نمونه پروپزال من جهت رویت استاد

عنوان تحقيق :

بررسی و ارزشیابی اهداف و محتوا و روشهای تدریس کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ، مقطع ابتدایی بر مبنای علایق و تواناييهای ذهنی دانش آموزان از دیدگاه آموزگاران شهرستان مهران استان ایلام در سال تحصیلی 91 – 92

نام دانشجو : علی طبیعت شناس منفرد

رشته تحصیلی : علوم تربیتی

گرایش : برنامه ریزی درسی

مقطع : کارشناسی ارشد

استاد راهنما : دکتر بختیاری

اردیبهشت 1392

تلفن :   

بيان مساله :

اجتماعی شدن جریانی است که در آن هنجارها، مهارت ها ، انگیزه ها ، طرزتلقی هاو رفتارهای فرد شکل می گیرد تا ایفای نقش کنونی یا آتی او در جامعه ، مناسب و مطلوب شناخته شودو این جریان از همان لحظه اول تولد کودک، آغاز می شود و در آن بعضی از افراد و گروهها و سازمانهای اجتماعی نقش کلیدی دارند. اجتماعی شدن شخص را وادار می کند که بخشی از اجتماع شده و در فرهنگ آن سهیم باشد و اجتماعی شدن مستلزم این است ، فرد به طریقی فرهنگ پسند رفتار کرده ، حداقل به ارزش ها، آرمانها و انگیزش های متداول در گروه های متعدد فرهنگی که قرار است خود بخشی از آن باشد ارج بنهد.

بنابراین اگر دانش آموزان به درس تعلیمات اجتماعی علاقه مند  باشند و توانایی درک و فهم آن را داشته باشند به راحتی می توانند با استفاده از مهارتهای اجتماعی با دیگران ارتباط برقرار کنند یعنی با دیگران زندگی کنند و سازگاری داشته باشند .

 رشد اجتماعی مهمترین جنبه شخصیتی افراد است که هر قدر فرد سازگارتر و دارای روابط اجتماعی قوی تر باشد می تواند در بستر اجتماع از نظر شخصیتی و شغلی موفق تر باشد(ملکی،حسن،ص75).

هرجامعه ای بر اساس نظام ارزشی حاکم بر آن در صدد تعليم و تربيت افرادی است که آرمانهای خود را در وجود آنها آشکار می سازد. برخی از مصاديق اين آرمانها عبارتند از: معتقد بار آوردن يادگيرندگان، ترويج ايدئولوژی خاص،ايجاد نگرش مثبت به نوع دوستی، عدالت خواهی، هنجارهای اجتماعی و نظاير آن.بخش اعظمی از اين اهداف و ارزشها از طريق نظام ارزشی موجود در هر جامعه ای محقق می شود.

آموزش و پرورش فرايندی است که هدف آن ايجاد تغييرات مناسب و مطلوب در ابعاد مختلف وجودی دانش آموزان می باشد. با تکيه بر چنين توصيفی است که مهم ترين کاربرد آموزش وپرورش را می توان در اجتماعی کردن دانش آموزان به منظور حفظ و بقای مادی و معنوی جامعه دانست(راهنمای برنامه درسی تعليمات اجتماعی،1379.ص1).

برنامه درسی جزء اساسی هر نظام آموزشی است و در واقع نقش کليدی و حساسی در تغيير و اصلاح نظام آموزشی ايفا می کند و با توجه به اهميت و حساسيت اين نقش، ارزشيابی مستمر برنامه های درسی در سطوح گوناگون ضروری به نظرمی رسد. به طور کلی موضوع برنامه درسی با مساله ارزشيابی ان رابطه تنگاتنکی دارد.

لازم به ذکر است چنانچه برنامه های درسی به طور واقع بينانه و صحيح انتخاب نشوند، بدون شک بر مشکلات و معضلات جامعه خواهند افزود و توانايي ها و استعدادهای يادگيرندگان تباه خواهد شد.اين مساله که معلم بايد چه فعاليت ها و چه نقش های را عهده دار شود و دانش آموزان بايد چه وظايف يادگيری را عهده دار شوند، در پرتو هدف ها معين می شود اگر هدف ها به طور مشخص بيان نشوند فعاليت های ذهنی و عملی دانش آموزان به ثمر نمی رسد.

هماهنگی هدف و محتوا يک امر تخصصی در برنامه ريزی درسی می باشد ولی وجود تناسب اين دو با نيازها و علايق دانش آموزان که از مقوله های روانشناسی رشد می باشند نيز بسيار حائز اهميت است(تقی پور ظهیر،17.1384)

روشهای تدريس بايد بيان کننده، پيش بينی و کنترل کننده موقعيتی باشد که در آن رفتار معلم موجب تغيير رفتار شاگردان می شود. نظريه های تدريس توصيف کننده روشهای است که بدان وسيله يک فرد(معلم) فرد ديگری(شاگرد) را تحت تاثير قرارمی دهند و سبب می شود که او ياد بگيرد. (شعبانی،1386.ص115).

در نهایت اینکه ارزشیابی برنامه درسی تعلیمات اجتماعی پایه پنجم دوره ابتدایی به ما کمک خواهد کرد تا زمینه ای برای ایجاد تحول و دگرگونی در برنامه درسی مرتبط با آن و افزایش کارایی دانش آموزان به ویژه در امور اجتماعی ، ایجاد شود به عنایت به اینکه کتاب تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی و پایه پنجم دارای سه بخش مجزا در یک کتاب واحد است و اهمیت رعایت اصول اساسی برنامه درسی در آن ، لازم است میزان انطباق محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی پایه پنجم با اصول انتخاب و سازماندهی محتوا مورد بررسی قرار گیرد.

 بر همين اساس پژوهش حاضر به بررسی وارزشیابی  اهداف و محتوا و روش هاي تدريس و ارزشيابی برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی  بر مبنای علایق و تواناييهای ذهنی دانش آموزان می پردازد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق:

برنامه های درسی و محتوای آن مهمترین ابزار جهت رساندن یادگیرندگان به میراث مشترک جامعه و ایجاد روحیه مدنی و تعهد اجتماعی در آنهاست . در این میان درس تعلیمات اجتماعی نقش مهمتری را داراست .کتاب تعلیمات اجتماعی نیز یکی از کتابهای درسی مهم دوره ابتدایی می باشد . در دوره ابتدایی معمولا کودکان از توانایی جامعه پذیری و فرهنگ پذیری بسیار بالایی برخوردار هستند ( یار محمدیان ، 1381 ، ص 104 ) .

درنظام آموزشی کشور ما،برنامه ریزی و تالیف کتب درسی به شکل متمرکز بوده ودرهمه نقاط کشور از برنامه ومحتوای یکسانی استفاده می شودواز طرفی در این گونه سیستم های آموزشی،کتب درسی یکی از عناصر مهم واساسی درآموزش محسوب می گرددوعلاوه بر این کتب درسی و محتوایش ، محور ارزشیابی های گوناگون جهت گزینش افراد در دانشگاه ها و یا محیط شغلی و. . .است (شجاع الدینی،1384.ص14)

به اعتقاد صاحب نظران ، برنامه های درسی به عنوان اساسی ترین خط مشیءهای اجرایی برای دستیابی به اهداف آموزشوپرورش تلقی می شوندکه بایددرتهیه آنها نهایت مراقبت ودقت نظراعمال شودتا به نحو مطلوب جوابگوی نیازهای حاصل از تحولات اجتماعی وتکنولوژیکی می باشد.کتاب درسی نیز یکی ازعناصر مهم در تامین اهداف آموزشی کشور می باشد(حریروانی،1383.ص11)

باتوجه به مطالب فوق الذکر،کتابهای درسی دارای اهمیت فوق العاده ای است وکتاب مطالعات اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نیست ، چرا که این کتاب دانش آموزان را با نقش خود در جامعه وکارکردهای اجتماعی خانواده ، گروه. . . آشنا می کند و نقش بسزایی در زندگی واقعی دانش آموزان دارد .

بنابراین ضرورت داردکه انتخاب محتوای کتب درسی براساس موازین واصول برنامه درسی باشدتا بتوان قلمرووتجارب وفعالیتهای یادگیری دانش آموزان را به نحو مطلوبی گسترش داد ، زیرا آنچه که امروز در موسسات آموزشی بسیاری از کشورهای دنیا مطرح است برنامه ریزی به منظور جهت دادن به فعالیت های یادگیری شاگردان است ، نه صرفا تهیه ای مطالب خاص(حریروانی،1375.ص12).

در سال های اخیر اکثر متخصصان تعلیم و تربیت کشورمان از برنامه درسی و آموزشی به شدت انتقاد کرده اند . آنان معتقدند که برنامه های درسی متناسب با زندگی واقعی ، نیازها و علایق دانش آموزان نیست . به عبارت دیگر محتوا و برنامه های درسی نه تنها با نیازهای اجتماعی و شناختی یادگیرندگان هماهنگ نیست ، بلکه بدون توجه به پیشرفت های دانش ، بیشتر روی مطالب وموضوعاتی کار می کند که در مرز فرسودگی و نابود شدن هستند (شجاع الدینی، 1383.ص14).

لذا با توجه به مطالب ذکر شده واهمیت خاص برنامه درسی مطالعات اجتماعی و تاثیرآن بر زندگی واقعی دانش آموزان مقطع متوسطه ، محقق در پی آن است که به بررسی اهداف ، محتوا ، روش های تدریس وروش های ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی پرداخته ومیزان توجه آن به علایق وتوانایی های ذهنی یادگیرنده  را مشخص نماید.

 

پیشینه تحقیق : ( بيان مختصر سابقه تحقيقات انجام شده درباره موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از كشور نظرهاي علمي موجود درباره موضوع تحقيق)

پیشینه خارجی:

تحقیقی تحت عنوان «تحلیلی ازمفاهیم علوم اجتماعی وتاریخی درکتابهای درسی اجتماعی دوره ابتدایی، درسال1991در ایالات متحده آمریکا توسط سادلر صورت گرفته است . هدف این تحقیق بررسی چگونگی و تعداد مفاهیم اجتماعی در کتابهای علوم اجتماعی بوده است. اهم یافته های این پژوهش عبارتند از: مفاهیم جغرافیایی و اقتصادی در کتب درسی نوشته شده برای کلاس اول تا چهارم ابتدائی ،  با وجود این که از نظر گسترش و بسط مفاهم خوب به نظر می رسد ولی در بين آنها نیز تفاوتهایی دیده می شود. به طوری که در مسائل اقتصادی وجفرافیایی تا حدی موفق بوده است، ولی در مورد مسائل اجتماعی این کتابها امکان کمی در جهت گسترده کردن مفاهیم داشته اند.

تحقیق دیگری توسط لیو  (2009) تحت عنوان ارزشیابی از تغییرات برنامه درسی در سطح مدارس ابتدایی در کشور ترکیه انجام شده است . هدف از این تحقیق ارزشیابی شرایط وامکانات مدرسه هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی بود.در آخر مشکلات مدرسه بدین گونه مطرح شد:            

 1-دولت کمک خاصی(از نظرامکانات)به مدرسه نمی کرد. 

 2- مقاومت معلمان در مورد هر گونه تغییر در خودشان که برای بهتر شدن تدریس ضروری بود.

3 - معلمان از افزایش مسولیت شان می ترسیدند.

در آخر نتیجه گرفه شدکه باید بین شرایط مدرسه و عقیده معلمان  کلیه شرایط و امکانات ارتباط خاصی وجود داشه باشد. برای هر چه بهتر شدن تدریس و یادگیری در مقطع ابتدایي، دولت توجه بیشتری به این مقاطع و تامین امکانات مدرسه نشان دهد.

 

پیشینه تحقیقات داخلی:

 

تحقيقی تحت عنوان " ارزشيابی برنامه درسی اجرا شده درس مطالعات اجتماعی آموزش و پرورش متوسطه شاخه نظری بر اساس مدل روبيتال از ديدگاه دبيران استان گيلان در سال 83-82  و مقايسه ان با برنامه درسی قصد شده " درسال 1383توسط " کاظم پور"در دانشگاه علامه طباطبايی انجام شده است . اهم يافته های اين تحقيق شامل موارد زير است:

1-    برنامه درسی اجرا شده درس مطالعات اجتماعی آموزش متوسطه شاخه نظری با اهداف نظام اموزشی متناسب است .

2-    برنامه درسی اجرا شده درس مطالعات اجتماعی آموزش متوسطه شاخه نظری شرايط و امکانات مناسب را به ميزان کمی در اختيار دانش آموزان قرار داده است.

3-     برنامه درسی اجرا شده درس مطالعات اجتماعی آموزش متوسطه به ميزان کمی به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه دارد.

4-     برنامه درسی اجرا شده درس مطالعات اجتماعی آموزش متوسطه در پرورش توانايي های عقلی – استدلالی دانش آموزان و آمادگی دانش آموزان برای تحصيلات بالاتر و توجه به پيشرفت تحصيلی به ميزان زيادی موفق بوده است.

5-    برنامه درسی اجرا شده درس مطالعات اجتماعی از اثر بخشی کمی برخوردار است.

 

تحقيق دیگری تحت عنوان بررسی و ارزشيابی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی  براساس اصول تهيه محتوا از نظر معلمان ودانش آموزان به منظور ارائه  راهکارهايي برای اصلاح آن در سال 1382توسط " طالبیان "در دانشگاه علامه طباطبايي انجام شده است. اهم يافته های اين تحقيق شامل موارد زير است:

1-    مطالب و موضوعات کتاب مطالعات اجتماعی بر اساس علايق ونيازهای دانش آموزان انتخاب شده است.

2-    در انتخاب محتوای کتاب مطالعات اجتماعی به اصل اهميت توجه شده است ومطالب و موضوعات کتاب مهم واساسی رادر برمی گيرد.

3-    درانتخاب محتوای کتاب به اصل سودمندی توجه شده است ومی توان نتيجه گرفت که يادگيری مباحث کتاب مفيدند.

4-    محتوای کتاب از نظر تناسب با گروه سنی وتواناييهای ذهنی دانش آموزان در حد متوسط و پايين تر است ومحتوای کتاب بر اساس اصل قابليت يادگيری تهيه و انتخاب شده است.

 

تحقيق دیگری با عنوان "ارزشيابی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی از ديدگاه دانش آموزان و دبيران شهرستان بيرجند توسط " نارمنجی"در دانشگاه تربيت معلم تهران در سال 1380 انجام گرفته است. اين پژوهش به نتايج زير رسيده است :

1-    کتاب مطالعات اجتماعی به ميزان کافی با توجه به اهداف آموزش اجتماعی انتخاب نشده است.

2-    گرچه تا حدودی به نيازهای فردی واجتماعی دانش آموزان توجه کرده است ولی اين توجه در حد کافی نيست.

3-    کتاب مطالعات اجتماعی به ميزان کافی و مطلوب با توجه به ماهيت يادگيرندگان و تواناييهای ذهنی دانش آموزان انتخاب نشده است.

4-    محتوای کتاب مطالعات اجتماعی به لحاظ توجه به علايق دانش آموزان در وضعيت کاملا مطلوبی قرار ندارد.

5-    محتوای کتاب مطالعات اجتماعی به ميزان کافی و مطلوب فرصتهای مناسبی برای فعاليت های اجتماعی خارج از کلاس دانش آموزان فراهم نياورده است.

6-     محتوای کتاب مطالعات اجتماعی به ميزان کافی و مطلوب در آشنا ساختن دانش آموزان با حقوق و وظايف اجتماعی و شرکت در امور مدنی موفق نبوده است.

تحقيق ديگری با عنوان " ارزشيابی کتاب مطالعات اجتماعی مقاطع تحصیلی بر اساس نظرات دبيران و دانش آموزان مقاطع  سه گانه تحصیلی شهر تهران "توسط امينی " در دانشگاه تربيت معلم تهران در سال 1375صورت گرفته است که نتايج آزمون فرضيه های تحقيق عبارتند از:

1-    دبيران ودانش آموزان معتقدند که به ميزان متوسط، مطالب کتاب و اساس اهداف آموزشی تنظيم شده است.

2-    دبيران و دانش آموزان معتقدند که به ميزان خوب در تنظيم محتوا به نيازهای جامعه توجه شده است.

3-    دبيران و دانش آموزان معتقدند که به ميزان متوسط، در تنظيم محتوا به نيازهای فراگيرندگان توجه شده است.

4-    دبيران در حد کم و دانش آموزان در حد متوسط معتقدند به سازماندهی و ارتباط فصول کتاب با يکديگرتوجه شده است.

5-    دبيران و دانش آموزان معتقدند که خصوصيات ظاهری کتاب به ميزان زيادی مطلوب است.

 

تحقيقی تحت عنوان " بررسی و مقايسه ديدگاه دبيران ودانش آموزان در مورد کتاب مطالعات اجتماعی سال اول متوسطه توسط" خضرلو"درسال 1374در دانشگاه علامه طباطبايي تهران انجام شده است که هدف آن بررسی و چگونگی کاربرد ضوابط ومعيارهای برنامه ريزی درطراحی و اجرای محتوای کتاب درس دانش اجتماعی از ديدگاه دبيران علوم اجتماعی و نيز بررسی نظرات دانش آموزان نسبت به محتوای کتاب دانش اجتماعی است اهم يافته ها عبارتند از:

1-    محتوای کتاب مذکور در حد متوسط و بالاترمطابق با اصول تنظيم محتوا بوده است.

 2-    محتوای کتاب مذکور با اهداف اموزشی درس مطالعات اجتماعی در حد متوسط و بالاتر مطابقت دارد.

3-    تناسب محتوای کتاب مذکور با ساختار موضوع درسی در حد متوسط به بالا می باشد.

4-    محتوای کتاب مذکور در حد متوسط و بالاتر با مسائل، پديدها و نيازهای اجتماعی جامعه هماهنگی دارد.

5-    ميزان تاکيد محتوا بر ويژگيهای دانش آموزان در حد متوسط وبالاتر است.

تحقیقی توسط ملکی تحت عنوان بررسی و مقایسه برنامه های تعلیمات اجتماعی مقطع ابتدایی کشورهای ایران ، امریکا ، استرالیا ، از نظراصول و معیارهای سازماندهی تجربیات یادگیری در سال 1368 انجام شده است که نتایج بدست آمده بیانگر آن بود که اصول تنظم برنامه و محتوا (مداومت ،  وحدت و .......) در برنامه تعلیمات اجتماعی ابتدایی کشور آمریکا  بهتر از استرالیا و در استرالیا بهتر از ایران مراعات می شود.

 

تحقیق دیگری توسط دکتر حسن جعفری ثانی و مریم رحمتی با عنوان میزان انطباق کتاب تعلیمات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی با اصول انتخاب و سازماندهی برنامه درسی در شهریور ماه  1386 در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شده است که نتایج آن به این شرح بیان شد :

از نظر معلمان پایه پنجم ، اصول انتخاب محتوا ، اصول اهمیت ، اعتبار ، علاقه و قابلیت یادگیری در تدوین محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی پایه پنجم رعایت شده است .

البته  اصل ( اهمیت ) به میزان بیشتری نسبت به سایر اصول و اصل ( قابلیت یادگیری ) کمتر از سایر اصول ، رعایت شده است . این نتایج با نتایج فتنون ( 1967 ) و فرتودیان ( 1368 ) که بر قابل یادگیری بودن محتوا تاکید کرده اند ناهماهنگ است ، بعلاوه از دیدگاه معلمان میزان رعایت اصل اهمیت و اعتبار در بخش جغرافیا نسبت به بخشهای تاریخ و مدنی کمتر است .

هم چنین نتیایج نشان داد که از دیدگاه معلمان در بین بخشهای سه گانه کتاب تعلیمات اجتماعی ( جغرافیا ، تاریخ ، تعلیمات مدنی ) در بخش مدنی اصول اعتبار علاقه و قابلیت یادگیری به میزان زیادی رعایت شده است .

نتایج به دست آمده از بررسی میزان رعایت اصول سازماندهی محتوا حاکی از آن است که از دیدگاه معلمان اصول مداومت و وحدت در تدوین محتوای بخش تاریخ بیشتر از بخشهای جغرافیا و مدنی رعایت شده است .      

 

اهداف تحقيق (شامل اهداف علمي،كاربردي و ضرورت هاي خاص انجام تحقيق)

اهداف پژوهش

1. تعيين تناسب اهداف برنامه ريزی درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی  براساس علايق و توانمنديهای ذهنی دانش اموزان از نظرآموزگاران و دانش آموزان شهرستان مهران استان ایلام.

2.      تعيين تناسب محتوای برنامه ريزی درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی  براساس علايق وتوانمنديهای ذهنی دانش آموزان از نظرآموزگاران و دانش آموزان شهرستان مهران استان ایلام.

3.      تعيين تناسب روش های تدريس برنامه ريزی درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی براساس علايق وتوانمنديهای ذهنی دانش آموزان از نظر آموزگاران  و دانش آموزان  شهرستان مهران استان ایلام.

4.      تعيين تناسب روش های ارزشيابی برنامه ريزی درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی براساس علايق وتوانمندیهای ذهنی دانش آموزان از نظرآموزگاران و دانش آموزان شهرستان مهران استان ایلام.

 

فرضيه ها يا سوالات تحقیق

1.      آيا اهداف برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی از ديدگاه آموزگاران و دانش آموزان مهرانی  با توانمنديي های ذهنی وعلايق دانش آموزان متناسب است؟

2.آيا محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی از ديدگاه آموزگاران و دانش آموزان شهرستان مهران با توانمنديي های ذهنی وعلايق دانش آموزان متناسب است؟

3. آيا روش های تدريس برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی از ديدگاه آموزگاران و دانش آموزان شهرستان مهران استان ایلام با توانمنديي های ذهنی وعلايق دانش آموزان متناسب است؟

4.  آيا روش های ارزشيابی برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی از ديدگاه آموزگاران و دانش آموزان شهرستان مهران با توانمنديي های ذهنی وعلایق دانش آموزان متناسب است؟

 

روش كار

نوع روش تحقيق

تحقيق در اساسي ترين شكل آن ، شامل توصيف پديده هاي طبيعي يا بشر ساخته مي باشد. تحقيق توصيفي نوعي تحقيق كمي شامل توصيف دقيق پديده هاي تربيتي است ( بورگ و گال1،1383 .ص19 ) .

روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي - پيمايشي است .

 تحقيق توصيفي شامل مجموعه روشهايي است كه هدف آنها توصيف كردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي جهت شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرايند تصميم گيري است (سرمد، بازرگان وحجازي، 1379 .ص82-81).

 تحقيق پيمايشي : عبارت است از پاسخهايي كه در جواب سؤالهاي از قبل تعيين شده، از يك نمونه از پاسخگويان دريافت ميشود و محقق مايل است يافته هايش را به كل گروهي كه نمونه از آن انتخاب شده تعميم دهد (رضويه و ديگران،1380 .ص529).

پژوهش حاضر به لحاظ بررسي نظرات آموزگاران و دانش آموزان پيرامون ارزيابي اهداف ، محتوا ، روش‌هاي تدريس و روش هاي ارزشيابي درس مطالعات ا جتماعي پایه پنجم ابتدایی شهرستان مهران ، توصيفي است ، علاوه برآن پيمايشي است چون به منظوركشف عقايد ،  افكار ، ادراكات وترجيحات افراد مورد نظر از پرسشنامه استفاده شده است.

 

روشهای گردآوري اطلاعات (كتابخانه اي ، ميداني و  غيره) 

دراین تحقیق از روش کتابخانه ای شامل مطالعه کتب ،  اسناد و مدارک ، مقالات ، پايان نامه ها ، پروژه های تحقيقاتی وسايت های اينترنتی استفاده شده است و اما داده هاي مورد نياز براي تحليل هاي آماري از طريق پرسشنامه و به صورت ميداني در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان مهران جمع آوري شده است .

 

ابزارهای گردآوري اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده آزمون، فيش، جدول، نمونه برداري، تجهيزات آزمايشگاهي و بانك هاي اطلاعاتي و شبكه هاي كامپيوتري و ماهواره اي و غيره )

 

با در نظرگرفتن موضوع و روش تحقيق مناسب ترين ابزار برای جمع آوری اطلاعات ويژه اين پژوهش"پرسشنامه محقق ساخته" می باشد .

 

جامعه آماري و شيوه نمونه گيري

" جامعه " به مجموعه ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک ویژگی مشترک باشند گفته می شود . معمولا در هر تحقیق ، جامعه کلیه افراد یا مواردی است که محقق علاقمند است نتایج تحقیق را به آنها تعمیم دهد . محقق قبل از هر گونه اقدام برای نمونه گیری باید جامعه ای که نمونه از آن انتخاب می شود را مشخص کند (دلاور ، 1388 ،ص 98).

در تحقیق حاضر دو جامعه بررسی می شود :

1 -  جامعه آماری پژوهش کليه آموزگاران ( مرد  و زن )می باشد که در مدارس دولتی شهرستان مهران مشغول به تدريس درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی  است که تعداد آنها 30 نفر است.

2- جامعه دانش آموزان که شامل کليه دانش آموزان ( پسر و دختر )می باشد که در مدارس دولتی مهران مشغول به تحصيل درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی است که تعداد آنها شامل 190 نفر پسر و210 نفر دختر و در مجموع 400 نفر می باشد.

نمونه

زیر مجموعه ای از جامعه را " نمونه " می گویند . نمونه گروه کوچکی از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب می شوند .گروهی از اعضا یک جامعه تعریف شده که اطلاعات مورد  نیاز پژوهشی  به کمک آنها حاصل می شود را نمونه گویند . اگر نمونه معرف واقعی جامعه باشد می توان نتایج حاصل از نمونه را به کل جامعه تعمیم داد .

تعیین حجم نمونه با توجه به جدول مورگان (1970) انجام شده است . برای تعیین حجم نمونه معلمان به علت محدودیت جامعه آماری از نمونه گیری صرف نظر شد و تعیین حجم نمونه دانش آموزان با استفاده از جدول مورگان انجام شد . براساس جدول مورگان حجم نمونه دانش آموزان پسر 5 / 14 و حجم نمونه دانش آموزان دختر16 نفر محاسبه گردید.

نمونه و روش نمونه گيري:

تعیین حجم نمونه با توجه به جدول مورگان (1970) انجام شده است . برای تعیین حجم نمونه معلمان به علت محدودیت جامعه آماری از نمونه گیری صرف نظر شد . و تعیین حجم نمونه دانش آموزان با استفاده از جدول مورگان انجام شد . براساس جدول مورگان حجم نمونه دانش آموزان پسر5 / 14 و حجم نمونه دانش آموزان دختر 16 نفرمحاسبه گردید.

 

روش تجزيه و تحليل اطلاعات

براي تحليل داده هاي حاصل از ابزارهاي پژوهش ، از آمار توصيفي و استنباطي به تناسب براي ارائه داده ها استفاده شده است . درسطح آمار توصیفی از فراوانی درصد ، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی  از آزمونT   تک متغیره ، تحلیل واریانس  چند متغیره مانوا ، آزمون هتلینگ ، و آزمون t  همبسته و آزمون   ISDاستفاده خواهد شد.

منابع فارسي

1.      شجاع الدینی ، مهران(1377).اصول و فلسفه تعلیم و تربیت ، تهران : انتشارات امیرکبیر

2.      شعبانی ، حسن(1384) . مهارتهای آموزشی (روش ها و فنون تدریس) .تهران : انتشارات سمت.

3.      راهنمای عملی برنامه ریزی درسی(1383) . (ترجمه ی داریوش دهقان)، انتشارات قدیانی .

4.      جلالی ، صدیقه ( آبان 1390 ) . مجله معلم ( شماره 260 ، ص 41 ) . تهران . افست

5.      تقی پور ظهیر ، علی(1380) . مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی . تهران : انتشارات آگاه

6.      حریروانی ، ناصر(1375) . بررسی و مطالعه عوامل موثر در سازماندهی محتوای کتاب درسی روانشناسی سال چهارم علوم انسانی . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی.

7.      جعفری ثانی ، حسین و رحمتی ، مریم ( سال چهارم ، شهیور ماه 1386 ) مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

 منابع خارجی:

Sadler,D.R(1989)."Formative  assessment and design of instructional science",18.pp:119-144

Liu,Z.f.E.,Liu,S.s.J.,g Yuan,S.M(2002).

"Alternatives to in structor assessment:A case study of comparing self and peer assessment under a networked innovative assessment procedure.international journal of nedia"29(4),pp:395-403

 

 


مطالب مشابه :


انتخاب محتوا و سازماندهی محتوا

برنامه ريزي(برنامه ريزي درسي) - انتخاب محتوا و سازماندهی محتوا - اگر وجود خدا باورت بشه خدایه
بررسي ميزان انطباق كتابهاي درسي پيام هاي آسمان بااصول ومعيارهاي انتخاب وسازماندهي محتوا از ديدگا ه .

آسمان سال سوم راهنمائی تا چه حد با اصول و معیارهای سازماندهی محتوا سازماندهی محتوا.
محتوا (Content) - قسمت دوم

گروه آموزشی ساغر - محتوا (Content) - قسمت دوم - وب آموزشی، مشاوره ای، ادبی و تربیتی
معیارهای نقد و بررسی کتب درسی( عمومی - تخصصی)

سازماندهی محتوا از ساده به لطفاً بر اساس معیارهای ذیل دروس مشخص شده را مطالعه
روش های تدریس و تحلیل محتوا

سازماندهی محتوا: علاوه بر ضرورت توجه به انتخاب محتوا ف لازم است سازماندهی آن نیز به صورت
معرفی کتاب كليات و مباني برنامه ريزي درسي

شامل مفهوم محتوا ، معیارهای انتخاب محتوا، ضرورت سازماندهی محتوا، انواع و روشهای
نمونه پروپزال من جهت رویت استاد

بررسی و ارزشیابی اهداف و محتوا و روشهای نظراصول و معیارهای سازماندهی تجربیات
برچسب :