تلفن های ضروری شهر مان همدان

شماره تلفن نام مرکز ردیف ۱۱۰ اطلاعات پلیس 1 ۱۱۳ اطلاعات ستاد خبری 2 ۱۱۴ اطلاعات ستاد خبری سپاه 3 ۱۱۵ اطلاعات اورژانس 4 ۱۱۶ اطلاعات حفاظت اطلاعات 5 ۱۱۷ اطلاعات خرابی تلفن 6 ۱۱۸ اطلاعات تلفن 7 ۱۲۱ اطلاعات حوادث برق 8 ۱۲۲ اطلاعات حوادث آب 9 ۱۲۳ اطلاعات پیام بهداشتی 10 ۱۲۴ اطلاعات نظارت بر قیمتها 11 ۱۲۵ اطلاعات اتش نشانی 12 ۱۲۷ اطلاعات ستاد خبری دادگستری 13 ۱۳۰ آگاهی 14 ۱۳۲ کارت اعتباری تلفن 15 ۱۳۳ تاکسی بی سیم 16 ۱۳۴ اطلاعات هواشناسی 17 ۱۳۵ ارتباطات مردمی روابط عمومی مخابرات 18 ۱۳۶ ستاد خبری بازرسی کل کشور 19 ۱۳۷ رفع مشکلات آنی شهرداری 20 ۱۳۹ اطلاعات پایانه ها 21 ۱۴۰ رسیدگی به شکایات پست 22 ۱۴۱ اطلاعات راه و ترابری 23 ۱۴۲ بیمه تامین اجتماعی 24 ۱۴۳ بیمه خدمات درمانی 25 ۱۴۴ اطلاعات ندای قرآن 26 ۱۴۵ امر به معروف 27 ۱۴۷ ندای امداد (هلال احمر) 28 ۱۴۸ صدای مشاور 29 ۱۶۲ روابط عمومی صدا و سیما 30 ۱۶۵ راهنمایی و رانندگی 31 ۱۶۷ کار و امور اجتماعی 32 ۱۹۱ داروخانه شبانه روزی 33 ۱۹۲ اطلاعات اوقات شرعی 34 ۱۹۳ اطلاعات پست 35 ۱۹۴ اطلاعات حوادث گاز 36 ۱۹۵ اطلاعات داروئی 37 ۱۹۷ نظارت همکانی نیروی انتظامی 38 ۱۹۹ اطلاعات پرواز 39 ۴۲۳۴۴۴۴ آتش نشانی باباطاهر 40 ۸۲۹۰۴۴۴ آتش نشانی مدرس 41 ۸۲۲۲۳۴۹ آتش نشانی فقیره 42 ۴۲۶۲۴۴۴ آتش نشانی مریانج 43 ۴۲۵۱۵۴۲ آتش نشانی الوند 44 ۴۲۹۴۴۴۴ آتش نشانی مدنی 45 ۸۲۶۸۸۸۸ مرکز اورژانس 46 ۸۲۷۴۶۳۵-۸۲۵۲۹۸۳ برق مهدیه 47 ۱۲۱ قطعی برق 48 ۴۲۳۷۳۵۴-۵ برق روشنایی 49 ۸۲۶۱۰۷۵-۸ شرکت گاز 50 ۴۲۲۳۳۳۲-۱۹۴ حوادث و خرابی گاز 51 ۲۵۲۶۰۳۷-۹ امور مشترکین گاز 52 ۸۲۲۰۷۳۷-۹ اداره کل امور آب 53 ۸۲۳۴۰۳۳-۴ آب و فاضلاب 54 ۱۲۲ حوادث آب و فاضلاب 55 ۰۹۹۹۰-۲۱۸۷۰۷۰۷۰ روابط عمومی مخابرات ایران 56 ۸۲۷۳۷۷۷-۱۳۵ روابط عمومی مخابرات همدان 57 ۲۵۱۶۸۶۶ خدمات مشترکین تلفن همراه 58 ۸۲۲۳۳۳۲ مخابرات بعثت 59 ۲۵۱۱۷۱۷ مخابرات تختی 60 ۸۲۵۲۴۴۳ مخابرات پاستور 61 ۲۶۶۵۵۵۵ مخابرات خضریان 62 ۴۲۲۳۳۳۱ مخابرات باباطاهر 63 ۴۲۹۳۳۳۱ مخابرات مدنی 64 ۸۲۵۱۶۶۰-۸۲۵۱۷۶۰ اداره پست 65 ۸۲۵۱۲۴۴-۶ بیمارستان اکباتان 66 ۲۶۴۰۰۲۰ بیمارستان بعثت 67 ۸۲۷۴۱۸۴-۸ بیمارستان فرشچیان 68 ۸۲۷۷۰۱۲-۳ بیمارستان فاطمیه 69 ۸۳۷۷۰۵۱-۳ بیمارستان مباشر کاشانی 70 ۸۲۶۵۰۱۱-۴ بیمارستان بوعلی 71 ۴۲۹۰۲۳۱-۴ بیمارستان تامین اجتماعی 72 ۴۲۷۴۷۱۷-۱۹ بیمارستان ارتش 73 ۸۳۸۰۷۰۴-۶ توانبخشی بهشتی 74 ۸۲۷۵۰۰۱-۴ مرکز جراحی الوند 75 ۸۲۵۱۲۴۰-۸۲۷۷۰۴۰ کلینیک کودکان 76 ۸۲۵۲۴۳۸-۴۰ کلینیک ویژه تخصصی امام خمینی 77 ۸۳۵۳۰۳۹-۴۰ کلینیک ویژه تخصصی شیخ الرئیس 78 ۴۲۲۰۸۵۰ کلینیک دندانپزشکی 79 ۲۵۲۴۴۴۱ امور داروئی دانشگاه 80 ۸۲۶۲۰۱۰-۸۲۵۲۲۴۵ معاونت بهداشتی 81 ۸۲۶۳۰۱۶-۸۲۶۸۰۲۵ مرکز بهداشت 82 ۲۵۲۷۰۳۲-۳ بهداری 83 ۸۲۳۲۴۰۲-۶ بیمه خدمات ارتش 84 ۸۲۲۴۰۰۳-۴ درمانگاه مطهری 85 ۲۵۱۴۱۴۲ درمانگاه رازی 86 ۲۶۷۷۵۱۰-۱۱ درمانگاه تامین اجتماعی1 87 ۸۲۶۸۳۹۲ درمانگاه تامین اجتماعی2 88 ۲۵۲۶۶۵۵ درمانگاه فرهنگیان 89 ۸۲۴۳۵۰۰ درمانگاه اعتمادیه 90 ۲۵۲۴۰۵۴ درمانگاه کمیته امداد 91 ۲۵۲۳۴۲۱ درمانگاه شهدا 92 ۸۲۷۱۰۴۹ درمانگاه مهدیه1 93 ۲۶۵۱۸۷۰ درمانگاه مهدیه 2 94 ۸۲۶۰۳۶۶ درمانگاه شکری موحد 95 ۲۵۲۳۲۰۲ داروخانه جابرابن حیان 96 ۸۲۷۱۳۲۸ داروخانه فجر 97 ۸۲۵۵۰۲۰ داروخانه بهزیست 98 ۸۲۶۸۴۰۲ داروخانه رازی 99 ۸۲۴۷۹۵۴ داروخانه هلال احمر 100 ۲۵۲۸۶۶۹ آزمایشگاه جهاد دانشگاهی 101 ۲۵۲۷۷۶۳ آزمایشگاه رازی 102 ۲۵۲۶۱۱۳ آزمایشگاه فارابی 103 ۸۲۷۵۱۵۹ آزمایشگاه دی 104 ۸۲۸۴۰۴۰ مرکز MRI رادیوتراپی مهدیه همدان 105 ۸۲۳۲۴۰۲-۴ بیمه خدماتی درمانی 106 ۸۲۶۱۰۲۶ مدیریت تامین اجتماعی 107 ۸۲۵۲۷۴۱ اسناد پزشکی 108 ۸۲۸۰۶۷۲-۳ تامین اجتماعی شعبه 1 109 ۲۵۲۸۶۲۵ تامین اجتماعی شعبه 2 110 ۸۲۶۷۰۸۱-۵ سازمان بهزیستی استان 111 ۴۲۲۸۰۵۱-۸۲۴۳۶۱۱ سازمان بهزیستی شهرستان 112 ۸۳۸۰۷۰۴-۶ توان بخشی شهید بهشتی 113 ۸۲۲۰۸۸۸-۸۲۲۷۰۸۶ شیرخوار گاه بهزیستی 114 ۲۶۵۲۴۱۱-۲۶۵۳۸۳۸ توان بخشی شهید فیاض بخش 115 ۸۲۵۶۰۷۰-۶ استانداری 116 ۸۲۶۰۴۴۶-۸ فرمانداری 117 ۸۲۶۴۰۱۳-۷ دادگستری 118 ۸۲۸۲۰۲۸-۹ کانون وکلای دادگستری 119 ۴۲۲۳۷۸۹ پزشک قانونی 120 ۲۵۲۱۷۱۸ جامعه معلولین 121 ۸۲۶۱۷۹۴ اداره ثبت اسناد و املاک 122 ۴۲۲۸۰۰۸-۹ انتقال خون 123 ۸۲۴۷۹۴۲-۴ هلال احمر 124 ۸۲۲۵۲۰۱-۴ کمیته امداد استان 125 ۲۵۲۰۴۲۵-۲۵۲۴۲۳۰ دفتر امام جمعه 126 ۸۲۶۰۵۰۲ کانون بسیج جوانان 127 ۱۶۶۶-۸۲۷۱۶۴۸-۵۰ بنیاد شهید و ایثارگران 128 ۸۲۶۰۰۲۲-۴ دادگاه انقلاب 129 ۸۲۵۵۶۳۱-۴ جهاد کشاورزی استان (1) 130 ۲۶۵۳۰۶۶-۸ جهاد کشاورزی(2) 131 ۸۲۶۰۲۱۱-۴ جهاد کشاورزی همدان(شهرستان) 132 ۸۲۴۰۴۰۱-۳ جهاد نصر 133 ۸۳۵۲۰۲۷-۸ جهاد دانشگاهی 134 ۲۵۱۱۲۱۸-۹ ارشاد اسلامی 135 ۸۲۷۴۵۱۴-۶ اوقاف و خیریه 136 ۸۲۵۴۰۰۱-۴ بازرگانی 137 ۸۲۲۰۸۶۰-۱ ثبت احوال 138 ۸۲۶۲۱۴۰-۲ شرکت نفت 139 ۲۵۴۵۵۰۱-۵ راه و ترابری 140 ۲۶۵۱۸۰۱-۴ اداره کل دامپزشکی 141 ۲۵۱۴۷۷۴-۶ تعاون 142 ۲۵۴۴۸۴۰ گمرک 143 ۸۲۵۶۵۰۲-۵ مدیریت و برنامه ریزی 144 ۸۲۲۳۰۰۱-۳ مسکن و شهرسازی 145 ۲۵۴۴۷۶۰-۱ هواشناسی 146 ۸۲۴۴۴۰۱-۲ سازمان نقشه برداری 147 ۴۲۵۰۶۷۱-۳ صدا و سیما 148 ۸۲۶۰۴۱۹ بسیج اقتصادی 149 ۲۵۴۷۱۱۰-۵ شیر پاستوریزه 150 ۲۵۲۹۰۲۳ شیلات 151 ۲۶۵۱۸۴۴ اداره غله 152 ۴۲۲۷۴۰۰ فروشگاه اتکا 153 ۴۲۲۰۳۵۹ فروشگاه رفاه 154 ۲۵۲۳۱۲۴ فناوری اطلاعات و امار 155 ۲۵۴۵۱۱۶-۸ خوش نوش 156 ۸۲۶۴۷۰۱-۳ شهرداری 157 ۲۵۱۴۴۴۴ شورای شهر 158 ۲۶۴۱۰۰۰-۲ سازمان عمران 159 ۲۵۲۰۲۳۱-۲۵۱۴۵۱۱ شهرداری منطقه 1 160 ۲۵۱۰۲۰۷-۹ شهرداری منطقه 2 161 ۲۶۷۷۴۱۱-۳ شهرداری منطقه 3 162 ۲۵۱۱۶۹۴-۳ شهرداری منطقه 4 163 ۸۲۶۴۵۳۱-۴ دارایی و امور اقتصادی 164 ۸۳۵۲۰۶۱-۳ امور مالیاتی 165 ۲۵۲۰۵۲۱-۲ سپاه پاسداران 166 ۸۲۶۳۹۰۱-۸۲۶۳۹۱۲ پادگان قهرمان 167 ۲۵۲۸۰۴۴-۶ پایگاه نوژه 168 ۲۵۴۴۱۱۷-۹ فرودگاه 169 ۸۲۶۴۷۶۴ سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 170 ۴۲۵۰۹۹۴-۴۲۵۲۴۰۰ مهمانسرا و کانون بازنشستگان نیروهای مسلح 171 ۸۲۳۳۷۰۵ بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح 172 ۲۵۱۱۴۷۲ عینک بوعلی 173 ۴۳۷۲۱۱۲-۵ زندان الوند- جاده تهران 174 ۸۲۵۴۰۳۳-۴ اداره کل زندانها 175 ۲۱۸۲۱۱۸ ستاد نیروی انتظامی 176 ۲۱۸۲۷۱۸-۲۱۸۲۱۲۲ حوزه نظام وظیفه 177 ۲۱۸۲۹۹۵-۲۱۸۳۰۰۳ آگاهی 178 ۸۲۶۲۱۴۱ آگاهی جرائم خاص 179 ۲۱۸۲۶۹۲ مفاسد اجتماعی 180 ۲۱۸۲۳۴۰ مواد مخدر 181 ۲۶۵۳۰۹۰-۲۶۵۴۳۳۳ راهنمایی و رانندگی 182 ۲۱۸۳۲۸۰-۳ پلیس راه جاده تهران 183 ۲۱۸۳۲۸۸-۹۱ پلیس راه جاده کرمانشاه 184 ۲۵۲۳۰۸۸ کیوسک میدان امام. 185 ۲۶۵۳۳۳۱ دایره تصادفات 186 ۲۱۸۲۴۱۵ پاسگاه 11 نیروی انتظامی 187 ۲۱۸۲۲۹۸ پاسگاه 12 نیروی انتظامی 188 ۲۱۸۲۲۸۳ پاسگاه 13 نیروی انتظامی 189 ۲۱۸۲۱۶۸ پاسگاه 14 نیروی انتظامی 190 ۸۲۶۰۱۱۵ پاسگاه 15 نیروی انتظامی 191 ۲۱۸۳۴۴۸-۵۵ گزینش 192 ۲۱۸۲۳۰۶-۴۲۶۲۶۲۶ پاسگاه 17و 19 193 ۴۲۹۲۷۰۰ -۲۱۸۳۳۸۳ پاسگاه 18و 16 194 ۸۲۴۶۰۰۰ بهزیست 195 ۸۲۸۰۶۴۳ آموزش و پرورش 196 ۸۲۶۲۶۱۰ بنیاد شهید 197 ۸۲۳۶۰۰۳ هلال احمر 198 ۲۱۸۲۸۲۵ نیروی انتظامی 199 ۸۲۶۹۰۳۹-۲۵۲۸۱۱۵ روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش 200 ۸۲۶۴۰۴۱-۵ اداره کل آموزش و پرورش 201 ۲۵۲۳۰۹۱-۴ آموزش و پرورش ناحیه 1 202 ۸۲۵۲۵۲۷-۹ آموزش و پرورش ناحیه 2 203 ۸۲۵۴۰۰۷-۹ تالار معلم 204 ۸۲۷۰۹۰۰-۸۲۷۳۰۴۲ دانشگاه بوعلی سینا 205 ۴۲۲۸۰۶۷ دانشکده مهندسی 206 ۴۲۲۳۳۶۸ دانشکده کشاورزی 207 ۸۲۷۳۰۷۶ دانشکده ادبیات 208 ۸۲۷۰۹۰۰ دانشکده علوم 209 ۴۲۹۰۶۱۰-۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی 210 ۲۵۲۶۸۴۱-۴ دانشگاه پیام نور 211 ۲۵۴۶۷۲۱-۴ پیام نور مرکز همدان 212 ۲۵۲۱۱۸۳-۴ دانشگاه علوم پزشکی 213 ۸۲۷۶۲۹۵-۸ دانشکده پزشکی 214 ۸۳۵۴۲۵۰ دانشکده دندانپزشکی 215 ۸۲۷۶۰۵۱-۲ دانشکده پرستاری 216 ۸۲۸۲۸۰۱-۳ دانشکده پیراپزشکی 217 ۸۲۵۵۳۰۱-۲ دانشکده بهداشت 218 ۸۳۵۲۸۲۹ دانشگاه صنعتی 219 ۸۳۵۲۰۷۱-۳ دانشگاه علمی کاربردی 220 ۲۵۲۴۱۱۱-۲ وزارت کار و امور اجتماعی 221 ۴۲۲۹۸۴۴-۶ اداره کل فنی و حرفه ای 222 ۴۲۶۳۰۰۳-۴ فنی و حرفه ای مریانج 223 ۸۲۷۴۰۹۲-۴ بانک ملی 224 ۸۲۷۸۰۳۵-۷ بانک پارسیان 225 ۲۵۱۳۳۵۶ بانک صادرات 226 ۲۵۲۰۳۰۱-۳ بانک ملت 227 ۸۲۷۱۹۳۴ بانک تجارت 228 ۲۵۱۴۰۱۲-۱۴ بانک کشاورزی 229 ۲۵۲۴۰۱۲-۴ باک سپه 230 ۲۵۲۶۰۶۰ بانک مهدیه 231 ۸۳۵۰۰۰۱-۶ بانک مسکن 232 ۲۵۱۹۴۴۶-۹ بانک رفاه کارگران 233 ۸۲۵۷۰۸۲-۳ بانک قرض الحسنه قوامین 234 ۲۵۲۹۷۲۶ بانک قرض الحسنه بسیجیان 235 ۲۵۲۵۳۵۳ بانک قرض الحسنه مهر 236 ۲۵۲۰۷۰۰ بانک قرض الحسنه موسی بن جعفر 237 ۸۳۵۴۵۲۱-۴۴ صندوق موحدین 238 ۸۳۵۳۱۱۷-۱۹ بانک اقتصاد نوین 239 ۸۲۱۰۲۲۳-۲۶ بانک سامان 240 ۸۲۵۶۸۱۰-۲۰ بانک صنعت و معدن 241 ۸۲۶۴۰۴۰-۲۶۶۲۰۴۰ بیمه ایران 242 ۸۲۶۰۰۶۸-۸۲۶۳۰۸۳ بیمه آسیا 243 ۸۲۵۱۴۴۶-۸ بیمه البرز 244 ۸۲۶۴۰۸۰ بیمه دانا 245 ۸۳۸۰۰۰۱-۴ هتل پارسیان ارم 246 ۸۲۵۲۸۲۳ هتل پارسیان بوعلی 247 ۸۲۶۱۲۶۶ هتل آرین 248 ۸۲۷۱۸۴۰-۴۲ هتل مرمر 249 ۰۸۱۲۵۵۳-۳۴۴۱-۴ دفتر غار علیصدر 250 ۸۲۴۹۶۱۱-۱۳ دفتر سیاحتی علیصدر 251 ۸۲۷۰۰۱۰-۸۲۷۱۷۷۷ هگمتانه پرواز(خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی) 252 ۲۵۲۶۲۳۲ دفتر خدمات هوایی (ایر بوعلی) 253 ۸۲۷۶۸۸۱-۲ دفتر مسافرتی و جهانگردی (فرازتور) 254 ۵۲۴۳۱۷۱ دفتر خدمات زیارتی 255 ۲۵۱۴۲۴۲ تاکسی تلفنی تاکسیرانی 256 ۸۲۶۳۰۰۰ (شیر سنگی) سینا 257 ۴۲۲۰۵۲۵ تاکسی تلفنی باباطاهر 258 ۸۲۷۶۶۶۶ تاکسی تلفنی وحدت(مدرس) 259 ۲۶۷۲۳۲۳ تاکسی تلفنی شهدا 260 ۸۲۲۰۰۲۵ تاکسی تلفنی جهان نما (اعتمادیه) 261 ۸۲۳۹۰۰۰ تاکسی تلفنی اعتمادیه 262 ۸۲۲۸۳۱۱ تاکسی تلفنی پردیس(پردیس) 263 ۸۲۲۷۷۷۷ تاکسی تلفنی بوعلی (رسالت) 264 ۸۲۲۵۵۵۵ تاکسی تلفنی بعثت (بعثت) 265 ۴۲۲۹۸۵۵ تاکسی تلفنی جانبازان(جانبازان) 266 ۲۶۶۱۹۳۴ تاکسی تلفنی آپادانا(مجید آباد) 267 ۸۲۲۰۵۲۰ تاکسی تلفنی امین(جاده فقیره) 268 ۸۲۲۰۰۷۰-۸۰ تاکسی تلفنی حکیم(حکیم) 269 ۲۵۴۳۱۳۴ تاکسی تلفنی گلستان(شهرک فرهنگیان) 270 ۴۲۲۴۴۳۰ تعاونی 2 271 ۴۲۲۲۴۶۲ تعاونی 5 272 ۴۲۲۴۰۰۵ تعاونی 6 273 ۴۲۲۷۴۰۹ تعاونی اتو همدان 274 ۴۲۲۲۸۷۱ سیر و سفر 275 ۴۲۲۴۰۰۴ عصر ایران 276 ۴۲۲۹۸۵۵ مینی بوس تلفنی (آلاله کاران) 277 ۴۲۲۷۸۳۹ ایران خودرو 1 278 ۲۶۵۳۶۶۶ ایران خودرو 2 279 ۴۲۴۵۰۰۰ ایران خودرو 3 280 ۴۲۳۸۴۸۴ ایران خودرو 4 281 ۸۲۳۳۶۰۱-۲ امداد خودرو همدان 282 ۰۹۶۴۴ امداد خودرو کشوری 283 ۴۲۴۰۰۰۲-۶ پارس خودرو(سایپا) 284 ۲۶۵۳۸۰۲ سایپا 285 ۸۸۸۸۵۸۵۸ امداد خودرو سایپا کشوری 286 ۸۲۷۳۳۱۸ شهرکهای صنعتی 287 ۴۳۸۳۲۸۰-۴۳۸۳۴۵۲ قطعه سازان سینا 288 ۴۳۸۳۵۳۳-۴ تابلوهای برق فشار ضعیف،متوسط و سیستمهای کنترل 289 ۸۲۶۳۳۰۰ انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان همدان 290 ۸۲۵۰۷۰۰ نماسازان 291 ۰۹۱۸۱۱۱۳۷۱۶ سکنا اندیش هگمتانه 292 ۸۲۶۰۴۰۳ ویلا غرب 293 ۸۲۷۴۲۷۲ بعد ساز 294 ۰۸۱۲۵۳۴۲۷۴۵-۷ شرکت الوان ثابت 295 ۲۵۲۶۶۳۰-۳۱ نیروگاه حرارتی شهید مفتح 296 ۴۲۴۴۰۳۸-۹ شدیده پدیده نظم 297 ۰۸۱۲۵۲۲۲۵۳۳ شرکت خدمات کشاورزی و ترویجی ندای بهاران اکباتان 298 ۲۵۲۸۵۵۹ ارمغان هلال دارالایتام 299 ۸۲۳۰۱۴۴ کامپیوتر تکنیک 300 ۸۲۷۲۸۶۱-۴ کامپیوتر هوشمند 301 ۲۵۲۱۱۶۰-۲۵۱۱۱۲۰-۰۹۱۸۱۱۱۶۱۶۹ فروش،نصب و نگهداری مراکز تلفن (سانترال) حق نظری 30 منبع سايت الكترونيك شهر همدان


مطالب مشابه :


دژبر برقی راحتی و آسایش را برای شما به ارمغان می آورد ...

همدان کــار . همت از شما کار از ما . اداره هواشناسی همدان اداره ارشاد اسلامی
مدارس متوسطه همدان

همدان کــار . همت از شما کار از ما . خیابان بوعلی- پشت اداره کل دادگستری- کوچه شهید
استخدام پتروشیمی پلیمرکرمانشاه

همدان کــار . در چهارچوب قانون کار و گواهی از اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های
تلفن های ضروری شهر مان همدان

همدان کــار . حوادث و خرابی گاز 51 ۲۵۲۶۰۳۷-۹ امور مشترکین گاز 52 ۸۲۲۰۷۳۷-۹ اداره کل امور
آش اماج (همدان )

همدان کــار . همت از نوشته شده توسط معمار در جمعه سیزدهم اسفند 1389 ساعت 17:27 موضوع همدان
سفرنامه همدان

همدان کــار . همت از شما کار از ما . سفرنامه همدان . هلال احمر همدان اداره هواشناسی همدان
داروخانه های همدان

همدان کــار . همت از شما کار از ما . داروخانه های همدان هلال احمر همدان اداره هواشناسی همدان
راهنمای خرید فرش دستباف

همدان کــار . همت از شما کار از ما . راهنمای خرید فرش هلال احمر همدان اداره هواشناسی همدان
چه جوری به همدان برویم؟

همدان کــار . همت از شما کار از ما . چه جوری به همدان هلال احمر همدان اداره هواشناسی همدان
برچسب :