فروش گوسفند ابرش با چند قلوزايي بالا(60-70%)

شرکت بهدام کشت ملک آباد با توجه به نیازدامداران به نژادهای برتر گوسفند اقدام به توزیع قوچ های اصلاح شده بین دامداران بخش احمدآباد و سایر نقاط استان نموده ،که با توجه به بالا بودن چند قلوزایی این نژاد به صورت خیلی زیاد (60٪-70٪) اکثر دامداران متقاضی این نژادها (گوسفندابرش)گردیده اندمطالب مشابه :


فروش گوسفند ابرش با چند قلوزايي بالا(60-70%)

و سایر نقاط استان نموده ،که با توجه به بالا بودن چند قلوزایی این نژاد به صورت خیلی زیاد
روشهای پروار بندی گوسفند

عدم توجه به اصلاح نژاد و خالص سازی نژاد های گوشت بالایی دارند مثل شال خرید بره
پرورش گوسفند به روش پرواربندی

رشد و سرعت رشد قابلیت بالایی دارند مثل نواد ها ی مغانی کردی و شال نژاد جزء خرید بره
پرواربندی بره

حال دارای ظرفیت ژنتیکی بالایی باشند و تولید گوشت بالایی دارند مثل شال خرید بره نژاد
خصوصیات چند نژاد گوسفند

نژاد شال *در منطق *وزن تولد بره ها= 5/3 خرید اینترنتی شارژ
پروار بندی گوسفند

1- پروار بندی بره خرید دام مناسب در صورت امکان انتخاب نوع بره برای پروار بندی بره نژاد
پرورش گوسفند به روش پرواربندی:

بره های شیری 2 خرید دام مناسب در صورت امکان انتخاب نوع بره برای پروار بندی بره نژاد هایی
پروار بندی گوسفند

خرید دام مناسب در صورت امکان انتخاب نوع بره برای پروار بندی بره نژاد هایی انتخاب شوند که
پروار بندی گوسفند

عدم توجه به اصلاح نژاد و خالص سازی نژاد های بالایی دارند مثل شال ٬قزل خرید بره
برچسب :