ليست برنامه درسي رشته هاي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي قسمت اول

ليست برنامه درسي رشته هاي  دوره كارشناسي ارشد  دانشگاه آزاد اسلامي قسمت اول

ليست برنامه درسي رشته هاي  دوره كارشناسي ارشد  دانشگاه آزاد اسلامي

توضيحات کد رشته گروه نام رشته مقطع

15297 علوم انساني اقتصاد انرژی كارشناسي ارشد 

15295 علوم انساني تربیت بدنی و علوم ورزشی كارشناسي ارشد 

15227 علوم انساني الهیات و معارف اسلامی كارشناسي ارشد 

15294 علوم انساني جامعه شناسی ورزشی كارشناسي ارشد 

15291 علوم انساني علوم کتابداری و اطلاع رسانی كارشناسي ارشد 

15289 علوم انساني روابط بین الملل كارشناسي ارشد 

15301 علوم انساني مدیریت اجرایی كارشناسي ارشد 

15201 علوم انسانی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد 

15236 علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد 

15235 علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد 

15234 علوم انسانی جغرافیا برنامه ریزی توریسم کارشناسی ارشد 

15232 علوم انسانی مطالعات زنان کارشناسی ارشد 

15214 علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 

15262 علوم انسانی تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد 

15210 علوم انسانی مدیریت فن آوری اطلاعات کارشناسی ارشد 

15209 علوم انسانی مدیریت غیر دولتی کارشناسی ارشد 

15271 علوم انسانی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد 

15200 علوم انسانی علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی کارشناسی ارشد 

15156 علوم انسانی حقوق عمومی کارشناسی ارشد 

15211 علوم انسانی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش کارشناسی ارشد 

15237 علوم انسانی اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد 

15238 علوم انسانی مردم شناسی کارشناسی ارشد 

15150 علوم انسانی فرهنگ و زبانهای باستانی کارشناسی ارشد 

15254 علوم انسانی سنجش و اندازه گیری کارشناسی ارشد 

15266 علوم انسانی حسابداری کارشناسی ارشد 

15215 علوم انسانی امور فرهنگی کارشناسی ارشد 

15239 علوم انسانی جامعه شناسی کارشناسی ارشد 

15240 علوم انسانی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد 

15241 علوم انسانی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد 

15242 علوم انسانی ژیومرفولوژی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد 

15243 علوم انسانی جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی کارشناسی ارشد 

15244 علوم انسانی علوم تربیتی برنامه ریزی و برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد 

15245 علوم انسانی جمعیت شناسی کارشناسی ارشد 

15246 علوم انسانی مطالعات منطقه ای کارشناسی ارشد 

15216 علوم انسانی توسعه اقتصادی برنامه ریزی کارشناسی ارشد 

15212 علوم انسانی ادیان و عرفان اسلامی کارشناسی ارشد 

15128 علوم انسانی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد 

15230 علوم انسانی تاریخ کارشناسی ارشد 

15228 علوم انسانی علوم سیاسی کارشناسی ارشد 

15229 علوم انسانی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد 

15226 علوم انسانی کودکان استثنایی کارشناسی ارشد 

15222 علوم انسانی زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد 

15218 علوم انسانی مدیریت دولتی کارشناسی ارشد 

15224 علوم انسانی آموزش زبان فرانسه کارشناسی ارشد 

15225 علوم انسانی مشاوره کارشناسی ارشد 

15219 علوم انسانی مدیریت تکنولوژی کارشناسی ارشد 

15220 علوم انسانی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی کارشناسی ارشد 

15221 علوم انسانی مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد 

13264 علوم انسانی زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد 


مطالب مشابه :


چارت ساختار دروس کارشناسی ارشد معماری

چارت ساختار دروس کارشناسی ارشد معماری - سیری در اندیشه های معماری.
دانلود چارت درسی رشته مهندسی تبدیل انرژی کارشناسی ارشد

دانلود چارت درسی رشته مهندسی تبدیل انرژی کارشناسی ارشد چارت درسی رشته معماری مجتمع
ليست برنامه درسي رشته هاي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي قسمت اول

معماری دانشگاه آزاد اسلامی علوم تربیتی برنامه ریزی و برنامه ریزی درسی: کارشناسی ارشد
چارت دروس رشته کارشناسی ناپیوسته نرم افزار

چارت دروس رشته کارشناسی ناپیوسته نرم معماری کامپیوتر > 2
معرفی گرایشهای کارشناسی ارشد شهرسازی: طراحی شهری و برنامه ریزی شهری در آزمون کنکور کارشناسی ارشد با

معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز کنکور گرایشهای مختلف کارشناسی ارشد معماری
دانلود آخرین چارت درسی و منابع دروس دانشگاه پیام نور -اصلاحیه جدید

لیست منابع دروس و چارت درسی; (ارشد) پژوهش هنر | مهندسی معماری:
لیست دروس کارشناسی ارشد معماری منظر (دانشگاه شهید بهشتی)

لیست دروس کارشناسی ارشد معماری منظر (دانشگاه شهید بهشتی) - وبلاگ معماری منظر Landscape
ليست برنامه درسي رشته هاي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي قسمت سوم

حسن ستاری ساربانقلی کارشناس ارشد معماری دکتری تخصصی شهرسازی با گرایش طراحی شهری
لیست دروس کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه

کد دروس رشته کارشناسی ارشد سازه25187. واحد معماری از مقاومت
چارت درسي رشته هاي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي كليه رشته ها

چارت درسي رشته هاي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد ( چارت درسي مصوب ) جزوات درسی
برچسب :