محیط ومساحت اشکال هندسی( مثلث)

 

همه چیز درباره ی مثلث

 

 

- چهار نوع مثلث داریم که شامل :

مثلث متساوی الاضلاع - مثلث متساوی الساقین -

مثلث قائمه الزاویه - مثلث مختلف الاضلاع

۲- در تمام مثلث ها مساحت ومحیط از یک قانون تبعیت می کند.

۳- مثلث قطر ندارد .

۴-مثلث مختلف الاضلاع خط تقارن ندارد.

۵- مثلث متساوی الاضلاع ۳ تا خط تقارن دارد به خاطراین که هر سه ضلعش

باهم مساوی وبه یک اندازه هستند.

۶- مثلث متساوی الساقین  یک تا خط تقارن دارد .به خاطراین که هر دو ساق های

روبروباهم مساوی وبه یک اندازه هستند.

۷-هر مثلثی سه زاویه دارد که مجموع زوایای آن 180 درجه می باشد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 


مطالب مشابه :


ارتفاع در مثلث

مساحت مثلث را با انتخاب هركدام از ارتفاع هاي آن كه به دست آوريم، حاصل يك مختلف الاضلاع)
مثلث

مساحت مثلث. در مثلث متساوی الاضلاع تمام زوایای تعریف و در علوم مختلف مهندسی
محیط و مساحت اشکال هندسی

محیط و مساحت اشکال هندسی مثلث متساوی الاضلاع. مثلث مختلف الاضلاع.
مثلث

البته مثلث میتواند دارای سه ضلع با طولهای مختلف مساحت یک متوازی الاضلاع مساحت مثلث
مثلث

مختلف الاضلاع) توان دوم مساحت مثلث از این فرمول یدست می‌آید با یک بار جذر گرفتن از آن
مثلث

مساحت مثلث را از رابطه زیر به دست می‌آورند: مساحت مثلث = ( قاعده × مختلف الاضلاع)
روش محاسبه سطح مثلث و اشکال هندسی

انواع مثلث. مثلث متساوی الاضلاع: ضلع با طولهای مختلف و زوایای مساحت مثلث استفاده
محیط ومساحت اشکال هندسی( مثلث)

مثلث مختلف الاضلاع. ۲- در تمام مثلث ها مساحت ومحیط از یک قانون تبعیت می کند.
محاسبه مساحت در اشکال مختلف هندسی

محاسبه مساحت در اشکال مختلف هندسی مساحت مثلث = مساحت مثلث متساوی الاضلاع =
فرمول محاسبه اشکال هندسی

فرمول محاسبه مساحت ومحیط اشکال مثلث متساوی الاضلاع مثلث مختلف الاضلاع
برچسب :