نخبه کیست چیست و.........

قبل از شروع بحث ذكر اين نكته را ضرور ميدانم كه : تعريف كردن از خود ... ..... است !! واما ا ينروزها باب شده كه هر كسي كه دستش به ميكروفون راديو تلويزيون ميرسد و يا اينكه رسانه اي اورا مخاطب قرار ميدهد. خود را /در وهله نخست / و گروه و دسته و..... اش را نخبه بخواند و حساب خودرا از اكثريت مردم يا همان عوام الناس جدا كند . اما اينكه چرا او و دارودسته اش نخبه هستند و چه مرجع و يا مقا م علمي و يا ارگا ن رسمي اي اين عنوان ارزشمند ووزين را كه چها ر چوب خاصي دارد را به او داده . معلوم نيست . ايراد هم بنظر من در اينجا ست كه متا سفا نه در مملكت ما براي هيچ چيز طبق روال معمول و مرسوم در جهان پيشرفته و توسعه يافته . تعريف نشده و چهار چوب در بر گيرنده اش مشخص نشده . كه بهمين دليل است كه بعنوان مثال از يك متن شما ميتوانيد تعبير هاي گونا گوني بدست بيا وريد . پس بد نيست كه براي بدست اوردن معيا ر در با بت واژه نخبه به چند لغتنا مه مراجعه كنيم . در لغتنا مه مرحوم دهخدا امده : نخبه : ...... برگزيده هر چيزي ....... خلاصه : پا كيزه ترين و خا لص ترين و بهترين اجزاء و مواد يك چيز / گزيده هر چيزي .

فرهنگ علوم اجتما ئي. (نوشته جوليوس گولد و ويليا م ل كولب) ميگويد : نخبه در كلي ترين مفهوم به گروهي از اشخا ص كه در هر جامعه اي موا ضع رفيع را در اختيار دارند دلالت ميكند . به بيان جزئي تر اشاره است به گروهي از اشخاص كه در رشته اي خا ص برتري دارند _ بخصوص اقليت حا كم و محا فلي كه اين ا قليت حا كم از انجا دست چين ميشوند .

و در توضيح ديگري ميا فزا يد : موجود يت اين اصطلاح در زبا ن فرا نسه بااين معني اغا ز شد ( بخش برگز يده يا گل سر سبد ) كا لاها ئي كه براي فروش عرضه ميشو ند / بعقيده من از اينجا ببعد اين توصيف گويا ترين بخش انست /يعني اشياء انتخا ب شده براي فروش كه _ به دليل ا نطبا ق شان با معيا ر هاي مختلف _ ارزش برگزيده شدن را دا شتند .

فرهنگ عميد : برگزيده . برگزيده از هر چيز

فرهنگ واژه هاي فارسي سره براي واژه هاي عربي در فارسي معا صر (نشر مركز- فريده رازي - چا پ دوم 1375

نخبه: گزيده . بر گزيده .

خوب فكر كنم كه كا في با شد . اما ببينيم تاريخچه ( خود نخبه خوا ندگي )!! و يا ( توسط دوستا ن و يا را ن نخبه خواندگي) به چه زما ني مربوط ميشود ؟ روشن ترين و بارز ترين نمونه شاخص ان مربوط است به ما جرا ي تسويه حسا بها ي درون حكومتي و درون گروهي كه منجر شد به د ستگيري و محا كمه ودر نها يت زندا ني شدن غلامحسين كربا سچي شهردار وقت

پا يتخت . كه نوع دوم ان يعني ( توسط دوستا ن و يا را ن نخبه خوا ند گي ) علم شد و اورا نخبه خوا ندند و در پي ان شيون ها كردند و كتا بها ي .... نخبه كشي در ايران و ان ديگري را / كه فرا موش كرده ام نا مش را/ چا پ كردند و از امير كبير و دكتر مصد ق و .... نوشتند كه اين هم ما نند انها نخبه ا ست . و اين موج با ارا مي پيش رفت تا رسيديم به حكومت فعلي كه تصور ميكنم ركورد دار استفاده از واژه نخبه در مورد خودش و كا بينه اش با شد !! كا بينه ا يكه ادعا ميكرد / در دوره رياست جمهوري اولش . يعني دولت نهم / بيشترين تعداد تيتر دكترا و بعد فوق ليسا نس را در تما مي دولتها ي قبل دارد و مدعي بود كه ليسا نس . حا شا و كلا اصلا ندارد !!!! كه ديديم انكه ادعا ي دكترا دا شت ديپلمه از اب درا مد و ان اكسفورديها چگونه دروغگو از ا ب در امدند . پس از تكذ يبيه دا نشگا ه ا كسفورد و ديد يم كه مقا لا ت علمي نخبه دولتمردا ن كا بينه در نشريه بين المللي ( نيچر ) و ( سا ينس ) جعلي در امد و ......

حا لا ا ين بيما ري به رده ها ي پا ئينتر نيز سرا يت كرده و در صحنه كه قرا ر ميگيرند گوئي كه ذكر ا ن وا جب ا ست و اگر نگويند كفر ميشود . مدا م به نخبه بودنشا ن ا شا ره ميكنند و ميخوا هند در مغز ها ي مردم با مته زور فرو كنند كه : اگر ميبينيد كه ما در را س كا ر هستيم و زما م ا مور را در دست دا ريم و همه كا ره هستيم و برا ي شما تصميم ميگيريم و مجبوريد كه اجرا يش كنيد و .... با ين دليل ا ست كه ما نخبه هستيم و شما ها نخبه نيستيد و در ميا ن شما ها يكدا نه هم از ما نخبه ها پيدا نميشود و .... حا لا شيرفهم شد ؟!!

بهرشكل اينش منو كشته كه برا ي اقا يا ن مسلم ا ست كه در بين خلق الله برا ي نمونه و بقول قديمي ها گفتني برا ي دوا ي چشم هم كه شده يك نخبه هم پيدا نميشه .همين


مطالب مشابه :


نخبه!!!!!!!!

ما نخبه هستیم! - نخبه!!!!! - آمده ایم تا نخبه شویم!
GPsمغز انسان کشف شد

نخبه های یاغی لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود
بورسیه دانش آموزان نخبه محروم توسط بنیاد ملی نخبگان

دنیای آموزش و پرورش - بورسیه دانش آموزان نخبه محروم توسط بنیاد ملی نخبگان -
نخبه کیست چیست و.........

اش را نخبه بخواند و فروش كه _ به دليل ا نطبا ق شان با معيا ر هاي مختلف _ ارزش برگزيده شدن
مایکروسافت بدن شما را به صفحه لمسی تبدیل می کند

نخبه های یاغی - مایکروسافت بدن شما را به صفحه لمسی تبدیل می کند - پاتوق نخبه های یاغی شاهرودی
نخبه کیه؟

این دو ویزگی در کنار هم واقعا یک فرد رو میتونه قابلیت نخبه شدن القا کنه !
جوزدگی و اسیراحساسات نشدن/نخبگان "نوابغ" قلابی

به گفته این دانشجوی نخبه کشور، در به فاصله چند ماه از پذیرفته شدن حیدری در دانشگاه
برچسب :