گزارش کار تیتراسیون های اکسیداسیون و احیا

این گزارش کار ارسالی از طرف خانم سمیه یاسائی می باشد .
مقدمه:

یون پرمنگنات در محلول اسیدی عامل اکسنده خوبی است و مناسبترین اسید برای این کار اسید سولفوریک   H2SO4است زیرا محلول رقیق بر روی پرمنگنات اثری ندارد.
در یکی محیط اسیدی مناسب کاهش به صورت معادل زیر صورت میگیرد.

MNO4-+8H+ + 5 e <=> Mn+2 +4H2O ( کاهش)

از این معادل روشن میشود  که هم ارز ، یک پنجم مول است .
محلول پتاسیم پرمنگنات رنگ بنفش تندی دارد که بر اثر کاهش بی رنگ میشود.به همین دلیل در منگانومتری استفاده از معرفها نشان دهنده اتمام واکنش نیاز نیست زیرا اتمام واکنش از روی ظاهر و یا محو شدن رنگ پرمنگنات تشخیص داده میشود.
در این آزمایش نرمالیته یک محلول پرمنگنات به وسیله تیتراسیون یک محلول اسیدی اکسالیک اسید تیترازول معین میشود .

C2O4-2 => 2CO2 + 2 e- (اکسایش)

منحنی تیتراسیون اسیدکربنیک توسط محلول سودعکس نمودارسنجش سدیم کربنات توسط HCLرانشان می دهد.

تیتراسیونهای اکسیدواحیا

براساس انتقال الکترون استوارند اگرگونه ای الکترون بگیردکاهش یافته وازدست بدهداکسایش یافته است.این واکنشها بازگشتی بوده ودر شیمی تجزیه حائزاهمیتند
استانداردکردن پرمنگنات پتاسیم
خود پرمنگنات به عنوان شناساگر عمل می کند.این واکنش کند است برای افزایش سرعت حرارت می دهیم که باعث خروجCO2میشودوطبق اصل لوشاتلیه واکنش به سمت راست جابه جا میشود.
2Kmno4+5H2C2O4+3H2SO42Mnso4+K2SO4+10CO2+8H2O
N Kmno4= 3.33 (N)   
منگانومتری
به تیتراسیونهایی که از پرمنگنات پتاسیم به عنوان تیترانت استفاده می شود منگانومتری می گویند.
منگانومتری به معنی تعیین غلظت پرمنگنات در محیط می باشد و عموماً در تیتراسیون های اكسایش وكاهش بکار می رود. به عبارت دیگر، منگانومتری به تیتراسیونهای اکسایش کاهش که از پرمنگنات پتاسیم به عنوان تیترانت استفاده می شود ، گفته می شود.


تیتراسیونهایی که در آن پرمنگنات پتاسیم با ترکیباتی نظیر اگزالات واکنش داده می شود، دارای واکنش مشابه واکنش زیر می باشند:

M: 2MnO4{-} + 16 H{+} + 5 C2O4{2-} => 2 Mn{2+} + 8 H2O + 10 CO2


پرمنگنات پتاسیم یا پتاسیم پرمنگنات یک اکسید کننده قوی است و در اکثر واکنشهای شیمیایی از جمله در تیتراسیونهای اکسایش -کاهش بعنوان عامل اکسید کننده استفاده می‌شود. نام آیوپاک آن پتاسیم منگنات (VII) است. وزن مولکولی پرمنگنات پتاسیم 158.04gr/mol، شکل آن منشوری ، جامد ، به رنگ ارغوانی تیره ، محلول آبی آن به رنگ صورتی و ترکیبی بدون بو است. این ترکیب بدلیل خاصیت اکسید کنندگی بسیار خورنده است.

پرمنگنات پتاسیم برای اولین بار در سال 1659 کشف شد. ابتدا بعنوان پودر فلاش در عکاسی استفاده می‌شد.
همانطور که شما ذکر کردیدُ پرمنگنات پتاسیم بر دست یا لباس ایجاد لکه قهوه ای می‌کند بنابر این در استفاده از آن باید احتیاط کرد. لکه روی لباس حاصل از این ماده را می‌توان بوسیله اسید استیک یا اسید کلریدریک پاک کرده و با شستشو با آب رفع کرد. لکه ایجاد شده روی پوست پس از 48 ساعت از بین می‌رود. بعلت خاصیت خورندگی در پوست ایجاد سوزش می‌کند و در صورت خورده شدن می‌تواند باعث التهاب و آسیب به معده شود.

پرمنگنات پتاسیم بدلیل ارزان بودن در واکنشهای شیمیایی که به معرف اکسید کننده نیاز باشد، استفاده می‌شود. بعنوان معرف در آزمون بایر برای شناسایی آلکنها از سایر ترکیبات استفاده می‌شود. آلکنها رنگ بنفش محلول سرد و رقیق پرمنگنات را از بین می‌برند. البته برخی از مواد مانند آلکینها و آلدمیدها هم به این آزمون جواب مثبت می‌دهند.

کاربرد
مهمترین کاربرد پرمنگنات پتاسیم بعنوان عامل اکسید کننده است. بعنوان ضدعفونی کننده و برای رفع بوهای نامطبوع هم کاربرد دارد. پرمنگنات پتاسیم برای رفع نوعی بیماری انگلی در ماهیها استفاده می‌شود. همچنین در تصفیه آبهای آشامیدنی بعنوان عامل حذف کننده فسفر مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای تولید کوکائین صد در صد خالص از این ماده استفاده می‌شود.

محلول رقیق 0.25 درصد آن می‌‌تواند بعنوان دهان‌شویه مورد استفاده قرار گیرد و محلول یک درصد آن را می‌توان برای ضدعفونی کردن دستها بکار برد. به همراه آب می‌تواند بعنوان کاتالیزور همراه T - stoff در پیشرانه راکتها استفاده شود و همچنین بعنوان معرف برای تعیین عدد کاپا در تهیه کاغذ از خمیر چوب استفاده می‌شود. این ترکیب بعلت رنگی بودن در صنایع رنگ‌سازی و پیگمان‌سازی هم کاربرد دارد.


به مطلب زیر در مورد تیتراسیونهای اکسایش کاهش توجه بفرمایید:

در تیتراسیونهای معمولی مانند تیتراسیون های خثی شدن، به عنوان مثال یک اسید باغلظت نامعین، به وسیله بازی با غلظت کاملا، معین تیتر می شود. نقطه ی هم ارزی، نقطه ای است که در آن کاملاً تعداد یونهای H+ با تعداد یونهای OH- هم ارز یا برابر می شود. یک شناساگر به محلول اضافه می شود که در نقطه ی pH خنثی تغییر رنگ می دهد. در این زمان افزودن حجم باز قطع می شود و از روی مقدار حجم مصرفی باز، غلظت اسید باحجم معین را می توان محاسبه نمود.
تیتراسیون های اکسایش کاهش بر اساس اکسایش یا کاهش مواد بنا شده اند. فرآیند اکسیداسیون (اکسایش)فرآیندی است که در آن یک جسم (اکسید کننده) الکترون می‌گیرد و عدد اکسایش یک اتم افزایش می‌یابد.
فرآیند احیا (کاهش)فرایندی است که در آن یک جسم (احیا کننده) الکترون از دست می‌دهد و عدد اکسایش یک اتم کاهش می‌یابد.


مواد مورد نیاز : اسید اگزالیک 0.1 نرمال- اسید سولفوریک 6 نرمال- پر منگنات پتاسیم مجهول
وسایل مورد نیاز :1-پیپت حبابدار 10 سی سی . 2-هیتر. 3-ارلن مایر 250 سی سی . 4-بورت 50 سی سی .5-بشر 200 سی سی .6-قیف .7-بالن حجمی 100 سی سی .8-شیشه ساعت .9-گیره و پایه.
شرح آزمایش :
ابتدا مقدار 0.316 گرم از پودر پر منگنات پتاسیم( با نر مالیته مجهول) را در بشر حل کرده و به بالن 100 سی سی منتقل کرده و به حجم می رسانیم. سپس آن را به بورت منتقل می کنیم.
سپس 100 سی سی اسید اگزالیک 0.1 نرمال (0.63 گرم) را در بالن حجمی به حجم رسانده ایم .از آن 10 سی سی با پیپت حبابدار برداشته و به ارلن انتقال می دهیم .سپس5 سی سی اسید سولفوریک 6 نرمال را به آن اضافه کرده و سپس ارلن را روی هیتر حرارت می دهیم تا فقط گرم شود و نباید بخار کند.
بعد ارلن را به زیر بورتی که به پایه وصل شده قرار می دهیم ومانند آزمایش تیتراسیون عمل کرده تا به رنگ صورتی در آید وحجم کم شده را یادداشت می کنیم و این کار را 3 بار تکرار می کنیم تا دقت را بالا ببریم.
سؤالات :
1- نقش اسید سولفوریک در این واکنش چیست؟ برای اسیدی کردن محیط
2-چرا پرمنگنات را در ارلن نمی ریزیم و اسید اگزالیک را در بورت؟ چون اسید اگزالیک را باید حرارت بدهیم.
3-چرا برای محیط اسیدی ار اسید هیدرو کلریک استفاده نمی کنیم؟ چون اگر از اسید هیدروکلریک استفاده میکردیم الکترون از دست میداد و واکنشی انجام نمیشد و چون n آن 2 است برای اسیدی کردن مناسب است.
4- چرا در ابتدا واکنش کند و در انتها سریع است؟ هم دما وهم کاتالیزو ر n M باعث سرعت واکنش می شود.
5-چرا اسید اگزالیک را بیش از 60 درجه سانتیگراد حرارت نمی دهیم؟ چون تجزیه می شود.
6- چرا این تیتراسیون به معرف نیازی ندارد؟ چون پر منگنات خودش رنگی است.
  7- با یک رابطه ی موازنه شده نشان دهید که چرا در نقطه پایانی رنگ پر منگنات پتاسیم محو میشود؟

2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4→ 2MnSO4+K2SO4+10CO2+8H2O

به دلیل خارج شدن آب و دی اکسید کربن و تشکیل سولفات منگنز و کاهش منگنز.

این متن ناقص است برای مشاهده متن کامل آن را دانلود نمایید.

در صورت خراب بودن لینک دانلود " در قسمت نظر دهید " به ما اطلاع دهید تا مشکل را رفع کنیم

حجم فایل : 50 کیلو بایت | فرمت فایل : Docx | زبان : فارسی

دانلود مستقیم | پسورد فایل : kimiagari.ir

//www.bargozideha.com/static/portal/25/251123-508875.png

گزارش کار واکنش های کاتیون های گروه سوم - سه شنبه بیست و یکم آذر 1391
گزارش کار کاملِ تهیه ی زاج ها - سه شنبه بیست و یکم آذر 1391
گزارش کار کروماتوگرافی کاغذی - سه شنبه بیست و یکم آذر 1391
روش تهيه اسيد بنزوئيک از بنزوئين - دوشنبه بیستم آذر 1391
بنزوات سدیم - دوشنبه بیستم آذر 1391
گزارش کار سنتز بنزوئیک اسید از تولوئن - دوشنبه بیستم آذر 1391
نحوه ارسال گزارشکار - یکشنبه نوزدهم آذر 1391
روش و مراحل ثبت اختراع - یکشنبه نوزدهم آذر 1391
گزارش کار اندازه گیری نقطه جوش - یکشنبه نوزدهم آذر 1391
بسته علمی ، تفریحی آتشفشان ساز - جمعه هفدهم آذر 1391


مطالب مشابه :


تیترازول سود (هیدروکسیدسدیم 0.1 نرمال)

amin meyar shargh - تیترازول سود محلول آماده امین معیار hcl 1 n. 95000. 8. محلول آماده امین معیار naoh 1n.
لیست مواد شیمیایی تولید شده توسط کمپانی سیگما

5-یودو-2-(1H- تیترازول- 1- yl) بنزوئیک اسید [2 Tetrapropyl آمونیوم هیدروکساید محلول منیزیم کربنات basic
طرز تهیه محلولهای آزمایشگاهی

محلول اسید نیتریک 0.1 نرمال : همچنین می توانید یک عدد تیترازول 0.1 نرمال را به حجم 2 لیتر
گزارش کار تیتراسیون های اکسیداسیون و احیا

محلول پتاسیم یک محلول پرمنگنات به وسیله تیتراسیون یک محلول اسیدی اکسالیک اسید تیترازول
تیتراسون اسید وباز

موقعی که محلول یک باز دارای یونهای -oh است به محلول اسید اضافه کنیم تیترازول کلرید ریک
سختس آب چیست

املاح محلول در آب و اثرات در این تیتراسیون از تیترازول edta استفاده می شود.
شیمی تجزیه و آ زمایشگاه(5)

یون پر منگنات در محلول اسیدی عامل اکسنده خوبی محلول اسیدی اکسالیک اسید تیترازول معین
طرز تهیه محلولهای آزمایشگاهی

یا یک عدد تیترازول 0.1 نرمال به حجم یک لیتر برسانید. محلول آب مقطر اسیدی :
شرح آزمایش منگانومتری

محلول پتاسیم یک محلول پرمنگنات به وسیله تیتراسیون یک محلول اسیدی اکسالیک اسید تیترازول
برچسب :