مطالعات مجموعه تجاری


listmemari.gif

صالحی 09128188632

واریز اینترنتی به کارت 

6037-9914-6942-5106

ارسال فوری

مطالعات مجموعه تجاری ۱۱۰ص

قیمت : 12۰۰۰ تومان


۱-۱- تعریف بازار ۳۷
واژه شناسی بازار: ۳۹
انواع بازار۱ ۴۰
۱ -۲-۱ شکل ساختمانی بازار ۴۰
- بازار چند محوری ۴۱
بازار منظومه‎ای (بازارهای مرکزی خرده فروشی با خانهای پیرامونی) ۴۲
بازار صلیبی (با دو محور اصلی متقاطع) ۴۲
- بازار بین المللی ۴۳
- بازار شهری ۴۳
بازارچه ها ۴۴
بازار بیرون شهری (حومه) ۴۴
۱-۲-۳- اقلیم ۴۴
- بازارهای مناطق سرد و کوهستانی ۴۵
- بازارهای مناطق گرم و مرطوب ۴۵
- بازارهای مناطق مرطوب و پر باران ۴۵
۱-۲-۴- انواع بازار با توجه به تولیدات و نیازهای مردم ۴۶
- بازار فصلی ۴۶
- بازار زیارتی ۴۶
- بازار صحرایی ۴۶
بازارچه‎های بین راهی ۴۷
۱– ۳ – پیـدایـش بـازار۱ ۴۷
۱-۳-۱- رونـد شکـل گیـری فضـای کالبـدی بـازار ۴۸
۱-۳-۲- اجزای بازار در معماری اسلامی ایران ۵۰
مجموعه های سرپوشیده (تیمچه، قیصریه، بوستان) ۵۱
تیمچه ۵۱
میدان ۵۱
چهار سو(چهار سوق ): ۵۲
۱-۳-۳- بررسـی مراکز خریـد معاصر ۵۲
دورنـمای تـاریـخی ۵۲
۱-۳-۴- تـولد مراکـز قدرتـمند تجـاری (power center) 54
1-3-5- ایـجاد خـرده فـروشی در جـوار بزرگراهـها ۵۵
۱-۴- شناخت انواع مراکز تجاری ۵۶
۱-۴-۱- تسـهیـلات تجـاری: ۵۶
۱-۴-۳- مراکـز خریـد جامـع: ۵۷
۱-۴-۴-POWER CENTER : 57
1-4-6- مراکـز خریـد منطقـه‎ای: ۵۸
۱-۴-۷- فضـاهـای تجـاری سنـتی ناحیـه‎ای بافـرم مرکـزی ویـادرکنـارخیـابانهـای اصلـی: ۵۸
۱-۴-۸- تجـمع فروشـگاهـهای همگـون: ۵۸
۱-۴-۹- بـازارهـای مـوقتـی: ۵۹
۱-۴-۱۱- مراکــز LIFE STYLE: 59
1-5-1- مراکـز تجـاری محلـه‎ای: ۶۰
۱-۵-۲- مراکـز تجـاری در جـوار خیـابانـها: ۶۰
۱-۵-۳-پـاسـاژها: ۶۱
۱-۵-۴- مجـموعه‎هـای تجـاری: ۶۱
۱-۶- نـتیـجه گیـری: ۶۲
۲-۱- مباحث اولیه در طراحی مراکز خرید امروزی ۶۳
۲-۱-۱- تعییـن محـل مجمـوعـه ۶۴
۲-۱-۲- بـررسـی اقـتصـادی ۶۴
۲-۱-۳- بررسـی وضعیـت عبـور و مـرور ۶۵
۲-۱-۴- ترافیـک داخـلی- پـارکیـنگ ها ۶۵
۲-۱-۵- عـلائـم راهـنـمایـی ۶۶
۲-۱-۶- اصـول طراحـی ۶۶
توسط مسئول فروش ۶۷
به روش سلف – سرویس ۶۷
۲-۱-۹- شـکـل پـلان ۶۸
۲-۱-۱۰- طراحـی نمـای خـارجـی ۶۸
۲-۱-۱۱- اجـزاء اصلـی مجـموعـه ۶۸
۲-۱-۱۳- حیـاط هـای مـرکـزی ۶۹
۲-۱-۱۴- بـازارچـه هـا ۶۹
۲-۱-۱۶- نـورپـردازی مـجـمـوعـه ۷۰
۲-۱-۱۸- تهـویـه مطبـوع ۷۱
۲-۱-۱۹- کـاربـرد رنـگ و کارهـای هنـری ۷۱
۲-۱-۲۰- عـلامت گذاریـها و طـرح هـای گرافیـکی ۷۲
۲-۲- بررسی استانداردها و معیارهای طراحی ۷۲
استانداردهای بخش های داخلی فروشگاه: ۷۳
- پلکان ها: ۷۸
پله برقی: ۷۹
۲-۳- بـررسـی فـضاهـای واحـدهـای تجـاری ۸۲
الگوهای ویترینهای باز برای قفسه بندی ۸۴
الگوی استقـرار واحدهـای تجـارتی و روابط بیـن اجـزاء آن ۸۵
الگوهـای واحدهـای تجـارتی با راهـرو سرپوشیـده ۸۶
واحـدهای فـروش مـواد غذایـی ۸۸
واحـدهـای بهـداشـتی ۸۹
واحـدهـای پـوشـاک ۸۹
واحـدهـای تجـارتی، طبـخ و ارائـه غـذای گـرم ۸۹
واحـد نـانـوایـی ۹۱
۲-۴-مبانـی نظـری طراحـی بـازار ۹۲
۲-۵- نتیجه گیری ۹۹
۲-۵-۱- شدت و دوام شرایط حرارتی ۹۹
شرایط حرارتی در فضای آزاد ۹۹
شرایط حرارتی در فضای بسته ۱۰۰
۲-۵-۲- جهت استقـرار بناهـا ۱۰۰
جهت استقرار ساختمان های یک طرفه ۱۰۰
۳-۱- نمایشگاه بین المللی مشهد ۱۰۴
۳-۲- مجتمع تجاری الغدیر ۱۰۶
۳-۳- مجتمع تجاری مدرس ۱۰۷
۳-۴- مجتمع اداری- تجاری SIP (فرانک ویلیامز) ۱۰۸
۳-۵- پروژه مرکز خرید BERCY 2 109
3-6- مرکز خرید sampo mall 119
4-1- روند پیدایش شهر مشهد ۱۲۷
۴-۲- گسترش شهر مشهد ۱۲۸
۴-۳- پیش بینی گسترش شهر ۱۲۸
۴-۴- امور مربوط به بخش مسکن ۱۲۸
قیمت زمین ، مسکن و اجاره بهاء ۱۲۹
۴-۵- تاثیر مذهب بر اقتصاد شهر مشهد ۱۲۹
۴-۶- کالبد شهری ۱۲۹
چگونگی سهم بندی اراضی در شهر مشهد ۱۳۰
۴-۷- هسته های تجاری شهر ۱۳۰
۴-۸- ویژگی های اقلیمی ۱۳۰
دما و رطوبت هوا ۱۳۱
وزش باد ۱۳۱
تابش آفتاب ۱۳۱
۵-۱- کانسبت کلی طرح ۱۳۳
میدان عنصری وحدت بخش در پلازهای تجاری: ۱۳۳
۱ – آتریوم و فضای تفریحی : ۱۳۸
۴ – مجتمع فرهنگی تجاری : ۱۳۹
۵ – برج تجاری : ۱۳۹
۶-۱- اهداف پروژه : ۱۴۱
۶-۲- موضوعات مطرح شده در پروژه : ۱۴۱
طراحی شهری ۱۴۱
معماری ۱۴۱
۶-۳- برنامه ریزی فیزیکی ۱۴۲
تجاری کلان (فرهنگی) ۱۴۲
۵-پلازای تجاری: ۱۴۳
نکته ۱۴۳
منابع


مطالعات مجموعه تجاری ۱۱۰ص
قیمت : 12000تومان


مطالب مشابه :


مطالعات مجتمع تجاری- تفريحي

معمار رساله - مطالعات معماری09128380245 - مطالعات مجتمع تجاری- تفريحي رساله کامل طراحی خانه
مطالعات طراحی مجتمع تجاری ـ اداری

صالحی 09128188632. واریز اینترنتی به کارت 6037-9914-6942-5106 . ارسال فوری. مطالعات طراحی مجتمع تجاری
مطالعات مجتمع تجاری

مطالعات مجتمع تجاری برچسب‌ها: آنالیز سایت مجتمع تجاری, ابعاد طراحی مجتمع تجاری,
مجتمع تجاری

مجتمع تجاری - مطالعات معماری 09128380245 www.nbpars.ir طراحی مجتمع تجاری- تفريحي-بهمراه تصاویر
رساله و مطالعات مرکز خرید و مجموعه تجاری

مطالعات مجتمع تجاری پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی مجتمع چند عملکردی خیابان
مطالعات مجتمع تجاری و بازارچه خرید

مطالعات طراحی مجتمع تجاری مطالعات مجتمع تجاری . مطالعات مجتمع تجاری و بازارچه
طراحی ساختمان . مجتمع تجاری ،شرکت ، کارخانه، شهرک

مجتمع تجاری ،شرکت ها و برج ها و مجتمع های تجاری طراحی شیکترین و ضوابط و مطالعات
مطالعات مجموعه تجاری

دانلود پروژه های معماری www. irannb.com - مطالعات مجموعه تجاری مطالعات طراحی مجتمع تجاری ـ
مطالعات معماری - پروژه مجتمع تجاری آرمان

پروژه مجتمع تجاری مطالعات در مراکز تجاری; مبلمان و طراحی تجاری; فصـل پنجم; مطالعات
مطالعات مجموعه تجاری

مطالعات مجموعه تجاری طراحی مجتمع تجاری- تفريحي-بهمراه تصاویر دیاگرام ها و
برچسب :