نمونه سوالات تستی php

 1-ساختار ترکیب زبان php مشابه کدام زبان برنامه برنامه نویسی است؟ )توانايي شناخت PHP )

أ‌. ویژوال بیسیک

ب‌. زبان C

ت‌. زبان C#  

ث‌. زبان دلفی

2-دلیل انتخاب  php  به عنوان زبان طراحی وب سایت چیست ؟ )توانايي شناخت PHP )

أ‌.                       Open source  بودن

ب‌.           پویا بودن

ت‌.           انعطاف پذیری

ث‌.           همه موارد

3-مزیت php ............... چیست ؟ )توانايي شناخت PHP )

أ‌.                       سازگاری با اکثر سیستم عامل ها

ب‌.                       سازگاری آن با اکثر نرم افزارهای وب سرور

ت‌.                       سرعت بالای تغییر و اجرای php

ث‌.                       همه موارد

4-محبوبیت php نسبت به asp به دلیل ............... است؟ )توانايي شناخت PHP )

أ‌.                       سرعت و استفاده بهینه از حافظه

ب‌.                       رفع سریع معایب

ت‌.                       اجرا روی plate form  های مختلف را مقدور نمی سازد .

ث‌.                       الف و ب

5. کدام یک از علائم زیر برای نوشتن توضیحات چند خطی در زبان php به کار می رود؟  (توانايي دريافت User Input از Forms با PHP )

أ‌.                       ..............."

ب‌.                       ...............#

ت‌.                       /* .........* /

ث‌.                        هر سه مورد

6-گزینه نادرست را انتخاب کنید . ( توانايي شناخت Variables و Expressions در PHP )

أ‌.                       متغییر در زبان php  نسبت به کوچکی و بزرگی حساسیت ندارد .

ب‌.                       نوع متغییرها برای  php اهمیت ندارد .

ت‌.                             متغییرها در زبان php  با علامت $ شروع می شوند .

ث‌.                             نام متغییر نباید با عدد شروع شود .

7. برای نمایش خروجی در محیط php  از کدام دستور استفاده می کنیم . (توانايي دريافت User Input از Forms با PHP )   

أ‌.                       Print

ب‌.                       Echo

ت‌.                        هر دو

ث‌.                       هیچکدام

8. خروجی قطعه کد زیر کدام گزینه است ؟ ( توانايي شناخت PHP Operators )

< ? php

Echo ( 2

            +

            2 ;  echo (3 

            * 2

            )  ; echo (

10>      “ hello “ ) ;

أ‌.               4   6 hello

ب‌. کد خطا دار است .

ت‌. ممکن است جواب دهد .

ث‌.   4   6

9. برای نوشتن توضیحات تک خطی در php از کدام علامت استفاده می شود  (توانايي دريافت User Input از Forms با PHP )

أ‌.                      "  

ب‌.                      #

ت‌.                      */

ث‌.                      الف و ب

10- برای نوشتن متون در زبان php از کدام علامت استفاده می شود . (توانايي دريافت User Input از Forms با PHP )   

أ‌.                       $

ب‌.                       "

ت‌.                       '

ث‌.                       ب و ج درست است .

11-خروجی قطعه کد زیر چیست .( تواناييكاربا Conditional Tests و Events در PHP )

<? Php

$ a= “hello “;

$b = 123 ;

Echo ($ c) ;

? >

أ‌.                       Hello

ب‌.                       123

ت‌.                       $c

ث‌.                       $a

12- ثابتها در زبان  php چگونه تعریف می شوند .  )توانايي شناخت Expressions وVariables    در PHP )

أ‌.                       Constonts

ب‌.                       تابع define ( )define ( )

ت‌.                       در زبان php نمی تئان ثابت تعریف کرد .

ث‌.                       هیچکدام

13-کدام یک از انواع داده ای در php معتبر نیست .   ( توانایی شناخت PHP   )

أ‌.                       String

ب‌.                       Array

ت‌.                       Float

ث‌.                       Double

14-خروجی کد زیر کدام است . ( توانایی کار با Conditional Tests و Events در PHP  )

$a = 2 ;

Echo ( $a= = 2) ;

أ‌.                       $a

ب‌.           2

ت‌.           True

ث‌.           false

15-خروجی قطعه کد زیر کدام گزینه است ؟ ( توانایی کار با Conditional Tests و Events در PHP  )

$a = 1.1 ;

$b= 0.4 ;

$c= $a-$b ;

Echo ($c = = 0.7 ) ? ‘ true ‘ : “ false “ } ;

أ‌.                       1.1

ب‌.                       0.7

ت‌.                       False

ث‌.                       True

16-برای اتصال رشته  در php از کدام عملگر استفاده می شود . ( توانايي شناخت PHP Operators )

أ‌. Dot

ب‌. . =

ت‌. +

ث‌.  الف و ب

17- تابع chr ( )  در php  چه کاربردی دارد . (توانايي كار با PHP Functions )

أ‌.  طول رشته را بر می گرداند.

ب‌. در  php کاربردی ندارد.

ت‌. برای الحاق رشته است .

ث‌. چاپ رشته

18-تابع chr( )  در php چه کاربردی دارد . (توانايي كار با PHP Functions )

أ‌. کد اسکی کاراکتر را دریافت و خود کاراکتر را بر می گرداند.

ب‌. کاراکتر را گرفته کد اسکی آن را بر می گرداند.

ت‌. کاربردی در php ندارد.

ث‌. هیچکدام

19-خروجی کد زیر را بنویسید . ( توانايي شناخت PHP Operators )

$a= 1;

$b = 1;

Echo ($a + +);

Echo (+ + $ b);

أ‌. 1, 1

ب‌. 2 , 2

ت‌. 2 , 1

ث‌. 1 , 2

 20 - کدام عملگر بالاترین اولویت را دارد . ( توانايي شناخت PHP Operators )

أ‌. + +

ب‌. *

ت‌. /

ث‌. = =

21- کدام عملگر پایین ترین اولویت را دارد . ( توانايي شناخت PHP Operators )

أ‌. < =

ب‌. > =

ت‌. +

ث‌. $

22- خروجی کد زیر کدام گزینه است . ( توانایی کار با Conditional Tests و Events در PHP  )

$a= 20;

$b = 30;

If (a. b)

      Echo (“a is greater then b “ )

Else

 Echo (“b is   greater than a “ )

أ‌.  A is greater

ب‌. b is greater

ت‌. کد خطا داراست

ث‌. B= 30 , a=20

23-حلقه زیر چند بار تکرار می شود . (توانايي كار با PHP Flow Control )

For ($i = 0; $i < -10; $ I ++)

$ x + +;

أ‌. 10 بار

ب‌. کد خطا دار است .

ت‌. 9 بار

ث‌. اصلا تکرار نمی شود.

24-حلقه زیر چند بار تکرار می شود. (توانايي كار با PHP Flow Control )

For (;;)}

If ( my function ( ) = =  “ stop “ ) break ;

}

أ‌. بی نهایت بار

ب‌. اصلا تکرار نمی شود .

ت‌. تا زمان stop تکرار می شود .

ث‌. هیچکدام

25- خروجی تابع زیر در هر بار فراخوانی تابع چیست ؟ (توانايي كار با PHP Functions )

Function counter ( ) {

            Static   $ icounter = 0;

Return + + $ icounter ;

}

أ‌. در هر بار فراخوانی مقدار 1 را بر می گرداند .

ب‌. در هر بار فراخوانی مقدار قبلی را بر می گرداند .

ت‌. چیزی بر نمی گرداند .

ث‌. صفر را بر می گرداند .

26-خروجی کد زیر کدام گزینه است .(توانايي ذخيره سازي داده در Arrays با استفاده از PHP )

$a [ ] = “ a “ ;

$a [ ] = “ b “ ;

$a [ ] = “ c “ ;

Echo ( $ a [ 2] ) ;

أ‌. B

ب‌. C

ت‌. غلط گرامری دارد.

ث‌. هیچکدام

27-خروجی کد زیر کدام گزینه است .(توانايي ذخيره سازي داده در Arrays با استفاده از PHP )

$ a [100]= “ ali “ ;

$ a [400]= “ reza “ ;

$ a [300]= “ sina “ ;

$ a []= “ mahdi “ ;

Echo ( $a [ 401] );

أ‌. Ali

ب‌. Reza

ت‌. Mehdi

ث‌. چیزی چاپ نمی کند .

28-تابع داخلی sort () در php  چه  عملی انجام می دهد ؟ (توانايي كار با PHP Functions )

أ‌. مرتب سازی آرایه ورودی

ب‌. مرتب سازی نزولی آرایه

ت‌. مرتب سازی صعودی  آرایه

ث‌. چنین تابعی وجود ندارد

29-در دستور form در محیط php منظور از  action = $php _self چیست؟(توانايي شناخت  Graphics در PHP )

أ‌. نام فایل input . php را در آن قرار می دهد .

ب‌. متغیر داخلی $ php _self را روی نام صفحه در حال نمایش تنظیم می کند.

ت‌. کاربردی در php ندارد.

ث‌. هیچکدام

30-در دستور form در صفت method کدام متد اطلاعات کاربران را درون url  قرار می دهد.      (توانايي شناخت  Graphics در PHP )     

أ‌. Get

ب‌. Post

ت‌. Html

ث‌. Input

31-از کدام تابع برای خواندن محتوی فایل استفاده می شود. (توانايي دسترسي به File و Directory  با استفاده از PHP )

أ‌. Fread ( )

ب‌. Fget

ت‌. Fwrite ( )

ث‌. Fopen ( )

 32-دستور زیر چه عملی انجام می دهد  ? (توانايي دسترسي به File و Directory  با استفاده از PHP )

Fwrite ( $fp , “ hello world “ ) ;

أ‌. از فایلی که اشاره گر fp  به آن اشاره می کند عبارت hello world  را می خواند.

ب‌. از فایلی که اشاره گر fp  به آن اشاره می کند عبارت hello world  را می نویسد .

ت‌. در php معتبر نیست .

ث‌. مقدار متغیر fp و عبارت hello world را در صفحه چاپ می کند.

33.     برای ارسال ایمیل ساده در محیط php از کدام تابع استفاده می شود.توانايي Handling EmailباPHP)

أ‌. Mail( )

ب‌. Send mail ( )

ت‌. Mail header ( )

ث‌. هر سه

34-کدام پارامتر رنگ زمینه را مشخص می کند؟  (توانايي شناخت  Graphics در PHP )     

أ‌. Back Ground

ب‌. Back Color

ت‌. Bgcolor

ث‌. Color

35-کدام یک از Tagهای زیر باعث ایجاد متن بزرگتر می شوند؟ (توانايي شناخت  Graphics در PHP )

أ‌.    

 

ب‌.   

ج-

د-

36-کدام تگ در ابتدا و انتهای برنامه قرار دارد؟ .     (توانايي شناخت  Graphics در PHP )

أ‌.         Html

ب‌.             Body

ت‌.           Title

ث‌.       Head

  37- هر چیزی که درداخل تگ ...........قرار بگیرد برروی Web دیده می شود. . (توانايي شناخت  Graphics در PHP )     

أ‌.             Html

ب‌.             Title

ت‌.             Title

ث‌.                 Head

38- با کدام پارامتر جدول می توان کادر جدول بندی را مشخص کرد؟ (توانايي شناخت  Graphics در PHP )  

أ‌. َAlign

ب‌. Width

ت‌. Border

ث‌. Cellspacing

 39 -   كدام تگ برای قرار دادن تصویر برروی Web است؟ (توانايي شناخت  Graphics در PHP )        

أ‌. Body

ب‌. Html

ت‌. Br

ث‌. Img

 

40 -کدام تگ برای کلفت کردن متن مورد استفاده قرار می گیرد؟ .  (توانايي شناخت  Graphics در PHP )    

أ‌.           Font

ب‌.         Strong

ت‌.         Body

ث‌.          Br

 41    کدام عبارت در مورد تگ های < p > , < Br > درست است؟ (توانايي شناخت  Graphics در PHP )   

أ‌.          هردومورد نیازمند تگ پایانی یا مکمل هستند.  

ب‌.        هیچ یک از تگ ها نیاز به تگ پایانی یا مکمل ندارند.

ت‌.       تگ
نیاز به تگ پایانی ندارد.

ث‌.    تگ

نیاز به تگ پایانی ندارد.

 42- برای ذخیره یک صفحه وب در Notepad چه پسوندی رادر بخش نام فایل درزمان ذخیره صفحه وارد می کنید؟  )توانايي شناخت PHP )

أ‌. .Txt

ب‌. .Htm

ت‌. .Htd

ث‌. .Doc

43-  استفاده از تگ ها با حروف کوچک درزبان Html..................... )توانايي شناخت PHP )

  1. Html..................... )توانايي شناخت PHP )

أ‌.           مجاز نیست.          

ب‌.       تفاوتی در اجرا ندارد.

ت‌.               غیر ممکن است.

ث‌.              قابل نمایش نیست.

44- کدام یک از تگ های زیر باعث ایجاد لیست های شماره دار 1و2و3و...می شود؟ )توانايي شناخت PHP )

أ‌.         

ب‌.          

ت‌.              

ث‌.                                       

45-کدام شناسه برای مشخص کردن نحوه قرارگیری تصویر به کار می رود؟ (توانايي شناخت  Graphics در PHP (

 أ‌. Position

ب‌. Place

ت‌. َAlign

ث- Div


مطالب مشابه :


نمونه سوالات تستی php

نمونه سوالات تستی php 1-ساختار ترکیب زبان php مشابه کدام زبان برنامه برنامه نویسی است؟ )
دانلود نمونه سوال المپیاد ریاضی دوم راهنمایی به صورت PDF

جزیره ریاضی - دانلود نمونه سوال المپیاد ریاضی دوم راهنمایی به صورت pdf - وقتی به علاوه خدا
نمونه سوال

دانشجویان ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی - نمونه سوال - گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی
نمونه سوالات رشته حسابداری نیمسال اول 91-90 به همراه پاسخنامه

پرتو حسابداری - نمونه سوالات رشته حسابداری نیمسال اول 91-90 به همراه پاسخنامه - انجمن علمی
آموزش زبان برنامه نویسی پی‌اچ‌پی (PHP)

دانلود جدیدترین نمونه سوالات پیام نور - آموزش زبان برنامه نویسی پی‌اچ‌پی (PHP) - Computer Engineer
نمونه سوالات درس به درس سال اول دبیرستان

نمونه سوال 1 درس اول - سال اول متوسطه. نمونه سوال 2 درس اول - سال اول متوسطه. نمونه سوال 3 درس
نمونه سوال هفتم پایانی دیماه

ریاضیات بدون مرز - نمونه سوال هفتم پایانی دیماه - - ریاضیات بدون مرز
نمونه سوالات امتحانی سال دوم راهنمایی

سوالات مربوط به 12 درس سال دوم راهنمایی بوده و در اکثر دروس بیش از 20 نمونه سوال در php?id _product
نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان

بهترین سایت دانلودرایگان(free download) - نمونه سوالات ریاضی اول دبیرستان - بازی ، نرم افزار ، فیلم
نمونه سوال

hell.madi - نمونه سوال - مهندسی صنایع 1-مجموعه ی بزرگی از مسائل طبقه بندی شده ی ریاضی عمومی 1
برچسب :