نمونه فرم گزارش نا ایمن


واحد ایمنی،بهداشت ومحیط
 

Anomaly report

فرم گزارش عوامل بالقوه آسیب رسان

(شرایط نا ایمن / اعمال نا ایمن)

شماره:                     

تاريخ:                         

واحد:                            بخش:                         موقعيت:

کروکی یا عکس پیوست شده است؟  بله /  خیر

شرح Anomaly:

 

تاريخ:

ساعت:

گزارش دهنده:

اقدام فوری انجام گرفته جهت رفع Anomaly:

 

اقدامات اصلاحی پیشنهادی جهت حذف و جلوگیری از تکرار عمل/ شرایط نا ایمن:

 

تاريخ

نام و امضای گزارش دهنده

نام و امضاي مسئول اقدام

مهلت اقدام

تأييد سرپرست کارگاه

 

 

 

 

 

آيا در مهلت مقرر اقدام اصلاحي جهت رفع Anomaly انجام گرفت؟

بلي شرح كار انجام شده:

 

 

خير نظريه واحد HSE :

 

 

دستور سرپرست كارگاه:

 

 

تاريخ اقدام:

واحد/ پيمانكار اقدام كننده:

آيا اقدام اصلاحی انجام شده موثر بوده است؟           بلیo           خيرo

تائيديه نهايي مسئول واحد HSE:                                 

 

تائيديه نهايي سرپرست كارگاه:

 


مطالب مشابه :


نمونه فرم گزارشات روزانه

نمونه فرم گزارشات روزانه باعث ایجاد تاخیر در کار و یا خللی در روزانه گزارش
نمونه فرم گزارش کار روزانه کارگاه های کامپیوتر

برای دریافت فایل دراینجا کلیک کنید ازتمامی هنرآموزان و سرپرستان رشته کامپیوتر هنرستان
دانلود فرم گزارش روزانه کارگاهی تحت اکسل ...

نمونه فرم قرارداد اجرای سایت بازار کار برای دانلود فرم گزارش روزانه کارگاهی تحت
نمونه گزارش کار روزانه کارگاه

دانلود نمونه گزارش کار روزانه فرم تماس با
کاراموزی در عرصه بهداشت جامعه: نمونه ای از گزارش روزانه

نمونه ای از گزارش روزانه مشغول به کار بودندنیز نکات مهم در تکمیل فرم را آموزش
نمونه فرم گزارش نا ایمن

نمونه فرم گزارش نا ایمن - فرم گزارش عوامل بالقوه آسیب آرشیو پیوندهای روزانه
نمونه طرح درس روزانه

گروه قانون کار نمونه طرح درس روزانه . تهیه نمونه فرم قرارداد كار از شرکت ها و
برچسب :