کلاسهای خصوصی IELTS فشرده - استاد آرین - نمونه سوالات مکالمه آیلتس

نمونه سوالات مکالمه آیلتس

IELTS Speaking test in India – September 2011

Speaking test

Interview

- What is your name?
- What is your profession?
- What do you like about your home?
- What do you dislike about your home?
- Do you want to change anything in your home?
- What is your favorite place at home? Why?
- Do you like your name?
- Do you know something about the custom of naming children in your culture?

Cue Card

Describe a family function you have attended. Please say

- What was the function?
- Who was there with you?
- How did you enjoy the function?

Discussion

- What are the advantages and disadvantages of living in a joint/big family?
- What are the skills a child learns from the family?
- Discuss the importance of family.
- What is more important to you, family or friends? Why?


کلاسهای خصوصی IELTS فشرده


استاد آرین


telimage%20.jpg


مطالب مشابه :


برنامه کلاسهای ترمیک و فشرده مکالمه خانه زبان آرین 1

خانه آیلتس (ielts) و تافل (toefl) تهران - برنامه کلاسهای ترمیک و فشرده مکالمه خانه زبان آرین 1 - خانه
کلاس زبان مکالمه فشرده آیلتس فشرده مکالمه خصوصی فشرده آیلتس فشرده خصوصی

خانه آیلتس (ielts) و تافل (toefl) تهران - کلاس زبان مکالمه فشرده آیلتس فشرده مکالمه خصوصی فشرده
فیلم ، مکالمه با فیلم | آموزش زبان انگلیسی | آموزش زبان با فیلم | یادگیری زبان انگلیسی از طریق فیلم

دور جدید کلاسهای مکالمه با فیلم. Movie class با توجه به استقبال چشمگیر زبان آموزان، موسسه زبان
آموزش زبان انگلیسی | آموزش مکالمه انگلیسی | دوره ویژه شاغلین

کلاسهای ویژه شاغلین. آن دسته از افرادی كه قادر به شركت در كلاسهای آموزشی مکالمه زبان
کلاسهای خصوصی IELTS فشرده - استاد آرین - نمونه سوالات مکالمه آیلتس

خانه آیلتس (ielts) و تافل (toefl) تهران - کلاسهای خصوصی ielts فشرده - استاد آرین - نمونه سوالات مکالمه
تدریس خصوصی زبان - کلاس خصوصی زبان انگلیسی - دوره فشرده مکالمات انگلیسی -تدریس زبان

خانه آیلتس (ielts) و تافل (toefl) تهران - تدریس خصوصی زبان - کلاس خصوصی زبان انگلیسی - دوره فشرده
برچسب :