معرفی کتب دروس مختلف برای امتحان کارشناسی ارشد عمران

زبان انگلیسی :


- زبان تخصصي مهندسي عمران " محمد عزمي انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوين كتب دانشگاهي) 

قابل ذکر است تعدادی از سوالات چهار گزینه ای کتاب زبان تخصصی مهندسی عمران عینا در آزمون های ارشد عمران مطرح شده است.


- زبان تخصصی مهندسی عمران ، پرسشهای چهار گزینه ای ، تالیف مهندس هوشیار خزائی ، انتشارات سیمای دانش


- واژگان مهندسی عمران ، انگلیسی به فارسی ، فارسی به انگلیسی ، گردآوری:فریبرز فرهمند،مرکز نشر دانشگاهی ، تهران- راهنمای جامع انگلیسی ، برای دانشجویان رشته مهندسی عمران ، تالیف دکتر محمد عزمی ، ترجمه هدایت موتابی


ریاضیات :


- حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی ، نوشته ریچارد.ا.سیلورمن ، ترجمه دکتر علی اکبر عالم زاده- مجموعه گزینه های چهارجوابی طبقه بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد ، ریاضی 1 ، تالیف دکتر مسعود نیکوکار ، نشر آزاده


- مجموعه گزینه های چهارجوابی طبقه بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد ، ریاضی 2 ، تالیف دکتر مسعود نیکوکار ، نشر آزاده- مجموعه گزینه های چهارجوابی طبقه بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد ، معادلات دیفرانسیل ، تالیف دکتر مسعود نیکوکار ، نشر آزاده

مقاومت مصالح :


- مقاومت مصالح ، پوپوف ، ترجمه شاپر طاحونی- مقاومت مصالح ، تالیف دکتر حجت الله عادلی


- 1000 پرسش چهار گزینه ای ، مقاومت مصالح ، تالیف دکتر نادر فنایی ، انتشارات آزاده


تحلیل سازه ها :


- تحلیل سازه ها ، دکتر علی کاوه ، مرکز نشر دانشگاهی- تحلیل سازه ها ، تالیف دکتر حجت الله عادلی


- تئوری و مسائل تحلیل سازه ها ، حمید رضا ولی پور و اردشیر اطیابی ، نشر جویبار- مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای تحلیل سازه ها ، نادر فنایی ، مخصوصا فصول 6 و 7و8


مکانیک خاک :


- اصول مهندسی ژئوتکنیک ، جلد اول ، مکانیک خاک ، براجا.ام.داس ، ترجمه شاپور طاحونی


- مکانیک خاک ، دکتر طباطبایی و دکتر بهنیا ، پیشنهاد می کنم که حتما یک بار این کتاب مطالعه بشه- پرسشهای چهار گزینه ای مکانیک خاک و مهندسی پی ، مولفان : علی بهرنگی ، علی نقیبی بیدختی ، مهدی نواری ، زیر نظر دکتر فردین جعفرزاده ، دیباگران تهران


- پرسشهای چهار گزینه ای مکانیک خاک ، مهندس ساسان امیر افشاری- اصول نظری و عملی مکانیک خاک ، چاپ چهارم ، رضا ابن جلال و محمود شفاعی بجستان ، ناشر دانشگاه شهید چمران اهواز


مکانیک سیالات :- مکانیک سیالات ، شیمز ، دکتر علیرضا انتظاری


- فرازی بر مکانیک سیالات و هیدرولیک ، مهندس اکبرزاده ، مهندس احمدآبادی ، جهاد دانشگاهی مشهد- مجموعه سوالات طبقه بندی شده آزمون کارشناسی ارشد مکانیک سیالات ، مهندس کوروش کله چی ، جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر
طراحیکاربردي

 

ایندرسرامیتوانازگستردهتریندروسرشتهعمراندانست. ازطرفیاینگستردگیباعثشدهکههمپوشانیوپیشنیازبودنمباحثمختلفازبینرفتهوشمابتوانیدبراساسعلائق،تواناییهايخودوبهنسبتشرایطووضعیتعلمیخودازبینمباحثمختلف،مباحثموردنظرراانتخابومطالعهکنید. بهعنوانمثالاگرشمادردرسفولادتسلطبیشترينسبتبهدرسراهسازيداریدمیتوانیدتواناییهايخوددردرسفولادراافزایشدادهوبهاینترتیبدرصدبیشتريازسوالاتفولادراپاسخدهید،البتهبهخاطرداشتهباشیدکهیکسريازمباحثهردرسیبسیارسادهبودهوحذفکلیهیچکدامازدروسفولاد،بتن،روسازيوراهسازيبهسودشمانخواهدبود. دروسطراحیدرمجموعهيسوالاتعمرانشاملدروسطراحیسازههايفولادي1 و2،طراحیسازههايبتنی1 و2 ونیزروسازيوراهسازيمیباشند.

درمورددروسفولادوبتنبایدبهایننکتهتوجهنمودکهمعمولاسوالاتآنهابهصورتسوالاتتحلیلیبیانمیشوندودرصورتیکهنیازبهاستفادهازبندخاصیازآییننامهباشدمعمولابندموردنظردرانتهايسوالاتذکرمیگردد.


مطالب مشابه :


لغات زبان تخصصی عمران کتاب دکتر محمد عزمی

لغات زبان تخصصی عمران کتاب دکتر محمد عزمی جهت دانلود با فرمت pdf. دانلود
راهنمای زبان تخصصی عمران (تالیف محمد عزمی)ِویژه کارشناسی ارشد

راهنمای زبان تخصصی عمران تالیف محمد عزمی برای دانلود کتاب, زبان تخصصی عمران,
جزوات زبان آمادگی کارشناسی ارشد عمران را دانلود کنید.

ارشد عمران را دانلود درس زبان تخصصی مهندسی عمران (تالیف محمد عزمی) 2- کتاب زبان
معرفی منابع بسیار مفید برای آزمون کارشناسی ارشد عمران

شاهرخ قاضی‌مرادی ، زبان تخصصی (مجموعه عمران) کتاب راهنمای زبان تخصصی دانلود کتاب
معرفی کتب دروس مختلف برای امتحان کارشناسی ارشد عمران

قابل ذکر است تعدادی از سوالات چهار گزینه ای کتاب زبان تخصصی مهندسی عمران عزمی ، ترجمه
سری دوم جزوات وبرنامه و کتاب زبان عمومی و تخصصی ویژه ی آمادگی کنکور کارشناسی ارشد عمران

و کتاب زبان عمومی و تخصصی عمران معرفی دانلود عمران (تالیف محمد عزمی)
مقاله با عنوان بررسی کارایی تصفیه خانه فاضلاب تربت حیدریه در حذف آلاینده های موجود در فاضلاب و ا

مهندسی عمران لغات زبان تخصصی عمران کتاب دکتر محمد عزمی. دانلود فیلم آزمایش اسلامپ
بهترین منابع ارشد عمران

دانشجویان , کتاب, تخصصی برای مهندسی عمران زبان تخصصی عمران۳ -عزمی+ترجمه
برچسب :