جزوات و منابع تضمینی دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

جزوات و منابع تضمینی دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

با سلام. برای سهولت و اجرای عدالت در بین دانشجویان ارشد در خصوص امتحان ارشد و دکتری(PHD) دانشگاه آزاد اسلامی بر آن شدیم تا تمامی دانشجویان سراسر کشور به منابع دقیق و جزوات مورد نیاز برای رشته و گرایش مورد نظر خود دسترسی داشته باشند .به همین منظور تمامی جزوات از بعضی رشته ها که مربوط به واحد های برتر دانشگاه آزاد اسلامی می باشد را جمع آوری کرده ایم و در اختیار علاقه مندان قرار میدهیم:

جزوه دکتری آبخیزداری

جزوه دکتری زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی

دکتری زیست شناسی سیستماتیک گیاهی

دکتری زیست شناسی ژنتیک مولکولی

جزوه دکتری زیست شناسی میکروبیولوژی

سوالات دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی

منابع دکتری زیست شناسی تکوین گیاهی

جزوات دکتری زیست شناسی فیزیولوژی جانوری

جزوات دکتری زیست شناسی سیستماتیک جانوری

منبع و جزوات دانلود دکتری بیوشیمی

جزوات دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

جزوه دکتری حقوق و دکتری حقوق بین اللمل

منابع دکتری ریاضی

جزوات دکتری ریاضی جبر

جزوات دکتری ریاضی هندسی توپولوژی

جزوه دکتری ریاضی آنالیز

جزوه دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

جزوات دکتری علوم باغبانی سبزی کاری

جزوه دکتری علوم باغبانی میوه کاری

جزوات دکتری علوم جانوری تکوین

جزوات دکتری محیط زیست

جزوه دکتری صنایع غذایی

جزوه دکتری زیست دریا

 

جزوه دکتری بیوشیمی دانشگاه آزاد:

۱مولکولی پیشرفته (دکتر کریم پور)

۲روش های بیوشیمی نظری-عملی (دکتر صباقیان)

۳کنترل متابولیسم ( دکتر قوجایی)

۴بیوشیمی لیپید ها و قند ها (دکتر خاوری نژاد)

۵پروتئین ها و اسید های نوکلئیک (بوجاری)

۶آنزیمولوژی ( دکتر قوجایی)

 

 

جزوات تضمینی دکتری رشته تربیت بدنی  فیزیولوژی دانشگاه آزاد

آمار (دکتر تاش)

روش تحقیق(دکتر تاش)

فیزیولوژی ورزشی(دکتر ابراهیم)

متابولیسم(دکتر نظری)

فیزیولوژی انسان(دکتر ابراهیم)

 

جزوات تضمینی دکتری رشته جانور شناسی  گرایش تکوین جانوری دانشگاه آزاد

۱زیست شناسی تکوینی جانوری ( دکتر کاظم پریور)

۲فیزیولوژی غشا سلولی ( دکتر عریان)

۳فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی (دکتر عیدی)

۴جنین شناسی مقایسه ای مهره داران و بی مهرگان ( دکتر کاظم پریور)

۵بیوسیستماتیک جانوری (دکتر پاشایی)

۶گونه و گونه زائی

 

 

جزوات تضمینی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد

متون فقه (دکتر هاشم زاده)

زبان تخصی حقوقی(دکتر مهرا و فصیح)

آیین دادرسی کیفری (دکتر آشوری)

اصول حاکم در حقوق جزای اسلام(دکتر هاشم زاده)

لایحه آیین دادرسی کیفری (دکتر آشوری)

جامعه شناسی جنایی(دکتر مهدوی ثابت)

 

جزوات تضمینی دکتری رشته حقوق بین اللمل دانشگاه آزاد

حقوق جزای کیفری بین الملل(دکتر مهدوی ثابت)

نقد و بررسی مکاتب فلسفی حقوق بین الملل (دکتر محبی)

حقوق جزایی بین المللی جرائم سازمان یافته فراملی (دکتر مهدوی ثابت)

حقوق جنگ و صلح (دکتر هنجی)

زبان تخصی حقوقی(دکتر مهرا و فصیح)

اساس نامه دادگاه کیفری بین المللی و پروتکل پیشگیری (دکتر مهدوی ثابت)

 

 

جزوات تضمینی دکتری رشته ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد

 

مهندسی ژنتیک ۱و۲ (دکتر نور محمدی)

ژنتیک مولکولی (دکتر جوادی)

ژنتیک جمعیت (دکتر صادقی زاده)

ژنتیک ایمنی (دکتر ابوالحسنی)

ژنتیک انسانی(دکتر جوادی)

 

جزوات تضمینی دکتری رشته سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد

بیوفیزیک سلولی (دکتر غیبی)

زیست سلولی پیشرفته (دکتر شاه حسینی)

ساختار DNA و همانند سازی (دکتر نورمحمدی)

تنظیم و بیان ژن (دکتر ایرانی)

رونویسی و ترجمه (دکتر جوادی)

ایمنی شناسی (دکتر ابوالحسنی)

 

 

جزوات تضمینی دکتری رشته محیط زیست دانشگاه آزاد

۱مواد زائد جامد و روش های کنترل آن  دکتر قاسمعلی عمرانی  ۳۰۵ صفحه

۲ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه  دکتر محمود شریعت  ۱۰۷ صفحه

۳آلودگی هسته ای و حفاظت رادیولوژیکی محیط زیست  دکتر منصوری  ۶۰صفحه

۴دستگاه های تصفیه آلاینده های هوا  دکتر منصوری  ۵۲ صفحه

۵آلودگی هوا و روش های کنترل آن  دکتر منصوری  ۹۳ صفحه

۶آلودگی صدا و کنترل آن  دکتر پروین نصیری  ۱۳۲ صفحه

۷زبان تخصصی محیط زیست  دکتر فرشچی  ۸۴ صفحه

۸ابزار های تحول برای فراهم کردن موجبات توسعه پایدار  دکتر محرم نژاد  ۴۲ صفحه

۹مکان یابی محل دفن پسماند ها  دکتر مسعود منوری- ۴۹ صفحه

۱۰ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست  دکتر جعفر نوری  ۱۷۸ صفحه

۱۱آمایش سرزمین  دکتر مسعود منوری  ۹۰ صفحه

۱۲آلودگی آب  دکتر منصوری  ۸۷ صفحه

۱۳مبانی اقتصاد محیط زیست  دکتر حسن کریم زادگان  ۳۳ صفحه

 

 

 

جزوات تضمینی دکتری رشته میکروبیولوژی دانشگاه آزاد

 

۱-میکروب خاک:

الف: دکتر اخوان

ب: دکتر مظاهری

۲-اکولوژی میکروارگانیسم ها:

الف: دکتر اخوان

ب:دکتر مظاهری

۳-ایمونولوژی:

الف: دکتر شکر گزار

ب:دکتر ابوالحسنی

۴ژنتیک پروکاریوت ها:

الف: دکتر امین مظفر

۵-ویروس پیشرفته:

الف: دکتر ناطق

ب: دکتر مختاری

۶فیزیولوژی میکروارگانیسم ها:

الف: خانم دکتر نوروزی

ب:دکتر ملک زاده

 

جزوات تضمینی دکتری رشته ریاضی(همه گرایش ها) دانشگاه آزاد

(ریاضی آنالیز ،ریاضی جبر ، ریاضی هندسی- توپولوژی ، ریاضی کاربردی)

1-   جبر پیشرفته

الف- دکتر دوستی 42 صفحه

ب-دکتر رستمی 73 صفحه

2-   هندسه منیفلد و حل مسائل

الف- دکتر شهشهانی

3-   جبر خطی

الف- دکتر جهانشاهلو، حسین زاده، توفیق 128 صفحه

4-   تحقیق در عملیات

الف- دکتر جهانشاهلو ، حسین زاده لطفی 384 صفحه

5-   آنالیز حقیقی

الف  دکتر عسگری 129 صفحه

ب- دکتر مردان بیگی 254 صفحه

6-   آنالیز تابع ای

الف- دکتر مدقالچی 278 صفحه

7-   DEA

الف- دکتر جهانشاهلو، حسین زاده لطفی 297 صفحه

8-   بازده به مقیاس در تحلیل پوششی داده ها

الف- دکتر جهانشاهلو، حسین زاده لطفی 120 صفحه

9-   مدل های رتبه بندی

الف- دکتر جهانشاهلو،حسین زاده لطفی 89 صفحه

10- کنترل وزن ها

الف- دکتر جهانشاهلو 139 صفحه

11- بهینه سازی چند منظوره

الف- دکتر جهانشاهلو،حسین زاده 141 صفحه

12- حل مسائل جبر خطی سری شومز

 

الف- دکتر رستمی 77 صفحه

 

جزوات تضمینی دکتری رشته مهندسی آبخیز داری دانشگاه آزاد

۱حفاظت خاک

۲مدیریت حوزه های آبخیز

۳هیدرولوژی

۴ژئومورفولوژی

۵کنترل سیلاب و مدیریت منابع آب

۶برف و بهمن

۷سازند های دوران چهارم

 

 

جزوات تضمینی دکتری رشته  صنایع غذایی دانشگاه آزاد

قند تکمیلی : دکتر احسانی 261 صفحه

لبنیات تکمیلی: دکتر هنرور 160 صفحه

تکنولوژی روغن تکمیلی: دکتر قراچورلو 155 صفحه

غلات تکمیلی: دکتر سیدین 144 صفحه

 

شیمی مواد غذایی تکمیلی: دکتر عزت پناه 168 صفحه

 

ارشد-صنایع غذایی:

رشته صنایع غذایی :::::::

۱-میکروبیولوژی مواد غذایی:

الف: دکتر انوار

ب: دکتر نیک پور

۲-کنسرو:

الف: دکتر حسینی

ب:دکتر قیاسی

۳-اصول مهندسی صنایع غذایی:

الف: دکتر اسدی

۴اصول نگهداری مواد غذایی:

الف: دکتر میزانی

۵شیمی مواد غذایی:

الف: دکتر عزت پناه

۶لبنیات:

الف: عزت پناه

۷-غلات:

الف:دکتر سیدین

۸:تکنولوژی قند:

الف:دکتر هنرور

۹-تکنولوژی روغن:

الف: دکتر قوامی

۱۰اصول طراحی کارخانه:

الف: دکتر هنرور

 

 

جزوات تضمینی دکتری رشته زیست دریا  گرایش های(بوم شناسی دریا،جانوران دریا) دانشگاه آزاد

1-    فرهنگ آبزیان (ابزار،روشها،شناوری،صیادی،واژه ،اصلاحات دریا و لغات دریا نوردی): (دکتری فاطمی) 21 صفحه

2-    آلودگی دریا :

الف: دکتر امتیاز جو 171 صفحه

ب:دکتر ماشینچیان 67 صفحه

3-    فیزیولوژی آبزیان: دکتر رجبی اسلامی 78 صفحه

4-    فیزیولوژی جانوران دریایی: دکتر جمیلی 112 صفحه

5-    اکولوژی و رفتار شناسی ماهی: دکتر امین کیوان 217 صفحه

6-    اکولوژِی خلیج فارس: دکتر فاطمی 54 صفحه

7-    اکولوژی دریا: دکتر امین کیوان 153 صفحه

8-    بوم شناسی اعماق دریا: دکتر ولی نسب 127 صفحه

9-    مدیریت و ارزیابی و احیای بوم سازگان ایران : دکتر فاطمی 65 صفحه

 

10-ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان

 

http://www.arshadan.com/?req=Desktop&subreq=Forum

** ارسال رایگان می باشد.

پرداخت آنلاین

کلیه جزوات ، جزوات طراحان سوالات کنکور دکتری دانشگاه آزاد می باشند.و کاملا تضمینی می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:

۰۹۱۹۷۵۷۴۵۹۵

 

۰۲۱۴۴۶۹۶۶۳۲


مطالب مشابه :


سوالات دکتری وزارت بهداشت89-90

منابع-سوالات کارشناسی ارشد 94 - سوالات دکتری وزارت بهداشت89-90 ۱۳-ایمنی شناسی(ایمونولوژی)
سمینار در مسایل ایمونولوژی ورزشی(ورزش و سرطان)

بیومکانیک ورزش - سمینار در مسایل ایمونولوژی ورزشی(ورزش و سرطان) - وبلاگ اطلاع رسانی و تبادل
منابع دکترای پاتوبیولوژی,منابع دکتری پاتوبیولوژی سال ۱۳۹۰,جزوه های آزمون دکتری پاتوبيولوژي دانشگاه آ

نمونه سوالات جزوات دکتری دکترا جزوه 94 - منابع دکترای پاتوبیولوژی,منابع دکتری 6-ایمونولوژی
منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی

نمونه سوالات جزوات دکتری دکترا جزوه 94 - منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی - نمونه سوالات
منابع آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه زیست شناسی

دانلود سوالات آزمون ارشد و دکتری آرشیو موضوعی راهکار های عملی برای اخذ بورس تحصیلی رایگان
منابع آزمون دکتری بیوتکنولوژی پزشکی

مشاوره و تدريس برای بیوتکنولوژی و ژنتیک - منابع آزمون دکتری بیوتکنولوژی پزشکی - تدریس ژنتيك
جزوات و منابع تضمینی دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

جزوات تضمینی دکتری دانشگاه آزاد سوالات دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی ۳-ایمونولوژی:
معرفی رشته بیوتکنولوژی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا):

ایمونولوژی ۲۰% بیوشیمی و بیولوژی ملکولی ۳۰% نمونه سوالات و جزوات دکتری , دکترا,
دانلود مقاله تاریخچه ایمونولوژی

دانلود مقاله تاریخچه ایمونولوژی دانلود رایگان مقاله و سوالات کنکورهای دکتری مذهبی
برچسب :