جواب سوالات دانشجویان پیام نور

با توجه به پرسشهای زیاد و البته تکراری دانشجویان پیام نور مدیران سایت گل پیام نور تصمیم به
پاسخگویی به این پرسشها نموده اند که در این بخش به برخی از این سوالات و جوابها میپردازیم.


سوال: حد نصاب نمره قبولي براي دروس جبراني مقطع كارشناسي ارشد چند است؟ آيا نمره دروس جبراني در معدل نيمسال و كل محاسبه مي گردد؟
پاسخ: نمره 10- در معدل نيمسال و كل محاسبه نمي گردد.
سوال: چگونگي اعتراض نسبت به كليد تستي؟
پاسخ: منوي آموزش _جلسه درس_امتحان و نمره_امتحانات پيام نور_اعلام اشكال كليد تستي سوالهاي امتحاني
سوال: دانشجو تحت چه شرايطي مي تواند درخواست مهمان دائم بدهد؟
پاسخ: ازدواج بعد از دانشجو شدن_فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده در زمان دانشجويي_بيماري خاص دانشجو_معلوليت موثر دانشجو در زمان دانشجويي_تغيير محل اشتغال دانشجو يا همسر وي به شهر ديگر
سوال: پذيرش دروس از چه دانشگاههايي قابل بررسي است؟معيار نمره؟
پاسخ: نمرات حداقل 10براي دانشگاههاي دولتي ،روزانه،شبانه،نيمه حضوري،مجازي،پيام نور،مراكز تربيت معلم (فقط دروس عمومي قابل پذيرش است)،آموزشكده هاي فني  و حرفه اي***نمرات حداقل 12براي دانشگاههاي غير دولتي ، حوزه هاي علميه(دروس سطح يك . دو و سه حوزه علميه قم و مشهد براي كارداني و كارشناسي قابل تطبيق است)،دانشگاههاي آزاد مورد تاييد ،موسسات غير انتفاعي و دانشگاه جامع علمي كاربردي
سوال: آيا پرداخت شهريه براي دروس معادلسازي ضروري است؟
پاسخ: به ازاي معادلسازي هر واحد درسي شهريه متغير يك واحد درسي خود خوان طبق جدول شهريه نيمسال تحصيلي كه در ان تقاضاي تطبيق واحد داده است اخذ خواهد شد.
سوال: آيا دانشجويان پذيرفته شده از طريق بدون آزمون مي توانند تغيير رشته بدهند؟
پاسخ: اين دانشجويان مجاز به تغيير رشته نبوده ،در صورت تقاضاي تغيير رشته مي توانند از طريق پذيرش مجدد در دانشگاه دررشته مورد نظر تحصيل نمايند.
سوال: معرفي به استاد يعني چه؟در چه صورتي دانشجو مي تواند از اين گزينه استفاده كند؟
پاسخ: در صورتيكه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها دو درس نظري باقيمانده داشته باشد مي تواند ان دو درس را به صورت معرفي به استاد بگذراند براي مقطع ارشد تنها يك درس قابل معرفي به استاد است.
سوال: حداكثرو حداقل تعداد واحد مجاز براي انتخاب دانشجو  در مقطع كارشناسي چند واحد است؟
پاسخ: دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مي تواند حداقل 12و حداكثر 20واحد درسي انتخاب كند ، در دوره تابستان  8 واحد است.
سوال: آيا دانشجو مي تواند درخواست انتقالي بدهد؟
پاسخ: با توجه به صدور مدارك يكسان در دانشگاه پيام نور انتقال دانشجو منتفي است.
سوال: براي جبران كسر معدل در پايان تحصيلات  ، دانشجو چه مراحلي را بايد بگذراند ؟
پاسخ: در صورتيكه دانشجو تمام واحدهاي مصوب رشته رابگذراند و معدل حداقل 12 را كسب ننمايد جهت جبران  كسري معدل ميتواند حداكثر 20 واحد از واحدهاي گذرانده قبلي با نمره بين 12-10 را تنها در يك نيمسال اخذ نمايد ومعدل دروس خودرا به حداكثر برساند .
 
سوال: در صورتيكه دانشجو درسي را به صورت تكرار گذرانده باشد تكليف چيست ؟
اولين نمره قبولي ملاك هست و بقيه كد 3 دريافت ميكند. پاسخ:
 
براي اينكه دانشجو درسي را به صورت تكراري نگذراند چه راهكاري وجود دارد ؟  سوال: 
 
مي تواند از بدو قبولي، كاردكس مخصوص رشته را تهيه نمايد وبا گذراندن هردرس، نمره ان را در كاردكس ثبت نمايد . پاسخ:  
 
 
سوال:  در ترم تابستان چند واحد ارائه مي گردد؟
پاسخ: حداكثر 8 واحد
سوال:  در ترم تابستان چه نوع واحدهايي ارائه مي گردد؟
پاسخ:  دروسي كه داراي واحد عملي نباشند.
سوال:  براي اينكه در طول نيمسال تحصيلي با مشكل عدم رعايت پيش نياز مواجه نشويم چه كارهايي بايد انجام دهيم؟
پاسخ:  بايد حتي المقدور طبق ليست ارائه دروس ارسالي از سازمان نسبت به اخذ واحد اقدام نماييد
 
 
 
سوال:تعداد ساعات دروس آزمايشگاهي – كارگاهي ،كارآموزي و كارورزي چند ساعت مي­باشد؟
پاسخ:درس آزمايشگاه 32ساعت ، كارگاه 48 ساعت و كارآموزي و كارورزي64ساعت
سوال:تعداد واحد مصوب  رشته كارشناسي چه تعداد مي­باشد؟
      پاسخ:130تا 140 واحد درس و طبق برنامه دروس مصوب
سوال:حداقل و حداكثر تعداد واحدهاي اخذ شده در هر نيمسال چه تعداد مي­باشد؟
پاسخ:حداقل 12 و حداكثر 20 واحد و در ترم تابستان 8 واحد و چنانچه معدل ترم قبل دانشجو بالاتر از 17 باشد مي­تواند تا 24 واحد اخذ نمايد.
سوال:نحوه تغيير گرايش در پيام نور به چه صورت است ؟
پاسخ:تغيير گرايش درپيام نور امكان پذير نيست.
سوال:دانشجويان فراگير متقاضي مدرك كارداني قبل ازانصراف مي­بايست دروس دانشپذيري را گذرانده باشند يا خير ؟
پاسخ:بله مي­بايست كليه دروس دانشپذيري را بگذرانند.
سوال:مدت مجاز مرخصي براي هر زايمان دانشجو چند سال و به چه صورت مي­باشد؟
پاسخ:دو نيمسال و بدون احتساب در سنوات تحصيلي و بدون پرداخت شهريه است.
      سوال:ميانگين نمره كل جهت دانش آموختگي چند است؟
پاسخ:ميانگين كل جهت دانش آموختگي نمره 12 ميباشد.
سوال:درخواست تطبيق واحد دانشجو چه زماني مي­باشد؟
پاسخ:حداكثر تا پايان دومين نيمسال تحصيلي بعد از پذيرش موظف به ارائه ريز نمرات تاييدشده به آموزش ميباشد.
سوال: تعداد مرخصي مجاز در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته چند نيمسال مي­باشد؟
پاسخ:حداكثر 3 نيمسال و دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي­كنند يك نيمسال ميباشد
سوال:تعداد مرخصي مجاز در دوره كارشناسي چند نيمسال است؟
حداكثر 6 نيمسال تحصيلي و دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده ميكنند دو نيمسال تحصيلي ميباشد.
سوال:تغيير رشته از طريق بند (ج) امكان پذير مي­باشد؟
پاسخ:خير ،تنها از طريق شركت در آزمون مجدد كنكور ميتوانند تغيير رشته دهند.
سوال: كليه دانشجويان بدون آزمون و فراگير تغيير رشته و تغيير گرايش ندارند، شرايط تغيير رشته ايشان به چه صورت مي­باشد؟
پاسخ: از طريق شركت در آزمون مجدد كنكور  اين امر امكان پذير است.
سوال: پذيرفته شدگان اتباع خارجه با چه معدلي مي­توانند ثبت نام نمايند؟
پاسخ:معدل كل ديپلم متوسطه از 14 به بالا
سوال: تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو چگونه ثبت مي­گردد؟
پاسخ:تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو روزي است كه آخرين نمره قطعي درس دانشجو در سيستم جامع آموزشي ثبت شود.
سوال:اگر دانشجو در مقطع كارشناسي واحدهاي خود را به حد كارداني برساند و انصراف دهد مي­تواند مدرك كارداني درخواست نمايد؟
پاسخ:در صورت دارا بودن معدل 12 و گذرانيدن حداقل 68 واحد به بالا دريافت مدرك كارداني بلامانع است.
سوال: معرفي به استاد شامل چه دانشجويي مي­گردد؟
پاسخ:چنانچه دانشجو دو درس نظري باقيمانده براي فراغت از تحصيل داشته باشد دو درس باقيمانده را قبل از امتحانات پايان ترم به صورت معرفي به استاد اخذ و بگذراند.
سوال:شرايط انتقال از دانشگاه پيام نور به غيرانتفاعي به چه صورت است؟
پاسخ:گذراندن حداقل يك ترم لازم است.
 
 
سوال: چه مقدار وام شهريه به دانشجويان پرداخت مي شود ؟
پاسخ:درحال حاضر در صورت تأمين اعتبار از سوي صندوق رفاه به دانشجويان مقطع كارشناسي حداكثر 000/500/2 ريال ، كارشناسي ارشد 000/000/10 ريال و مقطع دكتري 000/000/25 ريال وام پرداخت مي شود .
سوال: شرايط ضامن جهت وام شهريه چيست؟
پاسخ:ضامن بايد كارمند شاغل يا بازنشسته دولت بصورت رسمي يا پيماني باشد. ( افراد قراردادي ، روزمزد نمي توانند ضامن شوند)
سوال: آيا پرسنل نيروهاي مسلح  جهت وام شهريه مي توانند ضامن شوند؟
پاسخ:كاركنان نيروهاي مسلح ( شاغل يا بازنشسته ) مي توانند ضامن شوند . فقط پرسنل بازنشسته بايد از كانون بازنشستگان نيروهاي مسلح بنام صندوق رفاه دانشجويان گواهي دريافت نمايند .
سوال: مدارك مورد نياز براي وام  شهريه چيست؟
پاسخ:وام گيرنده : اصل و تصوير شناسنامه ، كارت ملي ، كارت دانشجويي
ضامن : اصل و تصوير شناسنامه ، كارت ملي ، فيش حقوقي ، حكم كارگزيني
ارائه سند تعهد محضري الزامي است
( چنانچه دانشجو در مقظع تحصيلي قبلي تعهد محضري ارائه نموده نياز به ارائه مجدد نيست . براي كليه مقاطع تحصيلي ارائه تنها يك بار تعهد محضري كافي است )
سوال: چند نيمسال وام به دانشجويان پرداخت مي شود؟
پاسخ:در مقطع كارشناسي حداكثر 8 نيمسال
در مقطع كارشناسي ارشد حداكثر 4 نيمسال
در مقطع دكتري حداكثر 8 نيمسال
 
سوال: مراحل صدور گواهينامه موقت چگونه است؟
پاسخ: الف. گذراندن كليه دروس سرفصل رشته توسط دانشجو ( و دفاع از پايان نامه توسط دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد شيوه پژوهشي و گذراندن آزمون جامع و دفاع از رساله توسط دانشجوي دكترا )
ب. مراجعه به كارشناس آموزش مركز محل تحصيل جهت بررسي امور آموزشي و تكميل مدارك پرونده دانش آموختگي ج. انجام تسويه مالي
د. انجام مراحل تسويه اداري و اخذ تاييدهاي لازم
ه. تهيه متن گواهينامه موقت توسط كارشناس و اخذ تاييد هاي مربوطه و صدور و تحويل آن
 
سوال: مراحل صدور گواهينامه موقت المثني چگونه است ؟
پاسخ: مطابق شيوه نامه صدور گواهينامه موقت المثني به شرح زير:
الف. تهيه استشهاد محلي مبني بر اعلام مفقودي مدرك به امضاي سه نفر
ب. تاييد امضاها توسط يكي از مراجع رسمي ( دفتر ثبت اسناد، كلانتري يا ادارات دولتي )
ج. دادن تعهد نامه به آموزش محل تحصيل
د. ارائه مدارك فوق به آموزش محل تحصيل جهت صدور گواهينامه موقت المثني
 
سوال: مدارك لازم جهت صدور تاييديه تحصيلي و ريز نمرات و مرجع صادر كننده آن به چه صورت است؟
 
پاسخ: الف. مكاتبه رسمي سازمان متقاضي صدور تاييديه تحصيلي و ريز نمرات با استان محل تحصيل دانش آموخته
ب. واريز مبلغ هزار و دويست تومان به حساب دانشگاه پيام نور و ارائه آن به استان محل تحصيل
ج. صدور تاييديه تحصيلي و ريز نمرات و ارسال آن به صورت محرمانه به سازمانهاي متقاضي توسط مركز استان
 
سوال: مراحل صدور گواهي اشتغال به تحصيل به همراه ريز نمرات و مرجع صادر كننده آن چگونه است؟
 
پاسخ: الف. تقاضاي دانشجو مبني بر نياز به صدور گواهي اشتغال به تحصيل و ريز نمرات و ارائه آن به مركز محل تحصيل
ب. ثبت نام و انتخاب واحد يا اخذ مرخصي تحصيلي در نيمسال مورد تقاضا
ج. صدور گواهي اشتغال به تحصيل توسط استان محل تحصيل و اعلام به سازمان مورد نظر دانشجو
 
سوال: مدارك لازم براي تاييد مدارك جهت ترجمه و مرجع صادر كننده آن چگونه است ؟
 
پاسخ: الف. در اختيار داشتن گواهينامه موقت پايان تحصيلات يا دانشنامه و ريز نمرات تاييد شده توسط مركز محل تحصيل.
ب. تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان ( براي دانشجويان استفاده از تسهيلات صندوق رفاه )
ج. ثبت تقاضاي تاييد مدارك و ريز نمرات در سامانه خدمات آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بارگذاري مدارك در سامانه مذكور
د. بررسي مدارك توسط دانشگاه در سامانه
ه. ارسال مدارك از طريق دفتر پستي معرفي شده به دانشجو از طريق سامانه به وزارت علوم
و. تاييد و برگشت مدارك تاييد شده از طريق وزارت علوم به دفتر پستي مربوطه و دريافت توسط دانشجو
 
 
سوال: مراحل صدور گواهي اشتغال به تحصيل به همراه ريز نمرات جهت ترجمه و مرجع صادر كننده آن چگونه است؟
 
پاسخ: الف. تقاضاي دانشجو مبني بر نياز به صدور گواهي اشتغال به تحصيل و ريز نمرات و ارائه آن به مركز محل تحصيل
ب. ثبت نام و انتخاب واحد يا اخذ مرخصي تحصيلي در نيمسال مورد تقاضا يا ثبت انصراف از تحصيل در سيستم جامع گلستان
ج. تسويه حساب بدهي شهريه هاي دانشجو 
د. تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان ( براي دانشجوي متقاضي گواهي اشتغال به تحصيل به همراه ريز نمرات )
ه. صدور گواهي اشتغال به تحصيل توسط استان توسط مركز محل تحصيل و ارائه به دانشجو
و. ثبت تقاضاي صدور گواهي اشتغال به تحصيل و ريز نمرات و بارگذاري مدارك در سامانه خدمات آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
ز. بررسي مدارك توسط دانشگاه در سامانه
ح. ارسال مدارك از طريق دفتر پستي معرفي شده به دانشجو از طريق سامانه به وزارت علوم.
ط. تاييد و برگشت مدارك تاييد شده از طريق وزارت علوم به دفتر پستي مربوطه و دريافت توسط دانشجو
 
سوال: صدور دانشنامه شامل چه مراحلي است؟
 
پاسخ: پس از صدور گواهينامه موقت پايان تحصيلات و انجام مراحل اداري توسط مركز و استان محل تحصيل پرونده دانش آموخته پس از مراحل آماده سازي جهت صدور دانشنامه به اداره كل خدمات آموزشي ارسال مي گردد.
 
سوال: دانشنامه توسط كدام مرجع و به چه كساني تحويل داده مي شود؟
 
پاسخ: دانشنامه توسط اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه صادر مي شود و به مركز محل تحصيل
دانش آموختگان تحويل داده مي شود. دانش آموخته يا وكيل رسمي وي مي تواند جهت تحويل گرفتن آن به مركز محل تحصيل مراجعه نمايند.
 
سوال: صدور دانشنامه المثني شامل چه مراحلي است؟
 
پاسخ: مطابق شيوه نامه صدور دانشنامه المثني به شرح زير:
الف. تهيه استشهاد محلي مبني بر اعلام مفقودي مدرك به امضاي سه نفر
ب. تاييد امضاها توسط يكي از مراجع رسمي ( دفتر ثبت اسناد، كلانتري يا ادارات دولتي )
ج. نشر آگهي فقدان دانشنامه به يكي از روزنامه هاي رسمي در سه مرحله توسط متقاضي
( هر دو ماه يك بار )
د. تسليم اولين آگهي روزنامه مبني بر فقدان دانشنامه به اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه
ه. صدور دانشنامه المثني توسط اداره كل خدمات آموزشي
و. تهيه آگهي فقدان دانشنامه و ارسال آن به اداره مطبوعات وزارت ارشاد اسلامي توسط اداره كل اداره خدمات آموزشي
 
سوال: دروس جبراني و دروس اضافي در مقطع كارشناسي ارشد چگونه محاسبه مي شود؟ و نمره قبولي آنها چه نمره اي مي باشد؟
 
پاسخ: گذراندن دروس جبراني براي رشته هاي غيرهمنام بر اساس برنامه ارائه دروس و نظر مدير محترم گروه آموزشي در كليه مقاطع اجباري است و نمره قبولي آن در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد 10 مي باشد و در تعداد واحد گذرانده و ميانگين كل محاسبه نمي شود. گذراندن دروس اضافي در مقطع كارشناسي ارشد مطابق برنامه ارائه دروس براي كليه دانشجويان اجباري است، معيار نمره قبولي آن 12 مي باشد و در تعداد واحد گذرانده و ميانگين كل محاسبه نمي شود.
 
سوال: معيار نمره قبولي دروس دانشپذيري و ميانگين قبولي نيمسال دانشپذيري چيست ؟
 
پاسخ: معيار نمره قبولي دروس دانشپذيري در مقطع كارشناسي 10 و ميانگين دانشپذيري لازم 12   مي باشد.
معيار نمره قبولي دروس دانشپذيري در مقطع كارشناسي ارشد 12 و ميانگين دانشپذيري لازم 14 مي باشد.
سوال: درخصوص امكان معادلسازي درس دانش خانواده و جمعيت كه جايگزين درس جمعيت و تنظيم خانواده شده است براي دانشجويان مقطع كارشناسي ساير دانشگاه ها و دانشگاه پيام نور راهنمايي نماييد؟
پاسخ: درس دانش خانوده و جمعيت از نيمسال اول 93-92 جايگزين درس جمعيت و تنظيم خانواده شده است و باتوجه به تغيير محتوا و تعداد واحد معادلسازي آن امكان پذير نمي باشد .
 
سوال: آيا دانشجويي كه 24 واحد باقي مانده دارد، امكان اخذ 3 درس گروه معارف در مقطع كارشناسي براي ايشان وجود دارد؟
پاسخ : دانشجويان ترم آخر مقطع كارشناسي كه حاكثر 24 واحد درسي دازند و معدل نيمسال قبل آنها 12 يا بالاتر مي باشد مي توانند دروس باقيمانده را بدون رعايت پيش نياز و همنياز اخذ وبگذرانند و اخذ دروس معارفي نيز بلامانع مي باشد .
 
سوال:.براساس تبصره 3 ( ماده 7) آيين نامه جديد درصورتيكه تعداد واحدهاي انتخابي دانشجو در مقطع كارشناسي در پايان نيمسال بنا به دلايل موجه وخارج از اراده به كمتر از 12 واحد درسي برسد ،اين نيمسال يك ترم به حساب مي آيد؟
 
پاسخ: اين موارد در شوراي آموزشي مركز  بررسي و اقدام ميشود.
 
سوال: با عنايت به ابلاغ آيين نامه آموزشي جديد آيا دانشجويان مقطع كارشناسي در ترم اول و آخر مي توانند مهمان موقت يا مهمان دائم شوند مقدار مهمان موقت چند نيمسال است؟
  پاسخ: براساس آيين نامه آموزشي مهمان در ترم اول و آخر امكا ن پذير مي باشد و محدوديتي براي تعداد نيمسال هاي مهمان در مقطع كارشناسي نميباشد .                             
 
                             
سوال:دانشجويي هم زمان هم ازمون سراسري پذيرفته شده هم بدون ازمون در مقطع كارشناسي،مجاز به ثبت نام در كدام آزمون مي باشد؟
 
پاسخ : دانشجو مجاز به ادامه تحصيل دريكي از دوره هاي مذكور ( آزمون سراسري يا بدون آزمون ) مي باشد  و هم زمان نمي تواند درهردو دوره ادامه تحصيل دهد . ولي تحصيل همزمان در دوره سراسري يا بدون آزمون  به همراه پذيرش فراگير بلامانع است .
 
سوال: آيا لغو عدم مراجعه دانشجو در  بدو ورود هم برعهده مراكز مي باشد؟
 
پاسخ :لغو عدم مراجعه از بدو ورود تا حداكثر 6 نيمسال برعهده مراكز و پس از آن توسط استان قابل بررسي مي باشد .
 
 
سوال: آيا امكان مهمان شدن دانشجويان از ساير دانشگاهها به دانشگاه پيام نور براي يك نيمسال تحصيلي وجود دارد و در صورت امكان آيا بررسي و تأييد مراكز مجري كافي مي باشد يا نياز به مجوز سازمان نيز مي باشد؟
 
پاسخ: با موافقت مبدا و مقصد مهمان به مراكز پيام نور انجام مي پذيرد و نياز به مجوز سازمان مركزي نمي باشد.
 
سوال: با توجه به تبصره 3 ماده 13 اخذ درس بصورت تكدرس براي دانشجويان ارشد شيوه آموزش محور امكان پذير است؟
 
پاسخ: دانشجويان دوره مجازي درصورتيكه درس به صورت الكترونيكي ارائه نگردد، درصورت فراغت از تحصيل با نظر مركز و دردانشگاه خود بلامانع است.مركز خود مي توانند تكدرس باقيمانده را به صورت معرفي به استاد بگذراند.
 
 
سوال : آيا نمره قبولي دروس جبراني اجباري رشته مديريت ورزشي در مقطع كارشناسي ارشد (درس زبان تخصصي ودرس كاربرد رايانه در ورزش) 10 است يا 12 ؟
 
پاسخ : دروس جبراني در صورتيكه از مقطع كارشناسي باشد و  در رابطه با رشته هاي غير مرتبط نمره قبولي  10   مي باشد .
 
 
سوال : دانشجوياني كه در نيمسال گذشته(اول 92-91)دانش آموخته شده اند و درس دفاع مقدس را با وجود الزامي بودن آن نگذرانده اند و الان اين درس اختياري شده است چه اقدامي بايد انجام دهند؟
 
پاسخ : درس دفاع مقدس در نيمسال اول 92/91 به صورت اختياري اجباري ارائه گرديد ودر صورتيكه دانشجويي واحد  اختياري نگذرانده داشت  اين درس به عنوان اختياري قابل قبول بوده وهست و اگر واحد اختياري نگذرانده نداشت به عنوان مازاد بر سقف اعمال مي شد كه اين مشكل با اختياري شدن صرف درس مذكور از نيمسال دوم 92/91 مرتفع شد.
 
 
 
 
سوال:  ملاك مدرك مشخص كننده نظام وظيفه براي ثبت نام و تشكيل پرونده مشمول دارنده مدرك ديپلم ، پيش دانشگاهي و يا مقاطع بالاتر چيست ؟
 
پاسخ: كليه دانش آموزاني كه قبل از سن مشموليت و يا در سن مشموليت فارغ التحصيل شده اند در صورتي كه طي آن سال به سن 18 سالگي تمام مي رسند و تاريخ فراغت از تحصيل آنان بيش از يك سال نگذشته باشد و مدرك تحصيلي خود را به صورت حضوري دريافت كرده باشند ؛ مي توانند در دانشگاه ثبت نام نموده و از معافيت تحصيلي بهره مند شوند.
فارغ التحصيلان ديپلم و پيش دانشگاهي متولدين سال هاي قبل چنانچه ديپلم شاخه ي فني حرفه اي و كار دانش را حداكثر تا پايان 22 سالگي و پيش دانشگاهي را تا پايان 24 سالگي و به صورت حضوري به اتمام رسانده باشند .
ملاك مدرك مشخص كننده نظام وظيفه موارد فوق همان مدرك ديپلم يا پيش دانشگاهي با شرايط فوق است.
دانش آموختگان مقاطع آموزش عالي كه در سقف سنوات مجاز فارغ التحصيل شده و از تاريغ فراغت از تحصيل تا زمان پذيرش در مقطع بالاتر بيش از يك سال سپري نشده و همچنين قبل از ثبت نام در دانشگاه نيز وارد مرحله غيبت نشده باشند ؛ مي توانند در دانشگاه ثبت نام نمايند. ملاك مدرك مشخص كننده نظام وظيفه آنان ؛ نامه لغو معافيت تحصيلي در مقطع قبلي به ناجا مي باشد.
 
سوال: پذيرفته شده در چه صورتي مي تواند از معافيت تحصيلي استفاده نمايد و همچنين پذيرفته شدگان فراگير از چه نيم سالي واجد شرايط دريافت معافيت تحصيلي مي شوند ؟
 
پاسخ: پذيرفته شده در صورت عدم ورود به مرحله غيبت در زمان مشموليت و يا اعزام به موقع خود ( در صورت واجد اعزام بودن قبل از ثبت نام و تشكيل پرونده در دانشگاه ) مي تواند از معافيت تحصيلي استفاده نمايد.
دانش آموزاني كه در سن 17 سالگي( سال تولد +17 ) يا قبل از آن در مقطع ديپلم و پيش دانشگاهي فارغ التحصيل شده اند برابر ماده 19 قانون پس از رسيدن به سن 18 سالگي  تمام ، 6 ماه مهلت معرفي خواهند داشت و چنانچه در مهلت 6 ماهه معرفي به ناجا ، در دانشگاه پذيرفته شوند شرايط استفاده از معافيت تحصيلي را خواهند داشت.
دانش آموختگان مقاطع آموزش عالي( كارداني،كارشناسي،كارشناسي ارشد، دكتري) كه در سقف سنوات مجاز فارغ التحصيل شده و از تاريغ فراغت از تحصيل تا زمان پذيرش در مقطع بالاتر بيش از يك سال سپري نشده باشد.
پذيرفته شده فراگير در نيم سال دانش پذيري واجد دريافت معافيت تحصيلي نيست. داوطلب در اين دوره بايستي نسبت به تعيين تكليف خود اقدام نمايد و پس از تبديل وضعيت به دانشجويي از معافيت تحصيلي بهره مند شود.
 
سوال: شرايط  تحصيل همزمان 2 رشته دانشجوي مشمول چگونه است؟
 
پاسخ:با ارائه ي تصوير معافيت تحصيلي و گواهي اشتغال به تحصيل از رشته / دانشگاه اوليه ؛ مي تواند در رشته دوم در دانشگاه پيام نور تشكيل پرونده و ثبت نام نمايد.
 
يك فرد نمي تواند يك رشته ( همنام) را در دو مركز آموزشي مختلف ثبت نام و ادامه تحصيل دهد.
در صورت عدم ارائه ي گواهي اشتغال به تحصيل از رشته / دانشگاه اوليه در هر نيم سال ؛ عدم ابقاي معافيت تحصيلي در آن دانشگاه تلقي مي شود و به دليل نامشخص بودن وضعيت نظام وظيفه، از ثبت نام در آن نيم سال جلوگيري به عمل مي آيد.
                                                                       
 
سوال: دانشجويان مشمولي كه نتوانند در مدت مجاز سنوات تحصيلي با استفاده از معافيت تحصيلي واحدهاي دوره را به اتمام برسانند ، چگونه مي توانند ادامه تحصيل دهند؟
 
پاسخ:قبل از اتمام سنوات در آخرين نيم سال تحصيلي ؛ درخواست افزايش سنوات تحصيلي به آموزش مركز ارائه گردد. آموزش مركز با دريافت كارنامه كلي و وضعيت تحصيلي و ارسال به شوراي آموزشي استان تقاضاي افزايش سنوات براي مشمول مي نمايد. شواري آموزشي با توجه به وضعيت تحصيلي متقاضي در صورت امكان فراغت از تحصيل مي تواند تا 2 نيم سال با افزايش سنوات تحصيلي مشمول موافقت نمايد.
مشمولي كه با اتمام سنوات تحصيل مواجه شده و به دليل عدم اتمام واحدهاي دوره به عنوان دانشجوي اخراجي لغو معافيت شده و به ناجا معرفي مي شود ، پس از ارائه مدرك مشخص كننده نظام وظيفه جديد( پس از لغو معافيت) مي تواند تقاضاي بازگشت به تحصيل داده و با مجوز سازمان مركزي در صورت واجد شرايط بودن به تحصيل خود  ادامه دهد.
 
سوال: آيا امكان ثبت نام و ادامه تحصيل دانشجويان منصرف از تحصيل وجود دارد؟
 
دانشجويان انصرافي ساير دانشگاهها در صورتي كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي انصراف داده و همچنين از تاريخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلي تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد بيش از يك سال سپري نشده باشد.
 
سوال: تغيير رشته و انتقال دانشجويان مشمول به دانشگاهها ي ديگر چگونه است؟
بدون انصراف از تحصيل در رشته قبلي و بدون شركت مجدد در آزمون يا پذيرش جديد ( بدون آزمون) باشد.
تغيير رشته و انتقال در همان مقطع باشد. براي مقطع پايين تر در چهارچوب سقف سنوات مجاز تحصيلي بلامانع است.
امكان فراغت از تحصيل در سقف سنوات تحصيلي وجود داشته باشد.
 
سوال: سنوات مجاز تحصيل دانشجوي تبعه غير ايراني در مقاطع مختلف چقدر است ؟ حداكثر مدت زمان افزايش سنوات آنان چقدر است؟
 
سنوات تحصيل دانشجوي تبعه غير ايراني در مقطع كارشناسي 5 سال و در مقطع كارشناسي ارشد 3 سال است.
مدت افزايش سنوات تحصيل اين دسته از دانشجويان در صورت امكان اتمام واحدهاي دوره تا 2 نيم سال مي باشد.
 
8)- شرط ثبت نام پذيرفته شده تبعه غير ايراني كه متولد مادر ايراني است و يا افرادي كه در منطقه ممنوعه تردد و اسكان در شرف اخذ شناسنامه ايراني به تبعيت از مادر هستند ؛ چيست؟
 
  پس از تشكيل پرونده با كارت هويت اتباع و تكميل فرم هاي مربوطه به امور اتباع استانداري هر استان مراجعه و با ارائه اسناد مورد نياز تقاضاي صدور شناسنامه ايراني براي اخذ تابعيت جمهوري اسلامي ايراني داده و پس از تاييد اداره كل امور اتباع استان مبني بر طي مراحل صدور شناسنامه ايراني به نامبرده ، با مجوز آن اداره كل  نسبت به ثبت نام قطعي خود اقدام نمايد.
سوال: آيا دانشگاه پيام نور تعهد خوابگاه دارد؟
پاسخ: درحال حاضر دانشگاه پيام نور فاقد هرگونه خوابگاه دانشجويي مي باشد.و تعهدي ندارد.
سوال: شرايط اخذ وام دانشجويي در دانشگاه به چه صورت مي باشد؟

  پاسخ: در صورت تأمين اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان در مقطع كارشناسي حداكثر 8 نيمسال و در هر نيمسال تا سقف مبلغ 000/500/2 ريال ، مقطع كارشناسي ارشد حداكثر 4 نيمسال و در هر نيمسال تا سقف مبلغ 000/000/10 ريال و دانشجويان مقطع دكتري حداكثر 8 نيمسال و در هر نيمسال تا سقف مبلغ 000/000/25 ريال از وام شهريه بهره مند مي شوند .
 
 سوال: آيا تحصيل در دانشگاه پيام نور همزمان با خدمت نظام وظيفه عمومي امكان پذير است؟
پاسخ: تحصيل همزمان با خدمت وظيفه عمومي از سوي سازمان وظيفه عمومي ناجا ممنوع است.
 
سوال: معرفي به استاد (تكدرس) در دانشگاه پيام نور به چه صورت انجام مي شود؟

  پاسخ: درصورتي كه دانشجو براي تكميل سرفصل رشته خود صرفا دو درس نظري باقي مانده داشته باشد، مي توان آن دروس را به صورت معرفي به استاد اخذ نمايد.
 
سوال: چنانچه به دلايلي يك دانشجو چند ترم موفق به حضور در دانشگاه نشودآيا امكان بازگشت به تحصيل وجود دارد؟
پاسخ:بازگشت به تحصيل دانشجو پس از وقفه تحصيلي امكان پذير است، در مورد مشمولين خدمت وظيفه به عهده سازمان مركزي و براي دانشجويان غير مشمول از اختيارات شوراي آموزشي استانها مي باشد.
 
 
سوال: چرا در منبع درسي رشته مديريت رسانه در مقطع كارشناسي ارشد درس روش تحقيق وارزشيابي فعلي انتخاب شده است؟
پاسخ: متون انتخاب شده براساس سر فصل درس مذكور است و با توجه به انطباق سر فصل اين درس با درس مرتبط در رشته جامعه شناسي (روش تحقيق كمي) اين دو درس به صورت همزمان و با آزمون مشترك برگزار مي گردد. كتاب هاي معرفي شده حدود 5 سال است كه به عنوان منبع درسي درس روشهاي تحقيق كمي در رشته هاي جامعه شناسي مقطع كارشناسي ارشد، تدريس و مورد استفاده است. اين كتابها از ناشران معتبر همچون سمت مي باشند و در بازار نيز موجود هستند.قابل ذكراست در شرح پيوست اين كتابها ،فقط بخشي از فصول به عنوان منبع آزمون مشخص شده است.متن اين كتابها به گونه اي است كه با توضيحات تفضيلي و به منظور آشنايي بيشتر به ارايه مثالهاي متعدد پرداخته، لذا حجم صفحات به دليل ارايه مثالها ،تمرين هاي مختلف،توضيحات تكميلي و راهنماهاي ارائه شده مي باشد.از جمله يكي ازاين كتابها اختصاصا راهنماي تدوين و طرح تحقيق مي باشد. در ضمن با توجه به اينكه دانشجويان مقطع ارشد مديريت رسانه اغلب از رشته هاي غير مرتبط در اين رشته پذيرفته مي شوند و به لحاظ آنكه دانشجويان،هيچ واحد ديگري در حوزه روش تحقيق نمي گذرانند لذا مطالعه منابع مذكور كمك شايان توجهي به دانشجويان گرامي در انجام واحد پايان نامه و اجراي طرحهاي پژوهشي مي نمايد و در ارتقاي كيفي آموزش و پژوهش دانشجويان موثر خواهد بود.
سوال : نحوه اعمال تخبف شهريه براي دانشجويان بندك(فرزندان شهيد و ايثارگران،كميته امداد و بهزيستي) به چه صورت مي باشد؟
 
    پاسخ : براساس بند "ك"ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحيه آن دانشجويان شاهد و ايثارگر (جانبازان 25درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آنان ) از پرداخت شهريه معاف بوده و نحوه اعمال آن با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و معاونت اداري ، مالي و عمراني دانشگاه صورت مي گيرد.
سوال : چگونه به ليست منابع دروس دسترسي پيدا كنيم؟
 
پاسخ : براي يافتن فهرست منابع دروس راه‌هاي زير وجود دارد:
ورود به سايت اصلي دانشگاه پيام نور به نشاني :  http://pnu.ac.ir/Portal/Home/
1-     توقف در قسمت دانشجو (چهارمين كادر مشخص شده با رنگ آبي در سمت راست صفحه)
2-     انتخاب بخش برنامه ريزي آموزشي در زير مجموعه قسمت دانشجو و باز شدن كادر جديد به نشاني : http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=1963356d-1c30-456a-943e-523a8f707328
3-     انتخاب قسمت : ليست ارائه دروس، وضعيت منابع، و جدول تطبيق دوره كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي و كارشناسي ارشد سال تحصيلي 93-92 (تاريخ : 26/5/92)  در سمت چپ صفحه و زير مجموعه اخبار(لينك دانشجو) و باز شدن صفحه جديد به نشاني:
4-     http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=1963356d-1c30-456a-943e-523a8f707328&WebPartID=0bffe56a-1d0b-4114-8680-6b550b448e8f&ID=1e061501-cbe9-4583-9890-3fce71c12ce5
5-     در قسمت كليك كنيد روي ليست ارايه دروس و وضعيت منابع با توجه به مقطع تحصيلي كليك مي كنيد. و وارد صفحه جديدي به نشاني زير خواهيد شد:
6-     http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=269f9147-42df-438f-8dba-75cdf4c68f82
7-     رشته خود را در بخش مربوطه پيدا كنيد و روي بخش مربوطه كليك كنيد. براي نمونه رشته مديريت ورزشي در زير مجموعه بخش علوم تربيتي و روان شناسي است، لذا روي اين بخش كليك مي كنيد و وارد صفحه اي به نشاني زير مي شويد:
8-     http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=a995f257-38d2-49c8-8a08-ec98eda028e4
9-     در صفحه جديد رشته مد نظر شما با برنامه ارايه دروس و وضعيت منابع درسي مشخص شده است. روي هركدام جداگانه كليك كرده و فايل هاي مربوطه را ذخيره كنيد.
 
                                                    
  سوال: برنامه كلاس‌ها را از كجا بيابيم؟
پاسخ : برنامه كلاس ها معمولا روي سايت دانشگاه استاني يا مركز منعكس مي شود. براي نمونه استان البرز و مركز كرج برنامه هاي كلاس ها را روي سايت خود منعكس مي كند. مراجعه به سايت دانشگاه كرج به آدرس karaj.alborz.ac.ir و انتخاب بخش برنامه‌ريزي آموزشي

    سوال : نمرات در دانشگاه پيام نور چگونه محاسبه مي‌شوند؟
پاسخ : در نظام ارزشيابي دانشگاه پيام نور 14 نمره شامل آزمون سراسري چهار گزينه‌اي و 6 نمره در قالب نمره كلاسي تعريف شده است كه از سوي اساتيد و بر اساس فعاليت كلاسي و آزمون ميان ترم به دانشجويان داده مي‌شود. نمره امتحان پايان ترم تغيير نمي‌كند ولي 6 نمره كلاسي به دو صورت به دانشجويان تعلق مي‌گيرد. معمولا اساتيد بابت حضور در كلاس و انجام تكاليف كلاسي تا 6 نمره را به دانشجو اختصاص مي دهند. در صورتي كه تمايل داشته باشد خودخوان باشيد و خودتان بخوانيد و چنانچه غايب باشيد، نمره برگه شما در ده هفت دهم (7/10) ضرب مي‌شود. يعني سيستم نمره 14 شمارا به 20 تبديل مي كند.
سوال : آيا حضور در كلاس الزامي است؟
پاسخ : سيستم دانشگاه پيام نور بر پايه آموزش غير حضوري تعريف شده است. بنابراين هيچ الزامي براي شركت در كلاس‌ها وجود ندارد. نمرات دانشجوياني كه در كلاس‌ها حاضر نمي‌شوند، در ده هفتم (7/10) ضرب مي‌شود. يعني دانشجو بر اساس نمره‌اي كه از آزمون پاياني مي‌گيرد از 6 نمره كلاسي سهم خواهد داشت. به عنوان مثال اگر از برگه امتحاني از 14 نمره 7 بگيريد، نمره پايان ترم شما پس از محاسبه نهايي 10 خواهد بود.
سوال : دروس خود‌خوان شامل چه درس‌هايي هستند؟
پاسخ : دروس خودخوان همان‌طور كه از عنوانش پيداست، بايد توسط خود دانشجويان خوانده شوند. با اين تفاوت كه براي اين دروس 6 نمره كلاسي تعريف نشده؛ چرا كه هيچ كلاسي براي اين دروس در نظر گرفته نشده است. بنابراين نمره اين درس مانند دروسي محاسبه مي‌شوند كه دانشجو در كلاس‌هاي درس حضور پيدا نمي‌كنند و نمره نهايي پس از ضرب در واحد ده هفتم (7/10) محاسبه مي‌شود.
سوال :دانشجو در صورت غيبت در امتحان چه نمره‌اي مي‌گيرد؟
 
اگر دانشجويان گرامي قصد ندارند در آزمون پاياني يك درس شركت كنند، مي‌توانند در فاصله دو هفته تا امتحان از حذف اضطراري استفاده كنند. در صورتي كه اين فرصت را از دست دادند و امكان شركت در امتحان را نداشتند، گرچه در امتحان غايب هستند اما نمره صفر برايشان لحاظ نمي‌شود و در واقع امتياز منفي در معدل دانشجويي به حساب نمي‌آيد.

سوال : طراح پرسش هاي امتحاني چه كساني هستند؟
پاسخ :آزمون‌هاي پيام نور به صورت سراسري در كل كشور برگزار و از طريق بانك سوالات مربوط به دانشگاه كه پيشتر از سوي اعضاي هيات علمي دانشگاه تهيه شده‌اند، انتخاب مي‌شوند. نظام دانشگاه پيام نور به هيچ وجه استاد محور نيست؛ به طوري كه حتي اساتيد از چگونگي انتخاب سوالات امتحاني اطلاعي ندارند.
سوال : نحوه نمره‌دهي دروس عملي به چه صورت است؟
پاسخ : دروس عملي شامل يك واحد نظري و يك واحد عملي هستند كه هر كدام 10 نمره از نمره پاياني را شامل مي‌شوند به اين ترتيب كه 10 نمره نظري به صورت كتبي و 10 نمره عملي با حضور در كلاس و توسط استاد مربوطه به دانشجو داده مي‌شود. چنانچه دانشجويان مشكل پزشكي براي حضور در كلاس‌هاي عملي تربيت بدني دارند، بايد از پزشك گواهي بگيرند، استاد مربوطه را در جريان اين مساله قرار و گواهي به كارشناس رشته خودشان ارائه دهند.
سوال : چه كساني بايد دروس جبراني را بگذرانند؟
پاسخ : دانشجويان كه رشته تحصيلي‌شان در مقطع كارشناسي ارشد با دوره كارشناسي متفاوت است بايد بنا به مصوبه اخير وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 12 واحد علاوه بر واحدهاي مجاز بگذرانند. حائز اهميت اينكه دانشجويان بايد اين واحدها را با گروه كارشناسي بگذرانند؛ چرا كه اين دروس در برنامه درسي مقطع ارشد ارائه نمي‌شود.
  سوال : آيا در ترم تابستان واحدهاي عملي ارائه مي‌شوند؟
پاسخ : خير. دروس عملي در ترم تابستان ارائه نمي‌شود؛ چرا كه امتحانات ترم تابستان به صورت خودخوان ارائه مي شود، بنابراين كلاس براي آنها تشكيل نمي‌شود. بر اين اساس، اين دروس در ترم تابستان ارائه نمي‌شوند.
سوال : كدام دروس جبراني را در ترم تابستان بگذرانيد؟
پاسخ : از آنجايي كه دروس عملي در ترم تابستان ارائه نمي‌شوند، مي‌توانيد دروس نظري را با گروه كارشناسي در اين ترم بگذرانيد. واحدهاي نظري دروس جبراني در تابستان ارائه مي‌شوند.
سوال : چه واحدهايي را انتخاب كنيم يا چطور به چارت پيشنهادي دانشگاه براي انتخاب واحد دسترسي يابيم؟
 پاسخ: ورود به سايت اصلي دانشگاه پيام نور به نشاني :
 http://pnu.ac.ir/Portal/Home/
1-     توقف در قسمت دانشجو (چهارمين كادر مشخص شده با رنگ آبي در سمت راست صفحه)
2-     انتخاب بخش برنامه ريزي آموزشي در زير مجموعه قسمت دانشجو و باز شدن كادر جديد به نشاني : http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=1963356d-1c30-456a-943e-523a8f707328
3-     انتخاب قسمت : ليست ارائه دروس، وضعيت منابع، و جدول تطبيق دوره كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي و كارشناسي ارشد سال تحصيلي 93-92 (تاريخ : 26/5/92)  در سمت چپ صفحه و زير مجموعه اخبار(لينك دانشجو) و باز شدن صفحه جديد به نشاني:
4-     http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=1963356d-1c30-456a-943e-523a8f707328&WebPartID=0bffe56a-1d0b-4114-8680-6b550b448e8f&ID=1e061501-cbe9-4583-9890-3fce71c12ce5
5-     در قسمت كليك كنيد روي ليست ارايه دروس و وضعيت منابع با توجه به مقطع تحصيلي كليك مي كنيد. و وارد صفحه جديدي به نشاني زير خواهيد شد:
6-      http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=269f9147-42df-438f-8dba-75cdf4c68f82
7-     رشته خود را در بخش مربوطه پيدا كنيد و روي بخش مربوطه كليك كنيد. براي نمونه رشته مديريت ورزشي در زير مجموعه بخش علوم تربيتي و روان شناسي است، لذا روي اين بخش كليك مي كنيد و وارد صفحه اي به نشاني زير مي شويد:
8-     http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=a995f257-38d2-49c8-8a08-ec98eda028e4
در صفحه جديد رشته مد نظر شما با برنامه ارايه دروس مشخص شده است. با كليك روي اين گزينه وضعيت ارايه درس ها در هر ترم مشخص شده است. براي انتخاب واحد يكي از بهترين شيوه اين است كه طبق چارت دانشگاه اقدام كنيد؛ چرا كه در اين چارت دروس دسته‌بندي شوند تا دانشجويان انرژي يكساني را در ترم‌هاي مختلف صرف كنند. همچنن بايد به پيشنياز و همنيازها هم توجه كافي داشته باشيد.
سوال : آيا مي‌توان بر چارت‌هاي پيشنهادي پيشي گرفت؟
  پاسخ: بله. دانشجويان مي‌توانند بنا به دلخواه انتخاب واحد كنند. چارت پيشنهادي مي‌تواند به دوستان كمك كند تا انتخاب واحد بهتر و منطقي‌تري داشته باشند؛ چرا كه در اين چارت پيش‌نياز و هم نياز‌ها لحاظ شدند و چنانچه يك درس پيش‌نياز داشته باشد، متوجه مي‌شويد و اشتباه انتخاب واحد نمي‌كنيد.
  سوال : چه كنيم كه كلاس‌هاي درسي يا امتحانات تداخل ساعتي نداشته باشند؟
پاسخ: در زمان انتخاب واحد اگر موس را روي نام دروس نگه داريد، زمان برگزاري امتحان مربوطه را به شما نشان مي‌دهد. با يادداشت كردن زمان امتحانات دروس مورد نظرتان مي‌توانيد واحدهايي را انتخاب كنيد كه فرصت بيشتري براي مرور دروس امتحاني داشته باشيد. همچنين با بررسي زمان‌بندي كلاس‌ها به شيوه‌اي كه قبلا ذكر شد، شما اين امكان را داريد كه به گونه‌اي انتخاب واحد كنيد كه كلاس‌هايتان تداخل نداشته باشيد.
 سوال : آيا دانشجويان فراگير بايد بابت ترم اول شهريه بپردازند؟
 
پاسخ : دانشجوياني كه از راه آزمون فراگير مجوز تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد را به دست مي‌آورند، بايد شهريه ثابت ترمي را كه در قالب آزمون سراسري پشت سر گذاشتند، بپردازند.
 
 سوال: منظور از آزمون جامع برون مرزي دانشگاه پيام نور چيست؟
 
پاسخ:آزمون جامع برون مرزي مخصوص دانشجويان پيام نور است كه در 70 شعبه برون مرزي دانشگاه پيام نور در حال تحصيلند و بايد پس از اتمام درس خود با گذراندن اين آزمون موفق به اخذ مدرك شوند.
 
  سوال: آزمون جامع برون مرزي دانشگاه پيام نور چگونه برگزار مي شود؟
 
پاسخ: اين آزمون شبيه كنكور است و 4 ساعت به طول مي انجامد. زمان برگزاري آزمون جامع برون مرزي معمولا در ماههاي ارديبهشت و آذر مي باشد.
 
    سوال: نحوه اعمال تخبف شهريه براي دانشجويان بندك(فرزندان شهيد و ايثارگران،كميته امداد و بهزيستي) به چه صورت مي باشد؟
 
    پاسخ : براساس بند "ك"ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحيه آن دانشجويان شاهد و ايثارگر (جانبازان 25درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آنان ) از پرداخت شهريه معاف بوده و نحوه اعمال آن با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و معاونت اداري ، مالي و عمراني دانشگاه صورت مي گيرد.


با توجه به تغییر سریع دستورالعملها و شرایط دانشگاهها به خصوص دانشگاه پیام نور مدیران سایت گل پیام نور بر خود واجب دانسته به صورت 100 % رایگان خبرنامه ای تهیه کرده تا آخرین اخبار دستورالعملها و ثبت نامها و آزمونهای دانشگاههای کشور و همچنین دانشگاه پیام نور را در اختیار دانشجویان پیام نور قرار دهد جهت دریافت آخرین اخبار دانشگاه پیام نور همچنین آخرین دستورالعملها و تاریخ دقیق ثبت نامها در ایمیل خود کافیست عضو خبرنامه سایت گل پيام نور(سمت راست سایت )
شوید تا از آخرین اخبار دانشگاه پیام نور باخبر شوید.
با تشکر سايت گل پيام نورمطالب مشابه :


انبارداری و روش آن رشته حسابداری

سامانه سجاد. تایمر
جواب سوالات دانشجویان پیام نور

مي تواند از بدو قبولي، كاردكس مخصوص رشته تخصصي ودرس متولد مادر ايراني است و
تعریف وتوضیح اصطلاحات مدیریت.

تخصصي شهرسازي) سامانه پیام دفتر انبار يا كاردكس انبار
تاريخچه مدارك پزشكي در ايران و جهان

در كيفيت و كميت مدارك پزشكي مسئولان امر را بر آن داشت كه رشته تخصصي كاردكس تهيه فرم
برچسب :