مسیر و جهت عبور:

مسیر و جهت عبور:
مسیر و جهت عبور   قسمت اول ـ مسیر و جهت عبور:
ماده ی۱۰۵: رانندگان کلیه ی وسائل نقلیه موظفند که از منتهی الیه سمت راست راه حرکت نمایند مگر در موارد زیر:

الف) در موقع سبقت گرفتن از وسیله نقلیه ی جلو
ب) موقعی که سمت راست جاده به هر علتی مسدود و غیر قابل عبور باشد
پ) هنگام گردش به چپ

ماده ی۱۰۶: در راه هائیکه خط کشی شده وسائل نقلیه باید در مسیر بین خطوط حرکت کنند و از آن خارج نشوند مگر اینکه احتیاط کامل را رعایت کنند و قبلاً با دادن علامت وسائل نقلیه ی دیگر را از قصد خود آگاه سازند.

ماده ی۱۰۷: رانندگی در قسمت وسطی راه هائیکه به وسیله خط کشی یا علائم دیگر به سه قسمت تقسیم شده ممنوع است مگر برای سبقت گرفتن یا گردش به چپ.

ماده ی۱۰۸: در راه هایی که به وسیله ی موانع مخصوص یا سکو به دو قسمت تقسیم شده رانندگان موظفند از قسمت راست حرکت کنند و حق ندارند از روی موانع بگذرند.

ماده ی۱۰۹: در راه های یکطرفه راننده ی وسائل نقلیه باید در جهت مجاز عبور کنند و حرکت خلاف جهت مزبور ممنوع است.

ماده ی۱۱۰: در میدان های سکودار رانندگان وسائل نقلیه موظفند ازطرف راست سکو گردش نمایند.

ماده ی۱۱۱: در معابری که عبور وسائل نقلیه ی کند رو مجاز اعلام گردیده رانندگان این قبیل وسایل در هرحال مکلفند که ازمنتهی الیه سمت راست یا محل هایی که برای عبور آنها تعیین شده حرکت نمایند.

ماده ی۱۱۲: در مواقعی که وسیله ی نقلیه ای از روبروی وسیله ی نقلیه ی دیگری در جهت مخالف حرکت می کند راننده ی هر یک از آنها بایستی حتی المقدور در طرف راست خود حرکت نماید و مخصوصاً در راه هایی که از هر طرف فقط و یک وسیله نقلیه می تواند عبور کند رانندگان باید سعی نمایند که در هنگام عبور فاصله کافی بین دو وسیله وجود داشته باشد.

قسمت دوم ـ سرعت:

ماده ی۱۱۳: در راه ها و مناطقی که میزان سرعت رانندگی به وسیله ی تابلو یا علائم دیگر راهنمائی معین نگردیده حداکثر سرعت مجاز برای رانندگان وسائل نقلیه به قرار ذیل می باشد:

اول درشهرها:

الف- در خیابان ها ی شریانی اصلی 60 کیلومتر در ساعتب- در خیابان های فرعی 50 کیلومتر در ساعتج- در کوچه ها و معابر محلی و میدانها و پیچ ها 30 کیلومتر در ساعت.

دوم- در راههای خارج شهر و مناطق غیر مسکونی:

الف- در جاده های اصلی برون شهری حداکثر سرعت در روزها 95 کیلومتر و شبها 85 کیلومتر درساعت.

ب- در جاده های فرعی برون شهری حداکثر سرعت در روز 85 کیلومتر و شبها 75 کیلومتر در ساعت                                                                                             

ماده ی۱۱۴: اداره راهنمائی و رانندگی می تواند در مواقع یا محل های ضروری از طریق نصب تابلو یا علائم دیگر حداقل سرعت را نیز معین اعلام نماید. در این صورت رانندگی با سرعت کمتر از حداقل مجاز نخواهد بود.

ماده ۱۱۵: رانندگان حق ندارند در راه ها آنقدر با سرعت کم حرکت نمایند که باعث کندی عبور و مرور یا اختلال در آن بشوند مگر آنکه برای احتراز از خطر و تصادف ضروری باشد.

ماده ۱۱۶: رانندگان وسائل نقلیه موظفند در تقاطع هایی که فاقد چراغ راهنما یا مأمور انتظامی یا تابلوی ایست می باشد در سرپیچها،جاده های تنگ و تپه ها و به طور کلی در محل هایی که موانعی در مسیر حرکت آنان وجود داشته باشد و همچنین در مواقع بارندگی(برف وباران)مه یا کولاک و امثال آنها از سرعت وسیله ی نقلیه تا حدی که بر حسب مورد برای احتراز از خطر یا تصادف ضرورت دارد، بکاهند.

ماده ۱۱۷: رانندگی با انواع دوچرخه ها ی موتوردار در شب با سرعتی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت مجاز نیست مگر اینکه نور چراغ جلوی آنها برای تشخیص اشیاء و انسان از فاصله یکصد متری کافی باشد که در این صورت هم نمی توانند از حداکثر سرعت مقرر تجاوز نمایند.

قسمت سوم سبقت:

ماده ی۱۱۸: رانندگانی که قصد سبقت گرفتن از وسائل نقلیه ای را که در جهت آنان حرکت می نمایند دارند باید پس از دادن علامت لازم فقط از سمت چپ آنها سبقت گیرند و پس از سبقت و در مسافت کافی مجدداً به لاین سمت راست خود هدایت شوند به نحوی که راه وسیله ی نقلیه ای که از آن سبقت گرفته شده مسدود نگردد یا موجب تصادف نشود. بنابراین سبقت گرفتن از طرف راست وسیله ی نقلیه ای که در حال گردش به چپ می باشد مجاز است.                                                       

ماده ی۱۱۹: رانندگان وسائل نقلیه ای که از آنها سبقت گرفته میشود بایستی راه را برای وسیله ی نقلیه ای که در حال سبقت گرفتن است باز کنند و بر سرعت خود نیفزاید.

ماده ی۱۲۰: سبقت گرفتن در موارد زیر ممنوع است:
۱) در سرپیچ های تند و سر بالایی هاییکه میدان دید راننده کم است
۲) از پنجاه متر مانده به پیچها تا پنجاه متر بعد از آن یا در تقاطع راهها یا در تقاطع راه آهن.
۳) در مواقعی که روشنایی و میدان دید به هر علت کافی نباشد.
۴) سبقت از وسیله ی نقلیه ای که خود در حال سبقت گرفتن است مگر در راهی که به مناسبت وجود سه ردیف خط کشی بریده یا بیشتر از سه ردیف این عمل مجاز نباشد.
۵) برای اتوبوسها و کامیونها در معابر شهری.
۶) از یکصد متر مانده به مدخل تونل ها و پل ها تا انتهای آنها.
۷) در نقاطی که با نصب علائم مخصوص سبقت گرفته ممنوع اعلام شده باشد.

قسمت چهارم ـ حق تقدم:

ماده ی۱۲۱: رعایت مقررات مربوط به حق تقدم عبور برای همه اجباری است مگر در مواردی که به موجب مقررات خاص یا علائم مخصوص راهنمایی خلاف این حکم اجازه داده شده باشد.

ماده ی۱۲۲: حق تقدم عبور وسائل نقلیه درتقاطع و میدان هایی که هیچ گونه علامت و چراغ راهنما وجود نداشته باشند به ترتیب زیر است:

۱) در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله ی نقلیه روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند با هم داخل خیابان مجاور  واحدی شوند حق تقدم عبور با وسیله ای است که بسمت راست گردش می کند.
۲) هرگاه دو یا چند وسیله ی نقلیه از دو یا چند راه مختلف به مدخل تقاطع هم عرض  برسند حق تقدم عبور با وسیله ای است که در طرف راست وسیله دیگر قرار دارد.
۳) در سه راهها حق تقدم عبور با وسیله ی نقلیه ای است که مستقیم حرکت می کند ولو آنکه عرض خیابانی که مسیر آن است از عرض خیابان تلاقی کننده کمتر باشد.

۴) در میدانها حق تقدم عبور با وسیله ی نقلیه ایست که در سمت چپ یا دور میدان قرار دارد می باشد.

ماده ی۱۲۳: در برخورد راه اصلی با راه فرعی حق تقدم با وسیله ای است که از راه اصلی عبور می کند. رانندگانی که از راه فرعی وارد راه اصلی می شوند باید قبل از ورود به راه اصلی توقف کامل نمایند و پس از اطمینان از عدم برخورد با وسائل نقلیه ای که احتمالاً در راه اصلی حرکت می کنند وارد این راه بشوند.

ماده ی۱۲۴: مقررات ماده ی فوق برای وسیله ی نقلیه ایکه از راه خصوصی یا گاراژ یا کوچه یا تعمیرگاه و امثال آنها به معابر عمومی وارد می شوند نیز لازم الرعایه است.

ماده ی۱۲۵: وسیله نقلیه ای که در حرکت است بر وسائل نقلیه متوقفیکه درحال حرکت کردن یا جلو و عقب زدن یا دور زدن هستند حق تقدم عبور دارند.

ماده ی۱۲۶: در گذرگاه پیاده حق تقدم عبور با عابرین پیاده است.

ماده ی۱۲۷: در خیابان یا در تقاطعی که وسائل نقلیه ی روبروی یکدیگر حرکت می کنند هرگاه وسیله ای بخواهد گردش به چپ کند، حق تقدم با وسیله نقلیه ای است که مستقیم عبور می نماید. در محل پارک کنار خیابان حق تقدم برای پارک کردن با وسیله ای است که ضمن حرکت به عقب مشغول پارک کردن است.

قسمت پنجم ـ استفاده از چراغها:

ماده ی۱۲۸: راننده ی وسیله ی نقلیه ای که در حرکت است. شب یا هر موقع دیگری که به علت کمی روشنایی نتواند اشیاء و اشخاص را از فاصله ی۱۵۰ متری به خوبی تشخیص دهد باید چراغهای آن را به ترتیب مقرر در مواد بعدی روشن نماید.

ماده ی۱۲۹: در خیابانها و جاده هائیکه نور کافی وجود دارد باید فقط از چراغ های کوچک و در صورت خرابی ناگهانی چراغهای کوچک جلو از نور پائین چراغهای بزرگ استفاده شود.

ماده ی۱۳۰: در ساعاتی که چراغها باید روشن باشند اگر چند وسیله ی نقلیه ی متصل بهم حرکت کنند روشن کردن چراغ هائیکه به لحاظ محل نصبشان پوشیده می شوند ضرورت ندارد ولی درهر حال چراغهای جلو وسیله ی اولی و چراغهای عقب وسیله ی آخری باید روشن باشند.

ماده ی۱۳۱: وسائل نقلیه ی موتوری موظفند که در جاده ها از نور بالا استفاده کنند تا بتوانند کلیه ی اشیاء و اشخاص را در فاصله ی دور ببینند مگر در موارد زیر که باید از نور پائین استفاده نمایند:

۱) در موقع روبرو شدن با وسیله ی نقلیه ایکه از جهت مخالف حرکت می کند. در این صورت راننده بایستی از فاصله ی۱۵۰ متری از نور پائین استفاده نماید تا نور بالا چشمهای راننده ی مقابل را خیره نسازد. در عین حال برای جلوگیری از تابش خیره کننده ی نور به چشم رانندگان دیگر ممکن است بر حسب مورد از چراغهای کوچک یا چراغها ی مه شکن استفاده نمود.
۲) هنگامی که وسیله ی نقلیه از فاصله ی۱۵۰ متری عقب وسیله ی نقلیه ی دیگری که در حال حرکت است عبور می کند مگر وقتی که در حال سبقت گرفتن باشد.

ماده ی۱۳۲: چراغهای داخل وسائل نقلیه ی عمومی مسافربری شبها موقع حرکت باید روشن باشند.

ماده ی۱۳۳: استفاده ی چراغهای چشمک زن در وسائل نقلیه ممنوع است مگر در مواردیکه به موجب این آئین نامه مجاز باشد.

منبع : روزنامه ابرار اقتصادی 

 


مطالب مشابه :


مدارک لازم جهت تعویض گواهینامه پایه دوم

مدارک لازم جهت تعویض گواهینامه پایه دوم. معاینات پزشکی متقاضیان گواهینامه 1-متقاضی
مدارک لازم جهت ثبت نام گواهینامه ی رانندگی پایه ی یکم:

مدارک لازم جهت ثبت نام گواهینامه ی رانندگی پایه ی یکم: تعویض دنده های مستقیم
گواهینامه

مهر تست عدم اعتیاد برای متقاضیان غیر پایه مدارک لازم جهت جهت تعویض گواهینامه
شرایط و مدارک لازم جهت دریافت گذرنامه و دفترچه رانندگی ترانزیت

اصل و فتوکپی گواهینامه پایه یک مدارک لازم جهت جهت تعویض دفترچه ارائه مدارک
مدارک مورد نیاز تمدید گواهینامه رانندگی:

مدارک مورد نیاز تمدید گواهینامه رانندگی: تعویض دنده های مستقیم
گواهی نامه های رانندگی

توضیح اینکه فقط تعویض گواهینامه مدارک لازم جهت ثبت نام پایه دوم. 1 مدارک لازم جهت
بعد از گرفتن گواهینامه چگونه با اتومبیل شخصی رانندگی را شروع کنید:

مدارک لازم جهت ثبت نام گواهینامه ی رانندگی پایه ی3. جزئیات تعویض و معادل‌سازی گواهینامه
مسیر و جهت عبور:

مدارک لازم جهت ثبت نام گواهینامه ی رانندگی پایه ی3. جزئیات تعویض و معادل‌سازی گواهینامه
نحوه ی سبقت گرفتن:

مدارک لازم جهت ثبت نام گواهینامه ی رانندگی پایه ی3. جزئیات تعویض و معادل‌سازی گواهینامه
ده نکته تخصصی برای زمانی که ترمز کار نمی کند:

مدارک لازم جهت ثبت نام گواهینامه ی رانندگی پایه ی3. جزئیات تعویض و معادل‌سازی گواهینامه
برچسب :