زیرگروه‌های آزمایشی گروه آزمایشی علوم انسانی


زیرگروههای آزمایشی گروه آزمایشی علوم انسانی (گروه آزمایشی 3)

زیرگروههای آزمایشی مجموعه رشتههایی که دروس امتحانی آن‌‌ها دارای ضرایب یکسان میباشند
زیرگروه 1 زبان و ادبیات فارسی، دبیری زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، دبیری زبان و ادبیات عرب، مترجمی زبان عربی، ادبیات و زبان عربی، الهیات و معارف اسلامی، دبیری الهیات و معارف اسلامی، دبیری علوم دینی، کارشناسی تربیت مربی عقیدتی و سیاسی، کاردانی تربیت معلم قرآن، علوم اسلامی، علوم قرآنی، معارف اسلامی و حقوق، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد، علوم دینی و معارف اسلامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق اسلامی، علوم قرآن و حدیث، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و الهیات، حقوق، علوم قضایی، کارشناس فقه، کاردانی امور حقوقی و کنسولی، پلیس قضایی، حکمت اسلامی و فلسفه، فلسفه. مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 2)، اقتصاد (با ضریب 1)، زبان و ادبیات فارسی (با ضریب 4)، زبان عربی (با ضریب 4)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب 1)، علوم اجتماعی (با ضریب 1)، فلسفه و منطق (با ضریب 3)، روانشناسی (با ضریب 1) .
زیرگروه 2 علوم اجتماعی، دبیری علوم اجتماعی، علوم ارتباطات اجتماعی، مددکاری اجتماعی، خبرنگاری(گرایش علوم اجتماعی، فرهنگی و هنری). مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 4)، اقتصاد(با ضریب 2)، زبان و ادبیات فارسی (با ضریب 2)، زبان عربی (با ضریب1)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب 1)، علوم اجتماعی (با ضریب 3)، فلسفه و منطق (با ضریب 1)، روانشناسی (با ضریب 2) .
زیرگروه 3 مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت امور بانکی، علوم اقتصادی، کارشناسی خبرنگاری، بانکداری،امور بانکی، مدیریت بیمه، کاردانی امور مالی و مالیاتی، امور گمرکی، کاردانی امور گمرکی، کاردانی حسابداری، کاردانی امور بیمه،مدیریت، مدیریت دولتی، مدیریت جهانگردی، مدیریت مسافرتی و جهانگردی، کاردانی مدیریت صنعتی، فلسفه، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد صنعتی، کاردانی علمی- کاربردی صنایع چاپ، حسابداری، کاردانی مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه اکو، خدمات امور اداری، مدیریت و کمیسر دریایی، کاردانی امور دفتری، کارشناسی تولید سیما، مدیریت بانکداری. مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 4)، اقتصاد (با ضریب 3)، زبان و ادبیات فارسی (با ضریب 2)، زبان عربی (با ضریب1)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب 1)، علوم اجتماعی (با ضریب 2)، فلسفه و منطق (با ضریب 1)، روانشناسی (با ضریب 1) .
زیرگروه 4 روابط سیاسی، علوم سیاسی، علوم سیاسی(امنیت ملی)، اطلاعات و ضد اطلاعات، کاردانی عملیات کشوری، اطلاعات نظامی، علوم انتظامی، جغرافیای سیاسی، نظامی، جغرافیا، تاریخ، دبیری جغرافیا، دبیری تاریخ، باستان شناسی. مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 3)، اقتصاد (با ضریب 2)، زبان و ادبیات فارسی (با ضریب 2)، زبان عربی (با ضریب 1)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب 3)، علوم اجتماعی (با ضریب 2)، فلسفه و منطق (با ضریب 2)، روانشناسی (با ضریب 3) .
زیرگروه 5 روانشناسی، علوم تربیتی، راهنمایی و مشاوره، مطالعات خانواده، کتابداری، دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی، کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی، مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 3)، اقتصاد (با ضریب 2)، زبان و ادبیات فارسی (با ضریب 2)، زبان عربی (با ضریب 1)، تاریخ و جغرافیا (با ضریب 1)، علوم اجتماعی (با ضریب 3)، فلسفه و منطق (با ضریب 2)، روانشناسی (با ضریب 3) .


مطالب مشابه :


نمونه تجربیات خلاق

گروه علوم اجتماعی ناحیه یک دبیر جمع آوری تجربیات اولیا ودانش
تجربیات مدون دبیر

تجربیات مدون یک دبیر دینی و تجربیات شغلی یک معلم علوم اجتماعی : تجربیات مدون یک آموزگار
تجربيات مدون

تجربیات یک دبیر علوم اجتماعی تجربیات یک دبیر فلسفه و تجربیات مدون یک دبیر علوم تجربی :
تجربیات مدون آموزشی

تجربیات یک دبیر مطالعات اجتماعی. تجربیات یک دبیر علوم تجربی. تجربیات یک دبیر تربیت
تجربیات آموزشی معلم ابتدایی

تجربیات مدون یک دبیر علوم تجربیات مدون یک دبیر تجربیات شغلی یک معلم علوم اجتماعی :
زیرگروه‌های آزمایشی گروه آزمایشی علوم انسانی

تجربیات یک کنکوری ، تاریخ و جغرافیا (با ضریب 1)، علوم اجتماعی روزنوشت های یک دبیر
تجربیات مدون فرهنگیان،مستندات آموزشی ارتقاء رتبه شغلی،ارشد،خبره

تجربیات مدون یک دبیر دینی و تجربیات شغلی یک معلم علوم اجتماعی : تجربیات مدون یک آموزگار
خريد تحقيق و تجربيات مدون

تجربیات یک دبیر علوم اجتماعی تجربیات یک دبیر فلسفه و
تجربه شغلی(1)

بلکه عاقل آن است که از تجربیات گذشتگان درس عبرت بگیرد علوم اجتماعی; خاطرات یک
دانلود رایگان تجربیات مدون اموزگار ابتدایی

تجربیات یک دبیر علوم اجتماعی تجربیات یک دبیر فلسفه و
برچسب :