نمونه سوالات پیام نور با جواب رشته مدیریت دولتی پیام نور

آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲ - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی/صنعتی

دانلود نمونه سوالات درس آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲ - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی/صنعتی

  آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی - آمار و احتمالات - آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱

  دانلود نمونه سوال آمار و احتمال 1

  اصول حسابداری ۱ - اصول حسابداری یا هزینه یابی

دانلود نمونه سوال اصول حسابداری 1

  اصول حسابداری ۲

دانلود نمونه سوالات اصول حسابداری 2

  اصول حسابداری ۳

دانلود نمونه سوالات اصول حسابداری ۳

  اصول علم اقتصاد ۲ - اقتصاد کلان

دانلود نمونه سوالات اصول علم اقتصاد ۲ - اقتصاد کلان

  اقتصاد خرد - اصول علم اقتصاد ۱

 دانلود نمونه سوالات اقتصاد خرد

 

  تجزیه تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

دانلود نمونه سوالات درس تجزیه تحلیل و طراحی سیستم

  تحقیق در عملیات ۱ - پژوهش عملیاتی - تحقیق در عملیات

دانلود نمونه سوالات تحقیق در عملیات 1 با جواب 

  تحقیق در عملیات ۲  تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

دانلود نمونه سوالات درس تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

 

  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی


دانلود نمونه سوالات درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

  جامعه شناسی سازمان ها


  حسابداری دولتی - حسابداری و حسابرسی دولتی

دانلود نمونه سوالات درس حسابداری دولتی

  حسابداری صنعتی ۱ - حسابداری صنعتی

دانلود نمونه سوالات حسابداری صنعتی ۱

  حسابرسی ۱ - حسابرسی

نمونه سوالات حسابرسی ۱

  حقوق اداری

دانلود نمونه سوالات درس حقوق اداری


  حقوق اساسی

  روابط کار در سازمان

دانلود نمونه سوالات درس روابط کار در سازمان

  روانشناسی سیاسی


  روش تحقیق در مدیریت - مبانی روش تحقیق - روش های تحقیقی و مآخذ شناسی

نمونه سوالات روش تحقیق در مدیریت - مبانی روش تحقیق

  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱-ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ -ریاضیات کاربردی در جهانگردی-ریاضیات پایه -ریاضیات عمومی

نمونه سوالات ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

  ریاضیات وکاربردآن درمدیریت-ریاضیات وکاربردآن درمدیریت2 -ریاضیات پایه ومقدمات آمار۲ -ریاضیات در برنامه ریزی

 دانلود  نمونه سوالات ریاضیات وکاربردآن درمدیریت-ریاضیات وکاربردآن درمدیریت2

 

  زبان تخصصی ۳(سنتی دولتی و صنعتی )- زبان تخصصی ۲(دولتی سنتی)- زبان خارجی ۳ - زبان تخصصی مدیریت صنعتی(تجمیع صنعتی)

دانلودنمونه سوالات درس زبان تخصصی ۳(سنتی دولتی و صنعتی )- زبان تخصصی ۲(دولتی سنتی)- زبان خارجی ۳

  زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

  زبان تخصصی ۱ (سنتی)


  زبان تخصصی ۲ - زبان خارجی ۲

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۲ - زبان خارجی ۲

  زبان تخصصی ۳ (تجمیع) - زبان تخصصی ۴ (سنتی)

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۳ (تجمیع) - زبان تخصصی ۴ (سنتی)

 
 

  سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها

دانلود نمونه سوالات درس سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها

  سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهاد های اداری

دانلود نمونه سوالات درس سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهاد های اداری

  سیستم های اطلاعاتی مدیریت

دانلود نمونه سوالات درس سیستم های اطلاعاتی مدیریت


  فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

دانلود نمونه سوالات درس فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

  مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی) - مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت ها

دانلود نمونه سوالات مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی)

  مباحث ویژه در مدیریت دولتی

دانلود نمونه سوالات درس مباحث ویژه در مدیریت دولتی

 

  مبانی مدیریت دولتی ۱

دانلود نمونه سوالات درس مبانی مدیریت دولتی ۱

  مبانی مدیریت دولتی ۲

دانلود نمونه سوالات درس مبانی مدیریت دولتی ۲

  مبانی/اصول سازمان و مدیریت - مبانی مدیریت و سازماندهی - اصول مدیریت

دانلودنمونه سوال درس مبانی سازمان و مدیریت

  مدیریت تحول سازمانی

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت تحول سازمانی

  مدیریت تطبیقی

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت تطبیقی

  مدیریت تعاونی ها

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت تعاونی ها

 

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت منابع انسانی


  مدیریت رفتار سازمانی - رفتار سازمانی

دانلود نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی

  مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها - مدیریت شهرداری های سازمان های محلی

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها

  مدیریت منابع انسانی


  پول و ارز و بانکداری - پول و بانکداری

دانلود نمونه سوالات پول و ارز و بانکداری

  کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

دانلود نمونه سوالات درس کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت


مطالب مشابه :


نمونه سوالات ارشد فراگیر علوم اقتصادی

کنکور سراسری با جواب ; نمونه سوالات رایگان نمونه سوالات پیام نور رشته علوم اقتصادی.
نمونه سوالات پیام نور علوم سیاسی با جواب

دانلود نمونه سوالات علوم سیاسی پیام نور با جواب ارتش و سیاست. دانلود نمونه سوالات ارتش و سیاست
نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 91-92 با پاسخنامه

نمونه سوالات پیام نور نور با جواب رشته علوم با جواب رشته علوم اقتصادی
نمونه سوالات رشته مدیریت بازرگانی پیام نور با جواب

نمونه سوالات پیام نور باجواب - نمونه سوالات رشته مدیریت بازرگانی پیام نور با جواب - نمونه
نمونه سوالات رشته مدیریت بازرگانی پیام نور با جواب

دانلود نمونه سوالات پیام نور مدیریت بازرگانی پیام نور با جواب رشته علوم اقتصادی.
نمونه سوال توسعه اقتصادی و برنامه ریزی پیام نور با جواب با پاسخنامه همه ی دوره ها

علوم تربيتي; علوم ریزی پیام نور با جواب با رایگان نمونه سوالات پیام نور همراه با
نمونه سوالات رشته ریاضی پیام نور با جواب ریاضی (محض - کاربردی) / ریاضیات و کاربردها

نمونه سوالات پیام نور علوم ریاضی (رشته های نور رشته ریاضی با جواب
دانلود نمونه سوالات درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با جواب تستی و تشریحی کد درس : 1221028_1294

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول ۹۱-۹2 با جواب تستی نمونه سوال رشته علوم اقتصادی.
نمونه سوالات پیام نور رشته الهیات با جواب

دانلود نمونه سوالات پیام نور پیام نور رشته الهیات با جواب رشته علوم اقتصادی.
اقتصاد مقاومتی

کنکور سراسری با جواب ; نمونه سوالات رایگان نمونه سوالات پیام نور رشته علوم اقتصادی.
برچسب :