قسمت اول نمونه سوالات تستی WORD 2007

1-   کدامیک از برنامه‌های زیر جز واژه‌پردازها محسوب می‌شود؟

الف) Power Point      ب) Word      ج) Windows                  د) Excel

2_ کدامیک از گزینه‌های زیر حاوی مهم‌ترین دستورات کاربردی در جهت مدیریت سند در Word  می‌باشد؟

الف) Quick Access        ب) Ribbon         ج) Office Button            د) Title Bar

3_ برای جابجایی از محیط تایپ سند به نوار Ribbon  کافی است کلید --------------  را فشار دهید

الف)F5                             ب)F7                                   ج)F4                                   د) F6

4- برای تغییر زبان از انگلیسی به فارسی و برعکس از چه کلید میانبری استفاده می‌شود؟

الف) Alt+Ctrl                 ب) Alt+Shift                      ج) Home                            د)Ctrl+Enter

5- کلید Ctrl+ S جهت -------------- استفاده می‌شود.

الف) باز کردن سند       ب) ایجاد سند                       ج)ذخیره سند                       د) حذف سند

6- پسوند پیش‌فرض فایل‌های 2007Word کدام است؟

الف)                                     .Doc ب).Docx                                      ج).Dotx             د)Temp.                                   

7- نمایی که در آن سرصفحه و پاصفحه دیده می‌شوند، کدام است؟

الف)نمای مطالعه تمام صفحه                     ب)نمای طرح وب                          ج) نمای چاپ       د) نمای پیش‌نویس

8- برای پرش به مکان‌نما و ایجاد فاصله زیاد بین حروف از چه کلیدی استفاده می‌شود؟

الف) Enter                                            ب) Capslock                               ج) Tab                    د) Numlock

9- با انتخاب کدام گزینه می‌توان نوار دسترسی  را به پایین نوار Ribbon منتقل کرد؟

الف)"Minimize Ribbonراست کلیک روی نوار Ribbon

ب)"Customize Quick Access Toolbarراست کلیک روی نوار Ribbon

ج)"Show Quick Access Above The Ribbonراست کلیک روی نوار Ribbon

د)"Show Quick Access Below The Ribbonراست کلیک روی نوار Ribbon

10- در ترازبندی پاراگراف گزینه Justify جهت ترازبندی ...................... استفاده می‌شود؟

الف)چپ                                  ب) راست                         ج) وسط                              د) دوطرفه

11- گزینه Line Spacing جهت ...................... استفاده می‌شود

الف) تنظیم فاصله بین حروف                                        ب) تنظیم فاصله بین سطرهای پاراگراف

ج) ترازبندی                                                                   د) تنظیم فاصله بین پاراگراف‌ها استفاده

12- گزینه Tab Stop Position در کادر محاوره‌ای   به چه منظور استفاده می‌شود؟

الف)Aligment                 ب)Leader                          ج)Tab Stop Position           د)Default Tab

13- برای اعمال تورفتگی به سطرهای دوم به‌بعد یک پاراگراف مناسب‌تر است؟

الف) First Line Indent                                                ب)Character Spacing

ج)Indent                                                                    د) Format Painter

14- برای مشاهده خط‌ کشی‌های افقی و عمودی باید نمای ....................... فعال باشد.

الف)Print Layout                                                      ب)Full Screen

ج)Outline                                                                  د)  هیچکدام

15- جهت جستجو و جایگزینی در متن از کدامیک از گزینه‌های زیر استفاده می‌شود؟

الف) Copy"Paste               ب)Cut "Paste              ج)Find & Replace          د)Gpoto

16- گزینه Find Whole Word Only در بخش Search Option جهت ....................... بکار می‌رود.

الف) عبارت مورد جستجو را به‌عنوان یک کلمه مستقل جستجو می‌کند.      ب) جهت استفاده از کاراکترهای خاص                      

ج) جهت استفاده از کاراکترهای خاص                                                             د) فرم‌های دستوری کلمه موردجستجو قرار می‌گیرد.

17- برای تعیین جهت کاغذ به‌صورت عمودی از گزینه .......................... استفاده می‌شود.

الف) Portrate                                        ب) Landscap                              ج) Pagelayout                   د) Papersize

18- برای ایجاد سرصفحهو پاصفحهاز کدام گزینه استفاده می‌شود؟

الف) Insert/Header And Footer                                        ب) Insert/Notes

ج) Insert/Water Mark                                                        د) Insert/Background

19- در اصول شماره‌گذاری خطوط برای اینکه شماره‌گذاری هر صفحه مستقل از سایر صفحات تنظیم گردد، باید گزینه........................ انتخاب شود.

الف) None                                ب) Continous                                  ج)Restart Each Page         د) Restart Each Section

20- سبک پیش‌فرض Word برای متن چیست؟

الف) Normal                            ب)Heading                                       ج)Title                                 د)Auto

21- کنترل خطاهای املایی معادل با کدام گزینه است؟

ا الف)Auto Format                                                               ب) Autocorrect

ج)Spelling And Grammer                                                   د)Error Checking

22- ایجاد جدول در کدام زبانه قرار دارد؟

الف)Home                                   ب)View                                       ج)Insert                               د)Review

23- جهت انتخاب چند سطر غیرمتوالی از کدام کلید استفاده می‌شود؟

الف)Ctrl                                       ب)Alt                                           ج)Shift                                  د)Home

24- جهت اضافه کردن ستون در سمت چپ ستون فعلی از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

ا الف)Insert Columns To The Right                              ب) Insert Columns To The Left

ج)Insert Row To Right                                                    د)  Insert Row To Left

25- گزینه Delete Entire Row جهت حذف ............................. استفاده می‌شود.

الف) کل سطری که سلول انتخاب‌شده در آن قرار دارد       ب) کل سطری که سلول انتخاب‌شده در آن قرار دارد      

ج)سلول و سطر انتخاب‌شده                                               د) سلول انتخاب‌شده

26- تنظیمات خطوط  (Border) یک جدول از کدام زبانه امکان‌پذیر است؟

الف)Home                                  ب)View                                     ج)Layout                              د)Design

27- برای دوخط کردن خطوط جدول کدام گزینه مناسب‌تر است؟

الف) Pencolor                     ب)Line Style                            ج)Line Weight                     د)Borders

28- جهت افزودن کادر شیء به سند از منوی Insert کدام گروه انتخاب می‌شود؟

الف) Pages                            ب)Text                                       ج)Header& Footer             د)Iiiustrations

29- تصاویر در کدام گروه از زبانه‌ی Insert  قرار دارد؟

الف) Pages                            ب)Text                                      ج)Header& Footer             د)Iiiustrationsمطالب مشابه :


نمونه سوال ورد2007

بسمه تعالی. سوالات تئوری واژه پرداز( word 2007 ) هنرستان درزیان تاریخ
نمونه سوال word2007

نمونه سوال عملی اکسل 2007. باشد و هدف از جمع اوری این نمونه سوالات کمک به کاراموزان محترم
نمونه سوال word 2007(كل كتاب)

برچسب‌ها: نمونه سوال, word2007, نمونه سوالات wor 2007. ارسال توسط ندا
قسمت اول نمونه سوالات تستی WORD 2007

مجتمع فنی و حرفه ای آزاد یکتا رایانه با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور با اعطای مدرک
برچسب :