دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :

ارائه مدل عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیري سازمانی در شرکت فرودگاههاي کشور

نگارش: محسن حسن بیگی

رشته مدیریت فناوري اطلاعات

چکیده

تاکنون عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش توسط محققین در سازمانها و در شرایط متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته، اما در این پایاننامه سعی شده است از بین عوامل متعدد موفقیت مدیریت دانش، عواملی تعیین گردد که باعث افزایش تواماً خلاقیت سازمانی و یادگیري سازمانی شوند. با توجه به موضوع تحقیق، بررسی تاثیر تمامی عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش بر روي خلاقیت و یادگیري سازمانی کاري بس دشوار و زمانبر میباشد که با مطالعه و بررسی تحقیقات مختلف، از بین تعداد زیادي از عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش، هفت عامل که با عوامل کلیدي موفقیت خلاقیت و یادگیري سازمانی مشترك میباشند را به عنوان متغیرهاي مستقل تحقیق انتخاب کرده و تاثیر آنها را بر افزایش خلاقیت و یادگیري سازمانی به عنوان متغیرهاي وابسته تحقیق بررسی شده است.

پس از تعیین و تایید شاخصهاي مرتبط با متغیرهاي مستقل و وابسته توسط خبرگان، پرسشنامھ تھیھ شده در نمونه آماري توزیع گردید. با انجام تحلیل آماري بر روي دادههاي جمعآوري شده، مشخص گردید هنگامی که رابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته بصورت تک تک و بدون تعامل و ارتباط عوامل با یکدیگر مورد بررسی قرار میگیرد، تمامی هفت عامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش تاثیر مثبتی بر خلاقیت سازمانی و یادگیري سازمانی دارند؛ اما هنگامی که تعامل و ارتباط عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش با یکدیگر، و تاثیر تواماً متغیرهاي مستقل بر متغیرهاي وابسته مورد بررسی قرار می گیرد، تنها دو عامل استراتژيها و سیاستهاي دانشمحور و مدیریت منابع انسانی باعث افزایش تواماً خلاقیت سازمانی و یادگیري سازمانی می شوند.

واژه هاي کلیدي : مدیریت دانش، خلاقیت سازمانی، یادگیري سازمانی، عوامل کلیدي موفقیت

دانلود فایل 


مطالب مشابه :


دانلود رایگان 1 پایان نامه مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد

دانلود رایگان 1 پایان نامه مدیریت بازرگانی نامه مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد.
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت
دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد, مدیریت
2392 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

2392 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارشد مدیریت بازرگانی دانلود رایگان;
موضوعات و عنوان های پیشنهادی برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کلیه گرایش ها

دانلود رایگان پروپوزال مدیریت ضرورت تحقیق در پایان نامه پروپوزال رایگان پایان نامه اقتصاد
دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی پایان دانلود رایگان پایان نامه
دانلود آیین نامه ارشد دانشگاه آزاد

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد مدیریت دانلود رایگان پايان نامه
دانلود پایان نامه تاثیرارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران

دانلود پایان نامه مدیریت بازرگانی. ابتدا ما را با نام " کارشناسی ارشد مدیریت
دانلود رایگان پایان نامه ها

دانلود رایگان پایان نامه نشر داده های کارشناسی ارشد مدیریت مدیریت; بازرگانی
برچسب :