ترجمه افعال و جملات

ترجمــه افعال و جملات

ترجمــه افعال و جملات

زیرادرهرزبان برای بیان عقیده هاواندیشه هاازاسلوبهاوساختارهای دستوری خاصی استفاده می شودکه با اسلوبهای زبان دیگرتفاوت دارد.

انواع جمله درزبان فارسی:

۱-فعلی: که ازنهاد(مسندالیه)وفعل تام ساخته می شود

اگرفعل لازم باشدجمله فعلی دورکن دارد: فاعل+فعل تام علی نشست.

اگرفعل متعدی باشدعلاوه بردورکن فوق به مفعول نیز احتیاج دارد علی کتاب را خواند.

۲- اسنادی:که ازنهادومسندوفعل ربطی ساخته می شودمانند:هواسرداست.

فعلهای ربطی عبارتنداز: است-بود-شد-گردید-گشت.

فعل درفارسی=بن+شناسه.

شناسه جزئی ازفعل است که شخص رانشان می دهد:م-ی-د-یم-ند-ید.

بن:جزء ثابت فعل که درتمام صیغه هاوجودداردومفهوم اصلی فعل ازآن بدست می آید

هرفعلی دوبن دارد:

۱- بن ماضی :اگر(ن)راازمصدرحذف کنیم بن ماضی بدست می آیدفعلهای ماضی ومستقبل ازبن ماضی ساخته شده اند.

۲- بن مضارع:اگر(ب)را ازاول فعل امربرداریم بن مضارع بدست می آیدفعلهای مضارع وامرازبن مضارع ساخته می شوند.

ترجمه و.....(قسمت دوم)

همانطورکه درقسمت اول ملاحظه شد اسنادوارکان آن(مسندومسندالیه)دردستورزبان فارسی به فعلهای ربطی محدودشده است امادرزبان عربی مقوله اسنادگستره بیشتری دارد.

مواردمسنددرعربی:

۱- خبرمبتدا:اللهُ قادرٌ.

۲- فعل تام: حضرالامیر.

۳- اسم فعل:هیهات.

۴- مبتدای وصفی که فاعل آن جانشین خبراست: اعارفٌ اخوک قدر الانصاف.

۵- خبرنواسخ: کان الله عالماْ.

۶- مفعول دوم افعال قلوب: ظننت الدارقریبةْ.

۷- مفعول سوم افعال سه مفعولیک یریهم الله اعمالهم حسراتٍ.

۸- مصدرهای جانشین فعل امر:سعیاْفی الامر.

مواردمسندالیه درعربی:

۱- فاعل فعلهای تام یا شبه تام:حضرفؤادٌاالعالمُ ابوه.

۲- اسم نواسخ: کان اللهُ علیماْ.

۳- مبتدائی که خبرش درجمله آمده است: العلمُ نافعٌ.

۴- مفعول اول فعلهای قلوب.

۵- مفعول دوم فعلهای سه مفعولی.

۶- نائب فاعل:خُلق الانسانُ.

ترجمه و.....(قسمت سوم)

انواع فعل درزبان فارسی:

۱- ماضی ساده(مطلق):گفتم=بن ماضی+شناسه.

۲- ماضی استمراری: می گفتم(گفتمی)=می+ماضی ساده.

۳- ماضی نقلی : گفته ام=صفت مفعولی+ام-ای-است-ایم-اند.

صفت مفعولی=بن ماضی+ه مانند:خورده.

*ماضی نقلی درزمان گذشته انجام شده ولی اثرآن تازمان حال برجای مانده است.

۴- ماضی بعید:گفته بودم=صفت مفعولی+فعل کمکی ازبودن.

۵- ماضی التزامی:گفته باشم.

۶- ماضی مستمر(درحال جریان یا ملموس): داشتم می گفتم.

۷-ماضی ابعد: گفته بوده بودم.

۸- ماضی بعید التزامی: گفته بوده باشم.

۹- ماضی آینده درگذشته: خواست گفت .

۱۰- مضارع اخباری ساده: گویم.

۱۱- مضارع اخباری معمولی: می گویم(همی گویم).

۱۲- مضارع التزامی :بگویم=ب+بن مضارع +شناسه.

گاهی بدون ب می آید.

۱۳- مضارع مستمر(درحال جریان): دارم می گویم.

۱۴- حال یاآینده همراه با دستورامرونهی: بگو-نگو(مگو).

۱۵- آینده معمولی(مستقبل معمولی): خواهم گفت=مضارع ساده خواستن+بن ماضی فعل اصلی.

۱۶- مستقبل(آینده)محقق الوقوع: صبرکن آمدم(حتما خواهم آمد).

۱۷-آینده همراه با دعایانفرین: بیامرزاد-مریزاد.

 

ترجمه و.....(قسمت چهارم)

ترجمه فعل ازعربی به فارسی:

۱- فعل ماضی راغالبابصورت ماضی ساده ترجمه می کنیم.جلست = نشستم.

۲- فعل مضارع مرفوع رابصورت مضارع اخباری ترجمه می کنیم .یکتبُ = می نویسد.

۳- فعل مضارع منصوب رابصورت مضارع التزامی ترجمه می کنیم(بجزمنصوب به لن).اریدان اکتبَ =

می خواهم بنویسم.

حروف ناصبه : أن(که)،کَی،لکی،حتّی،لـِ(تا،تااینکه،برای اینکه)،فـَ(فاء سببیه).

فاءسببیه بعدازنفی یاطلب(امرونهی)یابعدازلیتَ ولعلّ می آید. یالیتنی کنتُ معهم فافوزفوزاعظیما = ای کاش من با آنهابودم تابه رستگاری بزرگی دست یابم.

مضارع منصوب به لن بصورت مضارع مستقبل منفی ترجمه می شود. لن نترک =هرگزترک نخواهیم کرد(ترک نخواهیم کرد.

۴- مضارع مجزوم به لم ماضی ساده منفی ترجمه شود لم یذهب = نرفت.

مجزوم به لما بصورت ماضی نقلی منفی.لمّایکتب = ننوشته است(هنوزننوشته است).

توجه:گاهی لمابرسرفعل مضارع می آیددراین صورت (وقتی که،زمانی که)ترجمه می شود مانند:

لماعلم امیرالمؤمنین بانّ البائع قدعرفه ترک المکان = وقتی که امیرمومنان دانست که فروشنده اوراشناخته است مکان راترک کرد.

*درجمله های شرطیه فعل شرط به صورت مضارع التزامی وجواب بصورت مضارع اخباری ترجمه می شود. من درس نجح = هرکس درس بخواندموفق می شود.

ادئات شرط: إن=اگر،من=هرکس،ما=هرچه،متی=هروقت،مهما=هرزمان،اینما=هرجا.

اگرلام امر(لـ)برسرمضارع بیاید لـ را(باید)ترجمه می کنیم وفعل بعدازآن رابصورت مضارع التزامی ترجمه

می کنیم مانند:لیذهب = بایدبرود.

نکته:به کاربردلام درجمله ها دقت کنیم:

الملک للهِ = حکومت ازآن خداونداست. قبل ازاسم آمده وحرف جراست.

اجتهدتُ لاَنجح =تلاش کردم برای اینکه موفق شوم. بعدازیک مقدمه ووسط جمله آمده حرف نصب است.

لنبتعد عن الکذب = باید ازدروغ دوری بجوئیم. بدون مقدمه آمده وفعل بعدازآن مجزوم است پس حرف جزم

۵- کان+مضارع = ماضی استمراری.کان یکتب = می نوشت.

کان + ماضی = ماضی بعید .کان کتب = نوشته بود.

کان +لـ =داشتن.کان لی کتابٌ =کتابی داشتم.

۶- اگرقدبرسرفعل ماضی بیاید گاهی بصورت ماضی نقلی مثبت ترجمه می شود قدکتب = نوشته است.

وگاهی این قدتاکیدرامی رساندکه دراین صورت (واقعا،براستی،حقیقتا)ترجمه می شود. قدصدقت=واقعا

راست گفتی.

۷- لام مفتوح(لـ)+ مضارع = حال. لینصرُ=الان یاری می کند(داردیاری می کند.

الان+مضارع= حال مانند:الان ینصر=الان یاری می کند.

۸- سـ(بزودی)+مضارع = آینده محقق مانند: سیذهب=بزودی می رود.

سوف+مضارع=آینده محتمل.سوف یذهب=خواهدرفت.

افعالی که ماضی آنهابروزن(فَعُلَ)باشدلازم هستند.کَرُمَ،حَسُنَ.

۹- اذ+مضارع=ماضی استمراری.اذ یذبحونکم=وقتی شمارامی کشتند.

۱۰- صیغه تعجب:

ماانشطه=چقدرکوشاست،یاله من مقامٍ؛یاله مقاما=چه مقامی دارد،لله دره کاتبا=چه نویسنده ای!

احسن بالمودب=مودب چه نیکوست!

صیغه تعجب را می توان برای گذشته وآینده نیزبکاربرد:

ماکان انشطه =چقدرکوشابود!    

مایکون احسن المناظر=مناظرچقدرزیباخواهندبئد!.

۱۱-اذا+ماضی=مضارع التزامی.اذاجاءنصرالله=هنگامی که یاری خدابیاید.

۱۲-گاهی ترجمه یک فعل لازم با مجهول یکسان است.اهتدی=هُدی=هدایت شد.

۱۳- لستُ+ادری=الان نمی دانم.

۱۴- عاد+مضارع=دوباره انجام دادن کار،برگشتن به کاری.مانند:عادیکتبُ=دوباره نوشت(دوباره می نوشت.

لم+مضارع عاد=انجام ندادن کار مانند:لم یعدیکتبُ = دیگه ننوشت.

ترجمه و...(قسمت پنجم)

ترجمه افعال مزید:

باب افعال: معمولامتعدی ترجمه می شود یعنی درترجمه نیازبه مفعول دارد: اخرج الرجل الطفل=مردکودک

رابیرون کرد.

فعلهای زیر ازباب افعال هستندولی لازم هستند:افلح-اسرع-افاق-امطر-ازهر-انصت-اقبل.

تفعیل:معمولامتعدی:نزل الله القرآن=خداوندقرآنرانازل کرد.

برخی فعلهای باب تفعیل لازم هستند:فَکَّرَ.

مفاعله:معمولامتعدی :باعده=اورادورکرد.

گاهی برای مشارکت ودرترجمه میان فاعل ومفعول ازکلمه«با»استفاده می شود:کاتبَ علیٌ صدیقَه

علی بادوستش نامه نگاری کرد.

برخی فعلهای باب مفاعله لازم هستند:سافر.

انفعال:لازم وبرای مطاوعه (اثرپذیری)است.

مطاوعه یعنی اینکه مفعول به اثرفعل رابپذیردوبعدازپذیرفتن اثرفعل خودفاعل محسوب می شود:

کَسَّرتُ الزجاجَ فانکسرَالزجاجُ=شیشه را شکستم وشیشه شکست.

هرگاه فعل متعدی یک مفعولی رابه بابهای مطاوعه ببریم لازم می شودواگردومفعولی باشندیک مفعولی می شوند.

تفعل: گاهی لازم وگاهی متعدی: تقدم=پیشرفت کرد-تقبل=پذیرفت.

تفاعل:غالبا لازم ترجمه می شودوگاهی برای تمارض است: تمارض الرجل=مردخودرابه مریضی زد.

گاهی برای مشارکت بکارمی رودوازکلماتی نظیر«با-باهم-بایکدیگر»استفاده می شودمانند:

تعاون الناسُ لبناءالمسجد=مردم درساختن مسجدبایکدیگرهمکاری کردند.

افتعال:گاهی لازم مانند:اجتهد=تلاش کردوگاهی متعدی مانند:اکتسب =بدست آورد.

استفعال:غالبامتعدی ترجمه می شود:استخرجَ العاملُ الحدیدَ=کارگرآهن رااستخراج کرد.

گاهی برای طلب ودرخواست بکارمی رود: اَستغفرُاللهَ=ازخداآمرزش می خواهم.

برخی فعلهای باب استفعال لازم هستند: استراح-استقام.

افعلال: برای بیان رنگ به کارمی رود:اِخضَّرَت الورقةُ=برگ سبزشد.

توجه:افعال رباعی مجردمعمولامتعدی هستند:زلزل=لرزاند.

وبندرت لازم هستند:حصحص=آشکارشد.

 

ترجمه و...(قسمت ششم)

*پاره ای ازفعلهاهمراه حرفی بکار می روند که هنگام ترجمه به فارسی نیازبه ترجمه آنهانیست مانند:

سخرمِن=مسخره کرد-حصل علی=بدست آورد-شعربِ=احساس کرد متوجه شد-عزم علی =تصمیم گرفت-بحث عن =جستجوکرد درجستجوی بود دنبال گشت-اخذب=گرفت-قرب من=نزدیک شدبه.

*گاهی مصدربصورت فعل ترجمه می شود:قصدتُ الرجوعَ=خواستم برگردم.

*درترجمه فعل مجهول اغلب ازفعل شدن کمک می گیریم: قُتلَ=کشته شد.

*درترجمه فعلهای دومفعولی معمولایکی ازدومفعول راباعلامت«را»ودیگری بدون علامت ویاهمراه  حرف متمم می آید:

الهی ارزقنی الصبرالجمیل=خدایابه منصبرزیباراارزانی بدار.

جعلتک امینا علی اسراری= تورابراسرارخویش امین قراردادم.

*مفعول درجمله عربی گاهی درترجمه فارسی همراه حرف متمم به کارمی رود:

بلغتُ المنزلَ=بهخانه رسیدم.- اجابه= به او پاسخ داد.-جاهد المشرکین=بامشرکان جهادکن.

ترجمه مشتقات:

اسم فاعل: بصورت صفت فاعلی فارسی ترجمه می شود:عالم=دانا-مُقاتل=رزمنده.

صفت فاعلی درفارسی دارای پسوندهایی ازقبیل«نده-ا»است.

اسم مفعول بصورت صفت مفعولی فارسی ترجمه می شود:منصور=یاری شده.

صفت مفعولی باپسوند«شدن» ساخته می شود.

صفت مشبهه: بصورت صفت مطلق فارسی ترجمه می شود:غضبان=خشمگین.

اسم مبالغه:درترجمه آن ازقید«بسیار» استفاده می شود: غفّار=بسیارآمرزنده.

اسم تفضیل: بصورت صفت تفضیلی یاصفت عالی فارسی ترجمه می شودبدین صورت که:

اگربعدازآن حرف جرمن بیاید معادل صفت تفضیلی فارسی است: اکبرمن=بزرگتراز.

اگربعدازآن حرف جرمن نیاید معادل صفت عالی فارسی است : هذا احسن=این بهترین است.

اگربه اسم دیگری اضافه شودمعادل صفت عالی فارسی است: افضل الاعمال=بهترین کارها.

یادآوری: خیروشراگربه معنی خوبتروبدتروخوبترین وبدترین باشداسم تفضیل است.

اگربه معنی خوب وبدباشد صفت مشبهه است.

اگربه معنی خوبی وبدی باشد جامداست.

 

ترجمه و.....(قسمت هفتم)

ترجمه ضمائر:

* درترجمه ضمائرغائب به مرجع آنها دقت کنیم:

کتب التلامیذُدروسَهُم=دانش آموزان درسهایشان رانوشتند.

*درترجمه ضمائرمنفصل نصبی ازکلمات«تنها-فقط» استفاده می کنیم: ایّاک نعبدُ= تنهاتورا می پرستیم

ترجمه اسمهای موصول:

من=کسی که - کسانی که.                        ما= چیزی که-چیزهایی که- آنچه

الذی-التی=که-کسی که-چیزی که.              الذین-اللاتی= که - کسانی که.

اللتان-اللتین-اللذان-اللذین=که-دوکسی که.

* اسم موصول خاص هرگاه بعدازاسم دارای «ال» بیاید به معنی کهخواهدبود:

ذهبت الی المسجدالذی قرب بیتنا=رفتم به مسجدی که نزدیک خانه مان است.

یادآوری: درترجمه اسمهایی که دارای تنوین هستندگاهی «یاء وحدت یانکره» اضافه شود:رجلٌ=مردی.

ترجمه عددومعدود:

درزبان فارسی معدودفقط یک حالت داردوآن مفرد است است لذامعدودعربی به هرشکلی باشد به صورت مفردترجمه می شود: خمسةُ کتبٍ = پنج کتاب.

*واعداد ترتیبی به این صورت:الامام الثامن = امام هشتم          ثامن الائمة= هشتمین امام.

توجه:هناک ظرف مکان است وگاهی به معنی«هست-وجوددارد»بکارمی رود:

هناک کتابٌ فی المکتبة=کتابی درکتابخانه هست(وجوددارد).

نکته:فعل قام همراه باء جاره به معنی انجام داد-پرداخت بکارمی رود:

قام الطلابُ بِتلاوة القران= دانش آموزان به تلاوت قرآن پرداختند.

ضمیرفصل:درترجمه ضمیر فصل ازتعابیری چون:« تنها-همان است- آن است که- چنین است » استفاده

می کنیم: انک انت الغافر= قطعا تو همان بخشنده ای.

کُلّ:این کلمه بصورت « همه- هر -هریک » ترجمه می شود به ترتیب زیر:

کل الطلاب=همه دانش آموزان.        کل طالب=هردانش آموزی.     کل مِن الطلاب=هریک ازدانش آموزان.

لا نهی:بصورت امرمنفی ترجمه می شود: لاتعبدوا=نپرستید.

ترجمه جمله های اسمیه:

*درپایان جمله های اسمیه فاقدفعل ازصیغه های مختلف فعل ربطی « است» استفاده می کنیم:

النجاةُ فی الصدق=نجات درراستگویی است.

*خبرمفرد هرگاه بصورت مثنی وجمع باشدمعمولابصورت مفرد ترجمه می شود:

المؤمنون صادقون فی حیاتهم=مومنان درزندگی خود راستگوهستند.

ترجمه حروف مشبهه:

إنَّ: درمتنهای ادبی وبلاغی (قرآن-نهج البلاغه و...) اغلب برای تاکیدجمله بکارمی رود ودرترجمه چنین جملاتی ازکلماتی چون« همانا-براستی- حتما- حقیقة» استفاده می شودودرمتون جدیدوداستانی وروزمره به عنوان تکیه کلام به کار می رودونیازی به ترجمه آن نیست.

أنَّ: همانا- قطعا.برای تاکیداست.

ودروسط جمله به معنی«که-اینکه»به کارمی رود:

علمتُ أَنَّها قدنجحت فی الامتحان= دانستم کهاودرامتحان قبول شده است.

لیتَ: کاش-ای کاش.

اگرخبرش مضارع باشدمعمولابصورت مضارع التزامی ترجمه می شود:

لَیتَ السلامَ یستقرُ فی العالم= کاش صلح درجهان استقراریابد.

لَعَّلَ: شاید-امیداست.

اگرخبرش مضارع باشدمعمولابصورت مضارع التزامی ترجمه می شود.

کَأنَّ: گویا-مثل اینکه.

برای تشبیه بکارمی رود.

نکته: درترجمه عباراتی که دارای کلمه«إنَّما» است ازتعابیر« فقط-بی شک- تنها»استفاده می شود:

إنَّما العزةُ لله ورسوله وللمومنین= عزت فقط  ازآن خداوندوپیامبرش ومومنان است.

توجه: لا نفی جنس بصورت « هیچ-اصلا» ترجمه می شود: لالباسَ اجملُ من العافیة=هیچ جامه ای زیبنده ترازسلامتی نیست.

ترجمه اسمهای اشاره:

*اسم بعدازاشاره(مشارالیه)هرگاه همراه الباشد اسم اشاره بصورت مفردترجمه می شودهرچندمثنی یاجمع باشدکه دراین صورت با صفت اشاره یا اسم اشاره فارسی مطابقت می کند:

هؤلاء الطالبات مجتهداتٌ= ایندانش آموزان کوشاهستند.

واگربدون البیایند اشاره طبق صیغه خودترجمه می شود: هؤلاءطالباتٌ=اینهادانش آموزهستند.

نکته:علامت«ین»درمثنی وجمع مذکرسالم مشترک است هنگام ترجمه به حرکت نون وماقبل یاء وقرائن موجوددرجمله دقت کنیم:

مثنی:مسلمینِ -مسلمَین - هذین المسلمین.

جمع مذکرسالم: مسلمینَ -مسلمِین - هؤلاء المسلمین.

ترجمه صفت:

صفت درزبان فارسی بصورت مفردمی آیدهرچنددرزبان عربی مفردنباشد:

التلامیذُ المجتهدون= دانش آموزان کوشا.

نکته۱:درترجمه جمله وصفی حرف که موصول یا صفت سازرامی افزاییم وخودفعل مطابق نیازجمله معمولابصورت زیرترجمه می شود:

الف)ماضی+ماضی=ماضی بعید(یاساده):

اشتریت کتاباْقدرأیته فی مکتبة المدرسة=کتابی راخریدم کهآن رادرکتابخانه مدرسه دیده بودم(دیدم).

ب)ماضی+مضارع=ماضی استمراری:

سمعت نداءْ یدعونی الی الصدق=ندایی راشنیدم که مرابه صداقت فرامی خواند.

ج)مضارع+مضارع=مضارع التزامی:

اُفتّشُ عن کتابٍ یُساعدُنی فی فهم النصوص= دنبال کتابی می گردم که مرادرفهم متون یاری کند.

نکته۲:گاهی جمله وصفیه بصورت اسمیه می آید:

ترجمتُ نصاْ عباراته سهلةٌ= متنی راترجمه کردم که عبارتهایش آسان بود.

نکته۳:گاهی برحسب نیازوموقیت فعلهابصورت صفت ترجمه می شوند:تعالی- عَزَّوجَلَّ- تبارکَ و.....

قالَ اللهُ عزوجل=خداوندعزیزوبزرگ فرمود.

 

 

ترجمه(قسمت هشتم)

ترجمه مفغول مطلق:

*درترجمه مطلق تاکیدی ازقیود تاکیدی«کاملا-حتما-قطعا-بی شک»

استفاده می شود:

نزل الله القرآن تنزیلاًلهدایة الانسان= قطعاخداوندقرآن رابرای هدایت انسان نازل کرد.

*درترجمه مطلق نوعی(بیانی) ازقیودبیانی «به نیکی-بسیار-سخت-همچون-مانندِ» استفاده می شود:

اذکرواالله ذکراًکثیراً=خدارابعدسیاریادکنید.

جلس بهلول جلوسَ الملوک= بهلول مانندپادشاهان نشست.

نکته۱: مطلق نوعی همیشه یا صفت داردیامضاف الیه.

نکته۲: درترجمه مفعول مطلق دقت کنیم که این کلمه نظربه فعل جمله داردنه به فاعل ونه به مفعول.

نکته۳: درترجمه مطلق نوعی دقت کنیم که ازترجمه آن بصورت مفعول به بپرهیزیم:

فاصبرصبراًجمیلاً:

صبری نیکوپیشه کن:نادرست.       به نیکی صبرکن: درست.

ترجمه حال:

*حال مفردبصورت قیدحالت ترجمه می شودوعلامت قیدحالت درزبان فارسی پسوند« ان-ا»وپیشوند«با» است:

جاء التلمیذُضاحکاًعاجلاً= دانش آموزخندان وبا شتاب آمد.

*درترجمه جمله حالیه ابتداعبارت« درحالی که-که»را می نویسیم آنگاه

خودفعل معمولا طبق الگوی زیرترجمه می شود:

الف-ماضی+ماضی=ماضی بعید(یاماضی ساده):

خرج المعلم وقدعلمنا اشیاءکثیرة=معلم خارج شد درحالی که مطالب

بسیاری به آموخته بود.

ب- ماضی+مضارع=ماضی استمراری:

جاء المعلم وهویتکلم باللغة العربیة=معلم آمددرحالی که به زبان عربی سخن می گفت.

نکته: بایدتوجه داشتیم که زمان جمله حالیه متاثراززمان جمله قبل ازخوداست.

ترجمه تمییز:

درجملاتی که تمییزبعدازاسم تفضیل می آیدگاهی می توان آن دورابصورت یک کلمه ترجمه کرد:

هواحسن اخلاقاً=اوازنظراخلاق نیکوتراست(ترجمه درست)

اوخوش اخلاق تراست(ترجمه بهتر)

گاهی تمییزرامی توان بصورت فاعل یا مغعول یا مبتداترجمه کرد:

هی اکثر منّی صبراً=صبراوازمن بیشتراست.

طاب الطالب خلقاً=اخلاق دانش آموزنیکوشد.

فجرنا الارض عیوناً=چشمه های زمین راشکافتیم.

گاهی با آوردن تعابیر«ازلحاظِ-ازجنبه-از» تمییزراترجمه می کنیم:

مُلئَ قلبی ایماناً=قلبم ازایمان پرشد.

کفی بالله شهیداً=خداازلحاظ گواه وشاهدبودن کافی است.

ترجمه مستثنی:

دراستثنای مفرغ گاهی می توانیم جمله بصورت مثبت موکد ترجمه کنیم :ماجاء الّا هذا الطالبُ= فقط این دانش آموزآمد .

به جای اینکه بگوئیم: نیامدمگراین دانش آموز.

ترجمه مفعول له (لاجله)ویژه ادبیات

از کلمات«برای-به خاطر-به جهت»استفاده می شود:

قم من مکانک احتراماًلابیک=به خاطراحترام به پدرت ازجایت برخیز.

ترجمه افعال مقاربه(قرب-رجاء-شروع)ویژه ادبیات

درترجمه افعال قرب ازکلماتی نظیر« تقریبا-چیزی نمانه-نزدیک بود-نزدیک است»استفاده می شودوخبرآنهامعادل مضارع التزامی فارسی ترجمه می شود:تکاد الوردة تتفتح=نزدیک است که گل شکفته است.

فعل رجاء(عسی)بصورت «امیداست» ترجمه می شودوخبرآن بصورت مضارع التزامی.

افعال شروع( جعل-اخذ-شرع-بدا)بصورت« شروع کرد-دست به کارشد»

ترجمه می شودوخبرآن بصورت مضارع التزامی.

نکته: فعل مضارع بعدازافعال شروع را می توان بصورت مصدرترجمه کرد:

اخذ الشاعر ینشد قصیدة= شاعردست بکارسرودن قصیده ای شد.

ترجمه عندَ:

چنانچه ظرف مکان باشد معمولا بصورت«نزد»ترجمه می شود:

اجرکم عندالله=پاداش شما نزد خداونداست.

وچنانچه ظرف زمان باشدبصورت« به هنگام-وقتِ» ترجمه می شود:

ذهبت عند الغروب=هنگام غروب رفتم.

نکته: چون درزبان عربی معمولا فعل خاصی برای مفهوم«داشتن» بکار

نمی رود بنابراین برای بیان این معنا ازکلمه «عند» استفاده می شود:

کان عندی کتاب=کتابی داشتم.

ترجمه جواب طلب:ویژه ادبیات

درترجمه فعل مضارع هنگامی که درجواب طلب واقع شودقبل ازآن کلمه« تا» آورده می شودوخودفعل بصورت مضارع التزامی ترجمه می شود:

احسن الی الناس تستعبدقلوبهم= به مردم نیکی کن تا قلبهایشان را بدست آوری(بیاوری).

ترجمه اغراءوتحذیر:ویژه ادبیات

اغراء: همراه شو-لازم بدان-برتوباد:

ایاک والصدقَ=باراستی همراه شو.

تحذیر: پرهیزکن-بپرهیز-تورابرحذرمی دارم:

ایاک والکذب=ازدروغ بپرهیز.

ترجمه کم:ویژه ادبیات

کم خبریه: تمییزش مفردومجروریاجمع ومجروریامجروربه«من» است وبصورت« بسیار-خیلی» ترجمه می شود:

کم کتابٍ(کتُبٍ-من کتابٍ)قراتُ= بسیارکتاب خواندم.

کم استفهامیه: تمییزش مفردومنصوب است وبصورت« چه مقدار-چقدر»

ترجمه می شود: کم کتاباًقراتَ=چقدرکتاب خواندی؟

ترجمه کاین:ویژه ادبیات

همانندکم خبریه ترجمه می شود:

کَأیِّن من کتابٍ قرأتُ=بسیارکتاب خواندم.

مدح وذم :ویژه ادبیات

مدح(نِعْمَ-حَبَّذا)چه خوب:

نعم الشیمةُ الصدقُ= راستی چه صفت خوبی است.

ذم( بِئْسَ-لاحبذا)بد-چه بد:

بئس الشیمةُ الکذبُ= دروغ چه صفت بدی است.

ترجمه انواع ما:

ماشبیه به لیس: نیست: ماهذا مفیداً=این سودمندنیست.

استفهامیه: چی-چه چیزی-چیست؟:ماعندک؟=چی داری.

موصول:آنچه-چیزی که.

شرطیه: هرچه.

ترجمه انواع من:

استفهامیه: چه کسی -کیست.:من انت؟=توکیستی.

شرطیه: هرکس: مَنْ یَدْرُسْ یَنْجَحْ=هرکس درس بخواند قبول می شود.

ترجمه انواع متی:

استفهامیه: کی-چه وقت:متی رجعت؟=کی برگشتی؟

شرطیه:هروقت: متی تذهبْ اذهبْ=هروقت بروی می روم.

یادآوری:

درپایان متذکرمی شوم که برای دریافت معناومفهوم یک عبارت لازم نیست


مطالب مشابه :


قشنگترین جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

قشنگترین جملات عاشقانه انگلیسی با قشنگترین جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی .
دانلود کلمات و جملات پر کاربرد عربی فصیح و لهجه حجازی ( لهجه سعودی) با ترجمه فارسی

دانلود کلمات و جملات پر کاربرد عربی فصیح و لهجه حجازی ( لهجه سعودی) با ترجمه فارسی
ترجمه افعال و جملات

با عرض سلام و درود خدمت دوستان عزیز بنده عباس اکرمی هستم کارشناس زبان و ادبیات فارسی.با توجه
آموزش زبان انگلیسی با استفاده از جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

آموزش زبان انگلیسی با استفاده از جملات زیبای انگلیسی با با ترجمه فارسی عربی و انگلیسی
جملات زیبا به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

شاید شما هم از خواندن این جملات ناراحت شوید (فارسی، انگلیسی ، عربی) با ترجمه فارسی
اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی

عربی وقرآن. چت اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی. جملات زیبا: Everything is okay in the end.
مترجم عربی حرفه ای

ترجمه عربی به فارسی و فارسی به عربی با ترجمه عربی به فارسی حرفه جملات فارسی به عربی.
جملات انگلیسی آسان - زبان های مختلف

[email protected] برای سفارش ترجمه با شماره 09362050399 ترجمه انگلیسی به فارسی می خواهم عربی
دانلود کلمات و جملات پر کاربرد عربی فصیح و لهجه حجازی ( لهجه سعودی) با ترجمه فارسی

ترجمه انواع متون از عربی به فارسی و از فارسی به عربی همراه با تایپ در اسرع وقت [email protected]
دانلود کلمات و جملات پر کاربرد عربی فصیح و لهجه حجازی ( لهجه سعودی) با ترجمه فارسی

دانلود کلمات و جملات پر کاربرد عربی فصیح و لهجه حجازی با ترجمه فارسی فن ترجمه عربی
برچسب :