رگرسیون و مدل سازی به روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least Square)

رگرسیون و مدل سازی به روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least Square)

PLS edited f improf 600x331 رگرسیون و مدل سازی به روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least Square)

روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least Square) به عنوان یک جایگزین برای روش های OLS رگرسیون، Canonical‌ رگرسیون و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) در پژوهش هایی که متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد، بکار گرفته می شود. روش PLS در اغلب اوقات، معادلات ساختاری مبتنی بر مولفه (Component-Based SEM) نامیده می شود در حالی که روش معادلات ساختاری مبتنی بر کواریانس است(Covariance-Based SEM).

این روش زمانی استفاده می شود که می خواهیم تاثیرات چندین متغیر مستقل را بر یک یا چند متغیر وابسته بررسی کنیم اما پیش فرض های انجام رگرسیون یا معادلات ساختاری بر قرار نیست و یا اینکه در پژوهش به مشکلات زیر مواجه شویم:

  • چندین متغیر وابسته داشته باشیم.
  • تعداد متغیرهای مستقل زیاد باشد و شناسایی متغیرهای تاثیر گذار مشکل باشد.
  • در متغیرهای مستقل هم خطی وجود داشته باشد(Multicollinearity)
  • حجم نمونه کم باشد.
  • در رگرسیون توزیع فروانی متغیرها نرمال نباشد و یا در روش معادلات ساختاری نرمال بودن چند متغیره برقرار نباشد.

روش حداقل مربعات جزئی می تواند تاثیرات متغیرهای مستقل را بر متغیر وابسته بصورت یک مدل رگرسیونی یا مدل ساختاری برازش کند. چنانچه هدف پژوهشگر پیش بینی یا مدل سازی اکتشافی باشد استفاده از روش PLS توصیه می شود. روش مدل سازی معادلات ساختاری(SEM) برای مقاصد تایید مدل کاربرد دارد و برای براورد پارامترهای مدل نیازمند حجم نمونه زیاد و برقرار بودن پیش فرض نرمال بودن چند متغیره است اما روش PLS چون برای مقاصد اکتشافی کاربرد دارد به هیچ گونه پیش فرضی احتیاج ندارد . در برخی از منابع ذکر شده است روش PLS با حداقل ۳۰ نمونه نیز قابل انجام است و نتایج در مقابل داده های مفقود شده(Missing value) پایدار است.

از لحاظ تکنیکی فرق روش PLS با سایر روش های رگرسیونی است این است که به جای در نظر گرفتن متغیرهای مستقل، از طریق تکنیک تحلیل مولفه های اصلی(PCA) متغیرهای مستقل در چند عامل کلی تر قرار می گیرند به گونه ای که این عامل ها بیشترین تغییرات متغیر(های) وابسته را تبیین کنند


مطالب مشابه :


رگرسیون و مدل سازی به روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least Square)

انجام پروژه های spss -مقاله-پایان نامه - رگرسیون و مدل سازی به روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least
آموزش اقتصاد سنجی

استخراج بردار هم انباشتگی در داده های تابلویی با روش حداقل مربعات معمولی پویا (Panel DOLS)
روش حداقل مربعات معمولی OLS

باشگاه اقتصاددانان جوان - روش حداقل مربعات معمولی ols - اخبار و مطالب اقتصادی و سیاسی در جزیره
روش حداقل مربعات معمولی

ریاضی دان معروف آلمانی در قرن هجدهم مطرح کرده است. زیربنای فکری روش حداقل مربعات معمولی این
رگرسیون و مدل سازی به روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least Square)

روش حداقل مربعات جزئی (P artial L east S quare) به عنوان یک جایگزین برای روش های OLS رگرسیون، Canonical
اجرای روش تعیین حداقل مربعات به صورت بازگشتی (RLS)

انجام پروژه های مهندسی برق-کنترل - اجرای روش تعیین حداقل مربعات به صورت بازگشتی (rls) - - انجام
روش های برآورد پارامترهای رگرسیون

برای برآورد پارامترهای رگرسیون روش های زیادی وجود دارد . روش حداقل مربعات معمولی که وابسته به
برچسب :