پرداخت نشدن هزينه درمان، درد تازه جانبازان بازنشسته

اصلاحيه بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ساله پنجم توسعه کشور که در جلسه علني دوشنبه 90.6.7 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و در تاريخ 90.6.7 شوراي نگهبان آن را تاييد کرده است و در تاريخ 90.6.8 به رئيس جمهور ابلاغ و در تاريخ 90.6.21 به معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور و بنياد شهيد و امور ايثارگران توسط رئيس جمهور ابلاغ شده است.

اين قانون بدين شرح است:

ماده واحده- به منظور تبيين چگونگي اجرا و اشخاص مشمول بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه ۵ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بند (ب) مذکور به شرح زير اصلاح مي شود:

ب- صد در صد (۱۰۰درصد) هزينه هاي درماني ايثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرايي و صد درصد (۱۰۰درصد) هزينه هاي درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تکفل آنان به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.

تبصره - دولت موظف است اعتبار لازم براي اجراي اين قانون را هر ساله در بودجه سنواتي پيش بيني کند و در اختيار دستگاه ها و صندوق هاي بازنشستگي و بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار دهد.

در سال ۱۳۹۰ صد درصد (۱۰۰درصد) هزينه درمان بازنشستگان غيرشاغل از رديف اعتباري ۱۳۱۶۰۰بنياد شهيد و امور ايثارگران (مربوط به خدمات درمان ايثارگران غيرشاغل) و ايثارگران ساير دستگاه ها از اعتبارات بيمه خدمات درماني دستگاه ها پيش بيني و پرداخت مي شود.اين قانون مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفتم شهريورماه ۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1390.6.7 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

اجراي هر قانوني با مشکلات مواجه است

به سراغ «صمدي» مسئول درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان مي رويم. او درباره اجراي ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در استان مي گويد: هر قانوني که بخواهد اجرا شود در ابتداي اجرا اشکالاتي وجود دارد.

وي درباره روند درمان و پرداخت هزينه هاي درماني ناشي از جانبازي اظهار مي دارد: تا قبل از ابلاغ اين قانون اعتبار مورد نياز اين امر به بنياد شهيد و امور ايثارگران پرداخت مي شد و براساس ساز و کارهايي که وجود داشت هزينه مي شد اما بعد از ابلاغ اين قانون بنياد شهيد اعتباري براي هزينه کرد در اين زمينه ندارد.وي يادآور مي شود: پرداخت هزينه هاي دارو و درمان جانبازان را دستگاه هاي دولتي پذيرفته اند و فقط سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح اين قانون را نپذيرفته است.

وي درباره بلاتکليفي جانبازان بين سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح و بنياد شهيد و امور ايثارگران اظهار مي دارد: سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح استان به جاي هماهنگي با مقامات بالاتر براي پرداخت اين هزينه ها جانبازان را به بنياد شهيد و امور ايثارگران مي فرستند و آنها بايد به مشکل جانبازان رسيدگي کنند.صمدي به بالابودن اعتبار مورد نياز براي پرداخت هزينه هاي جانبازان نيروهاي مسلح اشاره مي کند و مي گويد: اعتبارات بنياد شهيد که به اين بخش اختصاص يافته بود قطع شده است.

جمعيت جانبازان استان

وي جمعيت جانبازان استان را ۴۸هزار نفر اعلام مي کند و مي گويد: حدود ۲۳هزار نفر تحت پوشش بيمه هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران و بقيه افراد نيز تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي و خدمات درماني در ادارات مختلف هستند.صمدي با بيان اين که حدود ۵ تا ۶ هزار نفر تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار دارند، اظهار مي دارد: حدود ۳هزار جانباز در آموزش و پرورش، حدود ۵۰۰جانباز در جهاد کشاورزي، حدود هزار جانباز در دانشگاه فردوسي و علوم پزشکي و بقيه تحت پوشش بيمه نيروهاي مسلح قرار دارند.وي با بيان اين که آمار دقيقي از جانبازان و افراد تحت پوشش بيمه نيروهاي مسلح نداريم تصريح کرد: احتمال دارد اين جانبازان بيش از ۶ تا ۷هزار نفر باشند.

تأمين نشدن بودجه

در همين حال يک مقام آگاه در سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح درباره پرداخت نشدن هزينه درمان با اشاره به بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم ۵ ساله توسعه کشور مي گويد: پرداخت نشدن هزينه هاي درمان جانبازان به دليل تأمين نشدن بودجه است. وي اضافه مي کند: تا کنون اين بودجه در اختيار بنياد شهيد و امور ايثارگران بوده اما از مهرماه سال جاري اين بودجه به بنياد شهيد و امور ايثارگران پرداخت نشده و اعلام شده است که جانبازان شاغل هزينه هاي درماني خود را از دستگاهي که در آن فعاليت مي کنند دريافت کنند.

بودجه اين سازمان کفاف پرداخت اين هزينه ها را نمي دهد

او با بيان اين که متولي درمان نيروهاي مسلح، سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح است، يادآور مي شود: بودجه اي که اين سازمان در اختيار دارد کفاف پرداخت اين هزينه ها را نمي دهد و بايد اعتبار لازم براي اين منظور دريافت شود.او با يادآوري قانون، تصريح مي کند: بر اساس قانون هزينه هاي درمان جانباز و خانواده اش که به طور معمول هزينه درمان برخي جانبازان بالاست بايد تأمين شود و اکنون هزينه هاي بالاي جانبازان بازنشسته نيروهاي مسلح پرداخت مي شود.وي تأکيد مي کند: پرداخت هزينه هاي درماني بازنشستگان نيروهاي مسلح نياز به سازوکار خاصي دارد که در سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح اين سازوکار وجود ندارد و بايد اين وظيفه را سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح انجام دهد.

بنياد شهيد و امور ايثارگران بايد مشکل جانبازان را رفع کند

اين منبع آگاه در سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح به نامه رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح اشاره مي کند و مي گويد: بر اساس توافقي که با حضور رئيس بنياد شهيد، معاون اول رئيس جمهور و مديران عامل سازمان تأمين اجتماعي و خدمات درماني نيروهاي مسلح انجام شده است بنياد شهيد بايد در مدت باقي مانده از سال ۹۰ هزينه هاي درمان جانبازان نيروهاي مسلح را پرداخت کند.وي تأکيد مي کند: بنياد شهيد و امور ايثارگران بايد مشکل جانبازان را رفع و فقط به استناد يک ابلاغ نبايد از پرداخت هزينه هاي درماني جانبازان خودداري کند.او مي گويد: اميدواريم در بودجه سال ۹۱ اين موضوع مدنظر قرار گيرد.

متولي پرداخت هزينه درمان بلاتکليف است

در همين حال دکتر بينافر رئيس اداره خدمات درماني نيروهاي مسلح استان مي گويد: هنوز متولي پرداخت هزينه درمان جانبازان بازنشسته مشخص نشده و بلاتکليف است.وي دليل اين بلاتکليفي را تخصيص نيافتن بودجه و مشخص نبودن نحوه پرداخت عنوان مي کند و اظهار مي دارد: تا پايان سال سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح متولي پرداخت اين هزينه نخواهد بود.

نامه رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح

دکتر بينافر با اشاره به نامه سرلشکر دکتر فيروزآبادي درباره پرداخت هزينه هاي درماني ايثارگران و افراد تحت تکفل آن ها، تصريح مي کند: ستاد کل با بنياد شهيد و ايثارگران جلسه گذاشته و مقرر شده است که بنياد شهيد و ايثارگران تا پايان سال ۹۰ اين هزينه ها را پرداخت کند اما تا کنون بنياد شهيد و ايثارگران اين موضوع را قبول نکرده است.وي با بيان اين که از سال ۹۱ اين قانون اجرا خواهد شد، اظهار مي دارد: با اين وجود هزينه هاي درماني را که مبلغ آن بالاست پرداخت مي کنيم اما هزينه هاي خرد و جزئي که مبلغ آن حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان است اکنون پرداخت نمي شود.دکتر بينافر يادآور مي شود: اگر چه اين قانون به تصويب رسيده اما سازمان تا اين لحظه براي اجراي اين قانون به ما تکليف (ابلاغ) نکرده است.وي اضافه مي کند: اين ناهماهنگي توسط دولت به وجود آمده و بودجه تأمين هزينه هاي درماني سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران را کاهش داده است بدون اين که اين بودجه را در اختيار سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح قرار دهد جانبازان را بلاتکليف گذاشته است.دکتر بينافر ابراز اميدواري مي کند: در سال ۹۱ اين مشکل جانبازان برطرف مي شود.

گلايه بنياد شهيد و امور ايثارگران

در همين حال عابدين عابدي مقدم رئيس سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان رضوي با ابراز گلايه از اجرا نشدن اين قانون مي گويد: فقط جانبازان بازنشسته نيروهاي مسلح با اين مشکل مواجه اند که تا کنون ۳ جلسه براي رفع اين مشکل در استان برگزار شده است.وي با بيان اين که با وجود اين قانون بنياد شهيد و ايثارگران خدمات بستري براي جانبازان بازنشسته نيروهاي مسلح ارائه مي کند، اظهار مي دارد: بر اساس قانون، پرداخت هزينه هاي درمان جانبازان شاغل و بازنشسته به دستگاه ها تکليف شده است و بنياد شهيد و امور ايثارگران براي پرداخت اين هزينه منع قانوني دارد.عابدي مقدم تأکيد مي کند: در صورت پرداخت هزينه هاي درمان جانبازان شاغل در ساير ادارات و نيز بازنشستگان اين سازمان ها، ديوان محاسبات اسناد پرداختي را از بنياد شهيد و ايثارگران نمي پذيرد.

بنياد شهيد استان: از وزارت دفاع شکايت مي کنيم

وي درباره نامه رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح و توافق با رئيس بنياد شهيد براي پردخت هزينه درمان جانبازان تا پايان امسال، مي گويد: اين نامه را يک طرفه نوشته اند و توپ را در ميدان ما انداخته اند.عابدي مقدم مي گويد: «بر اساس مأموريت نظارتي که داريم براي احقاق حق جامعه ايثارگري از وزارت دفاع شکايت مي کنيم.»

وي يادآور شد: با تمام سازمان ها مکاتبه کرده ايم تا بودجه لازم براي اين امر را در بودجه سال ۹۱ در نظر بگيرند.


مطالب مشابه :


بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح 70درصد تعرفه تعيين شده را پرداخت مي كند

مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح گفت: اين سازمان حدود 70 درصد تعرفه تعيين شده از سوي نظام پزشكي را پرداخت و مابقي را بيمار به صورت فرانشيز
اطلاعیه های سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

انجمن داروسازان تنکابن و رامسر - اطلاعیه های سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح - آخرین اخبار ، اطلاعیه ها ، گزارشات فعالیتهای انجمن و .....
قول مساعد ریاست بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح به اجرای تعرفه مصوب بخش خصوصی از ابتدای شهریور

فیزیوتراپیست - قول مساعد ریاست بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح به اجرای تعرفه مصوب بخش خصوصی از ابتدای شهریور - متخصص درمان بیماریهای عصبی - عضلانی
آخرین تغییر قیمت داروهای بیمه نیروهای مسلح و خدمات درمانی

انجمن داروسازان تنکابن و رامسر - آخرین تغییر قیمت داروهای بیمه نیروهای مسلح و خدمات درمانی - آخرین اخبار ، اطلاعیه ها ، گزارشات فعالیتهای انجمن و .....
سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

توسعه و تعمیم بیمه های درمانی و اجتماعی و خدمات حمایتی و امدادی تا حد پوشش کامل. 3. توانمندسازی ... ارتقاء کیفیت خدمات مورد نظر در نظام تأمین اجتماعی نیروهای مسلح. 5.
پرداخت نشدن هزينه درمان، درد تازه جانبازان بازنشسته

وي درباره بلاتکليفي جانبازان بين سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح و بنياد شهيد و ... او با بيان اين که متولي درمان نيروهاي مسلح، سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح
خلاصه قوانین و مقررات بیمه های درمانی در ایران- خانم نجمه مرادی

وبلاگ مدیریت و اقتصاد سلامت و دارو - خلاصه قوانین و مقررات بیمه های درمانی در ایران- ... بیمه خدمات درمانی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح. 2.
نرم افزار تهیه دیسکت بیمه خدمات درمانی و نیروهای مسلح پردیس

نرم افزار تهیه دیسکت بیمه ویزیت پزشکان - دانلود رایگان نرم افزار تهیه دیسکت بیمۀ خدمات درمانی و نیروهای مسلح پردیس.
فرم جدید مربوط به بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح استان مازندران

انجمن داروسازان تنکابن و رامسر - فرم جدید مربوط به بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح استان مازندران - آخرین اخبار ، اطلاعیه ها ، گزارشات فعالیتهای انجمن و .....
ساخد برتــرین بیمۀ دندان‌پــزشکی

مدیر دندان‌پزشکی سازمان بیمۀ خدمات درمانی نیروهای ‌مسلح در ابتدا، درراستای دستیابی‌به بیمۀ ‌برتر در بخش دندان‌پزشکی، درخصوص برنامه‌های سازمان، تصریح‌‌کرد:
برچسب :