منابع ارشد IT -

طراحی الگوریتم
گسترش علوم پایه - مقسمی
پوران پژوهش - هادی یوسفی


مطالب مشابه :


هوش مصنوعی رویکرد مدرن ویراست سوم، نوشته استوارت راسل و پتر نورویگ، 2010

لینک دانلود ترجمه کتاب . کتاب هوش مصنوعی راسل، آخرین ویرایش کتاب هوش مصنوعی، دانلود
هوش مصنوعی

هوش مصنوعی برای دريافت فايل ها، پس از كليك روی دانلود و وارد كتاب هوش مصنوعی ، راسل
منابع ارشد IT -

در انجمن موجوده و می تونید دانلود و راسل (ترجمه سعید راحتی. هوش مصنوعی راسل
دانشگاه آزاد

هوش مصنوعی ترجمه راسل - ترجمه سعید راحتی. اما به نظر من برای این درس اگر روی کتاب راسل
اشاره ای کلی به منابع

هوش مصنوعی- راسل - ترجمه سعید راحتی. هوش مصنوعی کتاب ترجمه جعفر نژاد که همان مرجع است.
منابع پیشنهادی من (قسمت 2)

کتاب شوم ترجمه ز مانی هوش مصنوعی ترجمه هوش مصنوعی- راسل - ترجمه سعید راحتی.
سیستم مدیریت محتوا چیست ؟

دانلود کتاب هوش مصنوعی استوارت راسل و it و دانلود کتاب. تابع ترجمه دارید؟موارد
برچسب :