آيين نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان

ماده   1

 به  منظور اجراي  تبصره  يك  ماده  واحده  قانون  استفاده  از خدمات  تخصصي  و حرفه اي   حسابداران ذي  صلاح  به عنوان  حسابدار رسمي -  مصوب  1372-  هياتي  به  نام  هيات  تشخيص  صلاحيـت حسـابداران  رسمـي  كه  از ايـن  پس  در ايـن  آييـن نامـه ، " هيات "  ناميده  مي شود،  مركب  از هفت  نفرحسابدار متخصص  و متعهد با دارا بودن  حداقل ،مدرك  كارشناسي  (ليسانس ) در رشته  حسابداري  يارشته هاي  مشابه  به  تشخيص  و انتخاب  وزير امور اقتصادي  و دارايي  تشكيل  مي شود. اعضاي  هيات بايد علاوه بر دارا بودن  شرايط مندرج  در بندهاي  الف   تا د  ماده

 (3) اين  آيين نامه  داراي  شرايط زير نيز باشند:

 الف -حسن  شهرت  و تعهد عملي  به  احكام  دين  مبين  اسلام ،

 ب -حداقل  پنج  سال  سابقه  كار حسابرسي ، خدمات  مالي ، طراحي  سيستم  و يا مديريت  مالي علاوه بر سوابق  و تجارب  مذكور در بند و  ماده  (3) اين  آيين نامه .

 تبصره  1 -رييس  هيات  از بين  مديران  ذي  صلاح  وزارت  امور اقتصادي  و دارايي  تعيين  مي شود.

 تبصره  2 -مدت  عضويت  اعضاي  هيات  دو سال  است  و تجديد انتخاب  آنان  در دوره هاي  متوالي بلامانع  است . اعضاي  قبلي  تا انتخاب  اعضاي  جديد موظف  به  ادامه  كار خواهند بود.

 ماده  2

 وظايف  هيات  به  شرح  زير است:

 الف -برگزاري  آزمونهاي  موضوع بند ز  ماده  (3) اين  آيين نامه ، كنترل  كيفيت  فعاليت حسابداران رسمي  و اعمال  نظارت ،

 ب -تاييد نهايي  صلاحيت  حسابداران  رسمي  بعد از هر دوره  پنج  ساله ،

 ج -اخذ تصميم  نهايي  نسبت  به عدم  استفاده  دايم  يا موقت  بيش  از يكسال  حسابدار رسمي متخلف  از عنوان  حسابدار رسمي ،

 د-رسيدگي  به  شكايتها.

 تبصره  1 - جلسات  هيات  با حضور حداقل  پنج  نفر از اعضا رسميت  يافته  و تصميمات  گرفته  شده با راي  موافق  چهار نفر معتبر است .

 تبصره  2 -آيين نامه  داخلي  هيات  و همچنين  نحوه  انجام  وظايف  موضوع اين  ماده  و چگونگي  اداره دبيرخانه  هيات -  كه  در وزارت  امور اقتصادي  و دارايي  مستقر خواهد بود-  به وسيله  هيات تنظيم  و به تصويب  وزير امور اقتصادي  و دارايي  مي رسد.

 ماده   3

 حسابداران  رسمي  بايد داراي  شرايط زير باشند:

 الف -تابعيت  دولت  جمهوري  اسلامي  ايران  و وفاداري  به  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران ،

 ب -نداشتن  سابقه  محكوميت  موثر كيفري ،

 ج -حسن  شهرت  به  رعايت  موازين  شرعي  و اجتماعي  و عدم  اعتياد به  مواد مخدر،

 د-نداشتن  سوابق  سو حرفه اي ، مالي  و اداري

 ه'-داشتن  حداقل  مدرك  كارشناسي  (ليسانس ) در رشته  حسابداري  يا رشته هاي  مشابه  و

يامدارك  حرفه اي  شناخته  شده  بين المللي ،

 

تبصره - تعيين  رشته هاي  مشابه  و همچنين  تعيين  مراجع  ذي  صلاح  حرفه اي  بين المللي به 

 عهده  هيات  مي باشد.

  و- داشتن  حداقل  شش  سال  سابقه  كار حسابرسي  بعد از اخذ مدرك  كارشناسي

  (ليسانس)كه  حداقل  دو سال  آن  در داخل  كشور باشد،

 تبصره - اشخاصي  كه  سابقه  كار حسابرسي  آنان  كمتر از ميزان  مذكور در اين  بند باشد،درصورتي  كه  داراي  تجارب  مفيدي  در امور حسابداري ، خدمات  مالي ، طراحي سيستم ، مديريت  مالي  و يا تدريس  حسابداري  و حسابرسي  (در دانشگاهها وموسسات  آموزش  عالي ) باشند هر دو سال  سابقه  كار آنان  در امور فوق  مي تواندمعادل  يك  سال  سابقه  كار حسابرسي ،

 مورد قبول  قرار گيرد. در هر حال  داشتن حداقل  سه  سال  سابقه  كار حسابرسي  الزامي  است .

 تشخيص  تجارب  مفيد به  عهده هيات  مي باشد.

 ز- موفقيت  در آزمونهاي  مهارت  حسابداري  و حسابرسي  و مقررات  تجاري ، مالي ،محاسباتي  و مالياتي  و ساير آزمونهاي  مورد لزوم  كه  هيات  تعيين  مي نمايد. دارندگان مدارك  مراجع  ذي  صلاح حرفه اي  بين المللي  موضوع بند ه'  اين  ماده ، همچنين  دارندگان مدرك  دكتراي  حسابداري از امتحان  مهارت  حسابداري  و حسابرسي  معاف  مي باشند.

 تبصره  1 - آزمونهاي  موضوع اين  بند بايد حداقل  سالي  يك  بار برگزار شود.

 تبصره 2  - اشخاص  حقيقي  و مديران  سازمان  حسابرسي  كه  تا تصويب  اساسنامه  وتشكيل  جامعه  حسابداران  رسمي  ايران  توسط هيات  عالي  نظارت  سازمان حسابرسي  در سطح  مدير  حسابرسي  تاييد شده  و مي شوند، از آزمونهاي  موضوعاين  بند معاف  مي باشند.

 تبصره  3 - مديران  دستگاههاي  اجرايي  كه  بعد از پيروزي  انقلاب  اسلامي  ايران  تا تاريخ تصويب اين  آيين نامه  حداقل  (10) سال  در ارتباط با امور حسابرسي ، مالي ،محاسباتي  و مالياتي  تصدي داشته  باشند در صورتي  كه  ظرف  شش  ماه  پس  ازتصويب  اين  آيين نامه  درخواست  خود را به  دبيرخانه  هيات  ارايه  دهند، به تشخيص  هيات  و مشروط به داشتن  ساير شرايط مذكور در اين ماده   از آزمونهاي موضوع اين  بند معاف  خواهند بود.

 ماده   4

 آن  دسته  از حسابداران  رسمي  كه  تمام  وقت  خود را به  خدمات  حسابرسي  و بازرسي  قانوني يا سايرخدماتي  كه  به  تشخيص  هيات  جزو وظايف  حسابدار رسمي  تلقي  گردد تخصيص  دهند و داراي مشاغل  ديگري  اعم  از موظف  و غيرموظف  (به  استثناي  تدريس  پاره  وقت  در دانشگاهها و موسسات آموزش  عالي ) نباشند، حسابدار رسمي  شاغل  ناميده  مي شوند و در غير اين صورت  حسابدار رسمي غيرشاغل  شناخته  خواهند شد.

 

 تبصر ه 1  -  حسابداران  رسمي  شاغل  كه  در دستگاههاي  دولتي ، شهرداريها، نهادهاي  انقلاب اسلامي  و موسسات  و شركتهاي  وابسته  به  آنها و موسسات  خصوصي  و تعاوني  يا به  حرفه ديگري  اشتغال  مي يابند مكلفند مراتب  را كتبا  به  دبيرخانه  هيات  اطلاع دهند تا كارت  آنان به  كارت  حسابدار رسمي  غيرشاغل  تبديل  گردد.

تبصره  2 – حسابداران رسمي  غيرشاغل  مجاز به  انجام كارهاي  موضوع قانون  " استفاده  از خدمات تخصصي  و حرفه اي  حسابداران  ذي  صلاح  به  عنوان  حسابدار رسمي "  نبوده  و به   عنوان  شريك ،اجازه  فعاليت  در موسسات  حسابرسي  موضوع قانون  مذكور را نخواهند داشت .

  ماده   5

 كليه  حسابداران  رسمي  بايد داراي  كارت  شناسايي  عكس دار باشند و اين  كارت  را دبيرخانه  هيات براي  مدت  دو سال  براي  هر يك  از آنان  صادر خواهد كرد. دبيرخانه  مذكور در دي  ماه  هر سال  صورت اسامي  كليه  حسابداران  رسمي  را با قيد شاغل  و غيرشاغل  در روزنامه  رسمي  و حداقل  يكي  ازروزنامه هاي  كثيرالانتشار منتشر خواهد نمود. اسامي  اشخاصي كه  طي  سال  عنوان  حسابدار رسمي آنان ، لغو يا تعليق  مي شود، بايد بلافاصله  از راههاي  مذكور به  اطلاع عموم   برسد.

 ماده   6

 اعضاي  اولين  دوره  هيات  به  همراه  سه  نفر حسابدار متخصص  و متعهد با شرايط مندرج  در ماده  (1)كه  توسط وزير امور اقتصادي  و دارايي  انتخاب  مي شوند جزو نخستين  حسابداران  رسمي  محسوب شده  و مكلفند حداكثر ظرف  مدت  شش  ماه  از تاريخ  لازم الاجرا شدن  اين  آيين نامه  به عنوان  اولين  گروه حسابداران  رسمي  و هيات  موسس ، اساسنامه  جامعه  حسابداران  رسمي ايران  موضوع تبصره  (2)ماده  واحده  قانون  " استفاده  از خدمات  تخصصي  و حرفه اي  حسابداران  ذي  صلاح  به  عنوان  حسابداررسمي"را تهيه  نموده  و براي  تصويب  نهايي  از طريق  وزير امور

 اقتصادي  و دارايي  به  هيات  وزيران  تقديم نمايند. هيات  موسس  موظف  است  پس  از تصويب  و ابلاغ اساسنامه  مذكور بلافاصله  نسبت  به  تشكيل جامعه  حسابداران  رسمي  ايران  اقدام  نمايد.


مطالب مشابه :


آخرين اخبار و اطلاعات استخدامي 1391/08/29

19 نوامبر 2012 ... كافي نت دي|ثبت نام:دارایی دانشگاه ازدواج. صفائيه خيابان تيمسار ... اسامی ۹۳ نفر از پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون استخدامی شهرداری‌ها · پایگاه اطلاع رسانی ... دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی بانک قوامین · آگهی استخدام شرکت
آخرين اخبار و اطلاعات استخدامي 1391/07/18

9 ا کتبر 2012 ... استخدام بانکها و موسسات مالی-استخدام های سراسری و معتبر. دعوت به همکاری بانک سامان · توزیع کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شرکت سهامی ذوب آهن
آخرين اخبار و اطلاعات استخدامي 1391/10/03

23 دسامبر 2012 ... كافي نت دي|ثبت نام:دارایی دانشگاه ازدواج. صفائيه خيابان تيمسار فلاحي ... ثبت نام اینترنتی چهارمین آزمون ادواری سنجش مهارت. دستور رئیس جمهور در خصوص ... دریافت کارت ورود به جلسه آزمون آستان قدس رضوی. اعطای نمایندگی بیمه
دانلود سوالات آزمون استخدامی، دانلود سوالات مصاحبه استخدامی

دانلود سوالات آزمون و مصاحبه استخدامی - دانلود سوالات آزمون استخدامی، دانلود سوالات ... نکته: بعد از پرداخت 3900 تومان از طریق کارت به کارت و یا واریز به حساب، {نام}
آگهی استخدام رسمی در اداره مالیات شهرستان عسلویه

8 ژانويه 2013 ... 3- تصویر کارت ملی بافرمت JPG ... ضمنا" ورود مجدد به سایت ودریافت کارت ورود به جلسه آزمون واطلاع از ... برچسب‌ها: آگهی استخدام, اشتغال, دارایی.
نمونه سوال برای آمادگی آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی در سال 1391

انجمن علمی حسابداری - نمونه سوال برای آمادگی آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی در سال ... اقدام به تجديد ارزيابي دارايي هاي خود كرده باشد در اين صورت مازاد حاصل از تجديد ..... اگر بازرگان کارت دار مدت ده سال از کارت خود استفاده نکرده ولی در همان محل بکار
نرخ لحظه ای طلا، سکه و ارز در بازار تهران،قیمت روز ارز،قیمت روز دلار،قیمت روز پوند،قیمت روز رینگیت

24 سپتامبر 2013 ... ... اسامی صرافی های دبی کیش دات کام نتایج آزمون دارایی مضنه فا نرخ زنده دلار ... دارایی 91 سکث اعلام نتایج دارایی یارانه اسفند 91 کارت آزمون دارایی
حسابرسی دارایی ها

مبانی تخصصی حسابداری وحسابرسی - حسابرسی دارایی ها - مدیر وبلاگ:حامد آلی( فوق ... آزمون انقطاع زمانی آزمودنی است که حسابرس به منظور حصول اطمینان از این موضوع که .... مقادیر کالای فروخته شده راد ر کارت انبار وکارت حسابداری انبار کنترل کنید.
جعل و استفاده از سند مجعول

با سلام-من یه هفته به اتمام خدمتم مونده بود كه اطلاعیه ازمون سازمان اقتصاد و دارایی اومد و گفته بود كسانی كه تا تاریخ 27/11/1391 كارت میگیرن میتونن تو ازمون شركت
آيين نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان

14 ژانويه 2010 ... كليه حسابداران رسمي بايد داراي كارت شناسايي عكس دار باشند و اين كارت را دبيرخانه هيات براي مدت ... اقتصادي و دارايي به هيات وزيران تقديم نمايند.
برچسب :