ضریب همبستگی چیست؟

ضریب همبستگی (Correlation Coefficient) ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطهٔ یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است.

ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است.

ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است.

همبستگی بین دو متغیر تصادفی X و Y به صورت زیر تعریف می‌شود:

که در آن E عملگر امید ریاضی، cov به معنای کوواریانس، corr نماد معمول برای همبستگی (کورولیشن) پیرسون، و سیگما نماد انحراف معیار است.

امید ریاضی:

در نظریه احتمالات؛ امید ریاضی، میانگین، مقدار مورد انتظار یا ارزش مورد انتظار یک متغیر تصادفی گسسته برابر است با مجموع حاصل‌ضرب احتمال وقوع هر یک از حالات ممکن در مقدار آن حالت. در نتیجه میانگین برابر است با مقداری که بطور متوسط از یک فرایند تصادفی با بی‌نهایت تکرار انتظار می‌رود.

کواریانس یا هم‌وردایی (Covariance):

در نظریه احتمالات، اندازه تغییرات هماهنگ دو متغیر تصادفی است. (اگر دو متغیر یکی باشند کواریانس برابر واریانس خواهد شد). چنانکه دو متغیر تصادفی ناوابسته باشند کواریانس آنها صفر خواهد بود.

ضریب همبستگی پیرسون ( Pearson Correlation Coefficient):
روشی پارامتری است و برای داده‌هایی با توزیع نرمال یا تعداد داده‌های زیاد استفاده می‌شود.

ضریب همبستگی اسپیرمن (Spearman Correlation Coefficient):

در صورتی که تعداد داده‌ها کم و فرض نرمال بودن آنها معقول نباشد، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می‌شود. ضریب همبستگی‌ای که بر اساس رتبهٔ داده‌ها محاسبه می‌شود، توسط اسپیرمن محاسبه شده‌است.

انحراف معیار(Standard deviation):

نوعی سنجش پراکندگی برای یک توزیع احتمالی یا متغیر تصادفی است و نمایندهٔ پخش‌شدگی مقادیر آن حول مقدار میانگین است.


مطالب مشابه :


ضریب همبستگی چیست؟

وبلاگ جامع تحقیق و پژوهش Araştırma - ضریب همبستگی چیست؟ - روش تحقیق، ریاضیات و آمار Araştırma Yöntemleri
spss چیست ؟

روش تحقیق - spss چیست ؟ میانه‌ها، آزمون تی، تحلیل پراکنش، همبستگی، آزمون‌های
ضریب همبستگی چیست؟

دنیای پژوهش و ارتباطات - ضریب همبستگی چیست؟ - تحقیقات/ پژوهش/ روش تحقیق/ پرسشنامه - دنیای
روش تحقیق )(تحقیق زمینه یابی )

روش تحقیق پیشرفته علاقه مردم چیست . چند نمونه تحقیق تحلیل و سنجش همبستگی گوناگون
خود همبستگی چیست؟

روش تحقیق. دی ۱۳۹۰. مهر تحقیق در خود همبستگی چیست
تست های آمار و روش تحقیق آزمون ارشد ارتباطات 86

روش تحقیق 158- رابطه میان همبستگی و علیت در مدل پوزیتیویستی علم چیست؟ 1- همبستگی به
برچسب :