آیین نامه حقوق و دستمزد

یک نمونه از آیین نامه حقوق و دستمزد

فصل اول

شرایط استخدام

ماده ١- داوطلبان استخدام در شرکت باید دارای شرایط زیر باشند :

الف- داشتن حداقل ۲۰ سال تمام سن

ب – تابعیت ایران

ج- انجام خدمت زیر پرچم یا معافیت قانونی در صورت مشمول بودن

د- عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق

ز-  عدم اعتیاد به استعمال مواد مخدر

و- حداقل داشتن مدرک فوق دیپلم 

ه – داشتن صحت مزاج و توانایی انجام کار

ماده۲- استخدام برای تصدی مشاغل شرکت از طریق مصاحبه و یا مسابقه می باشد.

ماده۳- داوطلبان که در مصاحبه یا مسابقه قبول شده اند یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد که حداقل آن یک ماه و حداکثر از سه ماه تجاوز نخواهد کرد.

حکم استخدام قطعی افرادی که در دوره آموزشی لیاقت و کاردانی و علاقه مندی به کار از خود نشان دهند در پایان دوره آموزشی با پیشنهاد مدیر واحد مربوطه صادر خواهد شد. افرادی که ضمن دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند به خدمت آزمایشی آنان خاتمه داده خواهد شد .

ماده۴- شرکت موظف است بلافاصله پس از انعقاد قرارداد قطعی با مستخدم نسبت به پرداخت بیمه ماهانه و معرفی مستخدم به سازمان تامین اجتماعی اقدام لازم را انجام دهد.

ماده۵ – شرکت موظف است در فواصل معین شایستگی و استعداد مستخدمین خود را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی مستخدم منعکس سازد. این سنجش به نحوی صورت خواهد گرفت که موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم برای تغییر و ارتقاء شغل و یا لزوم گذراندن دوره کار آموزی جدید باشد.

فصل دوم

حقوق و مزایا

در اجرای مصوبه مورخ     شورایعالی کار ( موضوع بند   بخشنامه شماره     مورخ  / /  وزیر محترم کار و امور اجتماعی ) در مورد حداقل مزد کارگران در سال    و همچنین در مورد نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال    و اعطای پایه سنوات به کارکنان مشمول قانون کار در شرکت از تاریخ ۰۱/۰۱/     ۱۳ بشرح زیر اقدام خواهد شد :

الف- حداقل مزد و مزایای سال    ۱۳

۱- حداقل مزد روزانه کارکنان با قرارداد نامحدود ، مبلغ ۰۰۰/۰۰ ریال می باشد.

۲- حداقل مزد ماهانه کارکنان با قرارداد نامحدود ، مبلغ ۰۰۰/۰۰/۰ ریال می باشد.

۳- حق مسکن ماهانه ، اعم از مجرد و متاهل ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۴- حق اولاد به شرط داشتن ۷۲۰ روز سابقه بیمه جهت یک فرزند ، ماهانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای دو فرزند ، ماهانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۵- وجه بن اعم از مجرد و متاهل ، ماهانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

تذکر : در زمان اعلام از طریق جراید وجوه مربوطه به حساب اتحادیه امکان واریز و فیش آنرا به اداره کار تحویل و بن مربوطه اخذ و به کارکنان اعطاء می گردد.

ب- نحوه افزایش مزد در سال   ۱۳ ( در مورد کارکنان که قبل از سال  ۱۳ اشتغال بکار داشتند و حقوقی بیش ازحداقل دستمزد دریافت می کرده اند. )

۱- اعمال ضریب افزایش مزد ثابت روزانه سال  ۱۳ =۰۰۰۰ ریال + (۱/۱ × مزد ثابت روزانه سال قبل)

۲- اعمال پایه سنوات ( یکسال ارشدیت) : پس از اعمال افزایش مذکور در بند یک به منظور اعطای پایه سنوات به کارکنانی که حداقل یکسال سابقه کار دارند در تاریخ سالگرد شروع بکار در سال جاری روزانه   / ریال و ماهانه / ریال به مزد سال ۱۳ آنان اضافه خواهد شد .

ج – نحوه محاسبه فوق العاده و یک ساعت اضافه کاری :

از تقسیم مزد ثابت ماهانه بر عدد ۳۰ مزد روزانه را محاسبه کرده و از تقسیم حاصل آن بر عدد ۳۳/۷ مزد یک ساعت بدست می آید. از ضرب مزد ساعتی در عدد ۴/۱ فوق العاده یک ساعت کار اضافی بدست می آید. که برای یک ساعت کار اضافی بر مبنای حداقل حقوق سال   معادل   ریال می باشد.

تبصره ۱: ضریب مزد ساعتی برای مدیران قسمت و مدیر پروژه ۶/۱ و جهت اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل ۸/۱ می باشد.

د- جدول حداقل مزد سال  و  ( مزد پایه و سنوات ) با توجه به تاریخ شروع بکار در شرکت جهت کارکنان با قرارداد دائم بشرح زیر می باشد:

 


مطالب مشابه :


فرم نمونه قرارداد کار

برای دریافت فرم نمونه قرارداد کارگری و کارفرمایی مشمولین قانون کار بر روی گذینه زیر کلیک
نمونه قرارداد کار مدت معین ( موقت )

کانون وکلای آزاد :. - نمونه قرارداد کار مدت معین ( موقت ) -
نمونه قرارداد کار موقت مصوب سال 1388 (مربوط به درس حقوق کار)

فقه و اصول اسلامی - نمونه قرارداد کار موقت مصوب سال 1388 (مربوط به درس حقوق کار) - مجموعه ای از
نمونه‌ قرارداد حسابرسی‌

مطالعات مالی Muhasebe - Finansman - نمونهقرارداد حسابرسی‌ - حسابداری و مدیریت مالی
نمونه‌ قرارداد حسابرسی‌

اخبار،آموزش و دانلود مقالات حسابداری - نمونهقرارداد حسابرسی‌ - به حساب خود رسيدگي كنيد
فرم هاي قرارداد انجام كار معين(مشخص)وقرارداد كار موقت(كارگري) در اجراي تصويب نامه هاي هيئت وزيران

كارمندان و كارگران -employees & workers - فرم هاي قرارداد انجام كار معين(مشخص)وقرارداد كار موقت
نمونه سوالات تشریحی کلی درس قانون كار

نمونه سوالات درس قانون كار فصول 1 و2 27-تعريف قرارداد ایران از چه ساعتی تا چه ساعتی
آیین نامه حقوق و دستمزد

یک نمونه از ۹-۱- در صورت اعزام مشاوران و کارکنانی که قرارداد دستمزد ساعتی دارند ، حقوق
فرم نمونه قرارداد کار

برای دریافت فرم نمونه قرارداد کارگری و کارفرمایی مشمولین قانون کار بر روی گذینه زیر کلیک
نمونه قرارداد کار مدت معین ( موقت )

کانون وکلای آزاد :. - نمونه قرارداد کار مدت معین ( موقت ) -
برچسب :