بخشنامه شماره 14 جديد درآمد مورخ 6/5/1380 رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان تامين اجتماعي

فصل اول: مواد قانوني
1 - ماده 38 قانون تامين اجتماعي :

در مواردي كه انجام كار بطور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي شود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود و همچينين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 قانون تامين اجتماعي بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 قانون تامين اجتماعي بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد پيمانكاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت نمايند معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد. هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت به وازتخانه ها وموسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاق اصناف ( سابق ) وموسسات دولتي و غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه مشمول اين ماده مي باشند.

تبصره الحاقي به ماده 38 قانون تامين اجتماعي مصوب جلسه مورخ 26/2/72 مجلس شوراي اسلامي
كليه كارفرمايان موضوع ماده 3 قانون تامين اجتماعي و 29 قانون بيمه هاي اجتماعي ( سابق ) مكلفند مطالبات سازمان تامين اجتماعي از مقاطعه كاران ومهندسين مشاوري كه حداقل يكسال از تاريخ خاتمه، تعليق يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين فاصله جهت پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامين اجتماعي مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه كاران ومهندسين مشاور ازمحل5% كل كار و آخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند. ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و براساس آراء هيات تجديدنظر موضوع ماده 43 قانون تامين اجتماعي اعلام خواهد شد. مهلت مقرر جهت واريز مورد مطالبه توسط واگذارندگان حداكثر بيست و پنج روز تعيين گرديده است.

2 - ماده 41 قانون تامين اجتماعي
در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان تامين اجتماعي مي تواند به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد.
فصل دوم : طبقه بندي قراردادها
قراردادهاي مشمول ماده 38 قانون تامين اجتماعي از نظر احتساب حق بيمه به سه دسته تقسيم مي كردند:
بخش اول : قراردادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني
بخش دوم: قراردادهاي غيرعمراني
بخش سوم: موارد خاص قراردادهاي غير عمراني

بخش اول: قراردادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني :
الف: شرايط لازم

طبق مصوبات 129و133 شورايعالي تامين اجتماعي( پيوست شماره يك ) قراردادهائي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني تلقي مي گردند كه دو شرط زير را تواما" دارا باشند:
1 - قرارداد براساس فهرست بهاء پايه سازمان برنامه وبودجه ( قراردادهاي پيمانكاري ) با ضوابط تيپ سازمان مزبور( قراردادهاي مشاوره اي ) منعقد شده باشد.
2 - تمام يا قسمتي از بودجه عمليات از محل اعتبارات عمراني دولت ( اعتبارات عمراني ملي، منطقه اي، استاني تامين شده باشد. )
ب: نحوه احتساب حق بيمه پيمانهاي طرحهاي عمراني
ماخذ حق بيمه كليه قراردادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني براساس مصوبات 129و143 شورايعالي تامين اجتماعي از تاريخ 16/4/63 به بعد بشرح ذيل مي باشد:
1 - حق بيمه قراردادهاي مشاوره اي مقطوعا" 14 درصد ناخالص كاركرد بعلاوه 6/1 درصد بعنوان حق بيمه بيكاري جمعا" به ميزان 6/15 درصد ناخالص كاركر مي باشد. )سهم پيمانكار 6/3 درصد و سهم كارفرما 12 درصد )
2 - حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري( اجرايي ) مقطوعا" 6 درصد ناخالص كاركر بعلاوه 6 دهم درصد بعنوان بيمه بيكاري جمعا" به ميزان 6/6 درصد ناخالص كاركرد مي باشد( 6/1 درصد سهم پيمانكار و 5 درصد سهم كارفرما )
توجه: حق بيمه كليه قراردادهاي مشاوره كه قبل از 16/2/63 خاتمه يافته است و همچنين صورتحساب مربوط به قبل از تاريخ مذكور قرار قراردادهائي كه قبل از 16/4/63 شروع و بعد از آن خاتمه يافته است، طبق حسابرسي از دفاتر قانوني و در مورد قراردادهاي پيمانكاري( اجرايي ) به ماخذ 2/3 درصد محاسبه مي گردد.
تذكر1 - حق بيمه بيكاري از تاريخ 6/5/69 بشرح مندرج در بند1و2 محاسبه مي گردد.
تذكر2 - طبق مصوبه شماره 4409 مورخ 18/5/66 شورايعالي تامين اجتماعي در صورتيكه پيمانكاران مجري قراردادهاي مشمول طرحهاي عمراني بخشي از اجراي عمليات موضوع پيمان را طي قرارداد به پيمانكاران فرعي واگذار نمايند چنانچه حق بيمه متعلق به قرارداد اصلي پرداخت شود، وصول حق بيمه بابت قرارداد پيمانكار فرعي منتفي خواهد بود.
تذكر3 - طبق نظريه كتبي دفتر فني سازمان مديريت و برنامه ريزي( سازمان برنامه و بودجه سابق ) كليه قراردادهائي كه به منظور اجراي عمليات ساختماني با متراژ زير بنا مطابق بخشنامه 2000/54/2700/102 مورخ مرداد 75( حداكثر2000 مترمربع ) منعقد شوند براساس فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه تلقي مي شوند بنابراين در صورتي كه بودجه آنها از محل اعتبارات طرحهاي عمراني تامين گردد مشمول مصوبات 129و143 شورايعالي تامين اجتماعي بوده و حق بيمه و بيمه بيكاري آنها به ترتيب به ماخذ 6درصد و 6/0 درصد( جمعا" 6/6درصد ) خواهد بود.
تذكر4 - برابر بخشنامه شماره 2800/54 -6772 -1 مورخ 28/6/64 سازمان برنامه و بودجه قراردادهاي طرحهاي عمراني كه براساس قيمت پايه باشد چنانچه داراي مجوز از شورايعالي فني سازمان مديريت و برنامه ريزي باشد مشمول ضوابط طرحهاي عمراني و مصوبات129و143 شورايعالي تامين اجتماعي خواهد بود، اما اگر مجوز شورايعالي فني سازمان مذكور را نداشته باشد از نظر تعيين حق بيمه مشمول ضوابط طرحهاي عمراني نبوده و مشمول بخش سوم اين دستورالعمل خواهد بود.
ج: مجوزهاي خاص:
قراردادادهاي پيمانكاري ومشاوره اي طرحهاي عمراني سازمان صنايع دفاع، قراردادهاي تسطيح و آماده سازي اراضي وزارت مسكن و شهرسازي، قراردادهاي ساختماني شركت مخابرات ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و قراردادهاي سازمان تامين اجتماعي با پيمانكاران ( صرف نظر از محل تامين اعتبار پروژه ) در صورتي كه قرارداد براساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان برنامه و بودجه يا پلوس حداكثر 9/9 درصد ) منعقد شده باشد از نظر احتساب حق بيمه مشمول مصوبات 129 و143 شورايعالي سازمان خواهند بود.

بخش دوم: قراردادهاي غيرعمراني:
الف - مشمولين

كليه قراردادهاي فاقد شرايط اشاره شده در بخش طرحهاي عمراني، قراردادهاي غير عمراني تلقي شده و حق بيمه اين قبيل قراردادها برابر مقررات ومصوبات شورايعالي تامين اجتماعي بشرح آتي محاسبه و وصول مي گردد.
ب - نحوه و چگونگي احتساب حق بيمه.
نحوه احتساب قراردادهاي غير عمراني با توجه به مصوبات شورايعالي تامين اجتماعي بشرح زير مي باشد.
1 - قراردادهاي منعقده قبل از مهر65:
در مورد قراردادهاي فوق به لحاظ اينكه در حال حاضر تقريبا" تمامي اين قراردادها به اتمام رسيده، نياز به توضيح نيست و صرفا" جدول ضرائب مربوطه جهت استفاده احتمالي ضميمه است(پيوست شماره2 )
فرمول محاسبه حق بيمه قرارداد به ترتيب زيراست:
( 27% ضريب دستمزد عمليات قرارداد× كل ناخالص كاركرد= حق بيمه قرارداد )
2 - قراردادهاي منعقده از مهر 65 لغايت 23/1/70
ضريب دستمزد قراردادهائي كه از تاريخ 1/7/65 لغايت 23/1/70 منعقد شده اند با توجه به نوع عمليات قرارداد در 6 فصل تعيين گرديده است ( پيوست شماره2 ) كه در صورت نياز مي توانند به آن رجوع نمايند.
فرمول محاسبه حق بيمه قرارداد به ترتيب زير است:
( 27%×ضريب دستمزد عمليات قرارداد× كل ناخالص كاركرد= حق بيمه قرارداد )
3 - قراردادهاي منعقده از 24/1/70 به بعد.
( به موجب مصوبات مورخ 24/1/70 و7/9/73 ( پيوستهاي شماره4و5 ) شورايعالي تامين اجتماعي، ضرائب واحدهاي همانند طرحهاي عمراني براي محاسبه قراردادهاي غير عمراني در نظر گرفته شده است، كه اين امر تسهيلات زيادي را در جهت وصول حق بيمه و صدور مفاصاحساب پيمانكاران فراهم آورده است و به استناد مصوبه مورخ 24/1/70 حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور از تاريخ مذكور به بعد با توجه به تعهد طرفين و نحوه اجراي كار به ترتيب زير محاسبه مي گردد.
1 -3 - حق بيمه قراردادهائيكه در اجراي آنها تهيه مصالح مصرفي كلا" بعهده و هزينه پيمانكار مي باشد و يا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع كار ايجاب نمايد كه كلا" بصورت مكانيكي انجام گيرد به ميزان هفت درصد ناخالص كل كاركرده مي باشد( موضوع ماده دوم مصوبه مورخ 24/1/70 )
( 7%×كل ناخالص كارد=حق بيمه )           ( اصل حق بيمه= بيمه بيكاري )
2 -3 - حق بيمه كليه قراردادهاي دستمزدي و خدماتي غير مكانيكي به ميزان پانزده درصد ناخالص كل كاركرد مي باشد.
( 15%×كل ناخالص كاركرد=حق بيمه )          ( اصل حق بيمه= بيمه بيكاري )
3 -3 - در مواردي كه تهيه قسمتي از مصالح بعهده و هزينه پيماكار و قسمتي بعهده و هزينه واگذارنده كار مي باشد، ارزش مصالح واگذاري به پيمانكار به ناخالص كل كر افزوده مي شود و سپس حق بيمه طبق بند1 -3 محاسبه مي گردد.
4 -3 - قيمت تجهيزات وارده از خارج از كشور كه پيمانكاران از طريق گشايش اعتبار اسنادي خريدراي مي نمايد مشمول كسر حق بيمه نمي باشد، همچنين قيمت مصالح انحصاري، اختصاصي، آسانسور وتاسيسات، ماشين آلات، آهن آلات در قراردادهاي سوله سازي كه تهيه آن در اختيار واگذارندگان كار است، پارچه در قراردادهاي دوخت و دوز , اسفالت در قراردادهاي جاده سازي و آسفالت كاري، موكت و كف پوش و كابينت در صورتي كه توسط كارفرما تهيه و به صورت رايگان به پيمانكار تحويل شود بعنوان مصالح واكذاري تلقي نشده و قيمت آنها به كل كاركرد اضافه نمي گردد.
5 -3 - در مواردي كه موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده نوع كار ايجاب نمايد قسمتي از كار بصورت مكانيكي ( باوسائل وماشين آلات مكانيكي متعلق به پيمانكار ) و قسمتي به صورت دستي انجام گيرد در اين حالت حق بيمه بخش( درصد ) مكانيكي بماخذ هفت درصد و حق بيمه بخش ( درصد ) دستي بماخذ پانزده درصد محاسبه مي گردد.
تذكر: چنانچه وسائل و ابزار مكانيكي توسط واگذارنده تهيه و بدون دريافت كرايه در اختيار پيمانكار قرار گيرد در اين حال نيز با توجه به دستمزدي بودن كار حق بيمه آن كلا" طبق ماده اول مصوبه مورخ 24/1/70 و با ماخذ پانزده درصد محاسبه خواهد شد.
6 -3 - طبق تبصره 6 مصوبه مورخ 24/ 1/70 ماخذ احتساب حق بيمه پيمانكاران و مهندسين مشاور طرف قرارداد با بنياد مسكن انقلاب اسلامي يك درصد كمتر از درصدهاي قيد شده در ماده اول و دوم مصوبه مذكور بوده و به ترتيب 14% و 6% بابت حق بيمه و آن بعنوان حق بيمه بيكاري محاسبه مي گردد.
7 -3 - در مواردي كه تهيه و طراحي و خريد تجهيزات در خارج از كشرو صورت گرفته و امين بهاي آن نيز از طريق اعتبار اسنادي باشد و فقط عمليات نصب آنها در داخل كشور باشد چنانچه عمليات پروژه شامل نصب و كارهاي ساختماني و ديگر عمليات مرتبط با آن بوده و تامين ساير مصالح بر عهده پيمانكار باشد حق بيمه با ماخذ هفت درصد كاركرد داخل ايران و در صورتيكه عمليا پروژه صرفا" نصب تجهيزات باشد با توجه به نحوه انجام آن( مكانيكي يا غير مكانيكي و يا تواما" مكانيكي ودستي ) حق بيمه آن حسب مورد طبق ماده اول ودوم مصوبه مورخ 24/1/70 و بشرح فوق محاسبه مي گردد.
8 -3 - در مواردي كه پيمانكار اصلي بخشي از عمليات پروژه را با انعقاد قرارداد به پيانكاران فرعي واگذار نمايد حق بيمه پيمانكاران فرعي نيز با توجه به تعهدات طرفين مندرج در پيمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و به هنگام احتساب حق بيمه پيمانكار اصلي معادل كاركرد پيمانكار فرعي از كاركرد پيمانكار اصلي كسر مي گردد.
9 -3 - آن دسته از نهادها و سازمانها و وزارتخانه هائيكه كاركنان آن مشمول قانون حمايتي خاص غير از تامين اجتماعي مي باشند در صورتي كه با انعقاد قرارداد با ساير موسسات، وزارتخانه وسازمانها اقام به انجام كار بصورت پيمانكاري نمايند، چنانچه ارگانهاي مذكور گواهي نمايند كه كار موضوع قرارداد منحصرا" توسط پرسنل رسمي آنها كه مشمول قانون حمايتي خاص مي باشند انجام گرفته است، لزومي به محاسبه ووصول حق بيمه قراردادهاي آنها بر اساس تصويب­نامه مذكور نخواهد بود.
بديهي است اين قبيل پيمانكاران مي بايستي ليست و حق بيمه كليه پرسنل روزمزد و غير رسمي شاغل در اجراي پيمان را به سازمان تسليم و پرداخت نمايند و صدور مفاصا حساب قرارداد منوط به پرداخت حق بيمه آنان خواهد بود. در هر حال واگذارنده كار ملزم به رعايت ماده 38 قانون تامين اجتماعي در مورد اين گروه از پيمانكاران نيز مي باشد.
10 -3 -كليه مواردي كه حق بيمه قراردادهاي غير عمراني مستند به ليستهاي ارسالي پيمانكار بيشتر از حق بيمه طبق ماخذ موضوع مصوبه مورخ ليستهاي ارسالي پيمانكارخواهد بود.
11 -3 - در مورد قراردادهائي كه تمام يا قسمتي از كاركرد آنها به ارز مي باشد، با توجه به قيمت ارز پيش بيني شده در قرارداد معادل ريالي آن محاسبه و سپس مبناي احتساب حق بيمه قرار مي گيرد.
بخش سوم: حالات خاص قراردادهاي غير عمراني
الف - پيمانكاراني كه داراي كارگاه توليدي، صنعتي و فني مي باشد.
به موجب مصوبه مورخ 7/9/73 شورايعلاي تامين اجتماعي نحوه احتساب حق بيمه پيمانكاراني كه داراي كارگاه صنعتي، فني وتوليدي در ارتباط با موضوع عمليات قراردادهاي منعقده مي باشند و امور اجرايي پيمانها در كارگاه آنها انجام مي گردد. بشرح ذيل خواهد بود: ضمنا" اينگونه قراردادها در محل شعبه مربوط به كارگاه پيمانكار متمركز و مفاصا حساب هر پيمان نيز به تفكيك از همان شعبه صادر مي گردد.
1 - اشخاص حقوقي
در صورتي كه پيمانكار شخص حقوقي و داراي دفاتر و اسناد قانوني بوده و دفاتر آن مورد تائيد سازمان باشد در اين صورت با وصول حق بيمه طبق گزارش بازرسي از دفاتر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع مي باشد.
2 -2 - در مواردي كه پيمانكار تمكن پراخت نقدي بدهي طبق پرونده مطالباتي را نداشته باشد چنانچه معادل حق بيمه قرارداد طبق مصوبه مورخ 24/1/70 را پرداخت و همچنين مانده بدهي را تقسيط نمايد در اينصورت نيز صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع است.
3 -2 - در موارديكه پيمانكار فاقد پرونده مطالباتي در شعب سازمان و يا فاقد بازرسي و ارسال ليست در دوره اجراي قرارداد باشد مي بايستي حق بيمه قرارداد وي طبق تصويبنامه مورخ 24/1/70 محاسبه و وصول گردد.
ب - قراردادهاي خريد وفروش
1 - قراردادهاي خريد وف روش اجناس، مواد و تجهيزات كه نياز به انجام كار اضافي نباشد و موضوع قرارداد منحصرا" خريد يا فروش باشد مشمول كسر حق بيمه نبوده و صدرو مفاصا حساب بدون وصول حق بيمه بلامانع خواهد بود. همچنين در مورد قراردادهاي اجاره انواع ماشين آلات و اتومبيل، در صورتكيه بدون راننده باشد مطابق اين بند عمل خواهد شد.
2 - در موارديكه پيمانكار داراي كارگاه توليدي – صنعتي و فني( اعم از حقيقي يا حقوقي ) قرارداد ساخت يا فروش( ساخت در كارگاه وي انجام مي شود ) همراه با حمل و نصب اجرا نمايد، در موردقسمت ساخت طبق بند الف و درمورد فروش حق بيمه اي تعلق نخواهدگرفت ودرخصوص حمل و نصب طبق مصوبه مورخ 24/1/70 عمل خواهد شد. ضمنا" چنانچه واگذارندگان كار ميزان كاركرد حمل و نصب را مشخص ننمايند حق بيمه نسبت به كل كاركرد اعم از ساخت يا فروش و حمل و نصب كلا" طبق مصوبه مذكور محاسبه خواهد شد.
ج: قراردادهاي گاز رساني
در قراردادهاي گازرساني كه فيمابين شرك ملي گاز ايران و پيمانكاران منعقد مي گردد لوله و اتصالات، نوار زرد اخطار، مواد عايق و الكترود مخصوص كه مختص عمليات گازرساني است و از طرف واگذارنده كار به پيمانكار تحويل مي گردد جزء مصالح انحصاري مي باشد. لذا حق بيمه قراردادهاي مذكور با توجه به نوع عمليات بشرح زير محاسبه مي گردد.
1 - حق بيمه قراردادهاي احداث شبكه هاي گازرساني بطور كلي طبق ماده دوم مصوبه مورخ 24/1/70 با ماخذ 7% محاسبه مي گردد.


مطالب مشابه :


تامین اجتماعی و حق بیمه های پیمانکاری

۱-قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه ( قراردادهای پیمانکاری ) یا ... فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه تلقی می شوند بنابراین در صورتیکه بودجه آنها از
نحوه ارائه پیشنهاد قیمت به تفکیک فصلهای فهرست بها

به استناد ماده(23) قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی ... فهرست هایی که در رشته و رشته های مختلف از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده
بخشنامه های سازمان مدیریت در مورد ابلاغ رتبه بندی و تشخیص صلاحیت شرکتهای پیمانکاری/ مهندسین مشاور/ ط

بخشنامه های سازمان مدیریت در مورد ابلاغ رتبه بندی و تشخیص صلاحیت شرکتهای .... كارهاي خود به سازمان برنامه وبودجه در موقع مقرر شماره : 50-25232 تاریخ : 1372/12/18 ... پیش پرداخت بررسی ردیف های فهرست بها حل اختلاف داوری دعاوی پیمانکاران جزء
دانلود فایل اکسل فهرست بها 93 کلیه رشته ها

خانه عمران و برق - دانلود فایل اکسل فهرست بها 93 کلیه رشته ها - وبلاگ مهندس یدالله ... دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و در اختیار استفاده کنندگان قرار می
نشریات سازمان برنامه و بودجه سابق مرتبط با راه و ترابری و ترافیک

9 فوریه 2011 ... در زیر نشریات سازمان برنامه و بودجه سابق یا همان معاونت راهبردی ریاست جمهوری مرتبط با کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه و ترابری و ... فهرست بها.
انواع کسورات

قانون برنامه و بودجه ... بصورت علی الحساب مالیات کسر و حداکثر تا پایان ماه به حساب سازمان امور مالیاتی واریز گردد و ... الف- اگر منبع اعتباری پروژه عمرانی باشد واز فهرست بهاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی استفاده شود ، شامل 5 درصد سهم کارفرما و 6/1
ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و طبقه بندی قرارداد ها

در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان ... ۱- قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه ( قراردادهای پیمانکاری ) یا
لیست کنترل کارهای متره و برآورد

1- بررسی و مطالعه نقشه ها و جدول نازک کاری و جزئیات اجرائی و محاسبه سطح زیربنای ... 4- کانال کنی با بیل مکانیکی و اضافه بهای گودبرداری .... مناقصه موضوع بخشنامه 54/4951-102/5453 مورخ 1377/9/9 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورو .... بکی قبل از اجرای پروژه برای تعیین و پیشبینی بودجه اجرای پروژه جهت اجرا ، و دومی در مرحله
بخشنامه شماره 14 جديد درآمد مورخ 6/5/1380 رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان تامين اجتماعي

1 - قرارداد براساس فهرست بهاء پايه سازمان برنامه وبودجه ( قراردادهاي پيمانكاري ) با ضوابط تيپ سازمان مزبور( قراردادهاي مشاوره اي ) منعقد شده باشد. 2 - تمام يا قسمتي از
دانلود رایگان کتابهای رشته مهندسی عمران کارشناسی و کارشناسی ارشد نمونه سوال نکته درس حل تمرین

از انتشارات سازمان برنامه و بودجه نشریه شماره 3-117 · آشنایی با مفاهیم سیستم ... فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب رشته مهندسی آ ب سال 1388 · مبحث 20.
برچسب :