بیمه تکمیلی بازنشستگان

darman.jpgيكي از انواع پوششهاي بيمه اي ، بيمه بيماري (درماني ) است . باتوجه به اينكه بشر همواره در معرض خطر انواع مختلف بيماريها بوده است ، ناچار براي بهبودي و معالجه متقبل هزينه هاي سنگين پزشكي ، دارو و اعمال جراحي ونيز مخارج بيمارستان مي شود. به منظور كمك به مردم در چنين مواردي ، شركتهاي بيمه طرحهاي گوناگون بيمه هاي بيماري را ارائه مي كنند. همچنين در اغلب كشورها كاركنان دولت و يا واحدهاي صنعتي و توليدي از طرحهاي بيمه هاي بيماري جمعي استفاده مي كنند.
در حال حاضر بيمه بيماري يكي از رشته هاي مهم بيمه در كشورهاي جهان شمرده مي شود. اين نوع بيمه در كشورايران به صورت گروهي عرضه مي گردد.

 • مواردي كه تحت پوشش بيمه درماني قرار مي گيرد
  • بيماري در قراردادهاي بيمه درماني بدين صورت تعريف مي شود كه بيماري عبارت است از هرگونه عارضه جسمي و تغيير نامساعد و اختلال در اعمال عادي و طبيعي اعضا و جهازهاي مختلف بدن كه از سوي مراجع پزشكي قابل تشخيص بوده و ارتباطي با اعمال ارادي بيمه شده نداشته باشد.
   بنابراين تعهدات بيمه گر عبارت است از جبران كليه هزينه هاي درماني و بيمارستاني هريك از بيمه شدگان كه براساس شرايط قرارداد و با رعايت فرانشيز توافق شده قابل پرداخت است .
   به طوركلي تعهدات بيمه گر شامل هزينه هاي ويزيت پزشك ، جراحي ، پانسمان ، انواع آزمايشهاي پزشكي ، مخارج بيهوشي ، هزينه هاي اتاق عمل و جابجايي به بيمارستان ، هزينه هاي دارو، دندانپزشكي ، دندان مصنوعي ، زايمان و هرچيز ديگري است كه بيمه گر براساس شرايط قرارداد خود را ملزم به پرداخت آن كرده است .
 • موارد خارج از تعهد بيمه گر (استثنائات)
  • كليه هزينه هاي اعمال جراحي كه به منظور زيبايي و يا رفع و كاهش عيب و نواقص طبيعي و مادرزادي پرداخت شود.
  • كليه هزينه هاي معالجات مربوط به عقيم شدن .
  • كليه هزينه هاي مربوط به سقط جنين ، جز در مواردي كه طبق مقررات و قوانين موضوعه برحسب ضرورت انجام شده باشد.
  • كليه هزينه هاي پزشكي مربوط به چك آپ ، مگر بنا به ضرورت و تشخيص صريح پزشك معالج .
  • كليه هزينه هاي پزشكي مربوط به بيماريهاي رواني (بجز هزينه هاي مربوط به معالجات اعصاب )
  • كليه هزينه هاي درماني ناشي از جنگ ، شورش ، آشوب ، اغتشاش و بلوا.
  • كليه هزينه هاي ناشي از حادثه
  • كليه هزينه هاي تهيه شكم بند، جوراب واريس ، اعضاي مصنوعي براي جبران نواقص مادرزادي .
  • كليه هزينه هاي درماني كه طبق نظر افراد غيرمجاز به مداخله در امور پزشكي انجام شده باشد، مانند هزينه هاي شكسته بندي و غيره .
   توضيح آنكه ، با موافقت بيمه گر و پرداخت حق بيمه اضافي ، هم مي توان بعضي از موارد خارج ازتعهد را تحت پوشش درآورد و هم ميزان تعهدات بيمه گر را افزايش داد.
 • پرداخت هزينه هاي زير خارج از شمول تعهدات بيمه گر است
  • كليه هزينه هاي معالجات مربوط به عقيم شدن .
  • كليه هزينه هاي مربوط به سقط جنين ، جز در مواردي كه طبق مقررات و قوانين موضوعه برحسب ضرورت انجام شده باشد.
  • كليه هزينه هاي پزشكي مربوط به چك آپ ، مگر بنا به ضرورت و تشخيص صريح پزشك معالج
  • كليه هزينه هاي پزشكي مربوط به بيماريهاي رواني (بجز هزينه هاي مربوط به معالجات اعصاب )
  • كليه هزينه هاي درماني ناشي از جنگ ، شورش ، آشوب ، اغتشاش و بلوا.
  • كليه هزينه هاي ناشي از حادثه
  • كليه هزينه هاي تهيه شكم بند، جوراب واريس ، اعضاي مصنوعي براي جبران نواقص مادرزادي .
  • كليه هزينه هاي درماني كه طبق نظر افراد غيرمجاز به مداخله در امور پزشكي انجام شده باشد، مانند هزينه هاي شكسته بندي و غيره . 
   توضيح آنكه ، با موافقت بيمه گر و پرداخت حق بيمه اضافي ، هم مي توان بعضي از موارد خارج ازتعهد را تحت پوشش درآورد و هم ميزان تعهدات بيمه گر را افزايش داد.
بيمه حوادث
يكي از انواع مختلف پوششهاي گروهي بيمه هاي اشخاص ، پوشش فوت ناشي از حادثه و نقص عضو بوده ونيازهاي اقتصادي جوامع انساني ، بويژه جوامع صنعتي باعث رشد و گسترش فوق العاده اين رشته بيمه شده است .انقلاب صنعتي اروپا در قرن نوزدهم موجب گسترش و رشد سريع بيمه هاي حوادث انفرادي و گروهي شد. اين پوشش بيمه اي به مرور متحول گرديد تا اين كه امروزه پوشش اصلي بيمه هاي حوادث شامل ، فوت ، نقص عضو جزئي و كلي و از كارافتادگي دائم كلي شده است . با توافق بيمه گر و بيمه گذار مي توان هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه وغرامت روزانه و هفتگي را هم تحت پوشش قرارداد.
نرخ گذاري بيمه حادثه اعم از گروهي و انفرادي براساس شغل بيمه گذاران است و به همين سبب دركشورهاي مختلف جهان كليه مشاغل طبقه بندي شده وهر طبقه شغلي نرخ خاص و مشخصي پيداكرده است. 
 • خسارات قابل تأمين توسط بيمه گر
  • هرگاه پيشامدي ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي ، بدون اراده بيمه شده باعث فوت و يا صدمه بدني وي شود،بيمه گر موظف است خسارات وارد را براساس شرايط بيمه نامه جبران كند. در بيمه نامه هاي حوادث خطراتي از قبيل خفگي ، غرق ، مسموميت ، برق گرفتگي و صدمات بدني ناشي از تأثير اسيد و يا هرگونه ماده خورنده ديگر، پيچيدگي يا پاره شدن عضلات و رگها، امراض هاري ، كزاز و سياه زخم داراي پوشش بيمه اي است . در مقابل خطرات ناشي اززمين لرزه ، آتشفشان ، جنگ ، جنگ داخلي ، شورش ، آشوب ، بلوا، ورزشهاي سنگين و رزمي افراد را مي توان با توافق بين بيمه گر و بيمه گذار پوشش داد. به طوركلي در مورد افراد نابينا و ناشنوا يا بيشتر از 70 سال را بيمه گر با دريافت حق بيمه اضافي تحت پوشش قرار مي دهد.
  • دربيمه نامه هاحوادث فوت و يا صدمه بدني ناشي از مواردزيرمشمول بيمه نيست :
   ارتكاب بيمه شده به جنايت ، جنحه يا مشاركت در آنها
   استعمال مواد مخدر بدون تجويز پزشك 
   مستي به علت مشروبات الكلي 
   بيماري 
   اشخاص مبتلا به جنون 
   هرگونه خطر ناشي از تشعشع مواد راديو اكتيويته و انفجاراتمي ، هيدروژني و نوتروني 
   جنگ داخلي ، خارجي ، شورش ، اعتصاب و بلوا.
 • مواردي كه به عنوان نقص عضو كلي محسوب مي گردد و بيمه گر سرمايه كامل را در مورد آنها پرداخت ميكند
  • نابينايي كامل دو چشم
  • قطع يا از كارافتادگي دائم دو دست ، حداقل از مچ
  • اختلالهاي رواني و ضايعه هاي مغزي و نخاعي علاج ناپذير
  • قطع يا از كارافتادگي دائم دو پا، حداقل از مچ 
   غرامتهاي مربوط به نقص عضو جزئي طبق جدول مندرج در بيمه نامه و به ميزان درصدي از كل سرمايه پرداخت مي شود. 
   بيمه هاي حوادث گروهي در خصوص كاركنان ، به وسيله كارفرمايان و به منظور تأمين آينده افرادوابسته به آنها، طبق سرمايه ثابت يا ضريبي از حقوق و مزاياي آنها منعقد مي گردد. در بيمه هاي حوادث با دريافت حق بيمه اضافي مي توان هزينه هاي پزشكي و غرامتهاي روزانه وهفتگي را هم تحت پوشش قرار داد.
بيمه هاي زندگي
نسان از آغاز پيدايش جوامع انساني ، در جستجوي غريزي به دنبال تأمينهاي جسمي ، اقتصادي ، اجتماعي وسياسي بوده است . باتوجه به همين نياز بوده كه شركتهاي بيمه با ارائه طرحهاي متفاوت و ابتكاري متناسب با نيازهاي جوامع انساني درپي تأمين و تسهيل اين غريزه ثبات مالي و اقتصادي برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شيرازه اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفي و يا حادثه ديده بتوانند از مزاياي اين تأمين اقتصادي بهره مند شوند. نيازهاي خانواده در اغلب جوامع بشري با هر درجه اي از پيشرفت و تكامل را مي توان به شرح زيرطبقه بندي كرد :
 • تأمين درآمدي معين و مشخص براي افراديك خانواده پس ازفوت نان آور خانواده
 • تأمين درآمدي معين و مشخص براي ايام از كارافتادگي ، پيري و بازنشستگي
بيمه هاي اشخاص (عمر، حادثه ، درماني ) يكي از شاخصهاي شناخته شده براي سنجش ميزان تأمين و رفاه مردم كشورهاست و  كشورهايي كه افراد آن به فراخور نياز خود از اين تأمين برخوردارند، با اطمينان و اعتماد بيشتري در برنامه ريزي توسعه و گسترش جامعه خويش مشاركت مي نمايند. 
بيمه هاي عمر در مراحل بدوي خود برپايه اصول علمي و فني در رابطه با جدولهاي حق بيمه و نحوه انتخاب مخاطرات پايه گذاري نشده بود و در واقع پيدايش جدول مرگ و مير(2) نقطه عطفي در تاريخچه بيمه عمر محسوب مي شود و به همين دليل امروزه بيمه گران در زمان گزينش بيمه گذاران عوامل زير را براي قبول يا رد يك پيشنهاد وتعيين حق بيمه مناسب وضعيت سني و سلامت بيمه گذار در نظر مي گيرند.
 • سن 
  در بيمه هاي عمر، سن بيمه گذار عامل اصلي تعيين نرخ حق بيمه به شمار مي رود و به همين دليل جداول حق بيمه با كاربرد جدول مرگ و مير، هزينه هاي بيمه گر و نرخ سود حاصل از سرمايه گذاري تنظيم مي شود
 • جنسيت 
  در اغلب مناطق جهان به اثبات رسيده است كه زنان از عمر طولاني تري برخوردارند و متوسط طول عمرشان بيشتراست . بدين جهت در شركتهاي بيمه جداول جمعيتي نيز برحسب مردان و زنان تهيه مي شود كه اين جداول در زمان محاسبه حق بيمه به كار مي آيد.
 • وضعيت جهاني
  ساختار فيزيكي بدن انسان يكي از عوامل مهم و تعيين كننده در انتخاب و يا رد شخص متقاضي بيمه عمر به حساب مي آيد. پيشرفت علم پزشكي و تشخيص پزشكي و آزمايشهاي متعددي كه انجام مي شود بيمه گر را دروضعيت كاملا مناسبي قرار مي دهد تا با آگاهي نسبت به پذيرش يك بيمه شده با نرخ استاندارد و يا غيراستاندارد و يااضافه نرخ پزشكي بيمه نامه عمر صادر كند.
 • تاريخچه سلامتي خانواده
  بسياري از آمار و تجربه ها نشان داده كه عمر طولاني و زياد يك امر موروثي در خانواده هاست . عمرطولاني ممكن است ريشه در توارث و يا محيط و شرايط زيست خانواده داشته باشد. بعضي از بيماريها موروثي است و به همين دليل علت مرگ والدين و يا ساير اعضاي خانواده مي تواند در زمان پذيرش خطر عامل تعيين كننده محسوب شود.
 • شغل و حرفه
  در كشورهايي كه شركتهاي بيمه ، بيمه هاي عمر گروهي صنعتي را در بازار عرضه مي كنند، شغل وحرفه بيمه گذاران يكي از مهمترين عوامل ارزيابي خطر محسوب مي شود، زيرا بسياري از مشاغل اثرات ناخوشايند خود را به مرور بر زندگي بيمه گذاران نشان مي دهد، زيرا افرادي كه در معادن كار مي كنند و ياشرايط محيط كارشان مساعد و مناسب نيست در درازمدت با مرگ و مير بيشتري در مقايسه با سايرگروه ها روبه رو مي شوند.


مطالب مشابه :


انواع حق بیمه

کار و بیمه - انواع حق بیمه - تخصصی در مورد کار و تامین اجتماعی کار و بیمه . تخصصی در
بیمه تأمین اجتماعی

هدف از تشکیل سازمان تأمین اجتماعی. به منظور اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و
قوانین بیمه بیکاری

مشاوره بیمه تامین اجتماعی انواع شالهای زیبا دررنگها وطرحهای جذاب بدون حساسیت
بیمه تکمیلی بازنشستگان

کانون بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز بیمه تامین اجتماعی يكي از انواع پوششهاي بيمه
مقایسه بیمه تامین اجتماعی و بیمه های عمروسرمایه گذاری

اول اینکه بیمه های اجتماعی از جمله تامین اجتماعی و خدمات درمانی، ماهیت درمانی دارند یعنی
انواع بیمه نامه

انواع بیمه بیمه های پایه شما اگر از بیمه تامین اجتماعی استفاده می کنید کافی است
مشاهده لیست سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی

ملی و شماره سریال شناسنامه لیست سابقه بیمه تامین اجتماعی خود را از طریق - انواع متره
برچسب :