اساسنامه پیشنهادی مجتمع مسکونی شاهین 43 برای نمونه

اساسنامه پیشنهادی مجتمع مسکونی شاهین 43 برای نمونه + نوشته شده در پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 ساعت 18:16 شماره پست: 16
 اساسنامه پیشنهادی مجتمع مسکونی شاهین 43
 توجه :اين اساسنامه هنوز به تصويب نرسيده است.وتا زمان تصويب اساسنامه جديد،اساسنامه قبلي معتبر وقابل اجرا خواهد بود.(مجيد حاجي حسيني- رئيس هيئت مديره)
اساسنامه پیشنهادی مجتمع مسکونی شاهین 43
فصل اول : موضوع -  نام و نشانی و مدت
ماده 1 -  به منظور اجرای مقررات تملک آپارتمان ، حفظ و نگهداری و تعمیر تاسیسات و مستحدثات و اداره مجتمع مسکونی شاهین 43 مشتمل بر 100 واحد مسکونی و ملحقات و مشاعات و همچنین تنظیم روابط بین مالکین و ساکنین ،این اساسنامه تهیه وتنظیم ومالکیت هر واحد ساختمانی در هر زمان به منزله قبول عضویت درمجتمع بوده و هر مالک ملزم به رعایت و اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی می باشد .
تبصره یک :
خرید هر واحد ساختمانی در مجتمع به منزله قبول عضویت مجتمع می باشد .
ماده 2 -  نشانی مجتمع ،واقع در تهران،شهرک اکباتان،بیمه ریاحی ،مجتمع مسکونی شاهین 43
فصل دوم : مشخصات زمین و مستحدثات
ماده 3-  عرصه متعلق به مالکین واحدهای آپارتمانی مجتمع طبق لیست پیوست می باشد .وحوزه عملیات،کلیه مشاعات وتاسیسات عمومی که هم اکنون موجود ویا در آتی  ایجاد ومورد بهره برداری قرارخواهد گرفت میباشد.
فصل سوم : تشکیلات
ماده 4-  تشکیلات مجتمع عبارتست از مجامع عمومی ، هیئت مدیره و بازرس .
ماده 5 -  مجتمع دارای دو نوع مجمع عمومی ، یکی مجمع عمومی عادی و دیگری مجمع عمومی فوق العاده است . مجامع عمومی ( عادی و فوق العاده ) از اجتماع مالکین آپارتمان های مسکونی تشکیل می گردد .
ماده 6 -  شرکت در جلسات و دادن رای در مجامع عمومی بوسیله مالکین یا نماینده مجاز آنها بر طبق نمایندگی با حضور شخص مالک و یا نماینده مجاز او انجام می گیرد . در صورتیکه هر یک از آپارتمانها طبق اسناد مالکیت دارای مالکیت متعدد باشد یا به علت انتقال قهری ( نظیر وراثت ) دارای بیش از یک نفر مالک باشد ، طبق مقررات تملک آپارتمان ، مالکان هر واحد به یک نفر نمایندگی خواهند داد تا در جلسات مجامع عمومی حضور یابد .
تبصره دو :
کسی که به عنوان نماینده یک و یا چند نفر از مالکین معرفی شده است ، باید وکالتنامه خود را قبل از تشکیل جلسه به هیئت مدیره ارائه دهد تا بتواند حقوق خود را اعمال نماید .
تبصره سه :
هر مالک حقیقی نمی تواند بیش از سه رای نمایندگی و یا وکالت داشته باشد .
تبصره چهار :
در صورتیکه مالک قسمتهای مسکونی ، شخصیت حقوقی باشد باید نمایندة آن شخصیت حقوقی بر اساس موازین مربوط به شخصیتهای حقوقی معرفی گردد .
ماده 7 -  برای رسمیت یافتن جلسه اول مجامع عمومی ( عادی و فوق العاده ) حضورحداقل 50% از مالکین ضروری است و در صورت عدم حضور اکثریت ، جلسه ثانوی مجمع به فاصله 15 روز بعد تشکیل خواهد شد و تصمیمات جلسه دوم با تصویب اکثریت مالکین .
ماده 8 - جلسات مجمع عمومی تحت مدیریت ریاست مجمع و با حضور دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از طرف اعضای مجمع انتخاب می گردند تشکیل می گردد .
ماده 9 -  برای شرکت در جلسات مجمع عمومی ، هیئت مدیره موظف است حداقل 15 روز قبل از تشکیل جلسه اطلاعیه  ای که در آن روز و ساعت و محل تشکیل و همچنین دستور جلسه قید شده است را با امضاء رییس هیئت مدیره و در غیاب وی نایب رییس هیئت مدیره به اطلاع مالکین برساند.
ماده 10 -  قبل از اعلام رسمیت جلسه ، برگی که در آن نام و نام خانوادگی ، شماره ملک هر یک از مالکین یا نمایندگان آنها که در جلسه حضور دارند جهت درج رای تهیه می شود . ( این برگ باید توسط رئیس مجمع که انتخاب خواهد شد تایید گردد و در موقع اخذ رای از آن استفاده شود ) .
تبصره پنج:
انتخاب اعضاء هیئت مدیره ، خزانه دارو بازرس با رأی کتبی وبطور مخفی انجام می گیرد .
ماده 11 -  از مصوبات مجامع عمومی صورت جلسه ای تهیه خواهد شد که توسط رییس جلسه و دو نفر ناظر و منشی امضاء خواهد شد .
تبصره شش:
منشی جلسه موظف است صورتجلسه و کلیه اسناد و اوراق مجتمع را در خاتمه کار در اختیار هیئت مدیره قرار دهد .
ماده 12 -  مجمع عمومی عادی باید هر سال یک بار در فصل بهار تشکیل گردد و محل تشکیل آن در سالن اجتماعات مجتمع خواهد بود که وظایف این مجمع به شرح زیر می باشد :
1 -  انتخابات رییس مجمع ، منشی و دو نفر ناظر .
2 -  انتخاب هیئت مدیره و بازرس ( اصلی و علی البدل ) درصورت خاتمه دوره 2ساله تصدي.
3 -  رسیدگی و تصویب ترازنامه و صورتجلسات درآمد و هزینه سالانه مجتمع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس .
5 -  رسیدگی و تصویب بودجه پیشنهادی از طرف هیئت مدیره .
6 – اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد اندوخته های ضروری برای حفظ و نگهداری و تعمیر بنا و تاسیسات و متعلقات و منضمات .
7 -  اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های ضروری و پیش بینی نشده و تعمیرات یا تغییراتی که مبلغ آن از سقف تعیین شده توسط مجمع برای هیئت مدیره تجاوز کند .
8 -  رسیدگی و اتخاذ  تصمیم  نسبت به سایر امور مالی  که در صلاحیت  هیئت مدیره نمی باشد .
9 -  اتخاذ تصمیم نسبت به استرداد وجوه دریافتی مازاد بر نیاز از مالکین .
10 -  اتخاذ تصمیم در مورد هر نوع بهره برداری از فضاهای عمومی .
ماده 13 -  مجمع عمومی فوق العاده طبق ماده 8  این اساسنامه تشکیل می شود و وظایف آن بشرح زیر است :
1 -  عزل هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا بازرس که خدمات آنان رضایت بخش نبوده و جایگزین نمودن آنها .
2 -  درخواست اصلاح و جرح و تعدیل مواد اساسنامه طبق تقاضای هیئت مدیره و یا با درخواست حداقل 50% از مالکین .
ماده 14 -  تصمیماتی که از طرف مجامع عمومی ( عادی یا فوق العاده ) طبق مقررات این اساسنامه اتخاذ می شود بر اساس ماده 6 قانون تملک آپارتمانها برای کلیه مالکین ( حاضر -  غایب -  با رأی مخالف و ممتنع ) الزام آور است و هیئت مدیره موظف است ظرف مدت 10 روز مصوبات مجامع را در تابلوی اعلانات در محلی که قطعا همه رویت کنند نصب نماید.
ماده 15 -  مالکانی که علاقمندند به عضویت هیئت مدیره و یا بازرسان درآیند می توانند شخصاً خود را نامزد سمت مورد نظر نمایند .
ماده 16 -  مالکین و یا نمایندگان آنها موظفند در هنگام ورود به جلسات مجمع عمومی ورقه حضور مالکین را امضاء نمایند . این ورقه ملاک رسمیت جلسات می باشد که به امضاء رئیس و منشی و نظار جلسه می رسد .
بخش دوم -  هیئت مدیره
ماده 17 -  مجمع عمومی چهار عضو اصلی و دو عضو علی البدل را برای مدت دو سال انتخاب می نماید .
تبصره هفت:
هیئت مدیره در اولین جلسه از بین اعضاء خود یکنفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس و یکنفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواهند نمود . اداره جلسات با رییس هیئت مدیره و در غیاب او با نایب رییس می باشد .
تبصره هشت:
اعضاء هیئت مدیره امین مالکین خواهند بود وبصورت افتخاري انجام وظیفه می نمایند .
تبصره نه:
اعضای هیئت مدیره باید خود منفرداً  دارای مالکیت واحد مسکونی در مجتمع باشند .
ماده 18 -  جلسات هیئت مدیره طبق دعوت رییس هیئت مدیره و با حضور حداقل 2نفر از اعضاء اصلی و بصورت حداقل ماهی یکبار تشکیل می گردد .
اخذ تصمیم در باره مسائل مطروحه با موافقت كليه اعضاء  معتبر خواهد بود . رأی و نظر عضو یا اعضای مخالف باید در صورت جلسه قید شود .
ماده 19 -  در صورتیکه مسئولیت یکی از اعضای هیئت مدیره به هر علت بلاتصدی گردد ، عضو علی البدل در سمت عضو اصلی تا پایان دوره خدمت ، به جای فرد قبلی انجام وظیفه خواهند نمود .
ماده 20 -  در صورتیکه 2 نفر و یا بیشتر از اعضای هیئت مدیره به علل مختلف از قبیل استعفا ، فوت ، عزل و حرج قبل از انقضای مدت ماموریت از هیئت مدیره خارج شوند ، مجمع عمومی فوق العاده به منظور ترمیم هیئت مدیره تشکیل خواهد شد .
تبصره دوازده :
در صورتیکه هر یک از اعضاء هیئت مدیره و بازرس به دلایلی از ادامه همکاری منصرف شوند لازم است مراتب را ضمن استعفا و ذکر دلیل به هیئت مدیره اعلام نماید . هیئت مدیره موظف است استعفا را در اولیت جلسه هیئت مدیره مطرح و ضمن قید در صورت جلسه نتیجه را به اطلاع عموم برساند .
ماده 21 -  هیئت مدیره عالیترین مرجع اداری و اجرائی مجتمع بوده جز در مواردی که در صلاحیت مجامـع عمومـی می باشد حق اظهار نظر و اتخاذ تصمیـم دارد  .  هیئت مدیـره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به رییس هیئت مدیره و یا مدیر مجتمع تفويض نماید .
ماده 22 -  از مصوبات هیئت مدیره صورت جلسه ای تهیه می شود و به امضای کلیه اعضاء ( مدیران ) حاضر در جلسه رسانده می شود .
ماده 23 -  هیئت مدیره قبلی موظف است همه سوابق و مدارک و اموال و وجوه بانکی و غیره را ظرف مدت 15 روز به هیئت مدیره جدید طی صورتمجلسی تحویل دهد .
بخش سوم -  خزانه دار
ماده 24 - خزانه دار تحت نظر هیئت مدیره به امور مالی مجتمع رسیدگی می نماید و ترازنامه مجتمع را تنظیم و برای تسلیم به مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار هیئت مدیره می گذارد .
ماده 25 -  خزانه دار دفتر ثبت درآمد و هزینه خواهد داشت که به پیوست قبوض و اسناد مربوطه برای تصویب ترازنامه به مجمع عمومی تسلیم و ارائه خواهد نمود . دفاتر مالی باید در پایان هر هفته به هنگام باشد .
بخش چهارم -  مدیر مجتمع
ماده 26 -  هیئت مدیره از بین مالکان و یا از خارج یکنفر را به سمت مدیر مجتمع با مسئولیت خود انتخاب خواهد کرد . در صورت فوت -  عزل و حرج و استعفاء مدیر مجتمع ، هیئت مدیره موظف است در اسرع وقت جانشینی برای او انتخاب نماید .
ماده 27 -  هیئت مدیره شرایط استخدامی و اختیارات مدیر مجتمع را تعیین خواهد نمود .
ماده 28 -  مدیر مجتمع در اداره امور مجتمع اعم از اداری و مالی و قضایی مجری مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره بوده و در برابر هیئت مدیره مسئول می باشد .
ماده 29 -  مدیر مجتمع نماینده قانونی مجتمع نزد مراجع قضائی ، انتظامی ، شهرداری و دارائی بوده و می تواند با اجازه هیئت مدیره در صورت نیاز با انتخاب وکیل نسبت به طرح دعوی و یا جوابگوئی به دعاوی مطروحه جهت حفظ حقوق مجتمع اقدام نماید .
ماده 30 -  مدیر مجتمع در صورت دعوت شدن در جلسات هیئت مدیره شرکت می نماید و نظر مشورتی خود را اظهار می دارد ولی حق رأی ندارد .
ماده 31 -  هر گاه مدیر مجتمع امری را که انجام آن ضرورت دارد اما خارج از حدود اختیارات و صلاحیت خود تشخیص دهد مراتب را در اولین جلسه به هیئت مدیره و در صورت نیاز فوری به رییس هیئت مدیره گزارش می نماید .
ماده 32 -  مدیر مجتمع موظف است نسبت به مطالبه و وصول به موقع سهم هر یک از مالکین و یا قائم مقام آنان و یا ساکنین از بابت هزینه های برق عمومی ، سوخت ، عوارض ، مالیاتهای قسمت های مشترک ، درآمد و نوسازی ، خسارات و شارژهای ماهیانه و غیره پس از تصویب هیئت مدیره اقدام نماید .
ماده33 - در صورت صلاحديد هيئت مديره ميتواند مدير اجرايي استخدام ننموده وباتقسيم وظايف بين اعضاء هيئت مديره ،مجتمع را  اداره نمايد ولي يكي از كاركنان مجتمع را بعنوان مسئول پاسخگو معرفي نمايد.
بخش پنجم -  بازرسان
ماده 34 -  مجمع عمومی یکنفر از مالکین را به عنوان بازرس اصلی و یکنفر دیگر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب می نماید .
ماده 35 -  هر گاه بازرس اصلی به عللی قادر به انجام وظایف محوله نباشد و یا از این کار انصراف دهد بازرس علی البدل وظایف او را به عهده خواهد گرفت .
ماده 36 -  بازرس مکلف است نسبت به صحت و سقم صورت اموال و صورت حسابها و عملکرد هیئت مدیره و ترازنامه و سایر موضوعاتی که اطلاع بدان برای مجمع عمومی لازم است صریحاً اظهار نظر کند و گزارش لازم را به منظور ارائه به مجمع عمومی تهیه نموده و در مجمع قرائت نماید .
فصل چهارم -  امور مالی
ماده 37 -  سال مالی مجتمع از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه سال بعد خاتمه می یابد . اولین سال مالی از تاریخ تصویب اساسنامه لغایت پایان سال خواهد بود .
ماده 38 – هیئت مدیره مکلف است حسابهای خود را بر طبق موازین صحیح حسابداری و مقررات جاری کشور نگاهداری کرده و در پایان سال مالی ترازنامه و صورتحساب درآمد و هزینه را تنظیم نماید و حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه در دسترس مالکین قرار دهد .
ماده 39 -  کلیه وجوه دریافتی از مالکین و درآمدهای مجتمع به حسابهائیکه در یک و یا چند بانک افتتاح خواهد شد واریز می گردد و حق برداشت با امضاء خزانه دار و یکی از دو امضای مجاز دیگر که هیئت مدیره انتخاب می کنند خواهد بود .
تبصره چهارده :
مالکین موظفند در پرداخت هزینه های مستمر بر اساس هزینه هائی که برای حفظ و نگهداری قسمت های مشترک بنا صرف می شود شرکت نمایند .
تبصره پانزده :
هزینه هر مالک بابت خدمات اختصاصی که به درخواست مالک صورت می گیرد را هیئت مدیره تعیین می نماید .
تبصره شانزده :
هر یک از مالکین در صورت اعتراض به سهمیه هزینه قسمتهای اختصاصی می تواند به هیئت مدیره مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به مورد را بنماید و در صورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض ، وی می تواند با بازرس مراجعه نماید . هزینه های مشترک عبارتست از هزینه های مربوط به اداره و تگهداری شامل تأسیسات مشترک تمام واحدهای مسکونی و محوطه و پارکینگها،فضاي سبز و کلیه تأسیسات و متعلقات و منضمات مربوط به مجتمع .
ماده 40 -  به منظور انجام تعمیرات و یا تغییرات اساسی و پرداخت هزینه های اتفاقی لازم است که هر سال با تصویب مجمع عمومی درصدی از وجوه دریافتی بابت هزینه نگهداری به عنوان اندوخته در حسابی به طور جداگانه نگهداری شود .
حق برداشت از این حساب طبق مفاد ماده 45 این اساسنامه خواهد بود و صرفاً بایستی برای مورد فوق به مصرف برسد .
ماده 41 -  تعهدات و خرید وسایل و لوازم یدکی و تأمین خدمات مورد نیاز از محل تنخواه توسط مدیر مجتمع قابل انجام می باشد . میزان تنخواهی که می تواند در اختیار مدیر مجتمع قرار گیرد در هر سال توسط هیئت مدیره تعیین خواهد شد .
ماده 42 -  مالکین ، مستأجرین و یا ساکنین آپارتمانها ملزم به پرداخت هزینه های مشترک خواهند بود .
تبصره هفده :
مالکین به هنگام واگذاری ملک موظفند مفاد اساسنامه را به اطلاع واگذارشونده رسانیده و مراتب را در قرارداد فیمابین خود ذکر نمایند همچنين قبل از واگذاري ويا اجاره مراتب را كتبا به هيئت مديره اعلام نمايند .
تبصره هیجده :
در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از واحد مسکونی نسبت به پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک ، هیئت مدیره موظف است بر اساس مفاد ماده 10 مکرر و تبصره های 1 – 2 – 3  مربوط به قانون تملک آپارتمان ها با آنان رفتار نماید . مالک یا استفاده کننده بدهکار علاوه بر پرداخت اصل ، ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد علاوه بر خسارت ناشی از عدم پرداخت با نظر و تصویب هیئت مدیره می باشد .
ماده 43 -  مخارج قسمتهای مشترک بشرح زیر می باشد :
الف : مالیاتها و عوارضی که به قسمتهای مشترک تعلق می گیرد .
ب -  هزینه های نگهداری و حفاظت و تعمیر تأسیسات ، آب ، برق ، فاضلاب ، ترانسفورماتورها ، دستگاههای مولد برق ، دربهای ورودی ، دیوارها ، محوطه عمومی ، پرده ها ، پنجره ها ، کنتور و سایر قسمت های عمومی .
ج -  مخارج نگهداری و تعمیرات محل دفتر هیئت مدیره و مدیر مجتمع و کارکنان و نگهبانان با تمام ضمائم و ملحقات و محلهای اختصاصی پارکینگ و جمع آوری زباله و غیره و نیز سایر مواردیکه پیش بینی نشده است .
د -  حقوق مدیر مجتمع و سایر کارکنان مجتمع و دستمزد کارگرانی که به خدمت مشغول هستند .
ه -  آب بها ، سوخت ، برق و تلفن و تهویه و شوفاژ و مواد مصرفی دیگر در قسمت های مشترک .
و -  بیمه آتش سوزی ساختمان و قسمت های مشترک .
ز -  هزینه لوازمی که برای نظافت قسمت های مشترک ضروریست و ابزارهای لازم مانند چکش -  بیل -  برف روب -  وسایل باغبانی و غیره .
ح -  لوازم فنی و قطعات یدکی مورد نیاز تأسیسات مشترک .
ط -  سایر هزینه هایی که بنا به تصویب مجمع عمومی پرداخت آنها به عهده مالکین است .
ک -  هزینه های پیش بینی نشده .
فصل پنجم -  بیمه ساختمان
ماده 44 -  هیئت مدیره موظف است که تمامی مجتمع اعم از واحدهای مسکونی ، پارکینگها ، انباریها ، تأسیسات و منضمات و قسمتهای عمومی را در برابر آتش سوزی نزد یکی از شرکتهای بیمه معتبر بیمه نماید . در صورت وقوع حادثه ، مدیر مجتمع نماینده مالکین مجتمع است و می تواند به شرکت بیمه طرف قرارداد مراجعه و مطالبه خسارت دریافتی را از طرف مالکین قبول و دریافت نماید و به حساب مجتمع واریز نماید .
تبصره نوزده :
وجوه دریافتی از شرکت بیمه بایستی منحصراً زیر نظر هیئت مدیره به مصرف قسمت های خسارت دیده برسد .
تبصره بیست:
در صورتیکه خسارت از یک میلیون ریال تجاوز نماید ، مدیر مجتمع مکلف است قبلاً موافقت کتبی هیئت مدیره را جلب نماید .
تبصره بیست ویک :
اقدامات مدیر مجتمع در مورد دریافت خسارت قسمت های اختصاصی باید با جلب موافقت کتبی مالک مربوطه باشد .
فصل ششم – انتقال ملک به اشخاص
ماده 45 -  حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و سهم او در قسمتهای مشترک غیر قابل تفکیک بوده و انتقال واحد ساختمانی به منزله انتقال کلیه حقوق انتقال دهنده در قسمتهای اختصاصی و قسمت های مشترک و ذخیره های قانونی و نوسازی تلقی می شود .
ماده 46 -  هر مالک که بخواهد ملک را عیناً و یا منتفعاً به دیگری واگذار نماید یا اجاره دهد و یا به طور موقت در اختیار اشخاص دیگر قرار دهد باید مراتب را به مدیر مجتمع کتباً اطلاع دهد تا صلاحیت عمومی فرد جایگزین برای سکونت به تایید هیئت مدیره برسد . هیئت مدیره موظف است ظرف مدت یک هفته نظر خود را به مالک اعلام نماید .
ماده 47 -  مالکی که مایل به انتقال حقوق خود به دیگری می باشد موظف است به هنگام انتقال نسخه ای از این اساسنامه را به رویت منتقل الیه رسانیده و تایید رویت آنرا به مدیر مجتمع تسلیم نماید .
ماده 48 -  در صورتیکه مالک بخواهد ملک اختصاصی خود را بطور موقت و مدت کوتاهی در اختیار اشخاص دیگر قرار دهد موظف است مراتب را قبلاً به اطلاع مدیر مجتمع برساند و مالک مسئول جبران خسارات احتمالی است که توسط ساکن موقت حادث می گردد .
ماده 49-  هر مالک موظف است قبل از انتقال قطعی ملک خود مفاصا حساب از مدیر مجتمع دریافت نماید در غیر اینصورت خریدار ملزم به پرداخت کلیه دیون مربوط به ملک قبل از انتقال می باشد .
فصل هفتم -  حقوق و وظایف مالکین قسمت های اختصاصی و طرز استفاده از آنها
ماده 50 -  مالک هر واحد مسکونی حق استفاده کامل از قسمتهای آن واحد را دارد و بنا به میل خود می تواند قسمت هایی را که در اختیار دارد مورد استفاده شخصی قرار دهد ، مشروط بر اینکه به حقوق سایر مالکین و یا منافع جمعی آنان و یا مالکیت مجتمع صدمه ای وارد نیاورد و اقدامی نکند که به استحکام ساختمان و سلامت تأسیسات مشترک و یا حفظ موقعیت و هماهنگی آن صدمه ای وارد شود . حق استفاده مالکین مشروط به شرایط زیر است :
الف -  هر مالک می تواند به میل خود در داخل آپارتمان تغییراتی بدهد .
ب -  دست زدن به استخوان بندی ساختمان مطلقاً ممنوع است .
ج -  مالکین واحدهای ساختمانی حق ندارند وضع پنجره ها و درب های خارجی ( به طور کلی آنچه از نمای ساختمان که از خارج دیده می شود ) را تغییر دهند . جنس ، رنگ و شکل این قسمت ها را نمی توان بدون تصمیم مجمع عمومی تغییر داد .
د -  مالکین باید سعی نمایند که آسایش و سکوت ساختمان به هیچ وجه توسط آنان و اعضای خانواده آنان و میهمانان و خدمتگزاران آنان بر هم نخورد . تغییر آپارتمان به بخش های کوچکتر به منظور اجاره دادن به اشخاص ممنوع است . ولی اجاره دادن تمام آپارتمان فقط برای سکونت ( نه محل کسب و کار ) با توجه به ماده 53 بلامانع می باشد .
ه -  در صورت اجاره آپارتمان مالکین باید رونوشت اجاره نامه را به هیئت مدیره تسلیم نمایند .
و -  آپارتمان های مجتمع صرفاً مسکونی بوده و مالک و یا مستاجر آن به هیچ وجه نمی توانند آنرا محل کسب و کار با ارباب رجوع و یا بدون آن درآورند .
ز -  نحوه استفاده از رادیو و تلویزیون و سایر دستگاههایی از این قبیل باید طوری باشد که باعث ناراحتی و سلب آسایش همسایه ها نگردد .
ح -  در صورتیکه مالکین غیبت غیر متعارف داشته باشند باید کلید آپارتمان خود را به مدیر مجتمع یا با اطلاع ایشان به شخص مورد اعتماد خود بسپارند تا در صورت احتیاج ، ورود به آپارتمان امکان پذیر باشد . در صورت غیبت مالک و یا عدم دسترسی به شخص فوق مدیر مجتمع در صورت ضرورت می تواند با حضور یکی از اعضاء هیئت مدیره و در صورت عدم دسترسی ، با حضور یکی از همسایگان برای رفع خطر و جلوگیری از سرایت آن به سایر قسمت ها وارد آپارتمان شود و کلیه اقدامات لازم را جهت حفظ منافع مالک آپارتمان و سایرین به عمل آورد .
ط -  هر مالک در مقابل سایر مالکین مسئول خسارتهایی است که احتمالاً از ملک او منشاء گرفته است ، به شرط آنکه خود معلول علل دیگری که خارج از ساختمان منشاء گرفته است نباشد .
ی -  از قرار دادن اشیائی که وزن آنها بیشتر از تحمل کف است در قسمتهای اختصاصی باید خودداری گردد .
ک -  برای جلوگیری از نشت آب ، شیرهای آب باید سالم نگاهداری شود و اگر تعمیراتی در آنها ضروری است ، لازم است بدون تأخیر انجام گیرد .
ف -  واگذاری یا اجاره محل اختصاصی پارک اتومبیل و انبار به افراد غیر ساکن در مجتمع ممنوع است .
فصل هشتم -  حقوق و وظایف مالکین قسمتهای اختصاصی نسبت به قسمتهای مشترک
ماده 51 -  ساکنین مجتمع حق استفاده از قسمتهای عمومی و عبور از راهروها و گردش در فضاهای سبز و استفاده از استخر و سالن های عمومی و امثال آن را طبق آیین نامه ای که پس از تصویب هیئت مدیره به اطلاع عموم ساکنین می رسد خواهند داشت . در هر صورت رعایت نکات زیر الزامی است :
الف -  هیچ یک از مالکین و مستأجرین نمی توانند راه ورودی به ساختمان ها ، راهروها ، پله ها ، آسانسورها و باغچه ها و جاده های عمومی را مسدود سازند و یا در آنها اشیائی قرار دهند که باعث مزاحمت دیگران گردد .
ن -  قرار دادن هر گونه شیئی از جمله کفش یا جاکفشی ، سطل زباله ، گل و گلدان ، جعبه های خالی و غیره در راهروهای عمومی و راه پله های اصلی حتی برای مدت کوتاه ممنوع است .
د -  مالکین باید در رعایت و حفظ نظافت و بهداشت و آسایش دیگران نهایت سعی و کوشش و اشتراک مساعی را مبذول دارند . به طور کلی مالکین باید تمام خدماتی را که مربوط به ساختمان است محترم شمرده و تسهیل نمایند و حقوق یکدیگر را از هر لحاظ محترم شمارند .
ه -  هیچ نوع نوشته و علامتی نباید در نمای ساختمان نصب گردد مگر با اجازه کتبی هیئت مدیره .
و -  رعایت شئونات اسلامی در ملاء عام برای کلیه ساکنین اجباری است .
ز -  قرار دادن هر گونه شیئی و یا گستردن البسه در بالکنها و جلوی پنجره ها به صورتی که از بیرون نمایان باشد و بر نمای ساختمان تأثیر بگذارد ممنوع است .
این اساسنامه مشتمل بر 51ماده و16 تبصره است که به تصویب هیئت مدیره رسیده ودر اولین مجمع عمومی عادی به تصویب مجمع خواهد رسید.


مطالب مشابه :


نمونه فرم اجاره نامه

نمونه فرم يك باب ساختمان/آپارتمان مسکونی تحویل مستاجر شده و صورتجلسه تحویل
12 - دريافت جريمه تاخير در تحويل آپارتمان

عدم آمادگی آپارتمان جهت تحویل به كه در صورتجلسه تحویل نوشته نمونه قرارداد
نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه قرارداد تفكيك ساختمان و صورتجلسه عملیات ساختمانی و تحویل آپارتمان ها
اساسنامه پیشنهادی مجتمع مسکونی شاهین 43 برای نمونه

اساسنامه پیشنهادی مجتمع مسکونی شاهین 43 برای نمونه آپارتمان صورتجلسه و کلیه
آپارتمان - راهنمای خرید آپارتمان به صورت پیش فروش

راهنمای خرید آپارتمان به و تحویل آن مبیع براساس صورتجلسه تفکیکی وجود دارد
قرارداد مشارکت در ساخت آپارتمان را چگونه تنظیم کنیم؟ ( ادامه مطلب نمونه قرارداد )

يك نمونه کامل فرم مشاركت در ساخت آپارتمان فرم نمونه طي صورتجلسه اي تحویل و برج
نکاتی که درباره مشارکت در ساخت بایستی مورد توجه قرار گیرد به همراه نمونه قرارداد

کیفیت تحویل آپارتمان ها مسئولیت وهزینه های نحوه تنظیم سند و صورتجلسه نمونه قرارداد
برچسب :