آیات 77 و 78 سوره ی واقعه - استخارة.الواقعة.

 
  جواب استخاره شما :
 "که این قرآن سودمند و گرامی است در لوح محفوظ سر حق مقام دارد 
آیات 77 و 78 سوره ی واقعه 
عمل در نهایت قدرت واستحکام است با توجه به اینکه به افراد شایسته و صالح اختصاص دارد
 انشاالله خوبست
 
 


استخارة.الواقعة. ,