تاریخچة تأسیس دانشگاه آزاداسلامی شبستر


اولین تقاضای تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی شبستردر خواستی بودکه با امضای آقایان امام جمعه ،بخشدار،رئیس آموزش وپرورش وعده ای ازمعتمدین مقیم شبستر توسط آقای بخشدار محل درجلسة آذر ماه سال 1365 جمعیت شبستریهای مقیم تهران (جمعیت عمران شبستر) مطرح شد و مورد استقبال عموم حاضرین قرار گرفت. برای پیگیری موضوع اینجانب از طرف جمعیت عمران همراه آقای بخشدار مأموریت یافتیم تا مقدمات امر را فراهم کنیم. بعد از مراجعات مکرر به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد معلوم شد که برای صدور مجوز امکانات زیر لازم است:      

1-محلی برای تشکیل کلاسها به صورت اجاره ای یا ملکی
2- معرفی فرد واجد شرایط با مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر به عنوان نمایندة دانشگاه آزاد 
3- وسایل آموزشی و اداری از قبیل میز و صندلی ماشین تحریر،فتوکپی،پلی کپی و.......              4- مبلغ ده ملیون ریال وجه نقد که باید به حساب موقت دانشگاه آزاد شبستر واریز گردد

مدتی طول کشید تا امکانات فوق فراهم شود.دراین فاصلة زمانی بین بخشداری و اعضاء جمعیت عمران درمورد چگونگی افتتاح حساب بانکی و تعیین هیأت امناء دانشگاه اختلاف  نظر بوجود آمد چون انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش بود در جلسة جمعیت تصمیم گرفته شد که تا پایان انتخابات  و مشخص شدن نمایندة شهرستان موضوع مسکوت بماند.بعد از انتخابات دورة سوم مجلس شورای اسلامی و انتخاب شدن آقای دکتر امین لو به عنوان نمایندة  شهرستان شبستر جلسة جمعیت با حضور ایشان و بعضی از مسئولین دیگر تشکیل و تصمیم براین شد که پروندة دانشگاه آزاد واحد شبستر به جریان بیفتد.ابتدا آقای محمد چابک رئیس دبیرستان گلشنراز شبستر با توجه به دارا بودن مدرک تحصیلی و  شرایط لازم به عنوان رئیس موقت دانشگاه آزاد معرفی شد و ابلاغ ایشان طی شمارة 8886 به تاریخ67/4/27 با امضای آقای دکتر جاسبی صادر گردید و ساختمان دبستان امیر کبیر شبستر با موافقت ادارة کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی و وزارت مربوطه برای استفادة دانشگاه آزاد اجاره شد وقتی این مدارک همراه لیست بقیة امکانات لازم به سازمان مرکزی ارائه گردید گفتند مقررات عوض شده شما باید مبلغ پانزده ملیون ریال وجه نقد با یک سری امکانات بیشتر داشته باشید تا مجوز صادرگردد.جمعیت عمران شبستر مبلغ دوازده ملیون ریال آماده داشت و همة آنرا در اختیار گذاشت . برای تامین باقیماندة وجه و وسایل لازم و به منظور مشارکت دادن عموم اهالی شهرستان (منطقة ارونق وانزاب) و ایجاد وحدت بیشتر موضوع را در جلسة شورای هماهنگی جمعیت های اسلامی شهرستان شبسترکه به صورت دوره ای هر ماه در یکی از حسینیه های همشهریان مقیم تهران تشکیل می شد مطرح کردیم. آنجا هم مورد استقبال عموم قرار گرفت و در همان جلسه مبلغ سه ملیون کسری وجه نقد توسط جمعیت های : دریان ،وایقان ، نعمت الله، دیزج خلیل ، شبستر و.... تأمین شد همچنین لوازم فتوکپی، پلی کپی ، ماشن تحریر توسط جمعیت خیریة بنیس و یکدستگاه خودرو توسط یکی از اعضای جمعیت عمران شبستر اهداء  گردید. مراتب طی نامة مورخ 67/8/20 به اطلاع دانشگاه آزاد مرکزی رسید پس از پیگیری و مراجعات مکرر بالاخره موافقت اصولی تاسیس دانشگاه آزاد واحد شبستر و اجازة شروع فعالیت آن صادر گردید. در این مقطع زحمات آقای دکتر امین لو نماینده مردم شهرستان شبستر در مجلس شورای اسلامی، لطف حضرت آیت الله محسن مجتهدشبستری، و همکاری آقای محمد چابک (رئیس موقت دانشگاه آزاد)، حمایت مالی و پشتیبانی جمعیت عمران شبستر و شورای هماهنگی قابل ذکر و شایستة تقدیر است.

بالاخره مجوز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر همزمان با افتتاح رسمی مدرسة آقای برهان الدین در شبستر و در مجلس جشنی که به همان مناسبت در محل مدرسة مذکور تشکیل شده بود و عده ای از مسئولین فرهنگی و دانشگاهی استان ، همة مسئولین شهرستان ،تعدادی از همشهریان مقیم تهران و شمار کثیری از اهالی محلی شرکت داشتند به شبستر رسید. (( در آخرین لحظات قبل از ظهر همان روز من در سازمان مرکزی دانشگاه منتظر صدور مجوز بودم ولی به دلیل نقص مختصر در پرونده، آقای جاسبی از امضای آن خود داری می کردند بلافاصله موضوع را با حاج آقا محسن مجتهد شبستری در میان گذاشتم و حساسیت زمان و انتظار همشهریان در شبستر را به ایشان گفتم معظم له تلفنی با آقای دکتر جاسبی صحبت و ضمانت فرمودند که پرونده در اسرع وقت تکمیل میگردد؛ لذا مجوز امضاء شد و من آنرا با هواپیمای بعد از ظهر دستی به جلسة مذکور رساندم)). اعلام این مطلب در جلسه موجب خوشحالی و تشویق حاضرین قرار گرفت و درهمانجا فرد خیری به نام آقای غفار غفاری سند زمینی به مساحت تقربی پنجهزار متر مربع را که در ورودی شهر شبستر و در موقعیت بسیار مناسب قرار داشت ( محل کنونی ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد ) ارائه دادند و گفتند این هم هدیة من به دانشگاه آزاد. از طرف حاضرین بسیار مورد تقدیر و تشویق قرار گرفتند. در آن جلسه اشخاص دیگری هم آمادگی خود را برای کمک به مدرسه سازی و کارهای خیر دیگر اعلام نمودند جلسه به قدری گرم و امیدوار کننده بود که یادم  هست در پایان آن مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی  مرا به کناری کشید و گفت فلانی خواهش میکنم به این همشهریان خوبتان بگویید دست ما را در جاهای دیگر هم بگیرند.

از این تاریخ ( اوایل سال 1368)ّ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تثبیت شد. هیأتامناء از بین مسئولین و معتمدین مقیم محل تعیین گردید و بعد از مدت کوتاهی  آقای دکتر علی لک با توجه به مدرک تحصیلی دکترا و شرایط احراز سمت ریاست به عنوان رئیس دانشگاه به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد معرفی گردید، با صدور ابلاغ ایشان جذب دانشجو در  شبستر شروع و کلاسهای درس در ساختمان استیجاری(محل دبستان امیر کبیر) و با استفاده از کلاسهای دبیرستان گلشنراز در روزهای تعطیلی و ساعات آزاد، تشکیل شد. در اوایل کار آقای چابک هم با آقای دکتر لک همکاری صمیمانه ای داشتند. با افزایش تعداد دانشجویان از کلاسهای درس حوزة علمیه شبستر که در کنار مسجد جامع قرار دارند نیز استفاده می شد در ضمن برای انجام کارهای اداری و ستاد مرکزی ساختمانی را در داخل شهر اجاره نمودند.

با پیگیریهای آقای دکتر لک و حمایت های هیأت امناء و هیأت مدیرة شورای هماهنگی جمعیت های اسلامی شهرستان شبستر) ازنظر مالی و تدارکاتی (مانند تهیة وسایل آزمایشگاه ،کتاب و....) دانشگاه نظم و رونق بیشتری گرفت . دغدغة خاطر همة ما فقدان ساختمان مستقل و مناسب برای کلاسهای درحال افزایش بود. بنظر می رسید بهترین گزینه استفاده از  زمین اهدایی آقای غفاری باشد؛ چون سند به نام خود دانشگاه و سرمایه گذاری در آن مطمئن و قابل توسعه بود.لذا تصمیم بر این شد که موضوع در جلسات ماهانة شورای هماهنگی در تهران مطرح و برای جمع آوری کمک های مردمی از همشهریان استمداد شود.نوبت جلسة آن ماه شورای هماهنگی در محل جمعیت خیریة دیزج خلیلی ها واقع در خیابان کوشک بود . چون دستور جلسه قبلا اعلام شده، اطلاع رسانی خوبی نیز به عمل آمده بود، بعضی از مسئولین شهرستان شبستر و عدة زیادی از همشهریان مقیم تهران حضور یافتند .در این جلسه آقای دکتر امین لو به عنوان نمایندة مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت مدیرة شورای هماهنگی سخنرانی خوبی نمودند و ازحاضرین برای ساختن ساختمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر استمداد کردند. درهمانجا آقای عبدالله مالکی از همشهریان دیزج خلیلی و عضو هیأت مدیرة جمعیت میزبان اعلام نمودند که تمام هزینة ساخت را من شخصا" تقبل میکنم، این پیشنهاد با استقبال و تشویق عمومی مواجه شد و بقیة حاضرین هر کدام مبالغ جزیی برای رفع بقیة نیازهای دانشگاه تعهد کردند. در ضمن آقای حاج یوسف کلاهی از جمعیت شبستریهای مقیم تهران اعلام آمادگی نمودند که ایشان هم ساختمان مناسبی برای دانشگاه دولتی (شعبة دانشگاه تبریز ) احداث و اهدا نمایند (( در مورد این ساختمان پس از هماهنگی های لازم درتاریخ 70/8/2جلسه ای در دفتر رئیس دانشگاه تبریز تشکیل و صورت جلسه ای تهیه و امضاء شد که ظرف یک سال ساختمان ووسایل ابتدایی آماده شود و دانشگاه تبریز آنرا تجهیز نموده رشته های کارشناسی مامایی و پرستاری درآن تأسیس نماید حاج آقا کلاهی به تعهد خود عمل نمودند و ساختمان آماده شد ولی دانشگاه تبریز به دلایلی از عمل به تعهد خود منصرف گردید و بالاخره ساختمان نصیب دانشگاه پیام نور شبستر شد که خود مقالة دیگری را می طلبد)).

آقای مالکی احداث ساختمان برای دانشگاه آزاد را در زمین اهدایی آقای غفاری مصلحت  ندانستند و با خریدن زمینی از اراضی دیزج  خلیل  ( یا نوجه ده ، نمیدانم) و در قسمتی از آن ساختمانی را برای دانشگاه آزاد شروع کردند بالاخره پس از دو سال ساختمان به اتمام رسید و بهره برداری از آن شروع شد.

فعالیت های شبانه روزی آقای دکتر لک و حمایت های کامل هیأت امناء و هیأت مدیرة شورای هماهنگی باعث شد روز به روز دانشگاه رونق بیشتری پیدا کند و در مدت کوتاهی ساختمان اهدایی آقای مالکی جوابگوی نیاز آن نبود در نتیجه ساختمان بزرگ دیگری درمحل زمین اهدایی آقای غفاری احداث شد (توسعة آن به تدریج در زمینهای خریداری شده توسط خود دانشگاه و در اطراف آن به عمل آمده ). در جشن افتتاح ساختمان جدید (ساختمان مرکزی) عدة زیادی از مسئولین و اهالی منجمله خود آقای دکتر جاسبی  حضور داشتند. من طی یک سخنرانی خطاب به آقای دکتر جاسبی گفتم، آقای دکتر اینجا همان دانشگاهی است که با یک و نیم ملیون تومان پول و با مختصری امکانات و با اجازة شما شروع شده و اکنون به اینجا رسیده است. و ضمن تقدیر وتشکر از آقای غفاری( واقف زمین که جزو حاضرین بود) خواستم تکه زمین دیگری از قسمت غربی همان زمین  را که متعلق به خود ایشان و باعث نا متناسب بودن محوطه شده بود  به احسان خود اضافه نمایند ایشان هم با نهایت بزرگواری قبول کردند. بعد ها شنیدم به دلیل عدم انجام اقدام رسمی  و قانونی، با فوت شادروان غفاری (رحمت  الله علیه ) زمین مذکور بلا تکلیف مانده و موجب کمی زحمت شده بود.

اکنون دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر با شعبه های مختلف و امکانات وسیع با بیش از ده هزار دانشجو و رشته های متنوع از کاردانی تا دکترا و هیأت علمی و کادر مجهز ،که با همت  و همیاری عموم همشهریان و مسئولین منطقه تأسیس یافته ؛ جزء دانشگاههای آزاد بزرگ و خوب کشور به شمار می آید و با اینکه بعد از دکترلک(مرحوم) دو بار ریاست دانشگاه تغییر کرده و هریک از مسئولین جدید به نوبة خود زحمت کشیده و می کشند و ارزشمند هستند اما نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر با اسم دکتر لک (مرحوم) همراه است و زحمات و یاد و نام ایشان فراموش نخواهد شد.

 یادآوری: تاریخچة فوق از بدو تأسیس تا افتتاح ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر بوده تمام اسناد و صورت جلسات آن موجود است امیدوارم مسئولین فعلی دانشگاه با گزارش کامل بعد از آن و وضع موجود این مقاله را تکمیل فرمایند.  

                                                                      احمد اشرفی زاده       آبان ماه 1392

 


مطالب مشابه :


شماره تلفن های اساتید محترم گروه عمران آزاد شبستر

دانشجویان عمران - شماره تلفن های اساتید محترم گروه عمران آزاد شبستر - ... دانشگاه تبریز · اخبار تیم تراکتور · سازمان نظام مهندسی · نظام مهندسی آ.ش · اخبار دانشگاه آزاد
وبلاگ اختصاصی ورودی 92 کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار شبستر 92 - وبلاگ اختصاصی ورودی 92 ... نرم افزار - بچه های کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر ورودی 92 دانشگاه آزاد شبستر.
تاریخچة تأسیس دانشگاه آزاداسلامی شبستر

اولین تقاضای تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی شبستردر خواستی بودکه با امضای آقایان امام جمعه ،بخشدار،رئیس آموزش وپرورش وعده ای ازمعتمدین مقیم شبستر توسط آقای
نحوه نگارش وتدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد

آئین نامه نحوه نگارش وتدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری که توسط دکتر فتاحی ارائه شده را می توانید از لینک زیر دریافت کنید. لینک.
کرسی آزاد اندیشی

در آستانه شانزدهم آذر ماه ، مصادف باگراميداشت روز دانشجو و در اطاعت از تدابير مقام معظم رهبري ، دانشگاه پيام نور مركز شبستر ، اولين كرسي آزاد انديشي با موضوع دانشجو
دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

21 سپتامبر 2013 ... گونئی سسی - دانشگاه آزاد اسلامی شبستر - پربیننده ترین رسانه خبری- تبلیغی و بروز ارونق و انزاب درسطح بین المللی 09141710126 - گونئی
نشست رسانه ای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

13 ژانويه 2014 ... گونئی سسی - نشست رسانه ای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شبستر - پربیننده ترین رسانه خبری- تبلیغی و بروز ارونق و انزاب درسطح بین المللی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد معماری خود را افتتاح مینماید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد معماری خود را افتتاح مینماید. به نقل از دوست خوبم جناب آقای دکتر شهریار شقاقی به احتمال زیاد
تقدیراز رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

21 سپتامبر 2013 ... گونئی سسی - تقدیراز رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شبستر - پربیننده ترین رسانه خبری- تبلیغی و بروز ارونق و انزاب درسطح بین المللی
تجلیل از دانشجویان ورزشکار مقام آور دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

11 ژوئن 2014 ... گونئی سسی - تجلیل از دانشجویان ورزشکار مقام آور دانشگاه آزاد اسلامی شبستر - پربیننده ترین رسانه خبری- تبلیغی و بروز ارونق و انزاب درسطح
برچسب :