نمونه سوال حسابداری دولتی-2

- وزارت مسکن در سال ۸۳ طی موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبادله نمود مبلغ ۱۴۰ واحد اعتبار مصوب دریافت نمود.

۲- طی سال ۸۳ مبلغ ۱۲۰ واحد اعتبار به طور متناوب تخصیص یافت.

۳- مبلغ ۳۵ واحد درخواست وجه و دریافت شد.

۴- مبلغ ۲۰ واحد تنخواه گردان پرداخت به کارپرداز پرداخت شد.

۵- مبلغ ۷ واحد پ پ و ۸ واحد علی الحساب از محل تنخواه گردان پرداخت پرداخت شد.(اسناد وصولی ارائه نمی شود.)

۶- لیست حقوق و مزایای تیر ماه کارکنان دریافت شد. این لیست شــامل ۳۵ واحد خالص و ۴ واحد مالیات - ۳ واحد بیمه - ۳ واحد کسـور بازنشســتگی می باشد که مبلغ خالص آن به حســاب موقت بانکی واریز می شود.

۷- گواهی بانکی مبنی بر این که حقوق کارکنان پرداخت شــده وصــول می گردد و مخارج انجام شده به هزینه تبدیل می شود.

۸- کسور به حسابهای مربوطه واریز می شود.

۹- مانده تنخواه گردان پرداخت - تنخواه گردان حســابداری و بانک پرداخـت اعتبارات هزینه به صورت نقدی واریز و تسویه می شود.

۱۰- حساب کنترل تخصیص بسته می شود.

۱۱- حسابهای تامین اعتبار و ذخیره تامین اعتبار اصلاح می شود.

مطلوبست:

۱) انجام ثبتهای مربوط به عملیات فوق.

۲) "         "        "      به بستن حسابها در پایان سال ۸۳.

۳) "         "        "      به افتتاح حسابها در سال بعد.


مطالب مشابه :


گروه حسابها در حسابداری دولتی

استخدام بانکها وموسسات. بازدید کننده گرامی بنده مهدی بوجاری کاردانی حسابداری دولتی
سازمانهای حسابداری دولتی

نمونه سوالات نهایی خرداد 1391 رشته حسابداری هنرستان حرفه ای و کار و دانش
راهکارهای افزایش منابع مالی بانکها و موسسات مالی حول محور مشتری مداری

راهکارهای افزایش منابع مالی بانکها و از دولتی است با استخدام و تربیت
نمونه سوال حسابداری دولتی

نمونه سوالات نهایی خرداد 1391 رشته حسابداری هنرستان حرفه ای و کار و دانش
اصول متداول حسابداری دولتی

نمونه سوالات نهایی خرداد 1391 رشته حسابداری هنرستان حرفه ای و کار و دانش
سود 5/21 درصدی موسسات مالی بدون مجوز

تمامی بانک ها اعم از خصوصی، دولتی و موسسات مالی و اعتباری استخدام و اطلاعیه بانکها
جدول محاسبات مالیات کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی سال ۸۵

جدول محاسبات مالیات کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی سال ۸۵ - حسابداری کاردانش و فنی وحرفه
دارایی های ثابت واستهلاک درحسابداری دولتی

mehdi bovjari - دارایی های ثابت واستهلاک درحسابداری دولتی - - mehdi bovjari
نمونه سوال حسابداری دولتی-2

استخدام بانکها وموسسات. بازدید کننده گرامی بنده مهدی بوجاری کاردانی حسابداری دولتی
انواع حسابداری

استخدام بانکها وموسسات. بازدید کننده گرامی بنده مهدی بوجاری کاردانی حسابداری دولتی
برچسب :