اشکالات کتاب درسی علوم دوم و سوم


ب- کتاب علوم تجربی کلاس دوم راهنمایی
ب-1- صفحه ی 14- در پاراگراف دوم در این صفحه برای تشریح علت گرماده بودن یا گرماگیر بودن تغییرات شیمیایی باید به قانون پاسگالی انرژی اشاره شود تا افزایش انرژی شیمیایی قابل فهم باشد ان گاه می توان تغییر انرژی در واکنش های شیمیایی را تشریح کرد.

ب-2- صفحه ی 19- ((تفسیر کنید))شکل سوال مطرح شده در این تفسیر کنید:اندوخته شده یا آزاد شدن انرژی شمیایی  این شبهه را ایجاد می کند که بعضی از تغییرات شیمیایی از قانون پاسگالی جرم پیروی نمی کنند این در حالی است که تمام تغییرات شیمیایی از قانون پایستگی  جرم تبعیت می کنند بنابراین شکل سوال مطرح شده اشتباه است بهتر است سوال به این صورت مطرح شود((شکل های الف تا ب را با دقت نگاه کنید کدام یک از تغییرات شیمیایی زیر قانون پایستگی  جرم را نشان می دهد؟ چرا؟))

ب-3-صفحه ی 24 – در پاراگراف اخر این صفحه تعریف سایه کامل نیست .زیرا فضای پشت جسم که تاریک باقی می ماند جزو سایه محسوب نشده است و همچنین شکلی که در صفحه 25 ترسیم گردیده هنگام نام گذاری در سایه همین اشتباه تکرار شده است.

ب-4- صفحه ی 26- در پاراگراف پنچم سطر دوم کلمه ی((وسط))باید کلمه ی ((میان ))باشد، زیرا ماه وسط زمین و خورشید قرار نمی گیرد.

ب-5- صفحه ی 42- در مشاهده کنید در سطر چهارم بجای کلمه ((فنر ))اشتباها از کلمه ی((طناب))استفاده شده است

ب- 6- صفحه ی 57- در سطر سوم ،در دستگاه مقایسه ی رسانایی جامدات دو میله ای فلزی از جنس های گوناگون و یک میله ی شیشه ای وجود دارد در صورتی که در متن کتا ب گفته شده است این دستگاه سه میله ی فلزی وجود دارد البته در تصویر چاپ شده در ذیل متن هم میلی ی شیشه ای در تصویر مشهود است.
ب-7- صفحه ی 68 – در تصویر ساختمان یخچال کار موتور یخچال اشتباه نوشته شده است زیرا موتور یخچال گاز فریون را به مایع تبدیل نمی کند و این کار در شبکه ی پشت یخچال صورت می گیرد البته این مغایرت را در توضیحات شبکه ی پشت یخچال در همان تصویر نیز می توانیم مشاهده کنیم.

ب-8- صفحه 108- دانش اموزان با مفهوم اسید و باز و محیط های اسیدی و بازی اشنا نیستند و بنابراین مهم ترکیب شیمیایی خاک برای انها مشکل است.

ب-9- صفحه ی 118-  در مقایسه ی اب میان بافتی با  ملات در اجرهای یک دیوار به جای کلمه ی سیمان باید از کلمه ی ملات استفاده شود زیرا در اجر چینی دیوار فقط  از سیمان به تنهایی استفاده نمی شود، و این مقایسه ممکن است دانش اموزان را دچار اشتباه کند.

ب-10- صفحه ی 120 – شکل وسط در مقایسه با دو شکل دیگر دست ترسیم نشده است به جای ان باید تصویری ترسیم گردد که فقط دارای ماهیچه و بدون دستگاه اسکلتی و استخوان باشد و حرکات اهسته و کندی را نشان دهد.

ب-11- صفحه ی 135- در ((ترسیم کنید))به نظر می رسد آمار جمعیت در سال 1965 به جای 2/3 میلیارد 3/2 میلیارد نوشته شده است.

ج- علوم تجربی کلاس سوم راهنمایی

ج-1- صفحه ی 15 – در((مدل بسازید))اندازه ی اتم ها یکسان ترسیم گردیده است ،در صورتی که اندازه ی اتم ها متفاوت است و در ساخت مدل ها باید به این امر مهم توجه شود و اندازه ی نسبی اتم ها مد نظر قرار گیرد.
ج-2- صفحه ی 35- در بحث چگونگی بروز جهش مکانیزم ایجاد جهش بدون تفهیم ایجاد گامت و تولید مثل جنسی، به هیچ وجه قابل توضیح نیست بنابراین ابتدا بایستی دانش اموزان با تقسیم میتوز و میوز و ژن ها و کروموزم و مکانیزم تولید مثل جنسی اشنا شوند تا بتوانند ایجاد جهش را درک کنند.

ج-3-صفحه ی 51-  در فعالیت ((زاویه یاب بسازید))برای ساخت زاویه یاب علاوه بر قسمت هایی که در شکل کتاب نشان داده شده است باید پایه ی متحرک مدرج با زاویه ی 360 برای ان تهیه شود تا بتوان به وسیله ی آن فعالیت صفحه ی 51 – را انجام دهیم بدون وجود این پایه تعیین زاویه ی دید از ابتدا و انتهای خط پایه به هیچ وجه امکان پذیر نیست بنابراین ساختمان زاویه یاب به طور ناقص ترسیم گردیده است .

ج-4- صفحه ی 65 :در سطر دوم ((فکر کنید))به جای کلمه ی ماشین باید از کلمه ی اتومبیل استفاده شود.

ج-5-  صفحه ی 90 :در بحث ساخت الکتروسکوپ گفته شده:((ورقه ی نازک فلزی را مثل عدد 8 تاکنید و روی قسمت پایین میله با نوار چسب بچسبانید )) در این صورت ممکن است تماس الکتریکی ورقه ی نازک فلزی با میله قطع شود.

ج-6- صفحه ی 97: در((یک قوه بسازید))با توجه به اینکه الکترود مس الکترود مثبت و الکترود روی الکترود منفی است و باید به نحو صحیح با توجه به مثبت یا منفی بودن پایانه های ولت سنج به ولت سنج متصل شود د رمقایسه با تصویر ولت سنج در صفحه ی 96 این اتصال درست نشان داده نشده است.
ج-7- صفحه ی 100در((بیشتر بدانیم ))شکل اهن رباها بعد از شکستن درست ترسیم نشده است بایدآهن رباها نصف اهن ربای بالا و با همان ابعاد رسم گردد.

ج-8- صفحه ی 116- در((مقایسه کنید))جهت نیروهای مقاوم و محرک اشتباه رسم گردیده است  ضمنا شکل قیچی خیاطی متناسب با حالت نشان داده شده در مورد((الف))نیست .

ج-9- صفحه ی 124- بحث((مقایسه کنید))باید بعد از تعریف و تشریح کارهورمون ها مطرح گردد تا مقایسه امکان پذیر گردد.

ج-10- صفحه ی 121- در سطر ششم این صفحه عبارت ((پیام عصبی بین آنها از دندریت ها به سمت آکسون ها جریان می یابد))
باید به صورت زیر اصلاح گردد:((پیام عصبی بین انها از اکسون به سمت دندریت ها جریان می یابد)).

ج-11- صفحه ی 133- در ((بحث کنید))برای تعیین واکنش های دفاعی سوال((اگر با دیگرانش میلی       چرا جام مرا بشکست لیلی))

مناسب سن دانش اموزان سوم راهنمایی نیست و تشریح و توضیح بیشتر ان برای تفهیم بیشتر نیز برای دانش اموزان دراین شرایط سنی درست نخواهد بود.


مطالب مشابه :


موضوعات تحقیق کلاس سوم راهنمایی در درس علوم

کلاس سوم راهنمایی در درس علوم های علوم سوم موضوعات تحقیق کلاس سوم راهنمایی در
موضوع تحقیق درس علوم تجربی دانش آموزان پایه سوم

موضوع تحقیق درس علوم تجربی دانش آموزان پایه سوم مدرسه انیمیشن های علوم سوم راهنمایی.
طرح درس سالانه درس علوم تجربی پایه سوم راهنمایی

تحقیق علوم - تحقیق. درس علوم تجربی سال سوم راهنمایی برای ذره های سازنده اتم . سوم. 1. 2.
طرح درس سالانه درس علوم پایه دوم راهنمایی

تحقیق علوم - تحقیق. آزمایش های مربوط به آن. سوم. 1. 2. گروه های غذایی، هرم راهنمایی غذایی
اشکالات کتاب درسی علوم دوم و سوم

اشکالات کتاب درسی علوم دوم و سوم - تحقیق علوم - از جنس های گوناگون و سوم راهنمایی
فصل اول علوم سوم راهنمایی

تحقیق دانش آموزی فصل اول علوم سوم راهنمایی مقايسه لینک های
فصل 3- علوم سوم راهنمایی

جواب فعالیت های علوم سوم موضوعات تحقیق کلاس سوم راهنمایی در درس
موضوعات تحقیق کلاس اول راهنمایی در درس علوم

جواب فعالیت های علوم سوم موضوعات تحقیق کلاس سوم راهنمایی در درس
آزمایش های علوم سوم راهنمایی

آزمایش های علوم سوم راهنمایی. آزمايش كنيد صفحه 2.
پاسخ فعالیت های علوم سوم راهنمایی- بخش زيست شناسی

» پیش نویس تعدادی از فصل های علوم نهم ( سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ ) » رصد ستارگان در ماه های
برچسب :