مجموعه نمونه سوال تستی اکسل excel

۱- کدامیک از موارد زیر می‌تواند نام یک خانه از خانه‌های صفحه کاری Excel باشد؟
الف: ۲BZ ب: ZB2 ج: BZ2 د: Z2B
2- پسوند فایلهای ذخیره‌سازی Excel چیست؟
الف: DDC ب: PRG ج: XLS د: DBF
3- کلید CTRL+Y معادل کدام فرمان است؟
الف: REDO ب: UNDO ج: VIEW د: WINDOW
4- توسط فرمان UNDO تعداد چند فرمان آخر را می‌توان حذف کرد؟
الف: ۱۶ ب: ۱۴ ج: ۱۰ د: ۱
۵- برای اجرای سریع فرمان UNDO کلیدهای ……… و برای اجرای سریع فرمان REDO کلیدهای ….. مورد استفاده قرار می‌گیرند.
الف: CTRL+Z , CTRL+Y ب: CTRL+S , CTRL+Z
ج: CTRL+Y , CTRL+Z د: CTRL+C , CTRL+V
6- در خانه C10 فرمول A1+A2/D2 درج شده است. در صورت نسخه‌برداری از این فرمول در خانه D10 چه فرمولی در این خانه درج می‌شود؟
الف: A1+A2/D2 ب: C1+C2/D2 ج: B1+B2/C2 د: A1+A2/C
7- برای تعیین زاویه متن موجود در یک خانه کدامیک از زوایای زیر قابل قبول است؟
الف: ۱۰۰ ب: -۳۰۰ ج: ۱۲۰ د: -۴۵
۸- با استفاده از کدامیک از زبانه‌های موجود در کادر محاوره FORMAT CELLS می‌توان هم‌ترازی متنهای موجود در خانه‌های انتخابی را تنظیم نمود؟
الف: ALIGMENT ب: NUMBER ج: FONT د: PATTERN
9- کدامیک از گزینه‌های موجود در زبانه MUMBER کادر محاوره FORMAT CELLS امکان تعیین واحد پول را دارد؟
الف: CURRENEY ب: PERCENTAGE ج: SPECIAL د: NUMBER
10- تنظیمات مربوط به تعیین خطوط حاشیه در کدام زبانه از کادر محاوره FORMAT CELLS انجام می‌شود؟
الف: PATTERN ب: AVUMENT ج: BORDER د: FONT
11- دکمه             به منظور انجام کدام روش هم‌ترازی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
الف: وسط‌چین ب: چپ‌چین ج: راست‌چین د: موازی
۱۲- برای افزایش پهنای یک سطر:
الف: مرز پایین آن را به طرف پایین درگ می‌کنیم
ب: مرز بالایی آن را به طرف بالا درگ می‌کنیم
ج: مرز پایین آن را به طرف بالا درگ می‌کنیم
د: مرز بالایی آن را به طرف پایین درگ می‌کنیم
 

13- فرمان NEW معادل کدام کلید است؟

الف: CTRL+W ب:‌ CTRL+N ج: CTRL+E د: هیچکدام
۱۴- برای ذخیره یک کارپوشه بعنوان یک TEMPLATE لازم است در پنجره Save as در کادر ………….. گزینه TEMPLATE را انتخاب کنیم.
الف:SAVE AS TYPE ب: SAVE IN ج: SAVE AS NAME د: FILE NAME
15- پوشه پیش‌فرض EXCEL برای ذخیره الگو چه نام دارد؟
الف: XISTAVT ب: EXCEL ج: TEMPLATE د: EXCEL TEMPLATE
16- فایل WORK SPACE عبارت است از:‌
الف: فایلی با پسوند XLW و حاوی چندین کارپوشه مجزا که آنها را بطور همزمان باز می‌کند
ب: فایلی با پسوند XLT که برای باز کردن چند کارپوشه در چند پنجره مجزا بکار می‌رود
ج: فایلی با پسوند SXLT برای باز کردن چند کارپوشه بکار می‌رود
د: فایلی با پسوند SXLS حاوی چند کارپوشه مجزا است
۱۷- برای مرتب کردن یک لیست:
الف: گزینه SORT را از منوی DATA انتخاب می‌کنیم
ب: گزینه FORM را از منوی DATA انتخاب می‌کنیم
ج: گزینه ARRANGE را از منوی DATA انتخاب می‌کنیم
د: گزینه AUTO FILTER را از منوی DATA انتخاب می‌کنیم
۱۸- در EXCEL محدوده داده‌ها را ………….. گویند.
الف: DATA RANGE ب: CHART TITLE ج: VALVE AXIS د: SERIES
19- طبقه‌بندی توابع در EXCEL بر چه اساسی انجام می‌شود؟
الف: نوع و کاربرد آنها ب: تقسیم‌بندی‌های تصادفی
ج: نوع داده‌هایی که با آنها سر و کار داریم د: تمامی موارد فوق
۲۰- کدام تابع برای محاسبه میانگین اطلاعات عددی موجود در خانه‌های یک محدوده از صفحه کاری مورد استفاده قرار می‌گیرند؟
الف: ROUND ب: AUTOSUM ج: AVERAGE د: ROUN,SUM
21- جهت به اشترا‌ک‌گذاری فایل‌های صفحه گسترده در شبکه کدام یک از گزینه‌های زیر استفاده می‌شود؟
الف: tools/ share work book/ advance
ب: editing tools/ share work book/
ج: tools/ track changes
د: / highlight change tools/ track changes
 

22- برای استفاده از خاصیتAUTO FILL HANDLE و داده ساعت با اختلاف نیم‌ ساعت، کدام راه امکانپذیر است؟

الف: در دو سلول هم جوار اختلاف ساعت، نیم ساعت را باید رعایت کرد
ب: چنین راهی وجود ندارد
ج: در ابتدا و انتهای محدوده مشخص باید مقدار ابتدایی و نهایی را قرار داد
د: اختلاف ساعت، یک ساعت خواهد بود.
۲۳- برای اضافه کردن محدوده‌های مجزا از دیگر به محدوده انتخاب شده کدام گزینه صحیح است؟
الف: اجرای EDIT/ADD ب: پایین نگه داشتن SHIFT
ج: فشردن کلیدهای SHIFT+F8 د: همه موارد
۲۴- کدام گزینه در مورد TEMPLATE درست نیست؟
الف: یک شیوه قالب‌بندی است که به همراه دفتر کاری ذخیره می‌شود
ب: TEMPLATE فایلی است که برای کاربرگهایی که در دفتر کاری ایجاد می‌شوند مانند یک مدل عمل می‌کند
ج: برای ذخیره‌های TEMPLATE دستور FILE/SAVE را اجرا کرده و در قسمت FILE OF TYPE

گزینه *XLT TEMPLATE را انتخاب می‌کنیم

د: فایلهای TEMPLATE بصورت پیش‌فرض در پوشه TEMPLATES ذخیره می‌شوند.
۲۵- برای حذف محتویات یک سلول کدام گزینه صحیح می‌باشد؟
الف: RIGHT CLICK بر روی سلول موردنظر و انتخاب دستور CLEAR CONTENTS
ب: EDIT/CLEAR
ج: EDIT/DELETE
د: الف و ب
۲۶- LANDSCAPE در PAGE SETUP به مفهوم ………………. می‌باشد.
الف: زیاد بودن حاشیه کاغذ ب: افقی بودن کاغذ
ج: عمودی بودن کاغذ د: کم بودن حاشیه کاغذ
۲۷- در کادر protect workbook انتخاب گزینه ……………….. موجب می‌گردد تا از جابجایی تغییر اندازه و مخفی نمودن پنجره‌ها محافظت گردد؟
الف: structure ب: windows ج: password د: reenter password
28- در کادر protect workbook انتخاب گزینه ……………….. موجب می‌گردد تا از اضافه یا حذف یا مخفی یا تغییر نام یا کپی و جابجایی کاربرگ محافظت گردد؟
الف: structure ب: windows ج: password د: reenter password
29- خطای ………………. زمانی بوجود می‌آید که یک عبارت کسری مخرج صفر داشته باشد
الف: #value ب: #div/0 ج: ##### د: #name
30- خطای ……………….. زمانی بوجود می‌آید که پهنای سلول قابلیت نمایش محتویات آن را ندارد؟
الف: #value ب: #div ج: ##### د: #name
 

31- تابع روبرو چه می‌کند؟                                                                                    = Round(2.243,1)

الف: ۲.۲ ب: ۲.۱ ج: ۳ د: ۲
۳۲- کدامیک از توابع زیر منطقی است؟
الف: math &trig ب: lookup reference ج: text د: logical
33- اگر a2=20 و a3=40 باشد عبارت فرمولی =a2>a3 چه می‌شود؟
الف: true ب: false ج: TRUE د: FALSE
34- اگر A3=20 و A4=40 باشد نتیجه فرمول =IF(A4>=A3,OK,NOT OK) چیست؟
الف: OK ب: NOT OK ج: صفر د: #NAME
35- توسط فرمان …………. می‌توان رکوردهایی از لیست که دارای شرایط دلخواه کاربر باشند را انتخاب و فیلتر نمایید؟
الف: sort ب: subtotals ج: auto filter د: filter
36- جهت چاپ محدوده‌ای از کاربرگ جاری کدام یک از دستورهای زیر استفاده می‌شود؟
الف: select printing preferences ب: print rang
ج: set print area د: clear print area
37- جهت تعیین کیفیت چاپ برحسب dpi کدامیک از گزینه‌های زیر واقع در کادر تبادلی page setup استفاده می‌شود؟
الف: paper size ب: scaling
ج: print quality د: first page number
38- جهت چاپ کارپوشه کدام یک از گزینه‌های زیر واقع در کادر تبادلی print استفاده می‌گردد؟
الف: selection ب: active sheet
ج: entire work book د: page
39- جهت چاپ کاربرگ جاری کدامیک از زمینه‌های زیر واقع در کادر تبادلی print استفاده می‌گردد؟
الف: selection ب: active sheet
ج: entire work book د: page
40- با استفاده از کدامیک از حالتهای خصوصیات چارت می‌توان به عنوان مثال ، عنوان را تغییر داد؟
الف: chart source data ب: chart option
ج: chart type د: chart location
41- توسط کدامیک از حالتهای زیر می‌توان محل قرارگیری چارت را تغییر داد؟
الف: chart source data ب: chart option
ج: chart type د: chart location
42- تنظیمات مربوط به نمایش یا عدم نمایش دسته‌بندی افقی و ارقام عددی محورهای مختصات در کدامیک از برگه‌های کادر chart wizard صورت می‌پذیرد؟
الف: title ب: gridlines ج: axes د: legend
43- برای دوران دادن متن از کدام منوی زیر استفاده می‌شود؟
الف: insert ب: format ج: tables د: drawing
44- به منظور ذخیره فایل‌هایی با پسوند htm جهت استفاده در سایتهای اینترنتی کدامیک از گزینه‌های زیر استفاده می‌شود؟
الف: save ب: save as ج: save as web page د: save work sheet
45- برای اینکه تمام نوشته‌ها داخل یک سلول جای گیرند از کدام گزینه زیر استفاده می‌شود؟
الف: merge sheet ب: wrap text ج: shrink to fit د: امکانپذیر نیست
۴۶- فرمولهای تابعی در کدام منوی زیر قرار دارند؟
الف: view ب: edit ج: format د: insert
47- برای ایجاد بانک از کدام منوی زیر استفاده می شود؟
الف: view ب: data ج: tools د: edit
48- جهت اختصاص دادن $ به یک عدد از کدام گزینه‌های زیر استفاده می‌شود؟
الف: currency ب: accounting ج: number د: الف و ب
۴۹- جهت کپی‌برداری از یک سلول از کدام کلید ترکیبی زیر استفاده می‌شود؟
الف: ctrl ب: alt ج: shift د: کلید ترکیبی ندارد
۵۰- کلید ترکیبی ایجاد chart چیست؟
الف: f2 ب: f9 ج: f11 د: f12
51- برای تغییر تعداد sheet پیش‌فرض از کدام منوی زیر استفاده می‌شود؟
الف: tools/option/view ب: tools/option/general
ج: tools/option/edit د: امکانپذیر نیست
۵۲- برای نمایش درآمدن منوها به صورت کامل در هنگام نمایش از کدام مسیر زیر استفاده می‌شود؟
الف: tools/customize ب: tools/option
ج: right click standard/ customize د: الف و ج
۵۳- اگر بخواهیم یک نمودار را تغییر دهیم:
الف: نمودار را انتخاب و مجدداًَ بر روی Icon: Chart Wizard رفته و نوع نمودار را تغییر می‌دهیم
ب: بر روی Icon: Chart Wizard رفته و نوع نمودار را تغییر می‌دهیم
ج: نمودار را انتخاب کرده و سپس Toolbar chart را باز می‌کنیم و بر روی Icon تغییر نمودار کلیک می‌کنیم.
د: موارد الف و ب
۵۴- عناوین نمودار titles چیست؟
الف: عنوان اصلی نمودار ب: عنوان محور افقی نمودار
ج: عنوان محور عمودی نمودار د: هر سه مورد
 

55- کدام گزینه صحیح است؟

الف: امکان تغییر فونت و رنگ عنوان نمودار وجود دارد
ب: امکان تغییر فونت و رنگ عنوان محورها وجود دارد
ج: امکان تغییر فونت و رنگ اعداد روی نمودارها وجود دارد
د: هر سه مورد
۵۶- اگر بر روی دکمه Press and hold &view sample کلیک کنیم:
الف: پیش نمایش از نمودار بدون اطلاعات خودمان داریم
ب: پیش نمایش از نمودار با اطلاعات خودمان داریم
ج: نمودار در یک sheet جدید ایجاد می‌کند
د: ب و ج
۵۷- در نمودار منظور از tick چیست؟
الف: فلشهای نمودار است
ب: خطوطی که نمودار را تقسیم می‌کند، است
ج: علامتهای کوچکی است که با محورها متقاطع هستند
د: موارد ب و ج
۵۸- منظور از Legend چیست؟
الف: اعدادی که روی محور yها نوشته می‌شوند ب: Labelهای روی محور xها هستند
ج: راهنمای نمودارها هستند د: موارد الف و ب
۵۹- برای انتخاب subtotals کدام مسیر را طی می‌کنیم؟
الف: Format/ Sub totals ب: Tool/ Sub totals
ج: Data/ Subtotals د: بستگی به نوع جدول دارد
۶۰- در کدامیک از دستورات زیر باید تابعی برای انجام عملیات مشخص شود؟
الف: Filter ب: Subtotal ج: Pivot table د: موارد ب و ج
۶۱- اگر بخواهیم برای لیست کارکنان یک اداره شرط سنی بالاتر از بیست و پنج سال را بگذاریم از کدام دستور استفاده می‌کنیم؟
الف: filter ب: filter Advanced
ج: conditional formatting د: هر سه مورد
۶۲- اگر یک filter Advanced اعمال کنیم:
الف: filter در همان محل اعمال می‌شود ب: filter در محل دیگری که ما انتخاب می‌کنیم اعمال می‌شود
ج: با توجه به انتخاب، الف و ب می‌تواند باشد د: حتماً در محل دیگری  filter اعمال می‌شود
 

63- اگر از منوی filter، Top3 را انتخاب کنیم:

الف: سه رکورد اول را نشان می‌دهد
ب: به طور صعودی مرتب کرده و سه تای اول را نشان میدهد
ج: به طور نزولی مرتب کرده و سه تای اول را نشان می‌دهد
د: حتماً باید Top10 باشد
۶۴- برای وارد کردن تاریخ جاری در سلول فعال کلیدهای ………….. را می‌زنیم.
الف: Crtl+” ب: Alt+; ج: Crtl+; د: Ctrl+D
65- اطلاعاتی که برای یک Pivot table استفاده می‌کنیم:
الف: از داخل خود Work Book است ب: از یک Book Work است
ج: از یک پایگاه داده دیگر است د: هر سه مورد
۶۶- دکمه Criteria در پنجره Form چه عملی را انجام می‌دهد؟
الف: ایجاد یک رکورد جدید ب: اعمال شرط برای جستجوی رکورد
ج: حذف رکورد د: هر سه مورد
۶۷- از Validation برای چه منظوری استفاده می‌شود؟
الف: اعمال شرط ب: نمایش رکوردهای خاص
ج: حل معادله د: نمایش پیغام مناسب و انجام عملی در هنگام بروز خطا
۶۸- اگر بخواهیم رنگ سلولهائی را که بر روی آنها شرط اعمال می‌کنیم به رنگ خاصی درآوریم از کدام گزینه
الف: filter ب: format cells
ج: Conditional formatting د: Advanced filter
69- اگر بخواهیم مقادیر بر حسب درصد در نمودار نمایش داده شوند از کدام نوع نمودار استفاده می‌کنیم؟
الف: ستونی ب: دایره‌ای ج: خطی د: هر سه مورد
۷۰- hyper link را می‌توان:
الف: بین Sheetها تعریف کرد ب: بین Work Book ها تعیین کرد
ج: بین دو فایل ایجاد کرد د: هر سه مورد
  71- فرمول excel با علامت ………………. شروع می شود.  
  الف:  * ب:  = ج:  $ د:  +  
  72- الویت انجام چهار عمل اصلی در فرمول‌های excel به کدام حالت زیر است؟  
  الف:  ضرب و تقسیم، جمع و تفریق ب:  تقسیم و ضرب، جمع و تفریق  
  ج:  جمع و ضرب، تقسیم و تفریق د:  ضرب و جمع، تقسیم و تفریق  
  73- برای انجام عملمیات موردنظر با ترتیب دلخواه باید عبارت را در داخل ……….. قرار داد.  
  الف:  کروشه ب:  دابل کوتیشن ج:  پرانتز د:  کوتیشن  
   

74- به فایلی متشکل از کاربرگ‌ها (Worksheet) …………………. گفته می‌شود.

 
  الف:  کارپوشه ب:  مرجع خانه ج:  ردیف د:  ستون  
  75- زمانی که در یک فرمول به جای عدد، متن یا مرجع خانه دیگری که شامل متن است وجود داشته باشد، کدام پیام خطا مشاهده می‌شود؟  
  الف:  #### ب:  #VALUE ج:  #DIV/o! د:  #REF  
  76- هرگاه خانه‌ای از قبل فعال باشد، با فشردن کلید ……… می‌توان آنرا قابل ویرایش نمود.  
  الف:  Ctrl ب:  F8 ج:  Alt د:  F2  
  77- برای جایگزین کردن محتویات یک یا چند خانه در یک کارپوشه از کدام فرمان زیر استفاده می‌شود؟  
  الف:  Edit/ Find ب:  Edit/ Replace ج:  Edit/ Go To د:  Edit/ Clear  
  78- کدام عبارت زیر نادرست است؟  
  الف:  در Excel می‌توان سرصفحه شامل اطلاعاتی از قبیل نام، تاریخ، شماره صفحه و غیره را معرفی کرد.  
  ب:  برای انتخاب کل یک ستون بر روی عنوان آن کلیک می‌کنیم.  
  ج:  در Excel توانایی چرخاندن یا جهت‌دار کردن متن یا عدد وجود ندارد.  
  د:  Excel امکان کاهش یا افزایش ابعاد چاپ کاربرگ را فراهم می‌کند.  
  79- برای کپی کردن یا افزایش تدریجی ورودی‌های یک خانه یا محدوده‌ای از خانه‌ها از ویژگی ………. استفاده می‌شود.  
  الف:  Protection ب:  Macro ج:  Hyperlink د:  Auto Fill  
  80- کدام گزینه زیر نشان‌دهنده یک مرجع مطلق است؟  
  الف:  D4 ب:  DS4$ ج:  $D$4 د:  [D]  
  81- به منظور محافظت از اطلاعات کاربرگ یا کارپوشه و عدم تغییر آنها توسط افراد دیگر، از کدام ویژگی Excel استفاده می‌شود؟  
  الف:  Protection ب:  Function ج:  Comments د:  Save as  
  82- ویژگی Atuo Fill در کدام مورد زیر کاربرد دارد؟  
  الف:  اعداد و سری‌ها ب:  روزها، ماه‌ها، سالها و زمان ج:  محاسبات د:  همه موارد  
  83- برای ایجاد پیوند بین کارپوشه‌های مختلف با یکدیگر از کدام ویژگی زیر استفاده می‌شود؟  
  الف:  Macro ب:  Auto full ج:  Hyperlink د:  Spelling  
  84- به منظور ضمیمه کردن یک یادداشت به خانه‌ها در Excel از کدام خصوصیت زیر استفاده می‌شود؟  
  الف:  Function ب:  Comments ج:  Sheet د:  Insert  
  85- در جمع کردن خانه‌های هم‌جوار B6 تا B4 کدام گزینه درست است؟  
  الف:  =SUM(B4,B6) ب:  =SUM(B4+B6) ج:  =SUM B4: B6 د:  =SUM(B4: B6)  
  86- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟  
  الف:  برنامه Excel یک برنامه کاربردی است ب:  برنامه Excel یک برنامه صفحه گسترده است  
  ج:  الف و ب د: ‌هیچکدام  
   

87- هر کاربرگ به صورت پیش فرض دارای ……………… ستون و …………….. ردیف (سطر) می‌باشد.

 
  الف:  ۲۵۶ ستون و ۶۵۵۳۶ سطر ب:  ۶۵۵۳۶ ستون و ۲۵۶ سطر  
  ج:  بصورت نامحدود می‌توانیم سطر ستونها را انتخاب کنیم د: ‌ ۲۵۶ ستون و ۲۵۶ سطر.  
  88- پسوند فایلها در نرم‌افزار Excel کدام گزینه است؟  
  الف:  DOC ب:  XLS ج:  BMP د:  PRN  
  89- برای اضافه کردن یک کاربرگ، گزینه ………. را از منوی Insert انتخاب می‌کنیم.  
  الف:  Rows ب:  Columns ج:  worksheet د:  Cells  
  90- جهت ذخیره‌سازی کارپوشه فعال کدام گزینه درست است.  
  الف:  file/ save ب:  ابزار Save از نوار ابزار ج:  Ctrl+s د:  همه موارد  
  91- اگر در هنگام ذخیره‌سازی فایل مسیری تعیین نکنیم، بطور پیش‌فرض فایل‌ها در مسیر ………. ذخیره می‌شوند؟  
  الف:  my computer ب:  my document ج:  داریو C د:  درایو D  
  92- جهت استفاده از کارکترهای ویژه و سمبلها از گزینه …………. منوی insert استفاده می‌کنیم؟  
  الف:  symbol ب:  format ج:  character د:  الف و ب  
  93- جهت بازگرداندن تغییرات انجام شده در فایل از ……………. استفاده می‌کنیم؟  
  الف:  منوی Edit گزینه undo ب:  کلید ctrl+z  
  ج:  ابزار undo از نوار ابزار د:  همه موارد  
  94- جهت ویرایش محتوای یک cell ابتدا آنرا با کلیک فعال می‌کنیم سپس کلید ………………. را می‌زنیم؟  
  الف:  f3 ب:  f2 ج:  f1 د:  f5  
  95- اصطلاح کارپوشه معادل مفهوم …………….. می‌باشد؟  
  الف:  folder ب:  file ج:  table د:  هیچکدام  
  96- به نوشتن توضیحی در مورد خانه پایین یا سمت راست در یک cell ………… گفته می‌شود.  
  الف:  lable ب:  برچسب ج: ‌ آدرس د:  الف و ب  
  97- گزینه Find چه عملی را انجام می‌دهد؟  
  الف:  جست و جوی یک فایل از فایلهای باز شده ب:  برای مشخص کردن یک سلول  
  ج:  امکان پیدا کردن سطوح نامگذاری شده د:  امکان جست‌ و جوی رشته‌های متنی و فرمول‌ها  
  98- کلید HOME در اکسل چه عملی را انجام می‌دهد؟  
  الف:  انتقال به پایین و بالا در یک صفحه‌ی کامل ب:  انتقال به سمت چپ‌ترین ستون  
  ج:  انتقال به سمت راست‌ترین ستون د: ‌ هیچکدام  
  99- گزینه Replace چه عملی را انجام می‌دهد؟  
  الف:  امکان جست‌وجوی رشته‌های متنی  
  ب:  امکان جست‌وجوی فرمول  
  ج:  امکان جانشین کردن کلمات و عناصر موردنظر با عبارات مورد جست‌وجو را فراهم می‌کند.  
  د:  هر سه مورد  
  100- برای حذف کردن چند CELL پس از انتخاب آنها از منوی ……………… استفاده می‌شود.  
  الف:  Edit گزینه Clear ب:  Edit گزینه Delete  
  ج:  Edit گزینه Delete Sheet د:  هیچکدام  
  101- برای انتقال به آخرین خانه‌ی اشغال شده روی کاربرگ از کدام کلید استفاده می‌شود؟  
  الف:  Ctrl+End ب:  Page up ج:  page down د:  Insert  
  102- برای رسم نمودار بصورت جادوگر از کدام گزینه استفاده می‌کنیم؟  
  الف:  از دکمه Drowing بر روی نوار Standard ب:  از دکمه Autosum بر روی نوار Standard  
  ج:  از دکمه Chart Wizard بر روی نوار Standard د:  از دکمه Chart Type بر روی نوار Chart  
  103- فشردن همزمان کلیدهای Ctrl+H در اکسل چه عملی را انجام می‌دهد؟  
  الف:  ظاهر شدن کادر Replace ب:  ظاهر شدن کادر Find and Replace  
  ج:  ظاهر شدن کادر Go To د:  الف و ب  
  104- برای حاشیه گذاری بر روی نوشته‌های یک یا چند سلول از کدامیک استفاده می‌کنیم؟  
  الف:  گزینه Patterns ب:  گزینه‌ Borders  
  ج:  گزینة Numbers د:  گزینه Font  
  105- کدام مورد در مورد Style در اکسل درست است؟  
  الف:  قالب‌بندی‌های مختلف سلولهای کاربرگ را می‌توان بعنوان یک Style در دفتر کاری ذخیره کرد.  
  ب:  با استفاده از کلمه Add در پنجره محاوره‌ای Style می‌توان یک Style را ویرایش نمود  
  ج:  شیوه‌ها با دستور Style از منوی Edit ایجاد می‌شود.  
  د:  ادغام Styleها امکان ندارد.  
  106- اگر نموداری را به اشتباه حذف کردید با استفاده کدام گزینه می‌توانید آنرا برگردانید؟  
  الف:  از دکمه Undo بر روی نوار Standard ب:  از منوی Edit گزینه‌ی undo  
  ج:  از منوی Viwe گزینه‌ی page break previwe د:  الف وب  
  107- برای درج تاریخ جاری در سلول فعال اکسل:  
  الف:  کلیدهای sift+f8 را فشار می‌دهیم. ب:  کلیدهای ctrl+enterرا فشار می‌دهیم.  
  ج:  کلیدهای ctrl+; را فشار می‌دهیم. د:  کلیدهای ctrl+d را فشار می‌دهیم.  
  108- منظور از Legend در نمودارهای Excel چیست؟  
  الف:  راهنمای کنار نمودار ب:  نمایش تمام عناصر نمودار  
  ج:  نمایش عبارت محور Xها د:  هیچکدام  
  109- به کمک کدام فرمان می‌توان یکسری داده را به رکورد واحد تبدیل نمود؟  
  الف:  فرمان Filter از منوی Data ب:  فرمان Form از منوی Data  
  ج:  فرمان Subtotal از منوی Data د:  هر سه مورد  
  110- تابع Count به چه منظور استفاده می‌شود؟  
  الف:  معدل یا میانگین گروهی از اعداد را محاسبه می‌کند  
  ب:  کوچکترین مقدار عددی در محدوده‌ی تعیین شده را برمی‌گرداند  
  ج:  تعداد خانه‌ها را در محدوده‌ی معین می‌شمارد  
  د:  هیچکدام  
  111- برای درج سریع عمل Sum برای محاسبات از کدام ویژگی استفاده می‌کنیم؟  
  الف:  از دکمه‌ی AutoSum از نوار ابزار Forms  
  ب:  از دکمه‌ی AutoSum از نوار ابزار Standard  
  ج:  از دکمه‌ی AutoSum از نوار ابزار Formatting  
  د:  از دکمه‌ی AutoSum از نوار ابزار Watch Window  
  112- گزینه HTML Save ad چه امکانی را برای ما فراهم می‌کند؟  
  الف:  این امکان را به ما می‌دهد که پرونده‌های Excel را همانند صفحات Web ذخیره نماییم.  
  ب:  بصورت فایل متنی ذخیره می‌کند.  
  ج:  اطلاعاتی مثل موقعیت و اندازه پنجره را برای تمام کارپوشه‌های باز شده ذخیره می‌کند  
  د:  الف و ج  
  113- برای طراحی یک کلید عملیاتی در صفحه‌ی کار در اکسل از کدام گزینه استفاده می‌کنیم؟  
  الف:  از دکمه‌ی Button بر روی نوار ابزار Drawing  
  ب:  از دکمه‌ی Option Button بر روی نوار ابزار Forms  
  ج:  از دکمه‌ی Button بر روی نوار ابزار Forms  
  د:  از دکمه‌ی Check Box بر روی نوار ابزار Forms  
  114- کلیدهای Alt+ page down یا Alt+ page up به چه منظوری استفاده می‌شود؟  
  الف:  انتقال در یک جهت مستقیم به طرف یک خانه ب:  انتقال به سمت بالا و پایین در صفحه‌ی کامل  
  ج:  سویچ از یک sheet به sheet دیگر د:  انتقال به سمت چپ و راست در صفحه‌ی کامل  
  115- برای مورب کردن نوشته در یک یا چند سلول از کدام گزینه استفاده می‌کنیم؟  
  الف:  از کادر محاوره‌ای Format Cells گزینه‌ی Border  
  ب:  از کادر محاوره‌ای Format Cells گزینه‌ی Alignment  
  ج:  از کادر محاوره‌ای Format Cells گزینه‌ی Pattern  
  د:  از کادر محاوره‌ای Format Cells گزینه‌ی Number  
  116- کلید F7 در اکسل چه عملی را انجام می‌دهد؟  
  الف:  جانشین کردن عبارات و کلمات مورد نظر  
  ب:  ظاهر شدن کادر Chart Type در اکسل  
  ج:  ظاهر شدن کادر محاوره‌ای غلط گیر املائی  
  د:  هیچکدام  
  117- کدامیک در مورد گزینه‌ی Go To صحیح است؟  
  الف:  این امکان را به ما می‌دهد که داده‌ای را از یک sheet به sheet دیگر انتقال دهیم  
  ب:  امکان پیدا کردن سطوح نامگذاری شده را فراهم می‌کند  
  ج:  امکان جست‌وجوی رشته‌های متنی را به ما می دهد  
  د:  امکان جانشین ساختن کلمات و عبارات موردنظر را با عبارات مورد جست‌وجو میسر می‌سازد  
  118- با فشار دادن کدام کلید از صفحه کلید، پس از درج داده در یک سلول به سلول بعدی می‌توان رفت؟  
  الف:  Insert ب:  Tab ج:  F2 د:  Ese  
  119- وقتی یک سلول حاوی فرمول انتخاب می‌شود، فرمول درون آن در کجا مشاهده می‌شود؟  
  الف:  formula bar ب:  menu box ج:  worksheet د:  status bar  
  120- کدامیک از امکانات زیر در اکسل وجود دارد؟  
  الف:  مخفی کردن سطرها و ستون‌ها ب:  تغییر ارتفاع و پهنای سطر و ستون  
  ج:  مخفی کردن کاربرگ د:  همه موارد   

121- Excel اجازه انجام کدامیک از موارد زیر را می‌دهد؟

الف:  ایجاد فرم‌ها

ب:  ایجاد بودجه‌بندی

ج:  مرتب‌سازی فهرست‌سازی

د:  هر سه مورد

 

122- امکان برنامه‌نویسی کاربردی به زبان ………………………. در Excel پیش‌بینی شده است.

الف:  Visual C

ب:  Visual Basic

ج:  Visual C++

د:  هر سه مورد

 

123- هر فایل به طور پیش‌فرض از چند صفحه کاری (sheet) تشکیل شده است؟

الف:  دو

ب:  سه

ج:  چهار

د:  پنج

 

124- کدامیک از موارد زیر را نمی‌توان در Header یا Footer سفارشی مورد استفاده قرار داد؟

الف:  نام فایل

ب:  شماره سلول

ج:  شماره صفحه

د:  تاریخ

 

125- برای انتخاب محدوده‌های غیر پیوسته کدام گزینه صحیح است؟

الف:  پایین نگه داشتن کلید Alt به همراه Drag کردن روی محدوده‌های غیرپیوسته

ب:  پایین نگه داشتن کلید Shift به همراه Drag کردن روی محدوده‌های غیرپیوسته

ج:  پایین نگه داشتن کلید Ctrl به همراه Drag کردن روی محدوده‌های غیرپیوسته

د:  هر سه مورد

 

 

126- برای باز کردن کادر محاوره‌ای find کدام گزینه صحیح است؟

الف:  انتخاب گزینه find از منوی view

ب:  فشار دادن کلیدهای Ctrl + F

ج:  فشار دادن کلیدهای Alt + F

د:  انتخاب گزینه find از منوی file

 

127- اکسل آدرس ………………. سلول‌ها را به هنگام کپی یا انتقال محتویات محاسبات، تغییر نمی‌دهد؟

الف:  Absolute (مطلق)

ب:  Relative (نسبی)

ج:  Standard (استاندارد)

د:  Formated (قالب‌بندی)

 

128- کدام tab در page setup برای تنظیم تیتر و پانویس صفحه بکار می‌رود؟

الف:  sheet

ب:  Header/footer

ج:  margins

د:  page

 

129- برای ذخیره کردن یک کارپوشه به صورت الگو (Template) اکسل از چه پسوندی استفاده می‌کند؟

الف:  .XLT

ب:  .XLS

ج:  .XLW

د:  .XLC

 

130- اگر بخواهیم ستونهای A,C,H انتخاب شوند کدام دکمه صفحه کلید به هنگام کلیک بر روی عناوین ستونهای فوق باید فشار داده شود؟

الف:  shift

ب:  Alt

ج:  Ctrl

د:  Tab

 

131- برای ویرایش محتویات یک سلول کدام گزینه صحیح است؟

الف:  Double click روی سلول

ب:  انتخاب سلول موردنظر و سپس فشار دادن کلید F2 و انجام عمل ویرایش

ج:  فعال کردن سلول موردنظر و کلیک در نقطه دلخواه از محتویات سلول در نوار فرمول و انجام عمل ویرایش

د:  هر سه مورد

 

132- کدام دستور برای حذف محتویات سلولها بدون حذف رنگ زمینه آنها بکار می‌رود؟

الف:  Edit / clear / contents

ب:  All Edit / clear /

ج:  formats Edit / clear /

د:  comments Edit / clear /

 

133- برای تکثیر اعداد و متن و ورودیهای خاص از چه گزینه‌ای استفاده می‌شود؟

الف:  Auto correct

ب:  Auto fill

ج:  Auto format

د:  Auto sum

 

134- کدام منو برای نمایش یا پنهان‌سازی یک نوار ابزار به کار می‌رود؟

الف:  file

ب:  data

ج:  view

د:  format

 

135- برای اضافه کردن یک کاربرگ جدید به کارپوشه کدام فرمان از منوی Insert به کار می‌رود؟

الف:  New

ب:  Sheet

ج:  Worksheet

د:  Workbook

 

136- کدام گزینه چیدن داده‌ها، می‌تواند برای ادغام ۲ یا چند سلول انتخاب شده در درون یک سلول تنها بکار می‌رود؟

الف:  Wrap text

ب:  Orientation

ج:  Merge cells

د:  Center

 

137- کدام ابزار می‌تواند برای قالب‌بندی اعدادی که نمایش مقدار پولی را دارند بکار رود؟

الف:  Percent style

ب:  Currency style

ج:  Increase Decimal

د:  Comma style

 

138- برای تقلیل ارقام اعشار از چه گزینه‌ای استفاده می‌شود؟

الف:  Scientific decimal

ب:  Increase decimal

ج:  Fraction decimal

د:  Decrease decimal

 

139- کدامیک از مثالهای زیر، مثالی از تابع sum می‌باشد؟

الف:  =Sum(A4: A7)

ب:  =+A4: A7

ج:  (Sum(A4: A7)

د:  =A4+A5+A6+A7

 

140- اگر فرمول شما دربرگیرنده متن به جای عدد باشد چه پیغام خطایی صادر می‌شود؟

الف:  #Ref!

ب:  #Value!

ج:  # # # #

د:  #Div./0!

 

141- کدامیک از فرمولهای زیر در مورد تابع IF صحیح می‌باشد؟

الف:  =IF (C3>12);(“PASS”;”FAIL”)

ب:  =IF (C3>12;(PASS;FAIL))

ج:  =IF (C3>12);(PASS;FAIL)

د:  =IF (C3>12;”PASS”;”FAIL”)

 

142- فرمولهای از پیش تعریف شده در داخل Excel که برای منظور خاصی استفاده می‌گردد را چه می‌گویند؟

الف:  مقدار ثابت

ب:  آرگومان

ج:  تابع

د:  عنصر

 

143- در صورتی که بخواهیم سلول جدیدی اضافه کنیم کدام گزینه نشان‌دهنده انتقال سلول جاری به سمت راست می باشد؟

الف:  Entire column

ب:  shift cells Right

ج:  Entire Row

د:  shift cells left

 

144- اگر فرمولی را در سلول نوشته و فراموش کرده باشیم که علامت = را قبل از فرمول بنویسیم آنگاه:

الف: ‌ فرمول را قبول می‌کند

ب:  خود Excel علامت = را اضافه می‌کند

ج:  عبارت و فرمول نوشته شده بصورت متن درنظر گرفته می‌شود.

د:  پیغام خطا ظاهر می‌شود

 

145- کدامیک در مورد گزینه GO TO صحیح است؟

الف:  این امکان را به ما می دهد که داده‌ای را از یک Sheet به Sheet دیگر انتقال دهیم.

ب:  امکان پیدا کردن سطوح نامگذاری شده را فراهم می‌کند.

ج:  امکان جست و جوی رشته‌های متنی را به ما می‌دهد.

د:  امکان جانشین ساختن کلمات و عبارات مورد نظر را با عبارات مورد جستجو میسر می‌سازد.

 

146- کدامیک از موارد زیر در تنظیمات سبک Excel (Style) وجود دارند؟

الف:  تنظیمات فونت

ب:  قالب‌بندی عدد

ج:  تراز متن

د:  هر سه مورد

 

147- برای اینکه بر روی یکسری از اطلاعات شرط قرار دهیم کدامیک از گزینه‌های زیر را باید اجرا کرد؟

الف:  Style

ب:  Auto Format

ج:  Conditional Formatting

د:  Format Painter

 

148- خروجی فرمول =Round(123.798;2) چیست؟

الف:  ۱۲۴.۰۰

ب:  ۱۲۳.۸

ج:  ۱۲۳.۷۹

د:  ۱۲۳.۸۰

 

149- برای ارتباط sheet1 و sheet2 کدام فرمول زیر صحیح است؟ (با فرض اینکه sheet1 جاری می‌باشد)

الف:  =A3+sheet2%A4

ب:  =A3+sheet1%A4

ج:  =A3+sheet1!A4

د:  =A3+sheet2!A4

 

 

 

150- کدام دکمه ابزار ما را در جمع سریع محتویات یک سطر یا ستون جاری کمک می‌کند؟

الف:  sum

ب:  Quick Add

ج:  Quick sum

د:  Auto sum

 

151- اگر در تایپ، فرمول شما دربرگیرنده آدرس سلولی است که آن سلول کلاً حذف گردیده است چه پیغام خطایی ظاهر می‌شود؟

الف:  #Ref!

ب:  #Value!

ج:  # # # #

د:  #Div/.!

 

152- فرامین مربوط به فیلتر کردن رکوردهای لیست از کدام منو بار قابل دسترسی است؟

الف:  Data

ب:  tools

ج:  view

د:  Edit

 

153- برای نمایش کلیه رکودهای پنهان شده توسط Auto filter گزینه صحیح کدام است؟

الف:  انتخاب گزینه Restore از کادر محاوره‌ای Data form

ب:  انتخاب گزینه All از کادر کشویی مربوط به هر فیلد

ج:  انتخاب گزینه Show All از گزینه filter در منوی Data

د:  موارد ب و ج

 

154- فعال بودن کدام گزینه در کادر محاوره‌ای sort options سبب کنترل بزرگی و کوچکی حروف در عمل مرتب‌سازی می‌شود؟

الف:  match case

ب:  case sensitive

ج:  sort left to right

د:  sort top to bottom

 

155- اجزا یک نمودار در Excel به چه نامی شناخته می‌شود؟

الف:  objects

ب:  inserts

ج:  Appletها

د:  Bitها

۱۵۶- کدامیک از چهار کادر محاوره‌ای زیر مربوط به موقعیت نمودار می‌باشد؟

الف:  chart type

ب:  chart option

ج:  chart location

د:  chart source

 

157- کدام دکمه می‌تواند عرض ستون را به هنگام بکارگیری print preview تنظیم کند؟

الف:  Margins

ب:  setup

ج:  set width

د:  zoom

 

158- کدام نوع نمودار قادر به نمایش بیش از یک سری داده نمی‌باشد؟

الف:  نمودار دونات

ب:  نمودار دایره‌ای

ج:  نمودار رادار

د:  نمودار خطی

 

159- کدامیک از اصطلاحات زیر در نمودار بکار می‌رود؟

الف:  Title

ب:  Gridlines

ج:  Data Series

د:  همه موارد فوق صحیح است

 

160- کدام گزینه بخش page از کادر محاوره‌ای page setup به هنگام چاپ یک کاربرگ بسیار بزرگ با ستونهای متعدد به کار گرفته می‌شود؟

الف:  Portrait

ب:  Scale Page

مطالب مشابه :

80 سوال تستی از ورد 2007

تدریس دروس رایانه و نمونه سوال 80 سوال تستی از ورد 2007. سوالات درس Word 2007.
قسمت اول نمونه سوالات تستی WORD 2007

قسمت اول نمونه سوالات تستی WORD 2007. ادامه نمونه سوالات word آموزش پارتشین
نمونه سوال ورد2007

نمونه سوالات ورد نمونه سوالات حسابداری
نمونه سوال عملی word

نشر نمونه سوالات كامپيوتر و حسابداری ضمنا منتظر سوالات تستی و عملی بیشتر در این سایت باشید.
آموزش ورد

آموزش ورد - نمونه سوالات تیزهوشان پایه دانلود office 2007; 80سوال تستی ریاضی; بهترین سوالات
نمونه سوالات تستی سوم دبیرستان از کل کتاب

نمونه سوالات تستی سوم عزیزم با نمونه سئوالات را در محیط ورد word ترجیحا ورد ( 2007 )
مجموعه نمونه سوال تستی اکسل excel

مجموعه نمونه سوال تستی اکسل excel نمونه سوالات ICDL درجه 2 و 1 نمونه سوال عملی 2007 word.
چگونه در برنامه ورد اعداد را فارسي تايپ كنم؟وچگونه در برنامه ورد فرمول هاي رياضي را تايپ كنم؟

نمونه سوالات تستی پایه های ورد 2007: Microsoft Office> Word Options> Advanced> Show Document Content> Numeral Context> OK.
برچسب :