موتورهای القایی

امروزه موتورهای القایی به دلیل سادگی قابلیت اطمینان و هزینه پایین بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. کنترل موتورهای القایی را می‌توان در دو گروه طبقه بندی کرد: کنترل اسکالر و کنترل برداری. کنترل اسکالر مبتنی‌ بر معادلات موتور در حالت ماندگار بوده و تنها اندازه و فرکانس ولتاژ، جریان و شار پیوندی قابل کنترل هستند. بنابراین کنترل اسکالر موتورهای القایی تأثیری بر بردارهای فضایی در حالت گذرا ندارد. از طرف دیگر، در کنترل برداری که مبتنی‌ بر روابطی است که در حالت دینامیکی نیز صادقند، نه تنها اندازه و فرکانس، بلکه موقعیت بردار فضایی ولتاژ، جریان و یا شار نیز قابل کنترل هستند. بنابراین کنترل برداری موقعیت و اندازهی بردار فضای ولتاژ و یا جریان و شار را در هر حالتی کنترل می‌کند و رفتار دینامیکی و حالت پایدار موتور را بهبود می‌بخشد. معروفترین نوع کنترل برداری، کنترل در راستای‌ میدان می‌باشد که عموماً به کنترل برداری معروف شده است و عملکرد مناسبی برای موتور القایی فراهم می‌کند. در این روش معادلات موتور به قاب مرجع سنکرون با شار روتور انتقال می‌یابند، این قاب مرجع قاب میدان نامید میشود. در قاب میدان (در حالتی که میزان شار روتور ثابت است) یک رابطهی خطی‌ بین متغیرهای کنترلی و گشتاور الکترومغناطیسی برقرار است. علاوه بر این مانند موتور DCبا تحریک جداگانه مقدار مرجع برای شار در محدوده سرعتهای بالا و تضعیف شار کاهش می یابد تا ولتاژ استاتور را ثابت نگاه دارد. تحلیل معادلات موتور در قاب مرجع جدید، مانند تحلیل موتور  DC با تحریک جداگانه و تولید گشتاور در موتور نیز به همین صورت توجیه خواهد شد. از لحاظه تئوری از قابهای مرجع دیگر نیز برای تحلیل معادلات موتور می‌توان استفاده کرد که منجر به روشهای تحلیل و آنالیز متفاوت خواهد شد.

در دهه ی ۱۹۸۰ در حالی که گرایش به سمت گسترش و استاندردسازی مبانی کنترل برداری در راستای میدان بود، تئوری های جدیدی مطرح شد که به کلی‌ انتقال معادلات موتور به قاب مرجع جدید و تحلیل آنها در مرجع جدید را منتفی می دانست. در این روش جدید کنترل هیسترزیس جایگزین کنترل جداگانه متغیرهای حالت موتور شده بود. روش کنترلی ارائه شده به خوبی‌ با عملکرد روشن و یا خاموش اینورترهای قدرت سازگار بود. این روش کنترلی عموماً به کنترلِ مستقیم گشتاور معروف است . از سال ۱۹۸۵ تا کنون مطالعات بسیاری در جهت بهبود و ارتقای این روش انجام شده است. در روش استاندارد کنترل برداری در راستی‌ شار میدان (FOC)، مولفهی جریان isq به عنوان کنترل کنندهی مقدار گشتاور الکترومغناطیسی موتور استفاده می‌‌شود. در حالتی که شار روتور ثابت است، این مولفه از جریان مستقیماً مقدار گشتاور را بر طبقه معادله ی زیر کنترل می‌کند.

09361849951 مهندس عربعامری انجام پروژهای دانشجویی


مطالب مشابه :


شبیه سازی موتور القایی با متلب سیمولینک ( شبیه سازی ماشین آ سنکرون در سیمولینک matlab )

شبیه سازی موتور القایی با متلب سیمولینک ( شبیه سازی ماشین آ سنکرون در سیمولینک matlab )
مقاله هایی به منظور شبیه سازی در متلب برای درس تئوری جامع ماشین های الکتریکی

­شبیه سازی مقالات ادوات فکتس با متلب, شبیه سازی Analysis شبیه سازی موتور القایی در متلب
موتور القایی کنترل موتور القایی شبیه سازی موتور القایی کنترل برداری موتور القایی

موتور القایی کنترل موتور القایی شبیه سازی موتور القایی 4 پروژه شبیه سازی با متلب
شبیه سازی کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از روش کنترل برداری غیر مستقیم ( Indirect vector contro

شبیه سازی پروژه های برق در matlab ، شبیه سازی مقالات برق در متلب ، شبیه سازی موتور القایی با
موتورهای القایی

حل معادلات با متلب در متلب شبیهسازی عملکرد مناسبی برای موتور القایی
شبیه سازی ماشین های القایی سنکرون با متلب

شبیه سازی پروژه راه اندازی موتور پله با شبیه سازی ماشین های القایی سنکرون با متلب.
مقاله هایی به منظور شبیه سازی در متلب برای درس دینامیک سیستم های قدرت الکتریکی (dynamic analysis of)

شبیه سازی دینامیکی موتور القایی در متلب،شبیه سازی در متلب،شبیه سازی موتور با
مقالات شبیه سازی شده در متلب MATLAB

مقالات شبیه سازی شده در متلب matlab (شبیه سازی با psim 9.0) دینامیک، موتور القایی
برچسب :