روش تدریس قرآن کلاس اول

روش تدریس قرآن کلاس اول

a.jpg

در روش تدریس قرآن کلاس اول نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

مهمترین هدف آموزش قرآن ، خواندن قرآن است.وتاپایان کلاس سوم دانش اموزان باید به روخوانی قرآن دست پیداکنند.

آموزش قرآن باید دیداری وبا چشم باشد.بنابراین استفاده از لوحه های آموزشی تا پایان کلاس سوم الزامی است.

قرائت سوره:

سوره ها در کلاس اول کلی خوانی یاتصویر خوانی می شوند نه روخوانی.

در آموزش سوره هابه نکات زیرباید توجه کنید:

    لوحه ی مربوط به سوره ،ضبط ونوارسالم یا سی دی را از قبل آماده کنید.

-          لوحه ی مربوط را روی تخته نصب  ویا برروی پایه ی پشت آن روی میز قرار دهید .

-          همراه پخش قرائت سوره، آیات آن را از روی لوحه نشان دهید.

-          دانش آموزان با نگاه به آیه هاو پس از فرمانِ نوار به صورت دسته جمعی، همراه نوار بخوانند.

-       پس از اینکه سه مرحله ی گوش کنید -زمزمه کنید -بلند بخوانید اجراشد آموزگارshop  نوار یا پلایر سی دی را می زند وچند بار بچه ها آیه راجمع خوانی کنند. آموزگار در این مرحله می تواند همراه بچه ها بخواند.سپس به سراغ آیه بعدی می رود

-       درپایان همه سوره پخش می شود تا ارتباط آیه ها حفظ شود.برای پرسش نیز ابتدا از دانش آموزانی که خوب یادگرفته اند پرسیده شود.

-     در خواندن سوره ها صحت ودرست خوانی مورد نظر است نه لهجه ولحن عربی.

-          حفظ در کلاس اول حفظ نسبی است نه حفظ کامل.اجباری در حفظ کامل نیست.

-          اگر دانش آموز یکی دوآیه ی اول را خواند وایه ی بعد را با هدایت معلم به یاد آورد یا با خواندن اول آیه بقیه ی قسمت های آیه را به یاد آورد حفظ نسبی محسوب می شود.

-         هدف اصلی انس دائمی با قرآن است که سعی شود جزئی از زندگی آنان شود.عادت کنند هر روز قرآن بخوانند.

پیام قرآنی:

-          هدف از پیام های قرآنی مهارت تفکروتدبر است .(جدول درس ملی)

-           یکی از مناسب ترین راه های اُنس دانش آموزان با مفاهیم ارزنده ی تربیتی و اخلاقی قرآن کریم، پیام های قرآنی است.

-          آموزگار پیام را از نوار پخش می کند و دانش آموزان پس از شنیدن، آن را تکرار می کنند.

-          آموزگار ترجمه ی پیام را برای دانش آموزان می خواند .

-          یکی دو کلمه ی قرآنی پیام را که معنی شده را توضیح می دهدو از آن ها می خواهد تا درباره ی معنا مفهوم پیام خوب فکر کنند. در گروه های خود به کمک تصویر پیام درباره ی آن با یک دیگر گفت وگوکنند.

-          آموزگار با روش پرسش و پاسخ، ایشان را با مفهوم پیام بیش تر آشنایی می کند وبا فکر کردن مصادیق و نمونه های دیگری از مفهوم پیام را بیان کنند.

روخوانی کلمات و عبارات قرآنی:

-          آموزش روخوانی از هفته ی اول ماه دی آغاز می شود.(دو هفته بعد از آموزش مصوت ها)

-          آموزگاران هر لوحه را مطا بق با زمان تعیین شده در سر برگ کتاب آموزش دهند.

-          آموزگاران گرامی حتماً دوره ی آموزش قرآن را دیده باشند ویا با روش اشاره آشناباشند .

-          روخوانی کلمات و عبارات قرآنی به کمک لوحه آموزش داده می شود.(تاکید روی خواندن قرآن وروخوانی قرآن می باشد)

-          برای تقویت درس فارسی لوحه ها حتماًکارشود

-          آموزگاران به هیچ عنوان لوحه ها را نخوانند.

-          آموزش ترکیب ها،کلمه ها وعبارات قرآنی دیداری و به روش اشاره است وهدف عادت دادن چشم بچه ها به حرکات وعلائم می باشد.( شعار آموزش قرآن این است ببین وبخوان).

-          در هر جلسه روخوانی قرآن باید کار شود وآموزگاران فرصت وزمانی را به روخوانی اختصاص دهند.

-          در روخوانی از کتاب انفرادی خوانده می شود و دانش اموزان دیگرنبایدهمخوانی کنند.چون بچه ها ازحس شنیداری  استفاده می کنند.

-          آموزش قرآن در کلاس اول به صورت بخش خوانی و شمرده خوانی است.

-          در اشاره ی ثابت دست ثابت است .بااشاره گر به صداهای کوتاه اشاره می کنیم.

-          در اشاره ی متحرک دست از صامت به مصوت یا از مصوت به صامت حرکت می کند.برای(صداهای کشیده).

-          در آموزش سکون حتماًاز حرکت قبلی به ساکن اشاره شود.

-          در کلمات تشدید دار از حرکت قبلی به تشدید اشاره شود ،سپس با کمی مکث به حرکت بعد اشاره گردد.

-          باید چشم بچه هاراشرطی کنیم که به جای اینکه حروف راببینند وبخوانند ؛حرکات وعلائم راببینند.

-          اگرفاصله یا مکث رااز یخش خوانی برداریم شمرده خوانی می شود.

-          در اموزش قرآن وروخوانی کلاس اول باید به دنبال فرایند یادگیری باشیم نه نتیجه ی یادگیری.

-          آموزگاران کلاس اول روی بخش خوانی سرمایه گذاری کنندوپس از مهارت به شمرده خوانی وسپس به روان خوانی بروند.

-          دانش آموزان ابتدا به صورت دسته جمعی با اشاره ی معلم لوحه را بخوانند وبعد به باتوجه به وقت باقیمانده به صورت انفرادی بخوانند .(ابتدا دانش آموزان قوی وبعد ضعیف ترها).در این قسمت وبه صورت انفرادی می توانند کتاب خود را باز نموده واز روی کتاب بخوانند ودیگران با خط بر یا مداد خط ببرند.

-          معنی کلمه های قرآنی ملموس وآشنا را به بچه ها بگوییم. مثل آدَمَ ، نورَ ، کِتابَ

-          در صورت فرصت از لوحه های آخر کتاب مربوط به تابستان تمرین وکار شود.


مطالب مشابه :


تدریس نگاره ی 1

آموزش پایه ی اول ابتدایی - تدریس نگاره ی 1 - amozes /and new tecnik - آموزش پایه ی اول ابتدایی
روش تدریس قرآن کلاس اول

آزمـونـهـای پـایـه اول روش تدریس قرآن کلاس اول یکی دوآیه ی اول را خواند وایه ی
تدریس نگاره ی 8+اول

آموزگار ابتدایی : اول تا ششم - تدریس نگاره ی 8+اول - پایه ی پنجم دبستان پاشایی بندر انزلی .
کتاب راهنمای تدریس معلم - پایه ی دوم ابتدایی

غریب آشنا معلم - کتاب راهنمای تدریس معلم - پایه ی دوم ابتدایی نمونه سوال پایه ی اول.
تدریس نشانه های درس فارسی پایه ی اول به کمک آیات قرآن

كلاس اول دلوار - تدریس نشانه های درس فارسی پایه ی اول به کمک آیات 43-پایه ی اول ابتدایی سخت
تدریس نشانه ی آ ا +اول

آموزگار ابتدایی : اول تا ششم - تدریس نشانه ی آ ا +اول - نمونه سوالات پایه اول تا ششم
روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی دوره ابتدایی

آموزش پایه ی اول ابتدایی - روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی دوره ابتدایی - amozes /and new tecnik
نمونه تدریس (آ)

باید گفت در روش های تدیس قدیمی و قبل از کتاب های بخوانیم و بنویسیم فارسی ،روش تدریس حروف
برچسب :