طرح درس سالانه درس تربیت بدنی پایه ششم

 طرح درس نوبت اول

موضوع: آمادگی جسمانی وحرکتی و دو و ميدانی                            پايه: ششم

ماه

جلسههفتگی

عنواندرس

مهـــــــــــــــــر مــــــــاه

 

 

 

 

1

معرفیواحددرسیباعنايتبهمدلمعرفیشده

گروهبندیدانشآموزانباعنايتبهمدلمعرفیشده

شرحنقشگروهها،سرگروههاواعضاباعنايتبهمدلمعرفیشده

تعيينپروژهبرایبرآوردنسهمدانشیبرنامهازموضوعاتدانشی( فعاليتجسمانیوسلامت؛تغذيهوبهداشت

وآشنايیبارشتهورزشیدووميدانی)

اجرایيکبرنامهحرکتینشاطانگيز (باعنايتبهنمونهبازیهایورزشیوبومی  محلیمعرفیشدهدرکتاب

 

 

 

 

2

 

 

همراهباگروه: گرمکردنبدن،مروربرنامهوتوصيههایلازم

اجرایفعاليتهایارتقادهندهآمادگیجسمانیباتأکيدبراستقامتقلبی  تنفسیوانعطافپذيری

اجرایيکبرنامهحرکتینشاطانگيز(باعنايتبهنمونهبازیهایورزشیوبومی  محلیمعرفیشدهدرفصل

شش)

همراهباگروه: مرحلهسردکردن

 

 

 

3

همراهباگروه: گرمکردنبدن،مروربرنامهوتوصيههایلازم

اجرایفعاليتهایارتقادهندهآمادگیجسمانیباتأکيدبراستقامتقلبی  تنفسیوانعطافپذيری

اجرایيکبرنامهحرکتینشاطانگيز(باعنايتبهنمونهبازیهایورزشیوبومی  محلیمعرفیشدهدرفصل شش)

 

 

 

 

4

همراهباگروه: گرمکردنبدن،مروربرنامهوتوصيههایلازم

اجرایفعاليتهایارتقادهندهآمادگیجسمانیباتأکيدبراستقامتقلبی  تنفسیوانعطافپذيری

اجرایيکبرنامهحرکتینشاطانگيز(باعنايتبهنمونهبازیهایورزشیوبومی  محلیمعرفیشدهدرفصل

شش)

همراهباگروه: مرحلهسردکردن

 


مطالب مشابه :


طرح درس سالانه تربیت بدنی پایه ششم

طرح درس سالانه تربیت بدنی پایه طرح درس سالانه تربیت بدنی پایه جلسه هفتگی. عنوان درس.
طرح درس سالانه درس تربیت بدنی پایه ششم

طرح درس سالانه درس تربیت بدنی پایه طرح درس سالانه درس تربیت بدنی جلسه هفتگی. عنوان درس.
طرح درس روزانه درس تربیت بدنی پایه ششم

طرح درس روزانه درس تربیت بدنی پایه نمونه ای از طرح درس شماره جلسه هفتگی:
طرح درس تربیت بدنی مادگی جسمانی (استقامت قلبی – عروقی )

طرح درس تربیت بدنی مطالب ورزشی نظیر مقاله ،انواع طرح درس(روزانه ، هفتگی ،ماهانه
فرم پیشنهادی طرح درس روزانه تربیت بدنی دوره متوسطه رشته بسکتبال

فرم پیشنهادی طرح درس روزانه تربیت بدنی ثبت طرح درس تربیت بدنی . های هفتگی
طرح درس کلی (طرح درس سالانه، ماهانه، هفتگی، روزانه) والیبال

طرح درس کلی (طرح درس سالانه، ماهانه، هفتگی مدرک کارشناسی تربیت بدنی و کارشناس
طرح درس روزانه ( هفتگی ) برای مقاطع متوسطه اول و دوم

نمونه طرح درس روزانه ( هفتگی ) حسینعلی کشته گر سرگروه درس تربیت بدنی . برچسب‌ها:
نمونه طرح درس روزانه تربیت بدنی با موضوع آموزش پرتاب دو دستی در پایه دوم ابتدایی

نمونه طرح درس روزانه تربیت بدنی با نمونه طرح درس روزانه تربیت بدنی برنامه هفتگی
هفته تربیت بدنی و ورزش (۲۶مهر الی۲آبان )

گرامی باد روز تربیت بدنی، روز اندیشیدن به نظیر مقاله ،انواع طرح درس(روزانه ، هفتگی
طرح درس یک جلسه رشته شنا (کرال پشت)

عنوان درس: تربیت بدنی مطالب ورزشی نظیر مقاله ،انواع طرح درس(روزانه ، هفتگی ،ماهانه
برچسب :