اشعار طنز لری بویراحمدی

 

اشعار طنز لری بویراحمدی

 

عیالوار

عیالـــوارُم مُــــو دَه تــا بچـــــه دارُم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 

 

سر صُب تـــا پسینــل تَهلــه خــوارُم

کچُلــو خُــرد ریـــزِش و دو ســــــالَه

ســـه صف ایشینِـــه دورُم بَنــد چاله

هَفَش ده تــا بچـــــی جـــــا نگــرُتَه

نـــه او گَـــرم ایخـــرِن نــه نـون سُتَه

وَختی مهمـــون اییــایه مِــن حـــونه

هَفَشدَه تـــاش بــی یک ایگــره بونه

وایطوری که شــو مِـــن حـــونه ویبو

مِهمون تا خــواس بــرهَ دیـــونه ویبـو

وَسی احمد ایسونُم کفش و شلوار

یه تُمـــونی ایســونم سی علـی یار

یه چـــادِر و یــه دمپــا و یــه جــاکت

باید بــی یک بســـونُم ســی نزاکت

واویـلا ووشـــویی دعــــواشو وابــــو

ســـر خـــوسیدن و مِــن جاشو وابو

خداویس و علــــی احمــد و نــــاصر

نــه پَهلی ســی یک ایلِن و نــه دِندِر

ســـــــر جـــا ومُل گشتیـــل اییسِن

خُشـــو نایب خشو مِن حـونَه ریسِن

نـه ری بهلِشت اییسِه نـــه مـــلافه

آدم و دَسشـــــون ویبــــو کــــــلافه

نیارِن کــار و شغلی غیـــره خَــــردَن

وَ خــــو ایرَن مِن جــــا لنگَه گَــــردن

سرِ احمــــد وَری سینــــی علی یه

دو لِنگ محمــد و گردن مَهسلـی یَه

یکی طـــاقت ندارِه ویسِـــه تیشــــو

نه وبــــو زهلَشـــــو ایرَه نـــه دیشو

علـــی ویسِـــــــه ویلَت ری و نــاصر

کاراتَه ســـی یکـــی رَن مِس قـاطِر

غیــــرَه موقِه نهـــار ویسی وَ تیشـو

بـــوینی چــــی بــــرِن وَ روز دیشــو

هنــرپیشه ایــابویِن سی علـــی یار

یک دُونــــه ایکــــوزِن مِـس کفتــــار

روز و روز کــــارشو هـــی بدتر ایبـــو

یکـــی بازی کُنــــه ییدَش خَـــر ایبو

یک دونــــی کُشِـن وَ بنــــد چـــــالَه

یکـــی لُرکــــی وَرارِه ییـــده گــــالَه

خَلَـــق وابیـــدمِـــــــه زِنــــدی ندارُم

وَ دَس ای بچییـــل تَهَلـــه خــــوارُم

دو دَسُـــــم وَ هــــوایَه بَنـــد چــــالَه

بسا خــــــدا بِیه خــــرجی عیــــالَه

پیوم ایوم و هــر چــی کـــه جـــوونِه

و هـــر کســی که ایخو زن بســونه

خــــدا که ســــاختمون عقلـــه دایه

دو تـــا بچـــه بسِــــه سِتاش زیـایه

 

بازار خیالی

یه روزی پاپا کِردُم ســــی مِـن خیـــابون    سیل کِردُم تـــا قیمَتَل وابیـــده ارزون

تمـــاتَه وَاو ســرخی ووشــوخ و شَنگـی    قیمتِش وابیده بــی یــه کُل فِشَنگی

بادنجــون سِـه بنــــدری گـــــردن دوالی    هر کیلــو حساب ویبـــی یه دوریـالی

موز زرد دَرچیده بی خوش سرخوش بی    یَه تِمِن سی یه کیلو میوَه فروش بی

ای میـــوی که مُــو دیـــدُم وَای اَرزونــی    ایابی ماشی ماشی یـه جـا بسونی

پرتقـــــال زرد قشنگ این غـــار شـــاپور     دَه تِمـــن آدم ایدا تِلـــی دو تــا حــور

پِستـــه وارتِـــه بی می گـــاریِ گــــردو     هر کیلو وابیدَه بی قیمت یــه شامپو

هر دکــــونی ایرَتُـــم ســــر ایکشیـــدُم     بویـــی و نِــرخ گـــرون و تَــــه نیـــدیم

پارچــــه قیمت کِـــردُم شِــــرمَن اعـــلا     هـــر متــری و بیس تِمن نیـــره و بالا

تی خِمی فکـــری کِردُم شــــاخ ایدرارُم    دَس نهــام و مِــن سَرم تا شاخ ندارُم

روغـن پش کیلویی نـــرگس شیــــرازی    هر کیلــوش وابیده بــی یه سر پیازی

نونــــوا گِـــــه تــــا پسین نــــونِ ایدرارُم    مُشتــــری ســــی نونلُم و تَــه ندارم

یه دَفـــه و پیرهِ مــــرد گُه سرتَه خَل کُه    هر چی که مو وت ایگم تو عمــل کُـه

وَش گُــه زِر صنـــدلی چـــار چپَــــه وابو    تا او جــی که ایتری گُـــر مُچَـــه وابو

یَـــه کمـــی بو وَر و زیـــر ای دار کمینِت     تـــا بســــا وَ مـــــِن ره پلیس نبینِت

وَش گُتُم کُه چـی کُنی مَه جونَه پُشتی    سی یَه بَرگ جریمی پیــانه کُشتـی

مجبوری خــُه نداشتی ایطــــور بشینیم    دونســـی وَ سَــرِ رَه پلیســی بینیم

وَهَـــــوی ای گپَــــل وُ ای بُـــر بــــــافِت    جریمه بـــاید بِدی ســی کار خَلافِت

رانندَه وَ شــانس خُش یه تَک تُفــی کِه     پیره مِرد زرصندلی هی خُـرپُفی کِـه

خلاصَه مِسِ قضیـــی میجـــان و زهـــرا     پلیسَل پیــــرَه مِــــردَه وِردان وَصحرا

جریمـــی رانندنه هـــــم سیش نوشتِن   اوطوری که ترس ایکِه دلشَـه بـرِشتِن

 

                                       موسی عباسی

 


مطالب مشابه :


شعر.شعرنو..عاشقانه..چه زیباست به خاطر تو زیستن

شعر.شعرنو عاشقانه چه زیباست به خاطر تو شعرنو شعرسپید طنز داستان کوتاه و
شعرنو

ادبیات فارسی - شعرنو - علمی- قالب بحر طویل بیشتر برای بیان سخنان طنز یا هزل کاربرد دارد.
شعرنو،شعرنو،شعرنو.... تب و عطش

شعرنو،شعرنو،شعرنو . تب و شعرنو شعرسپید طنز داستان کوتاه و
اشعار طنز لری بویراحمدی

ترنــم تنهــایی - اشعار طنز لری بویراحمدی - شعــر ، ادبیـات ، شـــعرنـــــو شعــر
شعرنو(2)

طوفان زرد - شعرنو(2) - دلزدگی ها یک لحظه عشق پاک برابراست با یک عمرانتظارغم آلوده وکثیف
شعر... شعر نو... دلم نوشت.من و سکوت شب!!!

شعرنو شعرسپید طنز داستان کوتاه و
برچسب :