معرفی شرکت آرد اطلس اصفهان :

معرفی شرکت آرد اطلس اصفهان :

در سال 1333   كارخانه آرد اطلس در مركزفعلي شهر اصفهان احداث گرديد و بيش از نيم قرن در خدمت نان جامعه حضور داشت . ليكن با توجه به افزايش نياز جامعه وعدم پاسخگويي دستگاههاي موجود جهت توليد آردهاي كيفي و مرغوب ، مديريت كارخانه اقدام به احداث و تجهيز واحد جديد كارخانه در فاصله 7 كيلومتري اصفهان نمود كه اين واحد در سال گذشته (1384) به جرگه توليد و اقتصاد كشور پيوست.كارخانه جديدآرد اطلس اصفهان در زير بناي 7000متري احداث گرديده و كليه ماشين الات و تجهيزات توليد در اين كارخانه ساخت شركت بولر آلمان ميباشد.دراين كارخانه توان توليد روزانه 300 تن انواع آرد را دارا مي باشد .
وظيفه كنترل كيفيت توليدات كارخانه بعهده سركار خانم مهندس دوامي ، دانش آموخته رشته مهندسي صنايع غذايي است كه بواسطه دقت و انجام ظرافتهاي بيش از حد در كار ، از طرف اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان بعنوان مسئول كنترل كيفيت نمونه وتوامان از سوي اداره نظارت بر مواد غذايي استان ، بعنوان مدير كنترل كيفيت منتخب استان معرفي گرديد. كارخانه آرد اطلس اصفهان علاوه بر برخورداري از تكنولوژي مدرن توليد و دريافت گواهينامه استاندارد از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و نيز گواهينامه
 ISO9001 ISO 22000 ,HACCP, از سيلوهاي فلزي ايستاده جهت ذخيره سازي استاندارد گندم ساخت شركت وستيل كانادا بهره مند است و بواسطه كيفيت توليدات و نوع تجهيزات پيشرفته ، در سال 1385 بعنوان واحد نمونه صنايع غذايي و بهداشتي استان اصفهان معرفي گرديده است.
 مديريت كارخانه بعهده دكتر محمد كازروني ، دكتراي پزشكي از دانشگاه اصفهان است كه علاوه بر تحصيلات عالي ، از تجربه گرانبهاي چندين ساله در امور توليد و آسياباني برخوردار است . پخت وعرضه صنعتي نان يكي از مهمترين راه هاي  جلو گيري از ضايعات نان و همچنين حفظ سلامت جامعه مي باشد . با توجه به اينكه توليد نان حسب ذائقه و خواست مصرف كننده مي باشد، اين تغيير مستلزم سرمايه گذاري و معرفي نان صنعتي و الگوي مصرف آن به مردم مي باشد.
مهندس شكوه سادات دوامي مسئول كنترل كيفيت كارخانه آرد اطلس اصفهان و دانش آموخته رشته صنايع غذايي از دانشگاه ايلينويز آمريكا ميباشد كه در سال گذشته به عنوان مسئول كنترل كيفيت نمونه و مسئول فني برتر استان از طرف اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي و اداره نظارت بر مواد غذايي معرفي شده و امسال نيز به عنوان مسئول فني برتر از طرف اداره نظارت بر مواد غذايي استان اصفهان انتخاب گرديده است در گفتگويي اختصاصي با اشاره به اينكه در حال حاضر تنها آردهاي خبازي با آهن و اسيدفوليك غني سازي مي شوند و آرد نانهاي صنعتي و نان هاي حجيم و نيمه حجيم از نوع آرد ستاره غير غني شده هستند ، خواستار اقدام مقتضي براي غني سازي اين نوع از آردها از مسئولين شد.

مقدمه:

آرد، یکی از اجزای مهم در تهیه ی انواعغذاهااست. ماده یپودرمانندی است که ازدانه یغلاتیا سایر موادنشاسته ایبدست می آید. معمولاً آرد را از آسیاب نمودن دانه یگندمتهیهمی کنند؛ اما از دانه یذرت،گندم سیاهیا (چاودار)،جو،نخودوبرنجهم آرد تهیه میشود.

اساس آرد رانشاستهتشکیل می دهد که خود، یکی از پیچیده ترین انواعهیدراتکربنمی باشد. معمولاً وقتی سخن از آرد به میان می آید، منظورآرد گندماست، چون این نوع آرد بخش عمده ی آرد لازم برای تهیه ینانوپاستارا شامل می شود. دلیل استفاده وسیع ازآردگندمخواص آن می باشد. وقتی این آرد را باآبمخلوط می کنیم، نوعیپروتئینپیچیده به نامگلوتنایجاد می شود. وجود گلوتن بهخمیرخاصیت ارتجاعی میدهد و می توان آن را به هر شکلی در آورد. همین خاصیت گلوتن، سبب می شود که گازهایحاصله درون خمیر باقی بمانند و وجود این گازهاست که سبب تردی و حالت اسفنجی محصولنهایی می گردد. این خاصیت آرد گندم در تهیه ی انواع نان وکیکبسیار حائزاهمیت می باشد.

انواع آرد:

اغلب آردهایی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند، ازگندمتهیه شده اند.
انواع آرد گندم از نظر مقدار گلوتن با هم تفاوت دارند. آردی که برای تهیه ی ناناز آن استفاده می شود، معمولاً میزان گلوتن بالایی دارد و همین امر باعث می شود کهاستحکام نان در کنار تردی آن حفظ شود و نان شکل خود را حفظ نموده و خرد نشود. آردهایی که گلوتن موجود در آنها کمتر است نرم تر بوده و محصول آنها هم بسیار ترد وآسیب پذیر می باشد. مثلاً آردهایی که در تهیه ی انواعکیکوشیرینیازآنها استفاده می شوند کمترین میزان گلوتن را داشته و همین مسئله سبب تردی و شکنندهبودن برخی انواع شیرینی می شود.

آردهایی که در تهیه ی پاستا از آنهااستفاده می شود، معمولاً گلوتن بیشتری نسبت به آردهای کیک پزی دارند.

آردچند منظوره آرد گندمی است که میزان گلوتن آن متوسط می باشد. از این آرد برای تهیه یانواع نان، کیک یا شیرینی در مصارف خانگی استفاده می شود. طرفداران این آرد بسیارزیادند.

با توجه به اینکه از کدام قسمت های گیاه گندم برای تهیه ی آرداستفاده کنند، مثلاً اینکه از قسمت نشاسته ای، از بخش پروتئینی یاجوانهگیاه، ازسبوسیا همانبافت فیبری گیاهکدام را مورد استفاده قراردهند، سه نوع آرد گندم به وجود آمده است:

1.    آرد سفید، آردی است که تنها از قسمت درونی یا نشاسته ی گیاه گندم برایتهیه ی آن استفاده شده است.

2.    آرد کامل گندمرا از تمام قسمت هایی که ذکر شد (جوانه و سبوس و نشاستهو...) تهیه می کنند.

3.    آرد جوانه گندم، آردی است که تنها از بخش نشاسته ای و جوانه گیاه بهوجود آمده است و سبوس را از آن جدا نموده اند.

از آرد کامل گندم،مخصوصاً در تهیه یبیسکوییت های سبوس داریا دیجستیو که درایران بهبیسکوییت هایساقه طلایی معروف است استفاده می کنند. در تهیه ی این بیسکوییت هااز دانه و سبوس گندم در کنار هم استفاده می شود و بسیار مغذی می باشند.

آرد و نوع مصرف:

- آردذرتمیان مردم آمریکای جنوبیو مکزیک بسیار رایج است. بهآرد ذرتسفید، گاهینشاسته ذرتهم میگویند. از آرد کامل ذرت در تهیه ی انواع غذاهای مکزیکی از جملهترتیلااستفاده می کنند.

-
آرد تهیهشده ازگندم سیاه، تماماً صرف تهیه ی خمیرهای ترشنان های آلمان و اسکاندیناوی می شود. معمولاً این آرد را با آرد گندم مخلوط نموده وبعد استفاده می کنند؛ چون میزان گلوتن آن بسیار پایین است. دسته ای از نان هایآلمانی هم تماماً ازآرد گندم سیاهتهیه می شوند.

-
آرد برنجدر غذاهای آسیایی جایگاه مخصوصیدارد. معمولاً بخش اعظم آردبرنجرا از برنج هایسفید تهیه می کنند. بنابراین نشاسته ی آن خالص است. البته آرد کامل تهیه شده ازبرنج قهوه ایهم در کارخانجات تهیه می شود.

-
آرد نخود چیدر غذاهای هندی بسیار مورداستفاده قرار می گیرد. البته در ایران هم در تهیهشیرینیازاین نوع آرد استفاده می کنند.

-
آرد را همچنین می توان از دانهسویا، گیاه نشاسته،سیبزمینیو دیگر مواد غذایی که جزوغلاتمحسوب نمی شوندتهیه نمود.

طرز تهیه آرد:

برای آسیاب نمودن آرد در قدیم، دانه را بین دو سنگ یاچرخآسیابقرار داده و با ساییدن دو سنگ رویهمدیگر، دانه را خرد و پودر می کردند. امروزه آسیاب نمودن، پدیده ی بسیار ساده ایاست که به راحتی با داشتن یکآسیاب برقیحتی در خانه هم امکان پذیر است.
در کارخانجات تولید آرد، از آسیاب های آبی استفاده می کنند. معمولاً دو تکه چرخسنگی مخصوص آسیاب وجود دارد که با کمک نیروی آب، یکی روی دیگری می چرخد و دانه بیناین دو تکه سنگ قرار می گیرد و آسیاب می شود. بدین ترتیب آرد کماکان به روش گذشته والبته با بهره وری از فناوری جدید، تهیه می گردد.
گرد آرد که در هوا پخششود،قابل اشتعالمی باشد؛ مثل سایر مواد مشتعله که در مجاورت هوا قرار میگیرند و با ترکیب بااکسیژنموجود در هوا، آتش می گیرند. بسیاری از آتش سوزی های مرگبار که جان عده ی بسیارزیادی را گرفته است، در کارخانجات تولید آرد اتفاق افتاده است.


تاریخچه:

در گذشته، آرد را هم در کارخانجات و هم دستی تهیه می کردند. اما به خاطر کمبود امکانات، آسیاب نمودن آرد بین سنگ و... ، آردها مقادیر قابلتوجهی سنگ ریزه داشتند و بهدندان هاآسیب میرساندند.
یکی از روش های باستانی تولید آرد، استفاده از دو تکه سنگآسیاببود. این سنگ ها را از صخره ها تهیهمی کردند و دو تکه سنگ را با کمک دست بهم می ساییدند تا دانه بین آنها آسیاب شود. بعدها از حیوانات برای چرخاندن سنگ های آسیاب کمک می گرفتند. با احداث آسیاب هایبادی و آبی، کار بسیار راحت تر شد.

فراورده های آردی:

نان، پاستا، بیسکوییت،پیراشکی،کلوچهو انواعکیکها همگی از آرد تهیه میشوند. از آرد در تهیهخوراک هاهم استفاده می شود. برای غلیظنمودن انواع غذاها مثلسس هابه آنها آرد اضافه می کنند. از آرد ذرت در تهیه ی بسیاری ازپودینگ هااستفاده می شود.

كارخانجات توليد آرد به شيوه كامپكت:

سيستم مدرن آسيـاب غـلاتCMS بر پـايـه استفـاده از حداقـل مکـان طـراحي و توليد مي شـود. تكنولوژي اين سيستم مربوط به شركتي به هميـن نـام و از كشـور اتريـش مي باشد. سيستـم CMS در طـي 23 سـال اخيـر طراحـي و تکامـل يافتـه و ماشيـن آلات و تکنيـک بکـار بـرده شـده تجربـه 50 سالـه توليـد کننـده را در پيشينـه خـود دارد که در طـي ساليـان متمـادي ، کيفيـت و رانـدمـان ايـن سيستمهـا به بالاتـريـن حـد رسانـده اسـت .كليه ماشين آلات مورد نياز خط توليد اصلي آرد در چهـارچـوب دو کانتينـر نصـب مي شوند كانتينر RC كه تمام فرآيند تميز كردن غلات و يا بوجاري در اين كانتينر انجام مي شود و كانتينر MC كه عمليات آسياب درون اين كانتينر صورت مي پذيرد. ابعاد هر کانتينـر طـول 6 متر، عرض 5/2 متر، ارتفـاع 6/2 متـر مي باشـد. حداقل ظرفيت اين سيستم 350 كيلوگرم در ساعت يا 7 تن در روز مي باشد كه تمام عمليات بوجاري و آسياب تنها درون يك كانتينر 20 فوتي انجام مي شود و از اين ظرفيت فراتر ، واحد نيازمند دو كانتينر جداگانه است كه بر اساس ظرفيت مورد نياز مي توان تعداد كانتينر ها را اضافه نمود. مزيت هاي عمده سيستم CMS عبارتند از :

  • توليد درون يك سوله معمولي به جاي ساختمانهاي چند طبقه .
  • توليد آرد با كيفيت و با ماندگاري 9 ماهه .
  • توليد آرد انواع غلات از قبيل گندم ، ذرت ، جو، چاودار و ... تنها با يك خط توليد .
  • توليد انواع آرد مورد مصرف نان سنتي وصنعتي ، صنايع شيريني و ساير صنايع .
  • اقتصادي بودن توليد در ظرفيت هاي كم 7 و 20 و 40 و 64 و ... تن در روز.
  • هزينه هاي احداث و توليد بسيار پايين .

مزایای آسیاب برشی :

بااستفاده ازآسیاب برشی میتوان غلات (گندم ،جو ،ذرت و...) را بطور کامل وبدون جدا سازی سبوس و با بالا ترین کیفیت از لحاظ ارزش غذایی و نانوایی به آرد تبدیل کرد .
این آسیاب ، آردی با کیفیت بالا را برای تولید نانهای سنتی و سبوس دار تولید میکند . بر اساس اعلام نظر مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاههای معتبر آسیاب برشی هیچگونه تغییر نامطلوب در کیفیت مواد شامل : رنگ ، طعم ، مزه ، عطر و سایر فاکتور مفید آزمایشگاهی ایجاد نمی کند
در این سیستم موادی که دارای صمغ ، رطوبت و چربی بالا ( تا میزان 30 درصد از کل ماده ) می باشند نیز به راحتی و با نرمی زیاد آسیاب می گردد در حالیکه این توان برای آسیابهای موجود کمتر از 10 درصد تعریف می شود
نسبت به سایر آسیابها از لرزش و صدای بسیار کمتری برخوردار می باشد .
با توجه به طراحی پیشرفته مخازن و گردگیرهای تعبیه شده در آن این سیستم از خروج گرد دستگاهها به محیط اطراف خود جلوگیری می نماید
وزن و ابعاد دستگاه نسبت به سایر آسیابهای موجود کمتر و کوچکتر است
حمل و نقل دستگاه به وسیله چرخهای قفل دار نصب شده در زیر آن به سهولت امکانپذیر می باشد
تمامی قسمت های درگیر با مواد از آلیاژ استیل ( 321-316-304 ) بوده و به راحتی قابل تمیز کردن و ضد عفونی شدن است
به علت مقاومت بسیار زیاد فلز استیل در برابر سایش و خوردگی و محیط های اسیدی انتقال آلودگی از دستگاه به مواد در حد صفر می باشد
تعویض مش یا الک در این دستگاه به راحتی و با سرعت ( کمتر از یک دقیقه ) انجام می پذیرد
راندمان خروجی مواد در این دستگاه بسیار بالا بوده و در مقایسه با سایر سیستم های موجود انرژی مصرفی تا میزان 40 درصد کاهش می یابد
با بهره گیری از آلیاژ مخصوصی از فلز استیل در ساخت تیغه های برشی که طی فرایندی خاص سخت کاری شده و همچنین طراحی بسیار پیشرفته قطعات مختلف ضمن بالا بردن عمر مفید تیغه ها عملکردی همواره ثابت را در کیفیت برش مواد خواهد داشت

آسیاب برشی : دارای توانایی آسیاب طیف وسیعی از مواد می باشد:
غلات :
گندم کامل ( سبوس دار ) ، جو کامل ، ذرت کامل ، برنج آب نزده ، نخود ، لپه و ...
دانه های خوراکی و ادویه جات :
قهوه ، دارچین ، هل ، زعفران ، میخک ، زرد چوبه ، جوز هندی ، نخودچی ، زنجبیل ، فلفل ، سنجد ، دانه انار کوهی ، زیره ، تخم گشنیز ، آنیسون ، مغز گندم ، انواع سبوس ، و ...
پودر میوه و گیاهان دارویی خشک :
انواع محصولات باغی ( چیپس میوه ) ، سبزیجات ، گیاهان دارویی ( ریشه ، ساقه ، دانه ، برگ )
مواد آزمایشگاهی و شیمیایی :
میکرونیزه کردن انواع مواد مورد استفاده در صنایع داروسازی و مواد معدنی نظیر کائولن ، سیتریک ، نمک ، شکر ، جوش شیرین ، بیکربنات سیدم ، آهک ، فسفات پتاسیم ، پودر سنگ ، ژلاتین ، ذغال و ...
انواع مواد خاص :
صدف ، استخوان ، ماهی خشک و ...


مطالب مشابه :


هشدار اداره كل استاندارد استان اصفهان درخصوص يك محصول غيراستاندارد با مشخصات جعلي

هشدار اداره كل استاندارد استان اصفهان درخصوص يك محصول اداره كل استاندارد استان
کشف 2 کیلو گرم طلای غیر استاندارد - اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان

وتحقیقات صنعتی استان اصفهان مشخص گردید تعدادی از اداره كل استاندارد استان
سه شهربازی در اصفهان پلمپ شد‌

مدیرکل اداره استاندارد استان اصفهان گفت: شهربازی‌هایی که دستگاه‌های آنها مورد تایید
برنامه عملیاتی سالانه حسابداری91-90

از هر درس حداقل یک مورد استاندارد بر روی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان.
» استاندارد مديريت كيفيت آزمايشگاهي - استاندارد بوشهر ISO 17025

آزمایشگاههای همکار اداره استاندارد اداره کل استاندارد استان اصفهان مؤسسه استاندارد
کمبود نیرو در اداره استاندارد اصفهان

خصوصي و اخبار استخدام همه شهرها از جمله نيازمندي تبريز و شيراز و اصفهان جديدترين اخبار
معرفي ادارات كل استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان: اداره كل اداره كل استاندارد استان
معرفی شرکت آرد اطلس اصفهان :

صنعتي استان اصفهان بعنوان مسئول استان از طرف اداره استاندارد و تحقيقات
مراسم روزجهاني

پايگاه اطلاع رساني اداره جهاني استاندارد در استان كل استاندارد اصفهان
سایت پلان موسسه آموزش عالی نجف آباد اصفهان

موسسه آموزش عالی نجف آباد اصفهان نمودیم.دوست عزیزم جناب اداره كل استاندارد استان
برچسب :