آموزش وضو به کودکان+زیباترین شعر در مورد وضو+آموزش وضو

آموزش وضو به کودکان

وضــــــو

كودك خوب وخنده رو                     بیا جلو كنار من 

 

رسیده نوبت وضو                        نگاه بكن به كار من

 

اول با مشت دست راست              آب رابریز بالای رو

 

تمام صورتت را خوب                    از بالا تا پایین بشو   

 

حالا با مشت دست چپ             آب رو آرنج راست بریز

 

تا نوك انگشت های آن              دست رابكش خوب وتمیز

 

حالا با مشت دست راست          آب رو آرنج چپ بریز

 

تا نوك انگشت های آن           دست را بكش خوب و تمیز 

مسح

 

حالا آهسته دست راست           قرار بده روی سرت

 

كمی بكش سمت پایین          تا تر شود موی سرت 

 

آهسته دست راست را باز          بذار رو پای راست حالا

 

از سر انگشت های آن                مسح می كنی تا مچ پا

 

آهسته دست چپ را هم                بذار روی پای چپ شما

 

از سر انگشت های خود               مسح  می كنی تا مچ پا

 

حالا شدی شبیه گل                      ناز وقشنگ وبا صفا

 

پس از وضو  وقت چیه ؟                   وقت عبادت خدا

 

عطر اذان پچیده است                     وقت خوش نماز شده

 

پنجره های آسمان                      مثل همیشه باز شده  

 

 

1- ابتدا صورت را از بالا، يعني جايي كه محل روييدن مو است، تا پايين چانه مي شوييم.

 2-دست راست را بوسيله ي دست چپ از بالاي آرنج تا سر انگشتان مي شوييم.

3-دست چپ را بوسيله ي دست راست از بالاي آرنج تا سر انگشتان می شوییم.

4- در اين مرحله با، خیسی دست راست از آب وضو ، قسمتي از جلوي سر را با دست مي كشيم.

  5-با دست راست كه همچنان خیس است، از سر انگشتان تا برآمدگي

پاي راست را مسح مي كشيم.

 6-با دست چپ كه از آب وضو همچنان خیس است، از سر انگشتان تا

برآمدگي پاي چپ را مسح مي كشيم.

 

گل، گل، گل وضو

 

سلام، سلام، ای بچه ها!

 

سلامی از یك آشنا

 

سلامی گرم و با صفا

 

به روی خندان شما

 

دسته گلی آورده ام

 

گلی به رنگ سفید، به رنگ زندگانی

 

گلی به رنگ آبی، به رنگ مهربانی

 

گلی به رنگ قرمز، به رنگ شادمانی

 

گلم كه از باغ خداست

 

شبیه آب چشمه هاست

 

روشنی چشم شماست

 

چه خوشگل و چه با صفاست

 

دسته گلم را بو كنید

 

مثل گلی وضو كنید

 

به سوی قبله رو كنید

 

با خدا گفت و گو كنید

 

********************

 

با نام خدا، می گیرم وضو

 

نیت می كنم، از برای او

 

دست و پاهایم، صورت و مویم

 

می كنم تمیز، پیش از وضویم

 

صورت خود را حالا مي شويم       

 

بالا به پايين از زير مويم

 

اكنون كار ما، شستن دستهاست

 

اول، كدام دست؟ اول، دست راست

 

از روی آرنج، تا سر انگشت

 

می شویم با آب، یك مشت و دو مشت

 

مثل دست راست، دست چپم را

 

بالا به پایین، می شویم حالا

 

می كشم یك بار، مسح سرم را

 

بر جلوی سر، دست ترم را

 

بعد از مسح سر، مسح هر دو پاست

 

اما به ترتیب، اول، پای راست

 

جای مسح پا، انگشت تا مچ است

 

پایین تا بالا، می كشم با دست

 

وقت مسح پاست، می كشم حالا

 

روی پای راست، دست راستم را

 

اكنون می كشم، دست چپم را

 

روی پای چپ، پایین به بالا

 

آماده هستم، برای نماز

 

با یاد خدا، می كنم آغاز

 

 

 بچه ها و پیرمرد

 

پسر های امام علی (ع)          رد می شدند از لب رود

 

یك پیر مرد نزدیكشان            كنار آبی نشسته بود

 

آنها دیدند كه پیر مرد               آب می پاشد به دست ورو 

 

آب می ریزد بر روی پا                انگار بلد نبود وضو 

 

هردو تا گفتند (بابا جان)        وضو می گیریم ما دو تا

  

ببین كدام درست تر است            شما بشو داور ما

 

وضویشان را دید وگفت :             چه عالی بود كار شما!

 

چه قدر قشنگ یادم دادید!                  هزار ما شالا بچه ها 

 

مــــــعــــــمــــــا

 

1- دست وپایی كه در وضو شستن آن واجب نیست كدامند؟

 

2- دست زدن به كدام موجود بی جان مبطل وضواست؟

 

3-كدام پاك است كه اگر به پاك دیگری بخورد باطل كننده وضو

است؟

 

4- پشت سر هم انجام دادن در وضو واجب یا در غسل ؟

 

5- كدام آب است كه نمی توان با وضو گرفت؟

 

6- كدامیك از اعمال عبادی را اگر بر عكس كنیم و انجام بدهیم

 

باز هم صحیح است؟ 

 

7- كدام اعضای بدن است كه قبل از وضو باید خشك باشد؟

 

8- به كدام یك از شهرهای ایران نمی شود بی وضو دست زد؟

 

9- باكدام وضو نمی توان نماز خواند؟

 

1-       مصنوعی

 

2-       میت

 

3-اگر آب غیر وضو به آب مسح بخورد وضو را باطل می شود

 

4-       وضو                           

 

5-       غصبی یا مضاف

 

6-       وضو

 

7-       جای مسح                               

 

8-       شهر خدا بنده از استان زنجان

 

9-       با وضوی ناصحیح

 

 

        وضــو و قــرآن

 

اول درس می گویم:                   «بچه ها! آی غنچه ها !

 

هر كه وضو گرفته                        دست را بگیره بالا

 

هر كه وضو ندارد                     وضو بگیرد این اینجا

 

سریع سریع سریع تر                    هزار هزار  ماشالا

 

گل های ناز وخندان                         اگر وضو ندارید 

 

رو آیه های قرآن                       بی وضو دست نذارید»

 

بچه خوب بچه ها                            وقتی وضو ندارد

 

رو نام های پیامبر (ص)             دست را نمگذارد

 

احكام سه بعدى وضو

22. الف: كدام كار وضو را بايد از بالا به پايين انجام داد؟

 

ب: كدام كار وضو را بايد از پايين به بالا انجام دهيم؟

 

ج: كدام كار وضو را هم از بالا به پايين و هم از پايين به بالا

مى‏توان انجام داد؟

 

22)  الف

 

 : شستن دستها.ب : مسح پا. ج : مسح سر.

 

23. الف: كدام وضويى واجب است؟

 

ب: كدام وضويى است كه بدون آن، كار ما صحيح نيست؟

 

ج: كدام وضويى شرط كمال است و با آن، كار ما بهتر مى‏شود؟

 

23) الف :وضو براى نمازهاى يوميه.ب : وضو براى نمازهاى

 

مستحبى.

 

ج : وضو براى تلاوت قرآن. 

 

24. الف: كدام وضويى هم واجب است و هم صحيح؟

 

ب: كدام وضويى هم مستحب است و هم صحيح؟

 

ج: كدام وضويى هم حرام است و هم باطل؟

 

24) الف : وضو براى نماز با شرايط آن. ب : وضو براى هر كارى

 

با شرايط آن. ج : وضو با آب غصبى.

 

25. الف: كدام وضويى است كه قسمتى از اعضاى وضو شسته

 

نمى‏شود؟

 

ب: كدام وضويى است كه صورت و دستها را به گونه مخصوصى

 

در ميان آب قرار مى‏دهيم؟

 

ج: كدام وضويى است كه كارهاى آن يكى پس از ديگرى انجام

 

مى‏شود؟

 

25) الف : جبيره.ب : ارتماسى.ج : ترتيبى.

 

26. الف: آن چيست كه قبل از نماز مى‏گيريم؟

 

ب: آن چيست كه در بين نماز مى‏گيريم؟

 

ج: آن چيست كه در ماه رمضان مى‏گيريم؟

 

26) الف : وضو.ب : قنوت.ج : روزه.

 

27. الف: چه كسى بايد وضو بگيرد؟

 

ب: چه كسى نبايد وضو بگيرد؟

 

ج: بر چه كسى مستحب است كه وضو بگيرد؟

 

27) الف : نماز گزار.ب : شخصى كه غسل جنابت كرده است. ج : براى كارهاى مستحبى.

 

28. الف: كسى كه قبل از نماز شك كند كه آيا وضو گرفته يا نه،

 

حكمش چيست؟

 

ب: كسى كه در ميان نماز شك كند كه آيا وضو گرفته يا نه، چه

 

حكمى دارد؟

 

ج: كسى كه بعد از نماز شك كند كه آيا وضو گرفته يا نه،

 

حكمش چيست؟

 

28) الف : بايد وضو بگيرد. ب : نمازش باطل است و بايد وضو بگيرد.

 

ج : نمازش صحيح است، ولى براى نمازهاى بعد بايد وضو بگيرد.

 

29. جمله‏ها را كامل كنيد

 

الف: آب وضو بايد .......................................

 

ب: آب وضو بايد ..........................................

 

ج: آب وضو بايد ...........................................

 

29) الف : پاك.ب : مباح.ج : مطلق باشد.

 

30. الف: در كدام مكان نمى‏توان وضو گرفت؟

 

ب: در كدام مكان مى‏توان وضو گرفت؟

 

ج: در چه مكانى فقط افراد خاصى مى‏توانند، وضو بگيرند؟

 

30) الف :غصبى.ب : مراكز عمومى عام المنفعه. ج : وقف خاص.

 

31. الف: در كجا بايد وضو گرفت؟

 

ب: در كجا بايد تيمم نمود؟

 

ج: در كجا بايد هر دو را انجام داد؟

 

31) الف : فرد سالم در شرايط عادى. ب : فردى كه يا آب ندارد

يا آب براى او ضرر دارد.

 

ج : اگر بيش از يك عضو مانع داشته باشد.

 

می رسد از سر گلدسته بگوش

 

صوت زیبای اذان

 

یعنی ای بندۀ سر زندۀ مؤمن تو بدان

 

شده هنگام دعا

 

شده هنگام نیاز

 

شده هنگام مناجات ونماز

 

یعنی ای بندۀ پاك

 

بوده این صوت اذن ، دعوت او

 

شده هنگام نیایش

 

شده هنگام وضو

 

شاد و خوشحال منم

 

می نشینم لب حوض

 

تا بگیرم لب این آب ، وضو

 

تا از این موج زلال

 

دو سه مشتی بزنم بر سر و رو

 

دست من ، صورت من ،

 

پای من پاك و تمیز

 

بوده هنگام وضو

 

بوده این لازم و هست

 

جزء احكام وضو

 

نیست از خون و نجاست به تَنَم

 

نیست بر لایۀ پوست ،

 

لاك و روغن كه بچسبد به بدن

 

كه هر آن چیز چون این

 

مانع آب وضوست

 

می كشم از همۀ آب وضو

 

روی این صورت و دست

 

نیست این آب ، نجس

 

پاك ، چون آینه است

 

صاحب آب وضو

 

هست راضی ّ و فقط برده ثواب

 

گشته این آب ، مباح

 

رفته از صورت من حالت خواب

 

نیست این آب ، گل آلوده و تار

 

نیست این شربت شیرین و گلاب

 

نیست این آب مضاف

 

هست پاكیزه و صاف

 

بده این آب وضو پاك و قراح

 

بوده این آب خنك ، خوب و مباح

 

می برم نام خدا را لب حوض

 

اسم آن خالق پاك

 

ذكر ما بوده و بر روی لب است

 

چونكه هنگام وضو

 

بردن نام خدا مستحب است

 

می برم دست در این آب زلال

 

لحظۀ پاك وضو آمده است

 

لحظۀ شستن رو آمده است

 

هست دارای ثواب

 

می برد از همۀ صورت ما حالت خواب

 

روی این صورت خود

 

میزنم آب وضو

 

باهمین دست كه دیدی تو براست

 

لحظه پاك نماز

 

لحظه صحبت ما پیش خداست

 

از همین قسمت پیشانی خود

 

از همین جا كه دگر موی سرم گشته بلند

 

آب می ریزم و بعد

 

می كشم دست بر این گوشۀ چشم

 

می كشم دست به رو

 

می رسانم به همه صورت خود آب وضو

 

بعد از این مرحله با دست چپم

 

آب می ریزم و آب

 

در دو نوبت

 

به همین دست كه شستم همۀ صورت خود

 

آب می ریزم و آب

 

كمی بالاتر از آرنج كه هست

 

می كشم تا برسد آب وضو

 

به سر انگشت و همه قسمت دست

 

شستن دست چپم هست درست

 

مثل این قسمت راس


مطالب مشابه :


اعضای بدن

درباره وب. می قصه های کودکانه. گالری برچسب‌ها: شعر, اعضای بدن, بدن
مال منه (آشنایی با اعضای بدن و آموزش مالکیت)

(آشنایی با اعضای بدن و آموزش مالکیت) روش تدریس به کمک شعر های کودکانه درباره وبلاگ
شعر کودکانه انار

با خوردن یک انار کامل به حفظ سلامتی کل اعضای شعر و رنگ آمیزی کودکانه انار درباره وب
آموزش قران به کودکان - قسمت دوم - شعر

مطالب آموزشی پژوهشی و خبری درباره نام اعضاي بدن ، نام شعر براي
آموزش وضو به کودکان+زیباترین شعر در مورد وضو+آموزش وضو

آموزش وضو به کودکان+زیباترین شعر در مورد وضو درباره وب. بسم الله لاك و روغن كه بچسبد
فعالیتهای صورت گرفته در مهرماه(کلاس شاپرک ها)

شعر های کودکانه. -تشخیص رنگ برگها-شناخت اعضای بدن-آشنایی با دست چپ و *شعر: مهد. رفتیم
عجایب بدن انسان

اهنگ های کودکانه. عمل می کنند و داخل اعضای درونی بدن مثل معده و جالب درباره بدن
آفرین به زنبور عسل

حرف های کودکانه نشینیم و درباره یک موضوع از آن تمام اعضای بدن نیرو می گیرد و
برای کودکان زیر 2 سال چه بازی هایی مناسب است؟

کودکانه - برای بنابراین توضیح درباره این وسایل می‌تواند یک این کار را با تمام اعضای بدن
برچسب :