آموزش پروپوزال نویسی - نحوه نگارش پروپوزال

همه پروپوزالهاي پژوهشی، صرف نظر از حوزه پژوهش و روشی که براي انجام آن بر می گزینند، باید به سه پرسش زیر پاسخ دهند:

1- آنچه که می خواهید انجام دهید، چیست؟

2 -چرا می خواهید آن را انجام دهید؟

3 -چگونه آن را انجام خواهید داد؟

پروپوزال باید حاوي اطلاعاتی باشد که خوانندگانش متقاعد شوند که شما ایده پژوهشی مهمی در سر دارید، دریافت درستی از ادبیات موضوع و مباحث مهم مربوط به آن دارید و در نهایت آنکه روش شما روشی معتبر است.

کیفیت پروپوزال پژوهشی شما نه تنها به کیفیت پروژه پیشنهادي، بلکه به چگونگی نگارش پروپوزال شما بستگی دارد. این خطر وجود دارد که یک پروژه پژوهشی خوب به دلیل آنکه پروپوزال آن نگارش خوبی ندارد، رد شود. از این رو، به صلاح است که نگارش شما منسجم، روشن و برانگیزاننده باشد. هدف از این موضوع، تمرکز شیوه نگارشی پروپوزال است و نه نحوه بسط ایدههاي پژوهشی.

عنوان

عنوان پژوهشی باید مختصر و توصیف گر باشد. براي مثال می توان عبارت “پژوهشی درباره ......” را به کار نبرد. عنوانها اغلب بر حسب کارکرد پژوهش بیان می شوند، زیرا چنین عنوانهایی به روشنی نشان دهنده متغیرهاي مستقل و وابسته هستند. با وجود این، در صورت امکان، عنوانی روشنگر و جذاب انتخاب کنید. یک عنوان خوب نه تنها توجه خواننده را جلب می کند، بلکه باعث می شود او جهت گیري مثبتی به پروپوزال پیدا کند.

چکیده

چکیده خلاصه کوتاهی از کل پروپوزال است که نباید بیش از حدود 300 کلمه باشد. چکیده باید شامل بیان مسئله، ضرورت پژوهش، فرضیه(در صورت وجود)، روش و یافته هاي اصلی پژوهش باشد. توصیف روش می تواند شامل طراحی، روال کار، نمونه گیري و ابزار مورد استفاده باشد.

 مقدمه

هدف اصلی از نگارش مقدمه، ایجاد پیشینه یا بستر لازم براي مسئله پژوهشی شماست. چگونگی صورت بندي مسئله پژوهش، شاید بزرگترین مشکل نگارش پروپوزال باشد. اگر مسئله پژوهش در بستر ادبیاتی عام و پریشان شکل گرفته باشد، در آن صورت بی مایه و غیرجالب می نماید، اما اگر همان مسئله در بستر حوزه پژوهشی بسیار دقیق و روزآمدي جاي گرفته باشد، آنگاه اهمیت آن آشکار خواهد شد.

متأسفانه قانون خاصی براي چگونگی نگارش پاراگراف آغازین که هم جالب و هم روشنگر باشد، وجود ندارد. این امرتا حدود زیادي به خلاقیت شما و عمق درکی که از جوانب مسئله دارید بستگی دارد، و اینکه تا چه حدي میتوانید به نحوي روشن، به مسئله پژوهش بیندیشید.

با وجود این، بکوشید نخست مسئله پژوهش خود را یا بر بستري از حوزهاي داغ و امروزي جاي دهید یا بر حوزهاي قدیمی تر که هنوز زنده و مورد توجه است.دوم آنکه لازم است پیشینه تاریخی مختصر اما درخوري به دست دهید. سوم آنکه، بستري امروزین فراهم آورید چنانکه در چنین بستري، مسئله پژوهش پیشنهادي شما جایگاهی محوري پیدا کند و در نهایت باید بازیگران کلیدي را شناسایی کنید و به مربوط ترین و نمایاننده ترین موارد و مطالب منتشر شده اشاره کنید. خلاصه آنکه بکوشید مسئله پژوهش تان را تا حد امکان برجسته سازید و در عین حال اهمیتش را توضیح دهید.

مقدمه معمولاً با عبارتی کلی درباره حوزه مسئله پژوهش و تمرکز بر مسئلهاي خاص آغاز می شود. به دنبال آن نیز توجیه یا دلیل منطقی پرداختن به چنین مطالعه هاي می آید. مقدمه معمولاً موارد زیر را در بر می گیرد:

1- بیان مسئله پژوهش، که اغلب با عنوان هدف از پژوهش نیز نام برده می شود.

2 -فراهم آوردن بستر وآرایش صحنه براي مسئله پژوهشتان، به نحوي که ضرورت و اهمیت آن را نشان دهد.

3 -ارائه دلیل منطقی مطالعه پیشنهادي و نشان دادن چرایی ارزشمندي انجام آن.

4 -شرح مختصر مباحث عمده و مسائل فرعیاي که پژوهشی به آنها میپردازد.

5- شناسایی متغیرهاي مستقل و وابسته آزمایش یا مشخص کردن پدیدهاي که می خواهید مطالعه کنید.

6 -بیان فرضیه یا نظریه(اگر وجود دارد). در پژوهشهاي اکتشافی یا پدیدار شناختی، نیازي به داشتن فرضیه نیست(لطفاً فرضیه را با گمانههاي آماري بی اهمیت اشتباه نگیرید).

7 -تعیین حدود یا مرزهاي پژوهش پیشنهادي براي رسیدن به تمرکزي روشن.

 8 -ارائه تعاریفی از مفاهیم کلیدي(این مورد اختیاري است).

مرور ادبیات پژوهش

گاهی مرور ادبیات پژوهش در بخش مقدمه جاي می گیرد. با وجود این، بیشتر تصمیم گیران و تصویب کنندگان پروپوزالها ترجیح می دهند بخش جداگانهاي به این امر اختصاص یابد که در آن، مروري کلی بر ادبیات پژوهش انجام شده باشد. مرور ادبیات پژوهش کارکردهاي مهمی دارد از جمله:

1 -این اطمینان را فراهم می آورد که شما آنچه را که پیش از این گفته شده است، تکرار نخواهید کرد.

2 -به کسانی که شالوده پژوهش شما را بنیان نهادهاند، اعتبار می بخشید.

3 -دانش شما را پیرامون مسئله پژوهشی، نشان می دهد.

4 -درك شما را از مباحث پژوهشی و نظري مربوط به مسئله پژوهش نشان میدهد.

5- توانایی شما را در ارزیابی انتقادي اطلاعات ادبیات مربوط به موضوع، آشکار می کند.

6 -توانایی شما را در ترکیب و سنتز ادبیات موجود نشان می دهد.

7 -دریافتهاي نظري جدید به دست می دهد یا الگوي جدید ارائه می کند که همان چهارچوب مفهومی پژوهشتان است.

-8 خواننده تان را متقاعد می کند که پژوهش، پیشنهادي در غنی سازي ادبیات موضوع مشارکتی مهم و بنیادي خواهد داشت(یعنی مشکل نظري مهمی را حل یا شکاف بزرگی را در ادبیات مورد نظر پر می کند).

بیشتر پژوهشگران تازه کار در مرور ادبیات تحقیق، دچار این مشکلات هستند:

1 -فقدان سامان و ساختار

2 -فقدان تمرکز، وحدت و انسجام

3 -تکراري بودن

4 -کوتاهی در ذکر مقالات و آثار پر نفوذ

5- ناتوانی در همراهی با پیشرفت هاي جدید

6 -ناتوانی در ارزیابی انتقادي مقالات و آثار ذکر شده

7 -ذکر منابع نامربوط و نامعتبر

8 -وابستگی بیش از حد به منابع دست دوم

در صورت وجود هر یک از نقایص بالا در پروپوزال، بعدها با مشکل مواجه خواهید شد.

راههاي گوناگون براي تنظیم ادبیات پژوهش وجود دارد. براي آنکه مرور ادبیات پژوهش تان نظم و انسجام یابد، از تیترهاي فرعی استفاده کنید. براي مثال، پس از اشاره به اهمیت حوزه پژوهشی تان و وضیعت کنونی پیشرفت هاي این حوزه، می توانید زیر بخشهاي متعددي را به مباحث مرتبط اختصاص دهید. از جمله: الگوهاي نظري، ابزار اندازه گیري، تفاوتهاي فرهنگی و جنسیتی و غیره.

به خاطر داشتن این نکته سودمند است که شما می خواهید داستانی براي مخاطبانی نقل کنید. بکوشید این داستان را به گونه هاي برانگیزه اننده و درگیرکننده نقل کنید، حوصله آنان را سر نبرید، زیرا ممکن است منجر به رد پروپوزال احتمالاً ارزشمند شما شود.(فراموش نکنید که ارزیابان پروپزال ما نیز به هر حال انسان هستند).

روش

بخش روش بسیار مهم است زیرا نشان می دهد که شما چگونه به مسائل پژوهش می پردازید. این بخش نشان دهنده برنامه کاري شماست و فعالیتهاي ضروري براي کامل شدن پروژه را شرح میدهد.

اصل راهنماي نگارش بخش روش این است که باید در بردارنده اطلاعات کافی باشد تا خواننده بتواند تعیین کند که آیا روش شما معتبر است یا نه. حتی برخی می گویند که پروپوزال خوب باید واجد چنان جزئیاتی باشد که پژوهشگر صلاحیتدار دیگري نیز بتواند آن پروژه را به انجام برساند.

لازم است نشان دهید که از روشهاي جایگزین نیز شناختی کافی دارید، و بر اساس این شناخت به گونهاي از روش خود دفاع کنید که گویی مناسب ترین و معتبرترین راه پرداختن به مسئله پژوهشی است.

لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است روش پژوهش کیفی بهترین پاسخ را به مسئله پژوهشی تان بدهد. اما از آنجا که جریان غالب پژوهشگري هنوز هم علیه پژوهشهاي کیفی به ویژه انواع پدیدار شناختی آن دچار پیشداوري است، لازم است که روش کیفی تان را به خوبی توجیه کنید. علاوه بر این چون تحلیل کیفی ملاكها و رسوم چندان تثبیت شده و پذیرفته شدهاي ندارد، بخش روش پروپزال شما باید بسیار پرداخته تر و پخته تر از آنچه که در سنت پژوهشی هاي کمی نیز است باشد.

مهمتر آنکه، فرایند گردآوري دادهها در پژوهشهاي کیفی در مقایسه با پژوهشهاي کمی تأثیر بسیار بیشتري بر نتایج پژوهش می گذارد. به همین دلیل توصیف چگونگی جمع آوري و تحلیل دادهها، توجه و دقت بسیاري می طلبد (شیوه نگارش بخش روش براي پژوهشهاي کیفی، موضوعی است در خور مقالهاي دیگر).

اما بخش روش در پژوهشهاي کمی عموماً باید داراي بخشهاي زیر باشد:

1 -طراحی- آیا روش شما مطالعه پرسشنامه اي است یا تجربهاي آزمایشگاهی؟ کدام گزینه را برمی گزینید؟

2 - سوژهها یا نمونه ها - چه کسانی در بررسی شما مشارکت می کنند؟ از چه نوع نمونه گیري استفاده می کنید؟

3- ابزار - چه نوع ابزار اندازه گیري یا پرسشنامه را بکار می برید؟ آیا آنها را انتخاب می کنید؟ آیا آنها معتبر و قابل اعتمادند؟

4- روال بررسی - چه برنامهاي براي انجام بررسی تان دارید؟ چه فعالیتهایی خواهید کرد؟چقدر طول خواهد کشید؟

نتایج

روشن است که در مرحله پروپوزال، نتیجه اي نمی توانید داشته باشید. اما لازم است که تصویري از نوع دادههایی که می خواهید گرد آورید، و شیوههاي آمارگیرياي که به کار خواهید برد داشته باشید تا بتوانید به مسئله پژوهش پاسخ دهید یا فرضیه تان را به محک آزمایش درآورید.

برآورد زمان و هزینه

ملاكها و معیارهاي چندان دقیقی براي تعیین زمان و هزینه مورد نیاز پژوهش در پروپوزال وجود ندارد. اما یک اصل مهم در این زمینه وجود دارد و آن این است که زمان و هزینه پیشنهادي تا حد امکان باید با ذکر جزئیات و زیربخشهاي متناسب با کل پژوهش ذکر شود. به عنوان مثال می توان کل پژوهش را به سه یا چهار مرحله تقسیم کرد، بدین گونه:

مرحله اول: تعیین جامعه آماري و نمونه ها،

مرحله دوم : تنظیم پرسشنامه (یا آماده سازي لوازم آزمایش)،

مرحله سوم : پیمایش،

مرحله چهارم : تحلیل دادهها و نتیجه گیري. به نسبت حجم جامعه آماري و تعداد همکاران طرح می توان زمانی را به هر یک از این مراحل اختصاص داد و آن را در جدولی که امکان مقایسه آسان مراحل در آن وجود دارد تنظیم کرد. براي ارائه بودجه پیشنهادي نیز میتوان یا بر اساس الگوي مرحلهاي اقدام کرد یا بر اساس میزان کاري که مجري یا مجریان طرح بر حسب نفر/ساعت انجام خواهند داد. بهتر است در هر دو حالت، هزینههاي جنبی از قبیل سفر، تجهیزات و غیره نیز به صورت جداگانه ذکر شود.

مذاکره

پس از پایان نگارش پروپوزال و ارائه آن به هیأت تصمیم گیرنده، بهتر است مذاکرهاي حضوري نیز با آنان براي توجیه و دفاع از پروپوزال انجام شود. بسیار مهم است که خوانندگان شما متقاعد شوند که پژوهش تأثیر بالقوه مهمی بر پیشرفتهاي آن حوزه پژوهش خواهد داشت. لازم است حس اشتیاق و اطمینان خود را بدون بزرگنمایی مزیتهاي پروپوزال، منتقل کنید. به همین دلیل نیز باید به محدودیتها و ضعف هاي پژوهش پیشنهادي اشاره کنید که البته بهمرور زمان بر طرف خواهد شد.

خطاهاي رایج در پروپوزال نویسی

1 -ناتوانی در ارائه بستري مناسب براي تنظیم مسئله پژوهش.

2 -ضعف در تعیین شرایط محدود کننده پژوهش.

3 -ضعف در ذکر منابع راهنما.

4 -ناتوانی در ارائه درست نحوه مشارکت نظري و تجربی دیگر پژوهشگران.

5 -ضعف در تمرکز بر مسئله پژوهش.

6 -ضعف در پردازش استدلالهایی منسجم و متقاعد کننده براي پژوهش پیشنهادي.

7 -طولانی کردن موضوعات کم اهمیت و ایجاز موضوعات مهم .

8 -این شاخ و آن شاخ پریدن - سرك کشیدن به هر جا بدون جهت گیري خاص.

9 –خطاهاي متعدد در نقل قول ها و ارجاعات نادرست.

10 –کوتاهی یا بلندي بیش از حد.

-11نگارش شلخته و بی سامان.

منبع: سایت مرکز پژوهشی - آموزشی آریا /http://www.aryarc.com


مطالب مشابه :


نحوه نگارش پروپوزال

نحوه نگارش پروپوزال پروپوزال يا طرح تحقيق ، پيش نويس پ‍ژوهشي است كه شما مي بايست براي اخذ
آموزش پروپوزال نویسی

پروپوزال؛ پایان نامه؛ پزشکی و دندانپزشکی - آموزش پروپوزال نویسی ، نحوه مواجهه فعلی
آموزش پروپوزال نویسی - نحوه نگارش پروپوزال 2

گیاهان دارویی - آموزش پروپوزال نویسی - نحوه نگارش پروپوزال 2 - گیاهان دارویی - گیاهان دارویی
آموزش پروپوزال نویسی - نحوه نگارش پروپوزال 1

زیست شناسی اهر - آموزش پروپوزال نویسی - نحوه نگارش پروپوزال 1 - - زیست شناسی اهر
آموزش پروپوزال نویسی - نحوه نگارش پروپوزال 2

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی زاهدان - آموزش پروپوزال نویسی - نحوه نگارش پروپوزال 2 - واحد علوم
آموزش پروپوزال نویسی - نحوه نگارش پروپوزال

گروه تکنولوژی دانشگاه آزاد کرمانشاه - آموزش پروپوزال نویسی - نحوه نگارش پروپوزال
نحوه پروپوزال نویسی

Nourizade Academic Writing Website - نحوه پروپوزال نویسی - وب گاه آموزش زبان نوری زاده - Nourizade Academic Writing Website
آموزش پروپوزال نویسی - نحوه نگارش پروپوزال 2

ارشد حسابداری (( پیام نور ابوموسی )) - آموزش پروپوزال نویسی - نحوه نگارش پروپوزال 2 - ارشد
آموزش پروپوزال نویسی

سیف دیروز قلم امروز - آموزش پروپوزال نویسی - ُُE-mail:[email protected]
پروپوزال نویسی علوم سیاسی روابط بین الملل

نحوه نگارش پروپوزال . مبحث نخست: 1- مفاهیم مقدماتی. چیستی پژوهش علمی. اهمیت و کارکردهای تحقیق
برچسب :