:جغرافیا علم انسان
استاد :شاهي - سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحداندیمشک - استاد :شاهي - سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
مبانی علم حقوق ( حقوق خانواده)

گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحداندیمشک - مبانی علم حقوق ( حقوق خانواده) - مقالات علوم سیاسی
دکتر عابدی: اندیشه های سیاسی غرب - الف- قسمت دوم

گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحداندیمشک - دکتر عابدی: اندیشه های سیاسی غرب - الف- قسمت دوم
استاد نویدی نیا -- مسئولیت بین المللی

گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحداندیمشک - استاد نویدی نیا -- مسئولیت بین المللی - مقالات
مبانی علم حقوق (تعاریف 2)

گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحداندیمشک - مبانی علم حقوق (تعاریف 2) - مقالات علوم سیاسی
استاد نویدی نیا - حقوق بين الملل عمومي ب

گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحداندیمشک - استاد نویدی نیا - حقوق بين الملل عمومي ب - مقالات
برچسب :