پاسخ فعالیت های جامعه شناسی1


1- سه کنش انسانی که در کلاس انجام داده‌اید بیان کنید ؟

پاسخ : صحب کردن با دوستان و شرکت در فعالیتهای گروهی ـ انجام تمرین های کلاسی ـ گوش کردن و تفکر ـ برخاستن به احترام معلم

2-‌ برای هر یک از انواع کنش های درونی ، بیرونی ، فردی و اجتماعی نمونه‌ی بیان کنید .

-‌ کنش درونی : فکر کردن به انتخاب شغل مناسب در آینده ـ پیش بینی نتیجه‌ی مسابقه ـ اندیشیدن به آنچه امروز انجام داده‌اید .

- کنش بیرونی : کار با کامپیوتر ـ دست دادن ـ لبخند زدن ـ رانندگی ـ تماشای تلویزیون

-‌ کنش فردی : استراحت کردن ـ مطالعه  کردن ـ دوش گرفتن

- کنش اجتماعی : گفتگو کردن ـ تبریک گفتن ـ به گردش رفتن با دوستان ـ دست دادن

 

 

 

 

تفسیر کنید                       ص 15

3- بوق زدن یک کنش انسانی است . آیا این کنش در همه‌ی موارد ، معنایی یکسان دارد ؟ سه معنا برای آن ذکر کنید ؟

-‌ آزمایش و تنظیم صدای بوق

- تنوع و رفع خستگی

- هشدار دادن به عابر پیاده

- دعوت عابر پیاده به سوار شدن

- سلام کردن به دوستان

- اعتراض

- اظهار شادمانی به همراه دیگرانی که در یک مراسم عروسی شرکت کرده‌اند .

اعتراض به راننده‌ای که حق تقدم او را رعایت نکرده است .

تحلیل کنید .                   ص 16

4- آب این جوی به سرچشمه نمی گردد ...

پاسخ : کنش انسانی دارای پیامدهایی است ، پیش از انجام کار باید به پیامد‌های آنها هم توجه داشت نتایج و پیامدهای اعمال یا خود کنش انسانی هستند که دو حالت دارد یا به اراده خود ما وابسته است که باید خود آن ها را انجام دهیم ، یا به اراده‌ی افراد دیگر وابسته است که می تواند انجام بدهند ، یا انجام ندهند . در نتیجه وقوع آنها احتمالی است . پاره‌ای از نتایج از جنس کنش انسانی نیستند یعنی به خواست و اراده انسان ها وابسته نیستند و به صورت طبیعی و خود به خودی اتفاق می افتند .

5- پیامدهای سحر خیزی یا ورزش صبحگاهی را تحلیل کنید .

سحر خیزی : نشاط و شادابی ، استفاده از هوای سالم ـ داشتن مطالعات صبحگاهی یا ورزش کردن

ورزش صبحگاهی : سلامت جسم و روان تندرستی ـ افزایش طول عمر ـ مورد تحسین خانواده و دوستان قرار گرفتن .

درس دوم

پاسخ دهید .                    ص 19

1-‌ دو مورد از دانش هایی را که جزء علوم انسانی اند ، شناسایی کنید و دلیل انتخاب خود را بیان کنید .

سیاست ـ اقتصاد

موضوع مورد مطالعه‌ی این علوم کنش انسان ها ، آثار و پیامد آن است .

تفسیر کنید .                     ص 19

2- به نظر شما تفاوت نگاه یک فیزیک دان و یک زبان شناس به صدای یک انسان چیست ؟

توجه فیزیک دان معطوف به ابعاد طبیعی و فیزیکی صدا مانند  فرکانس ، بلندی ، طول موج ، ارتعاشات ، زیر و بمی صدا و ... می باشد ولی زبان شناس به ابعاد انسانی صدا می پردازد به اهداف و معانی که انسان ها در صداها در نظر دارند ، توجه می کند تغییر الگوهای صدا در طول زمان ، ساختار و معانی صداها ، الگوهای صوتی ، آواها و ... را مد نظر دارد . بنابراین فیزیک دان با وجوه فیزیکی و صدا و زبان شناس با وجوه انسانی صدا مانند معانی ، اهداف و مقاصد انسانی صداها سر و کار دارند .

پاسخ دهید .                    ص 20

3- آیا قوانین فلسفی همانگونه که بر موجودات طبیعی جریان دارد بر کنش های انسانی نیز جاری است ؟

-‌  قوانین فلسفی قوانین کلی هستند و به دلیل عمومیت خود شامل همه‌ی موجودات می شوند ، یعنی هم بر موجودات طبیعی حاکم اند و هم بر پدیده‌هایی که به اراده  و آگاهی انسان وابسته هستند . جاری می باشند . موضوعات علوم انسانی نیز مانند موضوعات علوم طبیعی محکوم به قواعد فلسفی هستند . همان گونه که هیچ یک از پدیده‌های طبیعی بدون علت نیست هیچ یک از پدیده های انسانی نیز بدون علت نمی باشد .

4- به غیر از اصل علیت یک قانون فلسفی دیگر را که نسبت به همه موجودات صادق باشد نام ببرید .

-‌ اصل واقعیت : یعنی حکم به اینکه واقعیتی وجود دارد و هستی یک امر موهوم پنداری و خیالی نیست ، اگر عالم طبیعت و عالم هستی و همی و خیالی باشد . تمام دانش ها ، ارزش علمی و حقیقی خود را از دست می دهند و فیلسوف با قبول اصل وجود این عالم زمینه را فراهم می کند ، تا دانش های طبیعی با تکیه بر این اصل ارزش معرفتی و علمی مسائل خود را پیدا کنند .

- اصل استحاله جمع نقیضین : اجتماع نقیضین محال است ، یعنی بود و نبود یک شئ با یکدیگر جمع نمی شود ة یک شئ نمی تواند هم باشد و هم نباشد .

- اصل سنخیت : بین علت و معلول پیوند و ربطی ویژه و خاص وجود دارد . از هر علتی هر معلول و هر معلولی از هر علتی صادر نمی شود و گرنه تصادف واتفاق در جهان جایز خواهد بود . لازمه این اصل آن است که عللی که دارای طبیعت و حقیقت مشترک هستند . معلول‌های مشابه دارند .

درس سوم

تحلیل کنید                     ص 23

1-‌ رشته هایی را نشان دهید که طی سالیان مختلف ، فرصت های شغلی آن ها تفاوت کرده باشد دلیل آن را بیان کنید .

-‌ بازار کار پزشکی در دهة 60 در مقایسه به بازار کار پزشکی در حال تغییر یافته است ، به دلیل تربیت فراوان نیرو و اشباع بازار کار تمایل به تحصیل در رشته پزشکی نسبت به دهة 60 کاهش یافته است . در حال حاضر زمینه‌ی کاری مناسب برای فارغ التحصیلان رشتة پزشکی در شهرهای بزرگ فراهم نیست . اگر چه مناطق محروم هنوز به خدمات پزشکان نیاز مبرم دارند .

2-‌ به نظر شما در بین رشته های علوم انسانی ، کدام رشته از آینده‌ی شغلی بهتری برخوردار است؟

به نظر می رسد رشته های حقوق ، رونشناسی ، حسابداری در گروه علوم انسانی به سبب بازار کار مناسب تر از رشته‌های پر طرفدار باشند .

3- آیا ملاک دیگری غیر از فرصت و آینده‌ی شغلی برای مقایسه‌ی علوم طبیعی و علوم انسانی می توانید بیان کنید ؟

-‌ علوم را براساس فوایدی که برای انسان دارند و براساس جایگاهی که در سلسله‌ی علوم دارند می تواند مقایسه کرد .

تحقیق کنید                     ص 24

4- چگونگی انتشار و پیامد های یک بیماری همه گیر را در گذشته مطالعه کنید و نشان دهید انسان ها چگونه توانستند این نوع بیماری ها را مهار کنند .

-‌  طاعون ( مرگ سیاه ) : مرضی عفونی و همه گیر است و عامل آن نوعی باکتری است که توسط موش ها سرایت می کند پس از مرگ موش ها که نوعی کک است به جستجوی میزبان می گردد و از طریق استنشاق ذرات پراکنده با سرفه از فرد مبتلا به طاعون به فرد سالم سرایت می‌کند .

در طول تاریخ اروپا از همه گیری طاعون فراوان سخن به میان آمده  است . در سالهای 1346 تا 1329 میلادی نیمی از مردم اروپا مبتلا و تلف شدند .

رهایی از این بیماری مخوف :

در سال 1329 میلادی برای مبارزه با این بیماری که بخش بزرگی از جمعیت اروپا را نابود کرد مردم با لباس های مخصوص همه‌ جای بدن خود را می پوشاندند و صورتک هایی با منقار دراز حاوی مواد معطر به صورت می زدند و معتقد بودند با این تمهیدات از ورود بیماری به بدن جلوگیری می کنند و در کوچه ها و خیابان ها آتش روشن می کردند و در خانه‌ها  و دروازه‌ی شهرها را می بستند تا از ورود بیماری جلوگیری شود .

به تدریج با پیشرفت در وضع بهداشت عمومی و پزشکی و درمان سالهاست که موارد جدید این بیماری دیده نشده است ، میکروب این بیماری در سال 1892 میلادی توسط پرس کشف شد .

5- به نظر شما رابطه‌ی مطلوب انسان و طبیعت چگونه رابطه‌ای است  ؟

انسان از یک سوء باید طبیعت را بشناسد و حوادث طبیعی را پیش بینی نماید  تا به پیشگیری و تسلط بر طبیعت دست یابد و آن را کنترل نماید . از سوی دیگر با  شناخت طبیعت و پیش بینی و کنترل طبیعت می تواند از محدودیت های عالم طبیعت رها شود ولی باید از تمرد و گردنکشی در برابر طبیعت خودداری کند و خود را یگانه قدرت در طبیعت نداند و با بیرحمی به بهره‌کشی از آن نپردازد ، بلکه در شناخت عالم و استفاده از آن شیوه‌های صحیح را مراعات نماید .

داوری کنید . ص 26

6- برخی از مفاسد و خطرهایی را که در اثر توسعه‌ی یک جانبه‌ی علوم طبیعی پیش آمده است فهرست کنید .

-‌  بهره‌کشی صرف از طبیعت و تخریب محیط زیست و ایجاد بحران‌های زیست محیطی ، استفاده ابزاری قدرت‌های بزرگ از علم و تکنولوژی ، بروز جنگ ها و توسعه‌ی ساز و کار جنگ ها ، انحطاط اخلاقی در بسیاری از عرضه‌های کاربرد علوم طبیعی .

7- شما برای مقایسه علوم طبیعی و علوم انسانی کدام معیار را بهتر می دانید ؟

الف) فرصت و آینده شغلی                   ب) فواید علوم

-‌ معیار وضعیت شغلی مقید به شرایط و زود گذر است و در شرایط مختلف تغییر پیدا می کند و اگر ملاک انتخاب رشته قرار گیرد براساس منافع فردی و شخصی است  و حال آنکه معیار فواید علم ثابت و همیشگی است و اگر برای انتخاب رشته مورد توجه  قرار گیرد آثار انسانی و اجتماعی بیشتری به دنبال می آورند . کسانی که دارای احساس مسئولیت اجتماعی یا احساسات عالی انسانی دارند معیار فواید را ترجیح می دهند .

درس چهارم

نمونه بیاورید .                      ص 29

1-‌ دو مورد از کنش های اجتماعی را که امروز انجام داده‌اید نام ببرید .

-‌ گذشتن از کنار دیگران در خیابان      - گفتگو با  دوستان

2- این دو کنش با توجه به چه کسی و براساس چه شناخت و برداشتی از او انجام شده است ؟

-‌ این دو کنش با توجه به دیگران انجام شده‌اند اعمال و  حرکات طرف مقابل و اعمال خودمان نسبت به دیگران مورد توجه قرار می‌گیرد .

3- نیت و هدف شما از این دو کنش چه بوده است ؟

-‌ هنگامی که در خیابان از کنار دیگران می گذریم .  نگاه‌های مختصری رد و بدل می شود و وقتی به هم نزدیکتر می شویم هر یک به سویی نگاه می کنیم . نوعی بی توجهی نسبت به یکدیگر داریم . و از انجام هر حرکتی که مزاحمت آمیز تلقی می شود . اجتناب می کنیم . در مورد گفتگو با دوستان ، حرکات و صحبت های طرف مقابل مورد توجه است  . یعنی با توجه به درک طرف مقابل و نوع کنش های او . واکنش نشان می دهیم و نوع صحبت خود را انتخاب می کنیم و ادامه می دهیم ، حرکات چهره ، کلمات طرز بیان و معانی آنچه در گفتگو بیان شده را مد  نظر داریم .

4- نیت و هدف شما از این دو کنش چه بوده است ؟

-‌ در مورد اول رسیدن به مقصد مورد نظر و در مورد دوم اظهار محبت و جلب دوستی آن‌ها و مواردی از این قبیل .

تمرین کنید .         ص 31

5- پدیده‌های اجتماعی نامبرده در درس را با استفاده از کتاب مطالعات اجتماعی تعریف کنید .

-‌ جامعه پذیری – کنترل اجتماعی – تقسیم کار – نقش – خرده نظام – نظام اجتماعی ............. زیرا هیچ یک از این امور جدای از کنش اجتماعی انسان نیست .

6- خرده‌ترین و کلان ترین پدیده‌های اجتماعی کدامند  ؟

-‌ خرده ترین : کنش های اجتماعی                   کلان‌ترین پدیده اجتماعی: نظام اجتماعی کلان

7- نظام قوی و قبیله‌ای با چه نوع ارزشهایی سازگار است ؟ برخی از آن ارزش‌ها را نام ببرید . دو هنجار و کنش اجتماعی مناسب با این نظام را بیان کنید .  

-‌ نژاد و خون

-‌ نژاد و خون اُنصراخاک و لو کان ظالما . برادرت را یاری کن ، حتی اگر ظالم باشد . درچنین جوامعی اگر کسی از قبیله‌ای فرد دیگری را بکشد ، همه اعضای قبیله قاتل ، مقصر شناخته می‌شوند و با همه افراد قبیله دشمنی می کنند .

8- ارزش‌های عدالت ، با چه نوع هنجارهایی در زمینه‌ی آموزشی سازگار است ؟

-‌ عدالت ، محروم نشدن از خدمات آموزشی به دلیل جنسیت ، نژاد و قومیت و ... بر طبق این اصل همه افراد باید از خدمات آموزشی یکسان برخوردار باشند . در توزیع خدمات تحصیلی میان دانش آموزان نباید تبعیض ناروایی وجود داشته باشد .

آموزش و پرورش سازوکار باز تولید نابرابری ها در جامعه نباشد اولیای آموزش و پرورش در رفتار با دانش آموزان تبعیض ناروایی قابل نشوند و ...

درس پنجم

تفسیر کنید             ص 35

1-‌ کنش انسانی و پیامد های آن را موضوع علوم انسانی دانستیم . کنش اجتماعی و پیامد‌های آن را موضوع علوم اجتماعی معرفی کردیم با مقایسه‌ی دو شکل زیر نسبت علوم انسانی و علوم اجتماعی را پیدا کنید . 

-‌ موضوع علوم انسانی ، کنش های انسانی             علوم انسانی                         کنش انسانی

و موضوع علوم اجتماعی کنش های                    علوم اجتماعی                       کنش اجتماعی

اجتماعی است . پس موضوع علوم انسانی

عام‌تر از موضوع علوم اجتماعی در نتیجه علوم اجتماعی بخشی از علوم انسانی است و زیر مجموعه‌ی آن به حساب می آید .

تحلیل کنید .                   ص 36

2-‌ فرض کنید شما شاهد نزاع و درگیری میان دو کشور ، دو قبیله در منطقه‌ای یا دو فرد در خیابان هستید . چگونه می توانید فواید علوم اجتماعی را در بررسی ، ارزیابی و حل یکی از این درگیریها نشان دهید ؟

-‌ شناسایی علل و عوامل مؤثر در درگیری و منازعه، البته باید توجه داشت به علت پیچیدگی کنش‌های انسانی پیش بینی و پیش گیری در این علوم بسیار پیچیده و دشوارتر از پدیده‌های طبیعی است .

- فهم معانی و مفهومی که طرفین درگیر و نزاع انجام چنین کنشی را در ذهن دارند یا فهم معانی ، مقاصد طرف های درگیر و  نزاع ، محقق ، می تواند حقیقت کنش را آنگونه ، کنش‌گران انجام می دهند دریابد .

- بررسی نزاع از زاویه‌ی ارزش های انسانی ، هنجارهای اجتماعی و داوری ، انتقاد نسبت به شرایط در نزاع و طرف های دیگر .

در نهایت اتخاذ موضع گیری مناسب و ارائه راه‌حل و راهکار مطلوب .

3- فرض کنید شما درباره گروهی نوجوان که روزها به گدایی مشغول اند و شب ها در خیابان‌های شهر می خوابند ، مطالعه کنید چگونه می توانید فواید علوم اجتماعی را در این مطالعه نشان دهید .

-‌ شناسایی پدیدة تکدی گری که عوامل و شرایط مؤثر آن ـ می توان خود را به جای این جوانان قرار داد ، قصد و نیت آنها را از گدایی فهمید . ( جستجوی دلیل )

- داوری ارزشها درباره گدایی و عوامل و شرایط مؤثر بر آن متناسب با فهم هر کدام در شکل گیری این پدیده .

در نهایت اتخاذ موضع گیری مناسب و ارائه راه‌حل و راهکار مطلوب .

تحلیل کنید .                   ص 38

4- علمی را نام ببرید که براساس تعریف ارائه شده از علوم انسانی ، در حوزه علوم انسانی باشد ولی جزء علوم اجتماعی نباشد .

-‌  روان شناسی علمی است که به بررسی کنش انسانی می پردازد ولی کنش انسان را به صورت فردی مورد مطالعه قرار می دهد - روانشناسی فعالیتهای روانی فرد و عوامل تشکیل دهنده آن را مانند هوش ، حافظه ، ادراک ، تداعی معانی ... را بررسی می کند . البته فعالیت های روانی و رفتار انسان نمی توان بیرون از محیط اجتماعی – طبیعی تصور شود . بنابراین علوم اجتماعی و روان شناسی در مطالعات خود نمی توان از کمک و همکاری یکدیگر بی نیاز باشند .

5- به نظر شما ادبیات جزء کدام دسته از علوم است ؟ دلیل شما چیست ؟

-‌ ادبیات برای برقراری ارتباط و پیوند اجتماعی میان انسان‌هاست و شالوده و بنیان آن زبان است . زبان پدیده‌ی اجتماعی است .

 

 

 

 

 

درس ششم   

تحلیل کنید .                   ص 42

1-‌ جامعه شناسی در قرن نوزدهم الگوی خود را از کدام دسته از علوم می گرفت ؟

-‌ در قرن نوزدهم نوعی از حس گرایی که شناخت علمی را به دانش حسی و تجربی محدود می‌کرد غالب شد با غلبه‌ی اثبات گرایی و رشد علوم تجربی ، دانش اجتماعی نیز الگو و روش خود را از علوم طبیعی گرفت .

2- چرا در قرن نوزدهم میلادی ، دانش اجتماعی پیشینیان غیر علمی دانسته شد ؟

-‌ توجه به طبیعت و علوم طبیعی و افزایش اعتبار و اقتدار دانش های حسی و تجربی از منزلت دانش های عقلی کاست . حس گرایی به عنوان یک جریان معرفتی جدید که منکر ارزش معرفتی دانش های غیر حسی بود . بر اریکه قدرت نشست . فقط روش حسی و تجربی به عنوان روش‌  علمی به رسمیت شناخته شد از این دیدگاه کسانیکه از ابزار معرفتی عقلانی ووحیانی بری شناخت علم استفاده می کنند . از معرفت علمی بهره‌ای ندارند و به همین دلیل دانش اجتماعی پیشینیان به دلیل استفاده از این ابزار معرفتی غیر علمی خوانده‌ شدند . مثلاً از نظر کنت ، دانش پیشینیان به دلیل استفاده از شناخت‌های شهودی و حیانی و عقلی که مربوط به پندارهای دوران کودکی و نوجوانی بشر هستند علمی نیستند .

3- چرا جامعه شناسی تفهمی نمی تواند داوری ارزش داشته باشد ؟

- ‌ در دیدگاه تفهمی جامعه شناسی علمی به دلیل خصلت تجربی خود نمی تواند داوری ارزش داشته باشد . می تواند ارزش ها را به صورت علمی بررسی کند . ولی نمی‌تواند درباره‌ی آرمان ها و ارزش های اجتماعی مختلف قضاوت کند و یا آنکه از جامعه‌ی آرمانی سخن بگوید . چرا در غیر اینصورت جامعه شناسی از حیطه‌ی علمی خود خارج می شود .

مقایسه کنید .                   ص 44

4- با پر کردن جدول زیر شباهت ها و تفاوت های جامعه شناسی پوزیتیویستی ، تفهمی و انتقادی را توضیح دهید .

          نوع 

معیار

جامعه شناسی پوزیتیویستی

جامعه شناسی تفهمی

جامعه شناسی انتقادی

موضوع

پدیده های اجتماعی مانند پدیده های طبیعی

کنش اجتماعی و معانی  آن ها

کنش های انسانی و اجتماعی و معانی آن ها . نقش آگاهی و اراده در آن .

روش

حس و تجربه ( نگاه بیرونی )

حس و تجربه با فهم نگاه درونی برای دریافت معنی

حسی و تجربه + دستدلال های غیر حسی و غیر تجربی – معرفت  عقلانیت و عرفی اجتماعی

هدف

پیش بینی و کنترل پدیده های اجتماعی مانند کنترل طبیعت

فهم پدیده‌های اجتماعی برای پیش بینی و کنترل آن ها

داوری نسبت به ارزش ها و هنجارها + جهت دادن نظام موجود به سمت نظام مطلوب

درس هفتم

با هم بیاندیشیم .     ص 48

1-‌ تفاوت علوم نظری و علوم عملی را بیان کنید .

-‌ علوم نظری به دانشهایی گفته می شود که موضوع آن ها مستقل از اراده و آگاهی انسان هاست ، ولی علوم عملی به دانش هایی گفته می شود که موضوع آن با اراده و آگاهی انسان پدید می‌آید .

2- متافیزیک ( فلسفه به معنای خاص ) جزء کدام دسته از علوم است ؟

ـ متافیزیک با فلسفه به معنای خاص علمی است که به قوانین عام هستی می پردازد . جزء علوم نظری می باشد .

3- علوم انسانی و اجتماعی جزء علوم نظری یا عملی‌اند ؟ دلیل آن را بیان کنید .

ـ موضوع علوم انسانی و با اراده و آگاهی انسان پدید می آید از این نظر جزء علوم عملی‌اند .

تفسیر کنید .           ص 49

4- تفاوت عقل عملی با عقل نظری چیست و عقل عملی چه تأثیری بر علوم اجتماعی دارد ؟

-‌ عقل نظری به شناخت هستی ها می پردازد ، این عقل به کمک حس و با روش تجربی هستی‌های طبیعی را می شناسد و به طور مستقل و با روش تجریدی احکام ریاضی و متافیزیکی را در می یابد . عقل عملی باید ها و نباید ها و احکام ارزش را می شناسد و درباره‌ ارزشهای فردی و اجتماعی انسان‌ها داوری می کند . علوم اجتماعی می تواند با استفاده از عقل عملی درباره روشهای اجتماعی داوری کند از این رو عقل عملی تأثیر مستقیم بر علوم اجتماعی دارد .

هم اندیشی کنید .            ص 50

5- دو پدیده اعتباری نام ببرید و یک اثر و پیامد غیر اعتباری برای هر کدام ذکر کنید ؟‍

-‌ کلاس درس : آشنایی و دوستی با هم کلاس ها

- مقررات راهنمایی و رانندگی : کم شدن تصادفات ـ تسهیل در رفت و آمد وسایل نقلیه

6- آیا موجودات طبیعی مانند اشیاء جانوران و گیاهان از پدیده های اعتباری هستند ؟ دلیل بیاورید .

-‌ خیر . زیرا با قرارداد اعتباری عقلی عملی ایجاد نشده‌اند و این پدیدها مستقل از خواست و اراده انسان ها وجود دارند و عقل نظری صرفاً به شناخت آنها می پرازد .

 

 

فصل دوم

درس هشتم           

نمونه بیاورید                   ص 55

1-‌  در مراحل مختلف رشد موجودات زنده بنا به نیاز آنان ، بعضی اعضا و اندام در بدنشان پدید می آید و پس از رفع آن نیاز از بین می رود  آیا می توانید بعضی از این اعضا و اندان را نام ببرید .

-‌ نوزاد انسان وجود بند ناف که پس از به دنیا آمدن از بین می رود ( بند ناف وسیله تغذیه نوزاد ) و عامل اتصال میان جفت و مادر .

-‌ سایر موجودات زنده ، نوزاد قورباغه که تا زمانی دارای آبشش و دم است و پس از رسیدن به مراحل رشد دم و آبشش را از دست می دهد و دارای شش می گردد .

تحلیل کنید .                             ص 56

2- شما در جهان اجتماعی خود ، چه نقش هایی بر عهده دارید و از چه مزایایی برخوردارید ؟

ردیف

نظام اجتماعی

نقش

مزایا

1

خانواده

فرزندی

تأمین نیازهای اساسی ( مادی و معنوی )

2

آموزش و پرورش

دانش آموزی

استفاده از خدمات آموزشی

 

3- به چه دلیل جهان اجتماعی پدیده‌های طبیعی و تکوینی نیست ؟

-‌ زیرا با اراده و آگاهی انسان تعریف می شوند و با قرار داد و اعتبار انسان ها بوجود می آیند .

 

 

گفت و گو کنید .            ص58

4- کدام بخش از فرهنگ توسط خانواده و کدام بخش توسط مدرسه انتقال پیدا می کند ؟ نمونه‌هایی را بیان کنید .

-‌ انتقال فرهنگ توسط خانواده و مدرسه : در همه فرهنگ‌ها خانواده عامل اصلی اجتماعی شدن کودک در دوران طفولیت است ، اما از آنجا که نظام های خانواده بسیار متفاوتند ، دامنه تماس‌هایی که کودک تجربه میکند به هیچ وجه در فرهنگ های مختلف یکسان نیست . مادر معمولاً مهمترین فرد در نخستین دوره زندگی کودک است . کودکان زبان و شیوه های رفتار به ویژه رفتار پدر و مادرشان را فرا می گیرد ، نگرش های فرد و بسیاری از ارزش‌ها در خانواده به فرزندان منتقل می شود و فرد به یک احساس هویت شخصی و توانایی اندیشه و عمل مستقل دست می یابد .

- فرهنگ از طریق مدرسه به شیوه رسمی ، نگرش ها و هنجارها را به تدریج به کودک القا می‌کند . انتقال فرهنگ در مدرسه یک فرآیند رسمی است . یک برنامه معین از دروسی که باید فرا گرفته شوند وجود دارد ، مدارس ، ارزش های متفاوت فرهنگی ، شیوه‌های نگرش فرا گرفته شده را تقویت می کنند و به بازسازی آنها می پردازد و یا همان طور که سال قبل آموختید می توانند در تعارض با ارزش ها و هنجارهای خانواده قرار بگیرند .

5- شیوه انتقال فرهنگ مربوط به حرفه‌ها در جوامع گذشته و امروز چه تغییراتی کرده است ؟

-‌ شیوه انتقال فرهنگ مربوط به حرفه ها در گذشته حرفه‌ها و مشاغل از شاگردی در کنار استاد دود چراغ خوردن در طی یک فاصلة زمانی طولانی آموخته می شدند .

( مانند نقاشی ، سفالگری ) اما امروز تمامی آنها نیاز به تحصیلات و دوره‌های آموزشی دارند . می توان یک حرفه را در دو دوره زمانی در قالب جدول زیر مقایسه کرد :

حرفه نقاشی ساختمان ، نقشه کشی ، معماری و ....

امروزه

گذشته

تا دوره متوسطه هیچ دوره عملی نمی گذارند و فقط در حد آشنایی نظری است

از دوره کودکی به نزدیک استاد کار گذاشته می شد تا کمی با شغل آشنا شود .

برای هر یک از مثال های فوق در هنرستان 4 دوره‌های خاص وجود دارد .

هیچگونه تحصیلات رسمی و اکادمیکی انجام نمی شود

به سوادی تا دوره متوسطه نظری احتیاج دارد

به سوادی بالایی در سطح نظری نیاز ندارد

اصطلاحات فنی و تخصصی آن در کتاب های خاصی وجود دارد

اصطلاحات خاص حرفه‌ در طی شاگردی آموخته می شود .

استاد حرفه مورد نظر تحصیلات دانشگاهی دارد

استاد حرفه مورد نظر خود همین مراحل تجربی را طی کرده .

درس نهم

تمرین کنید           ص 61

1-‌ جایگاه پدیده‌های اجتماعی زیر را بر روی دو پیوستار خرد ـ کلان و ذهنی ـ عینی تعین کنید . شهر ، هدیه دادن برای روز تولد یک دوست ، عدالت اجتماعی

                                                                           کلان

شهر ، هدیه دادن برای روز

تولد یک دوست                  عینی                                                       ذهنی          عدالت اجتماعی

پدیده عینی : پدیده‌هایی که بعد محسوس قوی تری

دارند                                                                خرد          هدیه دادن برای روز تولد یک دوست

پدیده ذهنی : پدیده‌هایی که نامحسوس هستند .      پدیده خرد : کنش‌های افراد پدیده هایی که اندازه و دامنه‌ی کوچکی دارند .  

پاسخ دهید .                    ص 63

2-‌ کدام یک از پدیده‌های اجتماعی زیر بر زندگی اجتماعی تأثیر حیاتی و تعیین کننده دارند ؟

خانواده ، نظام تعلیم و تربیت ، لهجه‌های مختلف زبان ، آداب جشن تولد

-‌ نظام خانواده و سپس تعلیم و و تربیت بر زندگی اجتماعی تأثیر حیاتی و تعیین کننده دارند و با تغییر آنها جهان اجتماعی تغییر بنیادین پیدا می کند و به صورت جهان جدید در می آید و با حذف آن‌ها جهان اجتماعی فرو می ریزد چنین پدیده‌هایی جزء لایه‌های عمیق و بنیادین جهان اجتماعی هستند .

- لهجه های مختلف زبان از منطقه به منطقه دیگر یا از قومی به قوم دیگر تفاوت پیدا می کند در یک جهان اجتماعی واحد گاهی لهجه های زبانی متفاوت وجود دارد . آداب جشن تولد نیز به همان صورت می تواند تغییر کند یا قسمت  هایی از آن حذف شود . در هر حالت جهان اجتماعی استمرار می یابد . به چنین بخش هایی که امکان تغییر بیشتر داشته و نقش حیاتی و اساسی ندارند لایه های سطحی جهان اجتماعی می گوییم .

نمونه بیاورید .                 ص 64

3- در نظام خانواده برای عقاید ، ارزش ها هنجارها و نمادها یک مثال بیاورید .

عقاید : پایبندی به اصول که با ازدواج نیمی از دین کامل می شود .

ارزش ها : صداقت  ، و پاکدامنی

هنجارها : توجه به سخنان والدین و با صدای بلند صحبت نکردن

نمادها : لوازم ضروری و لوکس ، حلقه ازدواج ، سفره انداختن ، جشن عروسی

درس دهم            

مقایسه کنید .                   ص 68

1-‌ آپار تاید جامعه‌ای مبتنی بر تبعیض نژادی است . ارزش های انسانی جهان اجتماعی اسلام را با ارزش های انسان جامعه‌ی مبتنی بر آپارتاید مقایسه کنید .

-‌  معنای آپارتاید : آپارتاید به معنای دقیق کلمه یعنی از هم جدا بودن و منظور از سیاست آپارتاید ، جدا کردن نژادها و جلوگیری از برخورد بین سفید پوستان و غیر سفید پوستان از سال 1948 میلادی در کشور آفریقای جنوبی ، قوانین و مقررات زیادی برای تحکیم موقعیت سفید پوستان و محروم کردن سیاهان از حقوق اساسی خود وضع شد . ارزش گذاری انسان ها بر محور نژاد و خون ـ اما ارزش های انسانی جامعه جهان اجتماعی مبتنی بر اسلام بر ارزش هایی چون برابری همه‌ی انسان‌ها ، برتری انسان ها فقط براساس یک ملاک ، عبادت خدا ( تقوا ) و عدالت متکی است .

پیامدهای سیاست آپارتاید

براساس سیاست آپارتاید مردم این کشور به چهار گروه نژادی سیاه پوستان ، سفید پوستان دو رگه‌ها و آسیایی ها تقسیم می شدند . این چهار گروه از نظر محل سکونت ، بیمارستان مدارس و بسیاری اماکن دیگر از هم جدا بودند . سیاهان حق نداشتند در مناطق سفید پوست نشین زمین داشته باشند . یا به فعالیت های اقتصادی بپردازند . در طول ده‌ها سال مزایا و خدمات اجتماعی چون سینماها ، پارک‌ها ، کتابخانه‌ها استخرها ، سواحل دریا و حتی گورستان تحت حاکمیت مقررات آپارتاید بود و تا سال 1985 میلادی حتی ازدواج سیاه و سفید ممنوع بود .

70 درصد درآمد ملی کشور به سفید پوستان اختصاص داشت که تنها 20 درصد از کل جمعیت را تشکیل می داد به دلیل همین شرایط سخت و مقررات وحشتناک ، میلیون ها سیاه پوست ناچار شدند از مناطق سفید پوست نشین به مناطق خشک و بی آب و علف و فقیری به نام هوم‌لند که به وسیله دولت ها سیاه پوست اداره می شد کوچ کنند . هدف اصلی دولت سفید پوست از ایجاد این مناطق متمرکز کردن سیاهان در یک محدوده‌ی مشخص ، جهت کنترل شورش های آنان علیه سفید پوستان بود .

گفت و گو کنید .            ص 70

2- در کلاس درباره‌ی سه نمونه از تفاوت های فرهنگی که درون جهان اجتماعی اسلام وجود دارد ، گفت و گو کنید .

-‌ تفاوت زبان ـ تفاوت نژاد ـ نوع پوشش

مقایسه کنید .                             ص 72

3- دو ارزش اجتماعی جهان اسلام را در مقایسه با ارزش های اجتماعی جامعه جاهلی عرب بیان کنید .

جهان اسلام

جامعه‌ی جاهلی عرب

توحید و یکتا پرستی ملاک برتری تقوا و پرهیزگاری

شرک و بت پرستی ـ ملاک برتری نژاد و خون

ـ  علم الانساب

علم توحید و معرفت نفس

تعصبات قوی و قبیله‌ای

محبت خدا و رسول

 

4- این شعر به خوبی پاسخ و پرسش پیشین است و ارزش های جامعه جاهلی عرب را در مقابل ارزش های جهان اسلام نشان می دهد .

 

درس یازدهم

تحلیل کنید .                             ص 75

1-‌ در چه زمانی پلیس مسیر حرکت جاده‌ی چالوس به تهران را یک طرفه اعلام می کند . پیامدهای الزامی این امر را بیان کنید .

-‌ الزامات جهان اجتماعی به اعتبار و اراده ما نیست این پیامدها موقعیت جدیدی برای کنش‌ها و انتخاب های بعدی ما بوجود می آورد . هنگام ازدحام و تردد بیش از حد مسافرین از چالوس به سمت تهران جاده چالوس ـ تهران یکطرفه اعلام می شود . باید دید این موقعیت جدید خود چه نتایجی به دنبال می آ ورد ؟ در این موقعیت از تشدید ترافیک جاده‌ای جلوگیری می شود . با کاهش تصادفات و افزایش ضریب امنیت در جاده مسافرین چالوس به تهران زودتر به مقصد می رسند تا زمان اعلام پایان یکطرف شدن جاده عکس حالت فوق برای مسافرین تهران ـ چالوس وجود دارد .

گفت و گو کنید .            ص76

2- با نگاه به تمدن های مختلف بشری نمونه هایی از جهان های اجتماعی مختلف را نشان دهید .

-‌ تمدن یونان ، اساطیری ـ اعراب در قبل از ظهور اسلام ، اساطیری ـ جهان متجدد ، جهان دنیوی سکو لار است . جهان اجتماعی توحید ـ جهان اجتماعی تجربی

تحلیل کنید .                   ص 78

3- به نظر شما کدام یک از ویژگیهای ذکر شده درباره‌ی جهان متجدد ، فرصت و کدام یک محدودیت است ؟

-‌ عقلانیت ابزاری ، کارآمدی و تسلط بر طبیعت از فرصت های جهان متجدد است . محدود کردن انسان به زندگی دنیوی که همان سکولاریسم است از بین رفتن سطوحی از عقلانیت است که در سطح کلان دربارة آغاز و انجام جهان و آرمان ها و اهداف بشر کاوش می کند . اسارت انسان در الزامات زندگی دنیوی و این جهانی که از آن به قفس آهنین یاد می کند از محدودیت‌های جهان متجدد است .

4- تصویری را که چارلین چاپلین در فیلم « عصر جدید » از انسان معاصران ارائه می دهد ، تحلیل کنید ؟

ـ انسان در عصر جدید در امور دنیوی و اهداف دنیوی با ابزارهای مادی احاطه می شود و انسان تبدیل به یک ماشین و یا چرخ دنده‌ی می شود که برای ادامه حیات فقط باید کار کند و به سایر امور توجهی ندارد به همین دلیل به گفته وبر در قفسی که برای خود می سازد گرفتار می شود .

درس دوازدهم      

تحلیل کنید                     ص 81

1-‌ دیدگاه تک خطی برای جوامع پیشرفته چه مسئولیت و رسالتی قائل است ؟ نظریه‌ی استعمار را بر این اساس تحلیل کنید .

ـ در این دیدگاه همه‌ی جوامع در یک خط و در طول یکدیگرند . بعضی از جوامع در این مسیر واحد بیشتر و جلوترند و بعضی عقب مانده‌اند جوامعی که به لحاظ تاریخی عقب مانده‌اند باید جوامع پیشرفته را الگوی حرکت خود قرار دهند . جوامع پیشرفته به استعمار به عنوان اقدامی تمدن ساز می نگریستند که به ارتقای اقوام عقب مانده می انجامد ، استعمار به معنای ظاهری آباد کردن نتیجه باورهای مشروعیت بخش به جهانگشایی جوامع پیشرفته است اکثریت بزرگ جوامع فقیر در مناطقی هستند که زمانی تحت حاکمیت استعماری قرار داشتند . از نحستین سالهای گسترش جوامع پیشرفته . مواد خام و کالاهای دیگر از نواحی مستمره برای کمک به توسعه بیشتر جوامع پیشرفته به یغما رفت این فرآیند جوامع توسعه یافته را روز به روز توسعه یافته تر و مناطق دیگر جهان را فقیر تر کرد .

بیندیشید .                        ص82

2- فرهنگی که بدون انتخاب و گزینش ، بخش هایی از فرهنگ دیگر را تقلید کند چه سرنوشتی خواهد  داشت ؟

ـ تقلید بدون انتخاب و گزینش در طول زمان باعث نابودی فرهنگ تقلید کننده ، می شود انتخاب و گزینش بخش هایی از یک فرهنگ به معنی دانستن ، خواستن و توانستن فرهنگ پذیرنده ، عناصر فرهنگی است و به تعبیر دقیق نشان خلاقیت پویایی و زنده بودن آن است . زیرا با حفظ هویت خویش و متناسب با عقاید ، ارزش ها ، هنجارها ، نیازها و اقتضائات خود و با ارزیابی و برآورد هزینه و فایده و راه‌های مختلف به انتخاب و گزینش عناصر مطلوب خود می پردازد ، مانند خریداری که در یک مبادله ، فرصت چانه زنی دارد یا همانند مواجهه فعّال یک ارگانیسم سالم که متناسب با نیازهایش با محیط اطراف خود تعامل دارد در مقابل انفعال و نفوذ پذیری صرف ، ناشی از ناتوانی فرهنگ دریافت کننده است که دیر یا زود این درماندگی رخ می نماید .

گفت و گو کنید .            ص 84

3- با راهنمایی معلم خود در کلاس دو نظام اجتماعی سکولار که طی قرن بیستم جهان را به دو قطب تقسیم می کردند . نام ببرید و درباره‌ی آنها گفت و گو کنید .

-‌ هر دو نظام کاپیتالیستی و سوسیالیستی اشتراکاتی چون فرهنگ دنیوی و سکولار ، تسخیر تمدن‌های عقب مانده ، اصل پیشرفت اقتصادی و سیطره طبیعت و ... دارند .

 

 

 

 

کمونیستی

عمدتاً جوامع صنعتی اروپای شرقی و شوروی سابق

سرمایه داری

عمدتاً جوامع صنعتی اروپای غربی و آمریکا

-‌ مجموعه ای از اندیشه های سیاسی که بر ماهیت تعاونی ، تولید صنعتی امروزین و نیاز رسیدن به جامعه‌ ی مساوات گرد تأکید می کند

نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی که در آن ثروت برای کسب سود سرمایه گذاری و باز سرمایه گذاری می شود .

-‌ از این منظر ، جوامع غربی به علت ساختار سرمایه داری حاکم بر آن ها نمی تواند هدف‌های برابری و دموکراسی را که خودشان اعلام می کنند ، تحقق بخشد .

-‌ تأکید بر عدالت

-‌ نظام اقتصادی مبتنی بر داد و ستد آزاد ، توزیع ثروت نابرابری ، دوره‌ی بیکاری گسترده ونوسانات اقتصادی .

- تأکید بر آزادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

شناخت اجتماعی

درس سیزدهم

تأمل کنید              ص 89

1-‌ به نظر شما فراگیری شناخت عمومی در کدام مقطع از زندگی آغاز می شوند و تا چنه زمانی ادامه پیدا می کند ؟

-‌ انسان‌ها این نوع شناخت را در طول زندگی و در نتیجه‌ی تعامل با دیگران به دست می آورند این نوع شناخت بخشی از فرهنگ یک جامعه است و بخش  های مختلف فرهنگ نیز در طول زندگی از همان اوان کودکی در جریان یادگیری در انسان ها درونی می شود و تا پایان عمر نیز این یادگیری ادامه دارد انسان ها آن را خود به خود و بدون آنکه خیلی متوجه آن باشد می آموزند .

مقایسه کنید                     ص 90

2- زبان یک پدیده اجتماعی است . شناخت عمومی و علمی نسبت به این پدیده را مقایسه کنید .

-‌ در شناخت عمومی اعضای جامعه ، زبان را به عنوان بخشی از فرهنگ جامعه به طور طبیعی از همان بدو تولد می آموزد ، و تا پایان عمر نیز این یادگیری ادامه دارد . افراد این نوع شناخت را از دیگران و با اتکا به شنیده‌هایشان و در جریان زندگی از دیگران می آموزند . هدف آنها از یادگیری زبان برقراری ارتباط با دیگران است . بدون زبان ، زندگی جمعی امکان پذیر نیست .

- در شناخت علمی محقق قواعدی را که در گفت و گو ها بوجود آمده است به گونه ی روشمند ، شناسایی می کند . در این نوع شناخت اجزاء و انواع گزاره‌ها و جمله‌ها شناسایی می شوند .

پاسخ دهید .                              ص 92

3- چه نوع عقاید و ارزش هایی مانع از رشد و توسعه‌ی علم پزشکی می شود ؟

-‌ انکار علل طبیعی امراض و بیماریها و بسنده کردن به شنیده ها و باورهایی که از گذشتگان رسیده است . خرافاتی که دلیل عقلی و تجربی ندارند . همچنین ارزشهایی که بی توجهی به بهداشت و سلامت زندگی را ترویج و تشویق می کنند .

4- طی جنگ جهانی اول و دوم چه علومی توسعه پیدا کرد و چرا این علوم در آن سالها رشد کرد ؟

-‌ وقتی جامعه با مسأله ای خاص مواجه می شود ، زمینه رشد علمی نسبت به آن مسأله بوجود می‌آید . هنگامی که جامعه درگیر جنگ و مسائل آن می شود . زمینه و بستر لازم برای رشد علوم مرتبط با جنگ و مسائل و پیامدهای آن فراهم می شود در طول جنگ جهانی ، با توجه به ماهیت این جنگ ها ، تولید و تکثیر انبوه تسلیحات نظامی ، جنگ افزارهای بسیار قوی مانند بمب های اتمی و شیمیایی و تجهیزات نظامی دوربرد مورد توجه قرار گرفت . بنابراین علوم مرتبط با ساخت تجهزات و ادوات نظامی توسعة فراوان یافت . اطلاعات هواشناسی و مبادلات بین المللی اساسی بود . بنابراین پیدایش علم هواشناسی در جنگ جهانی اول و بلوغ آن در جنگ جهانی دوم بود شناخت توان بخشی وکار درمانی برای مجروحان جنگی و صنعت حمل و نقل و ترابری ( ساخت هواپیما ، خودرو ، راه‌آهن و ... ) علوم ارتباطی و مخابرات مانند تلفن ، بیسیم و ... حوزه‌ی علوم استراتژیک و دفاعی ، مهندسی صنایع و ... از علومی بودند که در این دوران با توجه به نیاز جامعه رشد و گسترش بسیار یافتند .

 

 

درس چهاردهم

هم اندیشی کنید .                     ص 95

1-‌  در یونان گروهی بودند که عالم را مثل خواب و پندار آدمیان می دانستند آنان حقیقت جهان را انکار می کردند ، به این گروه سوفسطایی می گویند . آیا براساس عقیده‌ی این گروه می توان شناخت علمی داشت  ؟

- ‌ شناخت علمی به معنای شناختی است که واقعیت ها را کشف می کند اصل موضوع علم این است که جهان واقعی وجود دارد و راه برای شناخت واقعیت هست . کسانیکه اصل واقعیت را قبول ندارند یعنی سوفسطائیان شناخت علمی به این معنا را نیز نمی پذیرند .

جست و جو کنید .                     ص 96

2- با توجه به آنچه در درس نهم درباره تقسیم جهان اجتماعی به اجزای ذهنی و عینی خواندید . دو پدیده‌ی اجتماعی را که از قلمرو شناخت حسی بیرون است و دو پدیده‌ی اجتماعی را که جز با حس شناخته نمی شوند ، پیدا کنید .

-‌ در قلمرو و شناخت حسی : بخش طبیعی و ظاهری کنش و رفتار انسانها ، تکنولوژی ساختمان و ... بدون کمک حسی . این گونه پدیده‌ها قابل شناخت نیستند .

- بیرون از قلمرو شناخت حسی : عقاید ، آرمان ها ، ارزش های اجتماعی ، فرهنگ از پدیده‌هایی هستند که بدون تأمل ذهنی و عقلی قابل شناخت نیستند .

شناسایی کنید .                ص 98

3- نمونه هایی را از شناخت‌هایی که حیوانات بدون استفاده از تجربه و استدلال دارند به کلاس معرفی کنید .

-‌  شناخت غریزی حیوانات نسبت به امور مورد نیاز شان از نوع شناخت شهودی و بدون استفاده از تجربه و استدلال است لانه سازی پرندگان و حشرات ، مراقبت از فرزندان ، خوابیدن بر روی تخم‌ها . ساخت عسل توسط زنبور عسل .

4- با پر کردن جدول زیر تفاوت های انواع شناخت علمی را توضیح دهید .

نوع / معیار

تجربی

عقلی

شهودی

ابزار

حس‌های پنجگانه

عقل انسانی

غریزه دل و قلب آدمی

منبع

جهان طبیعت

حقایق طبیعی و غیر طبیعی

وحی و الهامات الهی و  غیر الهی

روش

احساس و مشاهده

تفکر و استقلال

تزکیه و تصفیه

درس پانزدهم

مقایسه کنید .                                      ص 101

1-‌ معنای علم را در قرآن کریم و در فرهنگ اسلامی با معنایی که علم در قرن نوزدهم پیدا کرده است . مقایسه کنید و درباره‌ی دلیل تفاوت معنای آن گفت و گو کنید .

-‌ به رغم اهمیت مفهوم علم در فرهنگ های بشری . اولاً نقش اجتماعی علم در همه‌ی فرهنگ ها یکسان نیست . و ثانیاً مفهوم واحدی از علم در فرهنگ های مختلف وجود ندارد در فرهنگ اسلامی ، علم هویتی دینی و الهی و در فرهنگ غربی هویتی دنیوی و سکولار دارد .

-‌ در فرهنگ دینی ، علم مراتب و درجات مختلفی دارد . در رأس همة علوم ، علم الهی است . علم الهی نسبت به موجودات ، علمی حضوری و شهودی است . در مرتبه‌ی پایین تر از دانش شهودی . معرفت عقلی و در پایین ترین سطح ، علم و دانش حسی قرار دارد . مفهوم علم در فرهنگ دینی شامل همه‌ی مراتب فوق می شود .

- در غرب تا قبل از قرن نوزدهم . لفظ علم به دانش‌های دینی و عقلی نیز اطلاق می شد امّا به تدریج از معانی سابق خود به پایین ترین سطح معرفت سقوط کرد و از مبادی عقلی و دینی جدا شد و تنها شامل دانش‌های حسی و آزمون پذیر گردید . در این تعریف گزاره‌هایی به صورت آزمون پذیر نباشد گزاره‌های علمی محسوب نمی شوند . مانند گزاره‌هایی چون عدالت باید اجرا شود یا خداوند هست .

یاد آوری کنید .                        ص 103

2- با استفاده از مباحثی که در درس ششم درباره‌ی تاریخ جامعه شناسی گذشت محدودیت ها و مشکلات جامعه شناسی پوزیتویستی را باز گویید .

-‌ فقط روش حسی و تجربی را برای شناخت جهان اجتماعی معتبر می داند . در نتیجه راه‌های دیگری را که برای شناخت جهان اجتماعی وجود دارد و سطوح دیگر عقلانیت را مورد غفلت یا انکار قرار دهد .

- نمی توان نسبت به پدیده‌های اجتماعی داوری ارزشی و هنجاری کند و به انتقاد نسبت به پدیده‌ها یا نظام اجتماعی بپردازد .

- علم اجتماعی را به صورت یک علم ابزاری در ردیف علوم طبیعی قرار دهد .

- با خصلت ابزاری بخشیدن به علم اجتماعی به جامعه شناسی نسبت به جهان و نظام اجتماعی موجود خصلتی محافظه کارانه می بخشند . هدایت گری از جامعه شناسی سلب می شود و جامعه شناسان به تکنیسین هایی تبدیل می شوند . که در خدمت صاحبان ثروت و قدرت خواهند بود .

تأمل کنید .            ص 104

3- براساس دیدگاه انتقادی ، آیا شناخت


مطالب مشابه :


فعالیت های کتاب علوم اجتماعی سال چهارم چاپ جدید

درباره­ی راه­های ورود یک اندیشه فردی به حوزه­ی (ارزش­های اجتماعی باسکولاریسم عملی
کلامی در مورد ارزش و هنجار

ارزش های اجتماعی ارزش ها، وسایل آماده ای برای قضاوت درباره ی اعتبار اجتماعی افراد
پاسخ فعالیت های کتاب علوم اجتماعی سال چهارم چاپ جدید

درباره­ی بخشی از ارزش­های اجتماعی ا سلام که با درباره تاثیرات صدساله­ی
سرمایه‌ی اجتماعی و بازتاب آن بر حکمرانی

آن سخن به میان آمده و دربارهی آن در راستای پیشبرد ارزشهای اجتماعی افراد و
ارزش اجتماعی

ارزش اجتماعی جملات زیبا ی گیله فرهنگیان نیوز. لکنا. سایت فیلم های اجتماعی.
هنجارهای اجتماعی

وقتی هنجارها ملکه ی ذهن فرد می شوند ، او دیگر درباره ی درستی یا نادرستی و ارزش های اجتماعی .
رسانه‌های جمعی و سرمایه اجتماعی

پژوهش ارزشهای جهانی در سال‌های اخیر در علوم اجتماعی دربارهی سرمایه اجتماعی بحث‌های
پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی

استفاده از این رسانه ها بر ارزش های اجتماعی ودر نتیجه امارات درباره ی جزایر سه
پاسخ فعالیت های جامعه شناسی1

ولی نمی‌تواند دربارهی آرمان ها و ارزش های اجتماعی مختلف قضاوت دربارهی برخی از آنها
نکاتی درباره ی آموزش کودکان و نوجوانان باهوش

نکاتی درباره ی آموزش و قضاوت درباره ی ارزش های اجتماعی و فرهنگی به منظور
برچسب :