آزمون آغازین درس زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی-استان خوزستان-مهر1390

درس زبان انگلیسی – سوم راهنمایی

گزینه صحیح راانتخاب کنید.

1.      A: What colour are the pencils?

B: Theyُ re ………………….. .

 (الف green pencil              (ب pencils                (ج green                (د a green pencil

 

2. Minaُ s father has a radio in ………………….. hand.

(الف her                      his                       (ج their                (د Mina

 

3. Please………………….. sit on that bench.

(الف hasnُ t                 (ب havenُ t                (ج isnُ t                   د) donُ t

 

4. A: Is there one watch on the table?

    B: No, ……………………… five watches on the table.

(الف there is         (ب there are          (ج there isnُ t                 (د  there arenُ t

                        

ازلحاظ تلفظ حروف (th ) کدام کلمه با    thirtyهماهنگ است.                                                            

5.   (الف thanks                  (ب   this                 (ج they                   (د then

 

6. Their sister ………………….. in a library.

(الف work                   (ب works                 (ج to work               (د working

 

7. Itُ s eight forty-five. Itُ s ………………………. .

(الف fifty past nine    (ب  a quarter past eight     (ج fifteen to eight            (د a quarter to nine

 

8. A: …………………. is Ahmad doing?

    B: Heُ s cleaning the room.

(الف How                    (ب When          (ج Who                    (د What

 

9. Reza …………………… Persian every Monday.

(الف teach                  (ب teaching             (ج donُ t teach        doesnُ t teach

 

10. A:Were his sisters at home last Friday?

     B: Yes, …………………. .

(الف she was              they were (ج          he was          (د they are

 

11. Are your friends …………………….. their books?

(الف reading               (ب reads               (ج to read               (د read

 

12. Our teacher ………………… late yesterday.

(الف is                      (ب was                    (ج  are                  (د  were 

 

13. The policeman has a gun. Itُ  s the …………………….. .

(الف policeman gun      (ب  gun policeman       (ج gunُ s policeman     policemanُ s gun

 

14.                                                                     کدام گزینه املای کلمه ی ناقص راکامل می کند.   

       " The doctor was in her off - -e "

(الف ic                          (ب ec                   (ج is                        (د es

 

15. کدام گزینه ازلحاظ املاء صحیح نمی باشد.                                                                                           

(الف clock                  (ب country            berd                  (د soldier   

                                                         

 

 


مطالب مشابه :


درسهای سال دوم راهنمایی

گام به گام با انگلیسی دانلود اهنگ. چت روم آزمون درسهای 5 و6 زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی.
آزمون آغازین درس زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی-استان خوزستان-مهر1390

گام به گام با انگلیسی سوم راهنمایی. دانلود اهنگ. چت روم
پاسخ فعالیت ها و فکر کنید های علوم سال سوم راهنمایی

گام به گام - پاسخ پاسخ فعالیت ها و فکر کنید های علوم سال سوم راهنمایی - گام به گام و
گام به گام علوم تجربی سوم راهنمائي

گام به گام علوم تجربی سوم دانلود نمونه سوالات علوم گروه علوم تجربی راهنمایی
کمک درسی دینی سوم راهنمایی - گام به گام

کمک درسی دینی سوم راهنمایی - گام به وتعليمات ديني سوم راهنمايي - گام به دانلود وسعت
کمک درسی جغرافيا سوم راهنمايي - گام به گام

گام به گام - ابتدایی راهنمایی دبیرستان پیش جغرافيا سوم راهنمايي - گام به دانلود نرم
نمونه سوال دوم راهنمایی

گام به گام با انگلیسی دانلود اهنگ. چت روم نمونه سوال سال سوم راهنمایی.
کمک درسی ادبيات فارسي سال اول دبیرستان - گام به گام

گام به گام نمونه سئوالات چهار گزينه ای کتاب عربی سوم راهنمایی فرفره دانلود
آموزش گام به گام زبان انگلیسی، به صورت فیلم

آموزش گام به دانلود آموزش گام به » نکته های ضروری دروس زبان انگلیسی سوم راهنمایی
راهنـــــــمای گام به گام نرم افزار چشم سوم در ویندوز سون

راهنـــــــمای گام به گام دانلود نرم افزار چشم سوم. این سایت در جهت راهنمایی و
برچسب :