عید غدیر خم عیدولایت و امامت بر شما مبارک

 

  بـده جـامم که عیدی دل پذیر است * نه نوروزاست این عیدغدیراست<?xml:namespace prefix = o />

 

وجـودم مـسـت از جـام تـولاسـت  *  دلم دریـایـی از نـور تجـلاسـت

 

بـیـا تـا  مـدح مـولا را بـگــویـیـم   *  بـه صحـرای غدیر خم بـپویـیم

 

محمد (ص) نغـمه ی توحـید دارد * در آن صحرا خدا هم عید دارد

 

چـه صحـرایی ز جـنـت با صفاتر* ز دامــان  مــنـا هــم  دلـربـاتر

 

چه عیدی خوب تر از عید قربان * چه روزی روزعترت روزقرآن

 

محمد (ص) وقت ابلاغ است،بلغ * مــنــافــق را به دل داغ اسـت،بلغ

 

محمد(ص)،پیک حق رااین پیام است * رسـالت بـی ولایـت ناتـمام اسـت

 

نـمـایـان کــن جـلال حـیـدری را   * کـز آن کـامل کنی پـیـغـمبری را

 

بگـو بـا مـردم عـالـم علی کـیست  *  بگـو دین جز تولای علی نـیـست

 

بگـو حکـم علی نـص کتاب است   * بگـو خط علی اسـلام نـاب اسـت

 

 بگـو ایـن آیـه بـر من گـشت نازل  *  نـبـوت بـی ولایـت نیسـت کـامـل

 

تـویی پیغـمبر و حـیدر امیـر است  *  تـو را غار حـرا او راغدیر است

 

 رسـالـت با ولایت یک کتاب است  * یکی ماه اسـت دیگر آفـتاب است

 

 الا ای خلق عالم سر به سر گـوش  *محمد(ص)دم زند،خاموش خاموش

 

محمد(ص)را به لب در ثمین است  *ثـنـا گـویـی امیـر الـمـومنـین اسـت

 

 تو گویی می رسد برگوش جان ها  *پـیامش در زمـیـن و آسـمـان اسـت

 

 که هـرکـس را مـنـم امـروز مـولا  *علی از نــفـس او بـر اوسـت اولـی

 

 

علی  دیـن را امام راسـتـیـن اسـت  *علی  دسـت خـدا در آسـتـیـن اسـت

 

علی  یــعــنـی چـراغ اهـل بـیـنـش  *علی  یــعـــنـی  پــیـام  آفــریــنــش

 

 علی  آیــیــنــه ی  آیــیــن  اســـلام  *علی  یــعـــنـی تـمــام دیـن اســلام

 

علی میزان ، علی ایمان ، علی حق *علی سـر تـا قــدم تـوحـیــد مـطلـق

 

 علی مـولـود کعـبه رکـن دیـن اسـت *علی آیـیـنـه ی حـق الـیـقــیـن است

 

علی بر حـزب حـق صاحب لوا بود *علی فــرمـانــده ی  کـل سخـا بـود

 

 علی شمعی که در بزم ازل سوخـت *علی جـبـریـل را تـوحـیـد آموخت

 

 علی در مـلـک هـسـتـی نـا خـدا بود *علی پــیــش خــلایــق بـا خـدا بـود

 

 علی حـمـد  و علی ذکـر  و علی دم  *علی حجر وحطیم و بیت وزمزم

 

 علی حج وصلوة است وصیام است*علی رکن وقعوداست وصیام است

 

علی دســت  خـدا در فــتـح خــیــبــر*علی  روز  اُحــــد یــار پـیــمــبــر

 

 علی  در یاری حق ترک جان گـفـت *علی در بـسـتـر خـتم رسـل خفـت

 

علی جوشن به تن پوشـید وبی پشت *علی درجـنگ عمروعبدود کشت

 

علی بگــذاشــت بــر دوش نــبـی پـا * علی خـورشـیـد را بـرکند از جا

 

 علی بـازوی  دیـو  نـفــس بــســـتــه * علی در کعــبه بت ها را شکسته

 

 علی اســلام را  در صــدر تــابــیــد * علی در بـدر هـم چـو بـدر تابـیـد

 

علی دیـن اسـت و قرآن است و احمد *علی یـعــنـی علییـعــنـی محـمـد

 

ولـی الله اعـظـم  رکـن  دیـن  اوسـت * اولـو الامر تـمـام مسلمین اوست

 

 کـه قـرآن می کـند وصف خضوعش* ز خاتم بـخـشی و حال رکوعش

 

 هـزاران  سـلـسـلـه  آواره ی  اوسـت * حـدیـث منزلت در باره ی اوست

 

 گهـر از سـِـلـمـُک َ  سـِلـمـی فـشـانـم * حـدیـث لـَحـمـُک َ لـَحـمی بخوانـم

 

 عــدم بـود و عــدم بـود و عــدم بـود* که حیدر بامحمد(ص)همقدم بود

 

 در تــوحــیــد افــشــانــدنــد بــا هــم * خـدا را هـر دومی خواندند با هم

 

 علی  داد از ولایــت بـا نــبـی دسـت * نـبـی عـقـد اخـوت بـا علی بست

 

علی  در چــرخ مـاه انـجــمــن بــود  * شـنیدی مهـر با اوهـم سخن بـود

 

 اگـر خـورشـیـد حـرفـی بـا علی گفت*یــقیـن دارم که تـنها یا علی گفت

 

 

 

بــــود  خــاک ِ در ِ او  آبـــرویــــم*غـــلام  یــازده   فــرزنـد ِ  اویـــم

 

 دلـــم از خـــردسـالی بـا علی  بــود*سخـن نـاگـفـتـه ذکرم یـا علی بود

 

چـو از اول گـِلم را می سـرشـتــنــد*بـر آن گـِـل  نـام مولا را نوشـتـند

 

 ولای  مــرتــضی  بـود  گـِـل  مــن*علی بــود  و علی بـود  و دل مـن

 

 سـرم  در هـر قدم  خاک  رهش باد*کـه مـادر یا علی گـفت و مرا زاد

 

چـو پـا در عــالـم  خـاکــی  نــهــادم *بــرون آمــد خــروشـی از نهـادم

 

ســرا  پـای  وجودم  بـا علی   بــود *خــروشـم بـانگ یا مولاعلی بود

 

 لـب خـامـوش از مـولاعلی گــفــت *موذن هـم به گوشم یا علی گـفت

 

به عـشــق مــادر از آن رو اســیــرم*کـه بـا  اشک  ولایت داد شـیرم

 

 مـرا انـدر غــدیــر ِ عــشــق  زادنــد*سـِرشک شوق و شیرعشق دادند

 

سـِرشک و شیر با خونم عـَجـیـن شـد*تـولای  امــیــرالـمـومـنـیـن  شد

 

 مـــرا  شــیــر ِ ولایـــت  داد  مـــادر*مـرا بــا عـشـق حیدر زاد مـادر

 

 ولایــت روح را آب حــیــات  اســت*ولایت خلق را فلک نجات است

 

 ولایـــت گـوهر دریــای نــور اســت*ولایت همدم موسی به طوراست

 

 

ولایـــت هـدیــه رب جــلـیــل اســت *ولایت رهـنمای جـبـرئـیل است

 

 ولایــت گـل  بــرآرد  از  دل ِ خــار *ولایت میـثم است وچوبه ی دار

 

 ولایــت یـعـنـی از حــیـدر حـمـایـت *ولایت یعـنـی از عـترت روایت

 

 ولایــت یـعـنی از جـان دست شستن *بموج خون رضای دوست جستن

 

 ولایــت یـعـنـی از گـهــواره تا گـور*طریـق عـتـرت از روی خط نور

 

ولایــت بــسـتگـی دارد بـه فــطـرت*ولایت خـط قرآن اســت و عـترت

 

بـه قـرآن ، قول پـیغـمـبر همین است*تـمام دین امـیـر الـمـومـنیـن است

 

 بحق حق همین است وجزاین نیست*که هـرکـس را ولایت نیست دین نیست

 

تـو را گـر مهـر مولا  نیسـت در دل*ز طـاعات و عباداتت چه حاصل

 

 اگـر گیری  وضوبـا  آب  زمــزم*اگـر سـجـاده گـردد عـرش اعظـم

 

اگـر گـــویـــی اذان  بـر بـام افـلاک* گر از تکـبـیر گردد سینه ات پاک

 

اگـر ضرب المثـل گـردد خضوعت*به حـمد و قـل هـو الله و رکوعت

 

 اگـر در سـجـده صـد هـا  ســال مـانـی*خــدا را از درون  خستـه خوانی

 

اگـر بـاشــد بـه  تــوحــیــدت  تـعــهــد*اگــر گــردی شهـیـد انـدر تـشهـد

 

مــبــادا  بــر  نــمـاز  خــود  بــنــازی* ولایت  گـــر نداری بـی نمازی

 

 گـرفـتـم  ایـنکـه  مـانـنـد  تـن  و جـان * وجـودت  شـد یکی با کل قرآن

 

 

هــمـه  آیـات آن را خــوانــدی از بــر *ز بــاء اولــیــن تـا  سـیـن آخـر

 

اگـر  مـهــر  شـــه  مــردان  نـــداری *بـه قـرآن بهـره از قـرآن نداری

 

 محمد (ص) شهر علم است و علی در*ز در، در شهر وارد شو برادر

 

 هـر آن کـو  نـایـد از  در  دزد  بـاشـد *که در محشر جحیمش مزد باشد

 

مــرا غــرق  تـجــلا  کــن  علی جـان *مـرا مـسـت تـولا کـن علی جان

 

 ز جـام مــعـــرفــت ســیــراب گـردان *چـو شمع محفل خود آب گردان

 

 اگـر  آلـــوده ام  دل  بـر تـو  بــســتــم  *و گـر خـارم کنار گــُل نشـسـتم

 

نـمـک پـرورده ی خــوان تـو  هـسـتـم * نمک خوردم نمکدان راشکستم

 

 اگـر مـن خـار و پـسـتـم  تـو عـزیـزی  * مـبـادا  آبــرویـم  را  بــریــزی

 

ارادتـــمــنـــد   زهـــرای   بـــتــولــم   *  قـبـولـم کن قـبـولـم کن  قـبـولـم

 

 کـیـم مـن بـنـده ی بـیـدسـت  و پـایـی   *  گـنـه کاری تهی دسـتی گدایـی

 

 بـگـو دشـمـن کــشــد  بــر اوج  دارم    * امـیرالـمومنین را دوست دارم

 

لافتی الا علی لاسیف الا ذوالفقار


مطالب مشابه :


تحقیق درباره غدیرخم

عید غدیر خم عيد غدير خم بزرگترين عيد در نزد ائمه (ع)
عید سعید غدیر خم

دفتر انشا. معرفی سایت روزعید غدیر خم در میان سه عید فطر و قربان و جمعه، مانند درخشندگى ماه
عید غدیر

موضوع انشا; مخصوص طرفداران ریاضی و ریاضیدان عید غدیر خم
جشن بزرگ عید غدیر خم در نراق

جشن بزرگ عید غدیر خم در نراق - صفحه ی
عید با سعادت غدیر خم و ولایت الهی امیرالمومنین بر مسلمانان علی الخصوص شیعیان جهان مبارکباد

عید با سعادت غدیر خم و ولایت علیه السلام حضور یافتند و زیارت مفصلی خطاب به آن حضرت انشا
ژئوپولیتیک غــدیر خـــم

* جغرا فیای سیاسی اجتماعی غدیر خم در مراسم عید غدیر به از دیوان انشا به او
عید غدیر و آنچه در مورد آن بدانیم

به زمین هبوط کرد، روزی که پیامبر اسلام به پیامبری مبعوث شد، و روز عید غدیر خم». انشا
عید غدیر خم عیدولایت و امامت بر شما مبارک

عید غدیر خم عیدولایت و امامت بر شما امتحان انشا و نگارش ششم/آذرماه 93پایگاه اینترنتی
برچسب :