آموزش سابکا

با سلام

فایل متنی آموزش سیستم مکانیزه بیمه گری الکترونیکی (سابکا)

125.JPG?sizeM=3

دانلود

به احتمام مهندس فیروزه


مطالب مشابه :


آدرس سامانه جامع عملیات بیمه گری الکترونیکی

میز امداد سابکا آشنایی با فیزیولوژی و گلدهی و تولید محصول
معرفی سامانه الکترونیکی بیمه کشاورزی ایران

همچنین این سیستم به علت کاهش امکان تقلب، کاهش امکان وقوع اشتباهات غیر آدرس جدید سابکا:
آموزش سابکا

شرکت سبزبنا خراسان شمالی - آموزش سابکا - بیمه انواع محصولات کشاورزی زیر بخش محصولات زراعی
برگزاری کلاسی آموزشی پسته و عوامل خسارت زا

همچنین مشکلاتی در رابطه با سامانه سابکا ، ورژن جدید سیستم مالی ، عدم پرداخت غرامتها و
خلاصه عملکرد انجمن صنفی کشاورزان اندیمشک

3- تثبیت جایگاه کشاورزان در سیستم های محدودیت سیستم اینترنتی سابکا بصورت سنتی و
سامانه الکترونیک پرداخت بیمه دام عشایری در سال 94 راه اندازی می شود

(سابکا) قرار می زمینه ایجاد این سامانه در حال انجام است و امیدواریم برای سال آتی سیستم
ریحان

سیستم توزیع هوشمند نهاده های ادرس جدید سابکا ; صندوق بیمه کشاورزی ; بانک کشاورزی ;
برچسب :